Klub 500: Žiadame rovnosť šancí v prístupe k štrukturálnym fondom EU

Podnikatelia nesúhlasia s ich diskrimináciou

Klub 500 zásadne nesúhlasí s rozhodnutím Vlády SR o vylúčení súkromného sektora z možnosti čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie. Podnikatelia ho považujú za nešťastné, neseriózne a nekorektné. Zámienka o nerovnosti podmienok podnikania subjektov s podporou a bez nej neobstojí. Úlohou štátu je vytvoriť rovnosť šancí v prístupe k možnosti čerpať eurofondy a nie rovnosti v nemožnosti ich čerpania. Informoval o tom prezident Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.

,,Klub 500 má vážne výhrady k spôsobu a systému rozdeľovania nenávratných finančných príspevkov z prostriedkov štrukturálnych fondov v prvom programovacom období. Namiesto toho, aby sa vykonala dôsledná analýza nedostatkov a prijali sa nápravné opatrenia, vláda jednoducho vylúčila súkromný sektor z možnosti čerpania prostriedkov. Vzniká tak nerovnosť podmienok medzi súkromným sektorom a ostatnými subjektami. Sme presvedčení, že znalostná ekonomika pri vylúčení súkromného sektoru negarantuje návratnosť vynaložených prostriedkov. Naopak vzbudzuje podozrenie, že umožní prioritné rozdeľovanie finančných prostriedkov na základe politickej príslušnosti a rôznych záujmových skupín“, poukázal V.Soták.

Dodal, že podnikatelia súhlasia s tým, aby bola časť prostriedkov smerovaná do budovania infraštruktúry a časť prostriedkov do rozvoja znalostnej ekonomiky. Vláda však musí najskôr zadefinovať ciele ktoré chce riešiť a spôsob ako ich dosiahnuť.

,,Poukazujeme na to, že na Slovensku je v súčasnosti, aj v porovnaní s ostatnými členmi EÚ a kandidátskymi krajinami, veľmi málo prostriedkov venovaných na rozvoj cestovného ruchu. Vnímame túto oblasť ako jednu z priorít, ktorým by sa mala venovať pozornosť v nasledujúcom programovacom období. Časť prostriedkov je potrebné použiť na zvýšenie účinnosti prípravy stredného odborného školstva a na prípravu a rekvalifikáciu nezamestnaných pre nové investície, ktoré na Slovensko prichádzajú“, zdôraznil V.Soták.
Za ďalšie priority pre nasledujúce programovacie obdobie označil zvyšovanie energetickej efektívnosti, podporu energeticky obnoviteľných zdrojov a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu. ,,Žiadame, aby prostriedky ktoré Slovenská republika dostane boli rozdelené v súlade so zásadami, ktoré má spracované Európska únia a ktoré sú založené na princípe rovnosti šancí uchádzania sa o tieto prostriedky“, uzavrel V.Soták