Klub 500 očakáva od novej vlády zníženie odvodov a reformy

Podnikatelia dúfajú v zodpovednú a stabilnú vládu


Volebné výsledky naznačili, že väčšina občanov podporila programy strán zachovávajúcich rovnú daň a stabilitu podnikateľského prostredia. Klub 500 preto dúfa, že politické strany nájdu programovú zhodu práve v týchto otázkach a čo najskôr zostavia vládu, ktorá zabezpečí stabilitu, bude garantovať plánované prijatie eura v pôvodnom termíne v roku 2009 a nadviaže na pozitíva uskutočnených reforiem. Podnikatelia očakávajú, že nová vláda prijme opatrenia na zrovnoprávnenie domácich a zahraničných podnikateľov, zníži odvodové zaťaženie, zníži rovnú daň na 15%, zabezpečí vymožiteľnosť práva, uskutoční reformu školstva, zdravotníctva a zabezpečí rozvoj regiónov a infraštruktúry. Vyhlásil to výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Prioritnou potrebou slovenského hospodárstva je zdravé podnikateľské prostredie, bez jednostrannej podpory zahraničných investorov, so serióznym daňovým systémom, rovnou daňou na úrovni minimálne 15% a nízkym odvodovým zaťažením. Nutnosťou je preto zvýšenie platieb štátu za svojich poistencov a odstránenie deformácií trhového prostredia. Za negatívne pritom podnikatelia považujú snahy o zavedenie dane z dividend a progresívnej dane pre fyzické osoby“, konštatoval T.Gregor.
Dodal, že pre úspešnú budúcnosť Slovenska reforma školstva tak, aby celý školský systém bol konečne zdravý a fungujúci. Reforma však musí byť uskutočnená systémom zhora nadol, to znamená že prvé zmeny sa musia udiať na ministerstve a nasledovať musia nižšie stupne, spolu s obsahovou reformou a výberom kvalitného učiteľského zboru. Podnikatelia by uvítali zrušenie SAV a jej pričlenenie k vysokým školám. V oblasti súdnictva je nutné realizovať reformu, zvýšiť vymožiteľnosť práva, zabezpečiť súlad legislatívy s EÚ, prestať so snahami zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb osobitným zákonom a zrušiť špeciálny súd. Od novej vlády očakávame prehodnotenie rozhodnutia v oblasti čerpania fondov EÚ tak, aby väčší dôraz bol kladený na súkromný kapitál a regióny.

„Očakávame, že vláda bude do funkcií nominovať vzdelaných a skúsených ľudí s dostatočnými životnými skúsenosťami a praxou, morálne odolných voči negatívnym vplyvom. Od novej vlády očakávame podporu regiónov tak, aby v nich nastalo podstatné zlepšenie situácie v porovnaní s Bratislavou. Nutnosťou je pritom zlepšenie systému prerozdeľovania prostriedkov, s ohľadom na potreby vidieka a zlepšenie infraštruktúry, ktorá je kľúčom k príchodu investícií do zaostalejších oblastí“, uzavrel T.Gregor.