Navrhované rozdelenie plynární nesmie poslúžiť na vyťahovanie zisku

Klub 500: Verejnou kontrolou precenenia zabráňte zvýšeniu cien plynu

Zamýšľaný spôsob rozdelenia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), precenenia jeho majetku a vyčíslenie nových odpisov, nesmie viesť k netransparentným postupom končiacim zvýšením cien plynu. Klub 500 preto vyzýva príslušné štátne správne a regulačné orgány, aby zabezpečili verejnú kontrolu tohto procesu a zamedzili tak bezprecedentnému zvyšovaniu regulovaných cien, ktoré sú už v súčasnosti na Slovensku najvyššie z okolitých krajín. Informoval o tom predseda Klubu 500 Ing.Vladimír Soták.

„Navrhujeme vypracovať nezávislú analýzu majetku SPP podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS), ktorá povedie k reálnemu vyčísleniu hodnoty majetku firmy. Zároveň navrhujeme odpredať všetok nepotrebný majetok firmy. Keďže sa po precenení aktualizované vstupy odpisov majetku zvýšia – a pri ich automatickom započítaní do kalkulačného vzorca by sa o toľko zvýšili aj výsledné ceny, navrhujeme zakomponovať do výpočtu cien prepočítavací koeficient. Ten zabezpečí, aby sa cena plynu aj po zvýšení odpisov nezvýšila“, navrhol V.Soták.

Poukázal pritom na to, že prirodzená snaha SPP ako podnikateľského subjektu o maximalizáciu zisku, nesmie ísť na úkor ostatných podnikateľov a obyvateľstva. Doterajšie astronomické zisky SPP (za rok 2004 21,6 miliardy Sk) však dokazujú, že na Slovensku sa stále nedá hovoriť o prostredí blízkemu konkurenčnom. 

„Už doterajšia neprimeraná výška zisku monopolného dodávateľa SPP len potvrdzuje výhrady, ktoré Klub 500 dlhodobo vznáša proti výške regulovaných cien. Klub je presvedčený, že úlohou štátu je spoluvytváranie priaznivého podnikateľského prostredia. V prípade monopolných a dominantných firiem je povinnosťou štátu dôsledne regulovať cenotvorbu monopolných subjektov a zabrániť neodôvodneným zvyšovaniam cien . V situácii nedostatočne rozvinutej konkurencie musí štát chrániť spotrebiteľov pred svojvôľou monopolov a dosahovaním neprimeraných ziskov, na úkor ostatných“, konštatoval V. Soták.

Podnikatelia chápu, že SPP, a.s. v súlade s platným zákonom o energetike a smernicami EÚ pripravujú právne odčlenenie distribúcie a prepravy plynu od obchodu (unbundling). Nesúhlasia však s pôvodným návrhom rozčlenenia firmy na tri spoločnosti tak, že majetok zostane v jednej samostatnej spoločnosti a ostatné dve si ho budú prenajímať. Tento spôsob je netransparentný a poslúži len na ,,vyťahovanie“ zisku z SPP. Aj s tým súvisiace precenenie majetku poslúži na zvyšovanie cien plynu. Najtransparentnejšie je preto rozdelenie majetku v jeho súčasnej účtovnej hodnote do dvoch spoločností – SPP preprava a SPP distribúcia, podľa toho ktorý majetok sa na ktorú činnosť využíva.

„Netransparentné precenenie by tiež formou zvýšených odpisov znížilo budúce zisky spoločnosti a vytvorilo predpoklady na nižšie dividendy. Je preto povinnosťou štátu donútiť minoritného akcionára, aby proces rozdelenia vykonal transparentne a aby tento proces nevytvoril žiadne možnosti pre zvyšovanie regulovaných cien“, uzavrel V.Soták.