Klub 500 sa teší na spoločnú európsku menu.

Podnikatelia vnímajú stanovenie konverzného kurzu ako posledný krok pred zavedením eura


Klub 500 víta rozhodnutie Európskej komisie ohľadom stanovenia konverzného kurzu na úrovni centrálnej parity. Veľmi pozitívne vnímame skutočnosť, že Európska komisia odmietla snahy slovenskej vlády o silnejší konverzný kurz. Už aj súčasne stanovená hodnota reálne neodzrkadľuje stav a kondíciu slovenskej ekonomiky ale je dôsledkom posilňovania slovenskej koruny značne ovplyvneného špekulatívnym kapitálom, ktorého prílev bol ovplyvnený vyjadreniami politikov. Neustále posilňovanie slovenskej koruny ako aj stanovenie výmenného kurzu na nižšej úrovni oproti stavu a rastu slovenskej ekonomiky má výrazne negatívny vplyv na vyvážajúce firmy. Keďže je naša ekonomika zameraná proexportne tak negatívny dopad hospodárenia firiem môže ohroziť samotné firmy, zamestnanosť a tým ekonomiku v našej krajine. Znižuje sa tým ich konkurencieschopnosť. Posilnenie slovenskej koruny od začiatku roka 2008 je k dnešnému dňu na úrovni 10 %, čo v konečnom dôsledku bude mať veľmi negatívny dopad na hospodárenie firiem za rok 2008. Vnímame preto rok 2008 ako veľmi kritický, nakoľko vysokú hodnotu posilnenia meny nie je možné vo väčšine prípadov premietnuť do predajných cien, keďže sa obchody kontrahujú na dlhšie obdobie s vopred stanovenou cenou, ktorú nie je možné počas plynúceho obdobia meniť. 
Z tohto dôvodu preto vítame fakt, že od 1.1.2009 budeme používať jednotnú európsku menu, čím sa exportujúce firmy zbavia kurzových rizík. Prechod na EURO prinesie aj odbúranie transakčných nákladov pri obchodovaní s krajinami EÚ ako aj postupné ďalšie výhody v rámci znižovania nákladov. 
Najväčšou výzvou pre Vládu po zavedení spoločnej meny bude prijatie ráznych opatrení na udržanie inflácie. Budú to najmä opatrenia, ktoré smerujú k úsporám vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu, ako aj opatrenia na stále zlepšovanie stavu slovenskej ekonomiky. 
Ako uviedol predseda Klubu 500 Vladimír Soták: „Sme radi, že Slovensko využilo príležitosť na vstup do Eurozóny a stanovením konverzného kurzu sme tak urobili posledný krok pred prijatím spoločnej európskej meny. Silnejší konverzný kurz by bol len jednorázovým opatrením s krátkodobým vplyvom na úspory obyvateľstva. Pri takomto dôležitom kroku je potrebné vnímať skôr dlhodobé hľadisko a eliminovať množstvo negatívnych účinkov na vývoj ekonomiky a zamestnanosti. Do budúcna sú zamestnávatelia hlavnou a jedinou garanciou pre zabezpečenie trvalého rastu životnej úrovne našich občanov. Od sily a schopností slovenskej ekonomiky bude závisieť aj životná úroveň generácie, ktorá už ukončila aktívny pracovný pomer ale aj príprava podmienok pre mladú generáciu.“