Návrh zákona o trestnej zodpovednosti PO je pre podnikateľov neprijateľný

Klub 500 upozorňuje na možnosť zneužitia zákona o trestnej zodpovednosti

Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb osobitným zákonom, je v súčasnej dobe pre podnikateľov neprijateľné. Klub 500 preto odmieta Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR na pripomienkové konanie, pretože sa obáva jeho zneužívania v konkurenčnom boji. Za dostatočné považuje možnosti stíhania štatutárnych orgánov podľa ustanovení platného Obchodného zákonníka. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Otázka trestnej zodpovednosti právnických osôb bola veľmi podrobne diskutovaná pri rekodifikácii trestného zákona. Už v tej dobe bola všeobecná zhoda v tom, že Slovensko v súčasnej dobe nie je pripravené na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb. Uvedený inštitút by mohol byť podľa nášho názoru zneužívaný v nekalom konkurenčnom boji“, vyhlásil T.Gregor.

Ďalej poukázal na to, že aj keď Slovensko nemá osobitným zákonom zavedenú trestnú zodpovednosť právnických osôb, neznamená to, že nie sú postihnuteľné trestné činy. Každá právnická osoba má svoj štatutárny orgán, ktorý je zodpovedný za konanie spoločnosti. Preto prostredníctvom zodpovednostných ustanovení Obchodného zákonníka je možné dostatočne postihovať konanie štatutárnych orgánov, ktorí v mene spoločnosti konajú. ,,Na Slovensku ešte nie sme ani v stave, keď platia zákony rovnako a pre každého“, uzavrel T.Gregor.

Klub 500 pripomienkoval snahy zaviesť zavádzajúci trestnú zodpovednosť právnických osôb už pri návrhu Trestného zákona a upozorňoval vtedy na možnosť jeho zneužívania. Klub 500 sa tak pripojil k ostatnými zamestnávateľským organizáciám, ktoré protestovali proti kriminalizácii podnikania. Vystríhal pre tým aby zákon umožňoval vykonštruované stíhania firiem a zmocnenia sa ich majetku cez systém sankcií.