Klub 500 ostro protestuje proti vyjadreniam poslanca Daniela Lipšica.

(Bratislava, 13. augusta 2015) Klub 500 ostro protestuje proti vyjadreniam poslanca Daniela Lipšica, ktorý sa vo vzťahu k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb vyjadril, že „Pod vplyvom lobistov z Klubu 500 sa bráni niekoľko rokov zavedeniu tohto zákona“, pričom si podľa poslanca Lipšica Slovensko stále nesplnilo svoje medzinárodné záväzky v tejto oblasti.

Klub 500 nie je proti postihovaniu nepoctivých podnikateľov, je však proti tomu aby Slovenská republika prijímala právne normy ľahko zneužiteľné proti tým, ktorí dodržiavajú zákony a nariadenia Slovenskej republiky. V tejto súvislosti Klub 500 pripomína prvý návrh Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb z roku 2006, z dielne vtedajšieho ministra spravodlivosti Daniela Lipšica. Ten už v tom čase zavádzajúco argumentoval medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Klub 500 ešte v roku 2006 oslovil bruselskú kanceláriu White & Case LLP, so žiadosťou o posúdenie záväzkov Slovenskej republiky zaviesť Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. V stanovisku, ktoré je prílohou tejto tlačovej správy, bolo uvedené, že o povahe postihov, t.j. či je trestná alebo nie, rozhoduje výlučne jednotlivý členský štát. Stanovisko White & Case je prílohou tejto správy.

Klub 500 považuje vyjadrenia poslanca Lipšica za účelové a politické ako súčasť začínajúcej sa predvolebnej kampane a vním ich ako snahu o zastavenie neustáleho poklesu preferencií. Klub 500 vyjadruje poľutovanie, že poslenec Lipšic k tomu využíva nepravdivé tvrdenia, napríklad že žiadna odborná verejnosť nemala problém s návrhom Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Klub 500 dáva do pozornosti nesúhlasné stanovisko Slovenskej advokátskej komory, prípadne uplatnené výhrady Protimonopolného úradu, ako aj nesúhlasné stanoviská všetkých zamestnávateľských organizácií.

„Nie je zarážajúce, ak sa politik na výhradu ľahkej zneužiteľnosti zákona nevyjadrí odbornými protiargumentami, ale len tvrdením, že „všetky zákony sú zneužiteľné,“ pýta sa Vladimír Soták, predseda Klubu 500 a zároveň dodáva: „Ako sa potom majú vlastníci firiem postaviť k návrhu zákona, ktorý umožňuje veľmi jednoducho iniciovanie vykonštruovaného trestného stíhania právnickej osoby, s možným trestom jej zrušenia?“

Klub 500 sa k problematike návrhu Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb stavia maximálne odborne. Klub zároveň oceňuje, že zo strany predsedu vlády Slovenskej republiky ako aj ministra spravodlivosti je vytvorený priestor na odbornú diskusiu. Klub 500 sa spolu s ostatnými organizáciami zúčastnil niekoľkých diskusií, ktorých cieľom je prijatie takej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá bude plniť svoj účel, ktorým je účinné, efektívne a odradzujúce postihovanie právnických osôb, ktoré porušujú zákony Slovenskej republiky.

Klub 500 úctivo žiada poslanca Daniela Lipšica, aby sa vyhol nepravdivým a zavádzajúcim tvrdeniam tak, aby Klub 500 nebol nútený využívať prvky slovenského právneho poriadku na ochranu svojho dobrého mena.

 

Výber zo stanoviska White & Case LLP k trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb,

(17 marec 2006)

,,Požiadali ste nás o radu vo veci, či európske právo vyžaduje, aby členské štáty zakomponovali do svojej štátnej legislatívy pojem “trestná zodpovednosť právnickej osoby”. Konkrétne sa nás pýtate, či Slovensko v dôsledku vstupu do EU musí zaviesť pojem trestnej zodpovednosti právnickej osoby (PO) ukladajúc trestno-právne namiesto správnych (administratívnych) sankcií…Hoci rôzne EU právne nástroje, ako napr. Rámcové rozhodnutia a konvencie, požadujú, aby všetkých 25 členských štátov (ČŠ) uplatnilo “ účinný, primeraný a varovný postih ” pri potrestaní PO zodpovedajúcich sa z priestupkov, na ktoré sa vzťahujú tieto nástroje, rozhoduje o povahe týchto postihov, t.j., či je trestná alebo nie, výlučne jednotlivý členský štát“, píše sa v stanovisku White & Case LLP.

 

Bruselskí odborníci na právo EU vo svojom stanovisko ďalej poukázali na to, že členské štáty si môžu vybrať medzi trestnými a netrestnými postihmi. Rámcové rozhodnutia a konvencie regulujú zodpovednosť PO a požadujú od členských štátov, aby uložili sankcie pre PO v prípade stanovenia zodpovednosti. Nevyžadujú však, aby boli sankcie trestné svojou povahou. Okrem trestných a netrestných postihov patrí medzi iné sankcie pre usvedčené právnické osoby vyňatie z oprávnenia na verejný benefit alebo pomoc; dočasná alebo stála diskvalifikácia na prevádzanie obchodnej činnosti; postavenie pod súdny dohľad; súdny príkaz na zastavenie činnosti Za predpokladu, že ČŠ zavedú opatrenia zabezpečujúce, že PO uznanú zodpovednou je “možné potrestať účinným primeraným a varovným sankcionovaním alebo uložením opatrenia”, môžu slobodne zvoliť radšej správne (administratívne), ako trestné postihy.

PRÍLOHA: Vybrané otázky k trestnoprávnej zodpovednosti: Príloha TZPO