Klub 500 nesúhlasí s vládnym návrhom zákona, ktorý určuje strategické podniky

Podnikatelia nesúhlasia s Vládou schváleným návrhom zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností.


NÁVRH ZÁKONA O NIEKTORÝCH OPATRENIACH TÝKAJÚCICH SA STRATEGICKÝCH SPOLOČNOSTÍ ROZVRACIA PRINCÍPY PRÁVNEHO ŠTÁTU
Klub 500 považuje schválenie Zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností za právny nezmysel, ktorý rozvracia princípy právneho štátu garantované Ústavou Slovenskej republiky. 
„Je pre nás neprijateľné, aby štát prostredníctvom zákona obmedzoval vlastnícke práva garantované Ústavou Slovenskej republiky a ovplyvňoval činnosť súkromných spoločností. Štát totiž na návrh ministra hospodárstva alebo ministra financií vyhlási súkromnú spoločnosť za strategickú a následne jej určuje povinnosti, ktoré výrazným spôsobom obmedzujú strategické rozhodovanie vlastníkov spoločností. Nie je predsa možné, aby zákon ukladal vlastníkom povinnosti ako napríklad povinnosť zabezpečiť trvalú prevádzku strategickej spoločnosti, ďalej povinnosť zabezpečiť, aby nedošlo k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov, alebo povinnosť zabrániť podstatnému znehodnoteniu majetku strategickej spoločnosti a to práve v čase prebiehajúcej hospodárskej krízy. Práve povinnosť zabezpečiť, aby nedošlo k hromadnému prepúšťaniu, môže v tejto situácii viesť ku krachu spoločnosti. Upozorňujeme, že mnohé podniky sa doposiaľ ani len nespamätali z následkov hospodárskej krízy,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
„Je zavádzajúce, ak predkladateľ konštatuje že, Návrh zákona reaguje na súčasnú problematiku nepriaznivej hospodárskej situácie spôsobenej globálnou finančnou a ekonomickou krízou, nakoľko je všeobecne zrejmé, že návrh Zákona reaguje na situáciu v Nováckych chemických závodoch, ktorá nemá nič spoločné s hospodárkou krízou ale je výsledkom pokuty Európskej komisie za kartelovú dohodu.“ dodal T. Gregor
Návrh, aby ak sa Slovenská republika stane vlastníkom strategickej spoločnosti preberala zodpovednosť za uspokojenie pohľadávok veriteľov tejto spoločnosti je absolútne neprijateľný, nakoľko sa týmto spôsobom vytvárajú dve skupiny veriteľov – veriteľov strategických a veriteľov ostatných spoločností, čo považujeme jednoznačne za diskriminačné. Toto by znamenalo že deklarovanú pokutu EK by v konečnom dôsledku zaplatil štát, čo je v priamom rozpore s deklaráciou predstaviteľov Vlády. 
„Za vrchol považujeme ustanovenie týkajúce sa predkupného práva štátu na majetok. V prípade totiž, ak vlastník má záujem svoj strategický podnik predať, musí ho najskôr ponúknuť štátu, a to za cenu určenú znaleckým posudkom a nie za trhovú cenu, ktorá môže byť aj niekoľkonásobne vyššia. Podnikatelia preto zásadne nesúhlasia so schváleným znením zákona a žiadajú jeho stiahnutie z legislatívneho procesu. Upozorňujeme, že pri tomto návrhu boli porušené Legislatívne pravidlá Vlády a o návrhu nebolo vedené riadne pripomienkové konanie ani nebol predmetom rokovania legislatívnej rady Vlády,“ uzavrel Gregor.