Klub 500 podporuje kroky proti zneužívaniu monopolu Slovnaftu

Klub 500 podporuje zákonné kroky Ministerstva financií SR smerujúce k zamedzeniu zneužívania monopolného postavenia Slovnaftu na trhu s palivami. Podnikatelia sú presvedčení, že neprimerané nárasty ziskov, dosiahnuté v dôsledku neexistencie efektívnej konkurencie a na úkor spotrebiteľov, si zasluhujú potrestanie. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

,,Transparentný a plne profesionálny postup štátnych orgánov na jednej strane a možnosť využitia právnych argumentačných prostriedkov pre Slovnaft na strane druhej, považujeme za správny precedens do budúcnosti. Štát musí vo vybraných oblastiach, kde neexistuje efektívna konkurencia a rovnosť súťaže, simulovať podmienky voľného trhu. Každý monopol bez kontroly má tendenciu zneužívať svoje postavenie a každý správne fungujúci štát mu v tom musí zabrániť“, konštatoval T.Gregor.

Zdôraznil, že príslušné štátne inštitúcie sú povinné chrániť svojich občanov, ale aj ďalšie subjekty, vrátane podnikateľov, pred zneužívaním akéhokoľvek monopolného a dominantného postavenia. Už súčasné legislatívne podmienky to umožňujú a v prípade potreby je nutné ich doplniť. Pri efektívnom fungovaní Protimonopolného úradu, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), Najvyššieho kontrolného úradu, kontrol ministerstva financií, daňových úradov a ďalších inštitúcií, sa podnikateľské prostredie vyčistí a zneužívanie postavenia bude zriedkavosťou.

Podnikatelia očakávajú, že rovnaký postup ako voči Slovnaftu použijú štátne orgány aj v prípadoch podozrení so zneužívania monopolného postavenia voči ďalším firmám, napríklad v oblasti telekomunikácii, rozvodu energií, či plynárenstva.

Podnikatelia sú presvedčení aj o tom, že súčasné daňové zaťaženie, keď z maloobchodnej ceny motorových palív, zhruba 60 % tvoria spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty (DPH), je príliš vysoké. Iba efektívna kontrola zo strany štátu však môže zaručiť, že by sa prípadné zníženie spotrebných daní naozaj prenieslo aj do konečnej ceny pre spotrebiteľa. 

Ministerstvo financií – ak sa dokáže zneužitie dominantného postavenia subjektu, môže podľa zákona o cenách okrem uloženia pokuty odňať bezdôvodný príjem, ktorý sa potom stane súčasťou štátneho rozpočtu. Nakoľko toto „predraženie pohonných hmôt“ zaplatili fyzické a právnické osoby, žijúce a platiace dane na Slovensku, navrhujeme preto MF SR, aby prostriedky takto odobraté použilo na dostavbu budovy Slovenského národného divadla, prípadne na iný verejno-prospešný projekt.