Návrh na nové zloženie ECOSOC-u

Klub 500 súhlasí s rozhodnutím Vlády SR zmeniť zloženie nominácií do Európskeho sociálneho a hospodárskeho výboru. Sme presvedčení že zloženie, ktoré schválila predchádzajúca Vláda 10.mája 2006 nie je reprezentatívne, nakoľko Republiková únia zamestnávateľov v nej obsadila dva posty a tretí post bol obsadený, podľa schváleného materiálu p. Martinom Krekáčom za Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR). Centrum pre hospodársky rozvoj jednoznačne nie je zamestnávateľskou organizáciou a nomináciu ich zástupcu považujeme za nomináciu v rozpore s cieľom danej skupiny zástupcov (podľa web stránky je Centrum pre hospodársky rozvoj nezisková, mimovládna organizácia zameraná na výskum ekonomických a sociálnych javov, založená v r. 1993.). Už skutočnosť, že Centrum pre hospodársky rozvoj je uvedené aj v náhradníkoch tretej skupiny svedčí o tom, že nie je zamestnávateľským združením, ale iným záujmovým združením. Navrhované zloženie z mája považujeme za diskriminačné pre ostatné organizácie ako sú Klub 500 a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Naše výhrady platia aj pre tretiu skupinu – Rôzne záujmové združenia , v ktorej z nášho pohľadu spochybňujeme opodstatnenosť zastúpenia Nadácie F.A.Hayeka. 

Keďže úlohou ECOSOCu je prerokúvať konkrétne návrhy legislatívy a koncepčných materiálov EÚ, ktoré majú dopad na podnikateľské prostredie, Klub 500 ako svojho zástupcu do tejto pozície nominoval odborníka z praxe, ktorý má dlhoročný prehľad a skúsenosti nielen zo slovenského ale aj európskeho podnikateľského prostredia. 

Klub 500 odmieta vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov, že uvedený postup je v rozpore s európskym právom. Zastúpenia sú jednoznačne v kompetencii jednotlivých členských štátov, ako aj štruktúra ich obsadenia. V tomto duchu jedine obsadenie zástupcami Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení po jednom nominantovi dáva záruku korektného dialógu a presadzovania záujmov zamestnávateľov, ktoré bude v prospech podnikateľského prostredia na Slovensku.