Klub 500 vyzýva na zásah proti neprimeraným cenám palív

Podnikatelia protestujú proti zneužívaniu dominantného postavenia Slovnaftu na trhu

Klub 500 protestuje proti neustálemu zvyšovaniu cien ropných produktov rafinérskou spoločnosťou Slovnaft. Odvolávanie sa na vývoj cien ropy na medzinárodných trhoch považuje klub iba za zámienku. Z dlhodobého hľadiska cenová krivka palív zo Slovnaftu nekopíruje svetový vývoj, ale pokles cien prichádza s oveľa väčším časovým oneskorením, ako je to v prípade rastu cien. Okrem toho cenová základňa, z ktorej sa zvyšuje, je nastavená neprimerané vysoko. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Slovnaft sa správa ako typický monopolista, ktorý diktuje ceny v súlade so svojimi záujmami. Arogantný prístup rafinérie je možný aj preto, že svojim lobingom dosiahla prehodnocovanie pôvodnej pokuty vo výške 1,3-miliardy Sk, ktorú dostala práve za zneužívanie dominantného postavenia na trhu. O neprimeranosti cien Slovnaftu svedčí aj vlaňajší dosiahnutý zisk, ktorý niekoľkonásobne prekračuje mieru zisku podnikateľských subjektov, ktorá sa na Slovensku pohybuje okolo 4 percent“, konštatoval T.Gregor.

Poukázal aj na to, že ešte v januári ministerstvo financií potvrdilo, že rafinéria Slovnaft pokračuje v demonštratívnom zneužívaní svojho dominantného postavenia a ministerstvo mienilo využiť všetky zákonné možnosti, aby tomu zabránilo.

„Odvtedy sa ceny palív vyšplhali ešte vyššie, niekoľkokrát zlomili historicky najvyššie ceny. Klub 500 preto očakáva, že príslušné štátne orgány čo najrýchlejšie podniknú zákonné kroky, ktoré zamedzia zneužívanie monopolného postavenia Slovnaftu na trhu s palivami. Podnikatelia sú presvedčení, že neprimerané nárasty ziskov, dosiahnuté v dôsledku neexistencie efektívnej konkurencie a na úkor spotrebiteľov, si zasluhujú potrestanie. Štát musí vo vybraných oblastiach, kde neexistuje efektívna konkurencia a rovnosť súťaže, simulovať podmienky voľného trhu. Každý monopol bez kontroly má tendenciu zneužívať svoje postavenie a každý správne fungujúci štát mu v tom musí zabrániť“, konštatoval T.Gregor.

Podnikatelia sú presvedčení aj o tom, že súčasné daňové zaťaženie, keď z maloobchodnej ceny motorových palív, zhruba 60 % tvoria spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty (DPH), je príliš vysoké. Iba efektívna kontrola zo strany štátu však môže zaručiť, že by sa prípadné zníženie spotrebných daní naozaj prenieslo aj do konečnej ceny pre spotrebiteľa. 

T.Gregor ďalej poukázal na to, že aj posledné zverejnené neprimerané zisky ďalších monopolistov a dominantných dodávateľov, akými sú SPP, energetické rozvodné závody, či Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), signalizujú, že nefunguje efektívna kontrola a regulácia trhu. Výsledky monopolistov a dominantných dodávateľov dokazujú, že tieto firmy majú oproti priemyslu neprimerane vysoko nastavené miery ziskov.
Tu by mali zasiahnuť príslušné štátne inštitúcie, ktoré sú povinné chrániť svojich občanov, ale aj ďalšie subjekty, vrátane podnikateľov, pred zneužívaním akéhokoľvek monopolného a dominantného postavenia. Už súčasné legislatívne podmienky to umožňujú a v prípade potreby je nutné ich doplniť. Pri efektívnom fungovaní Protimonopolného úradu, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), Najvyššieho kontrolného úradu, kontrol ministerstva financií, daňových úradov a ďalších inštitúcií, sa podnikateľské prostredie vyčistí a zneužívanie postavenia bude zriedkavosťou, uzavrel T.Gregor.