Klub 500 protestuje proti klamlivým vyjadreniam.

MILIARDOVÉ ŠKODY SLOVENSKEJ REPUBLIKE SPÔSOBILO URSO SVOJIMI NEZÁKONNÝMI ROZHODNUTIAMI


Klub 500 so znepokojením sleduje účelové vyjadrenia ohľadne rozhodnutí Ústavného súdu v súvislosti s jeho nálezom o nezákonnosti postupu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) v roku 2002. 
„Hneď po vydaní prvých rozhodnutí URSO Klub 500 po dôkladnej právnej analýze napádal netransparentný a protizákonný postup úradu. Klub 500 v tejto súvislosti inicioval sériu rokovaní na úrovni Ministerstva hospodárstva, URSO, inicioval zvolanie rokovania Tripartity, ktoré sa konalo dňa 16.12.2002. Na tomto rokovaní sme priamo upozornili členov vlády (za prítomnosti p. ministrov Nemcsicsa a Mikloša), že URSO pri vydávaní cenových rozhodnutí porušil zákon tým, že nevydal všeobecne záväzný právny predpis ktorým mal určiť podrobnosti o postupe pri regulácii cien v sieťových odvetviach a pri určovaní rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku tak, ako mu to zákon prikazuje. Ďalej sme upozornili, že URSO porušil zákon aj tým, vydával cenové rozhodnutia v čase, v ktorom na to nemal zákonné oprávnenie.“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor 
„Vzhľadom k tomu, že ani vtedajší predstavitelia URSO na čele s jeho predsedom Jánom Matuským, ani predstavitelia Vlády – vtedajší predseda vlády Mikuláš Dzurinda, vtedajší minister financií Ivan Mikloš neprejavili vôľu riešiť uvedenú nezákonnú situáciu tak, aby rozhodnutia regulátora boli dané do súladu s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky, rozhodli sme sa podať sťažnosti na Ústavný súd a podania na Generálnu prokuratúru. Dnes je pritom nespochybniteľné, že sme mali pravdu a obidve inštitúcie nám to svojimi rozhodnutiami potvrdili.“, uviedol na tlačovej besede Klubu 500 Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová, a.s.. 
Už v máji 2003 uviedol Ústavný súd v rozhodnutí pléna (ktoré tvoria všetci sudcovia Ústavného súdu), že “… doposiaľ vydané rozhodnutia o regulácii cien nie sú výsledkom, ku ktorému úrad dospel na základe postupu upraveného všeobecne záväzným právnym prepisom, ktorý predpokladá (ustanovuje) zákon č. 276/2001 Z. z….“ Žiaľ ani na toto rozhodnutie kompetentní nereagovali.
Následne v rozhodnutí senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky z roku 2006 sa uvádza: „Tým, že úrad neprijal potrebný vykonávací právny predpis, neuplatnil transparentne svoju normotvornú právomoc, čím znemožnil predvídať úpravu špecifického okruhu spoločenských vzťahov týkajúcich sa regulácie cien. Je nepochybné, že práve táto právna úprava mala byť východiskom pre vydávanie rozhodnutí úradom, respektíve na základe danej právnej úpravy mal úrad aplikovať právo v konkrétnych prípadoch.“
Je poľutovaniahodné, že politici dokážu pri argumentácii používať klamlivé vyjadrenia. Týmito vyjadreniami sa URSO, ale aj bývalí predstavitelia vlády len snažia zakryť svoju mieru zodpovednosti za nezákonný stav a škody, ktoré sú s ním spojené. 
„Dnes je pritom jednoznačné, že URSO pri svojom postupe v roku 2002 porušoval Ústavu SR aj Zákon o regulácii v sieťových odvetviach. V každej demokratickej krajine by zodpovední úradníci nečakali a okamžite by sa vzdali svojich funkcií,“ uzavrel V. Soták