Klub 500 nesúhlasí s návrhom zákona o vede a výskume

Klub 500 nesúhlasí s návrhom zákona o vede a výskume

Navrhovaný zákon uprednostňuje AV a vysoké školy

Návrh zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja, ktorý je po prvom čítaní v Národnej rade (NR) SR, je v terajšej podobe pre podnikateľskú obec neprijateľný. V predloženom znení totiž preferuje a zvýhodňuje Slovenskú akadémiu vied (SAV) a vysoké školy (VŠ) pred aplikovaným a priemyselným výskumom a vývojom. Podnikatelia žiadajú zrovnoprávnenie všetkých subjektov v navrhovanom zákone a nesúhlasia s myšlienkou samostatného zákona o inováciách určeného len pre podnikateľov. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
,,Slovenskí podnikatelia navrhujú také úpravy, aby oblasť inovácií a výskumu riešená v predloženom zákone, bola zabezpečená vyvážene. Hrozí totiž riziko, že po schválení verzie zákona, ktorý je už po prvom parlamentnom čítaní, by sa odčerpala príliš veľká časť prostriedkov štátneho rozpočtu na vedu, výskum a technický rozvoj, v prospech SAV a VŠ. Priemyselný výskum a vývoj by tak ostali bez dostatočných prostriedkov a nemohli by plniť úlohy, ktoré by zohľadňovali reálne potreby slovenskej ekonomiky. Netreba zabúdať na to, že podnikateľská sféra je tá, ktorá tvorí hodnoty, ktoré sa potom následne prerozdeľujú“, zdôraznil T.Gregor.

Podnikateľská obec poukazuje na význam Rady pre vedu a techniku pre slovenský priemysel a ekonomiku a preto považuje za žiadúce, aby v nej boli primerane zastúpení zástupcovia podnikov. Považuje tiež za potrebné zabezpečiť, aby národný program rozvoja vedy a techniky a Štátne programy výskumu a vývoja, zohľadňovali reálne potreby rozvoja slovenskej ekonomiky a aby ich ciele boli v prvom rade orientované na implementáciu v slovenských subjektoch. Nepovažujú za vhodné , aby slovenský výskum produkoval riešenia bez praktickej realizácie, ktoré by skončili len v úrovni citácií, resp. teoretických záverov bez realizovateľnosti v praxi.
Podnikatelia ďalej navrhujú aby sa financovanie SAV neriešilo v zákone o Štátnej podpore výskumu a vývoja, lebo SAV je štátna inštitúcia vykonávajúca výskum a vývoj na základe štátnych objednávok, resp. jeho požiadaviek. Zákon by nemal riešiť ani otázky financovania inštitúcií financovaných v plnej miere štátom (lebo potom nejde o podporu, ale o financovanie). Podporou by sa mal rozumieť príspevok poskytovaný subjektom, ktorých hlavným zdrojom financií nie je štátny rozpočet.
Zákon by mal vymedziť aj poskytovanie financií vysokým školám v rámci inštitucionálnej podpory. VŠ sú v prvom rade vzdelávacími inštitúciami a ich financovanie by malo pokrývať hlavne túto oblasť. Financovanie výskumu na vysokých školách by sa malo vykonávať poskytnutím účelovej podpory na súťažnom základe.
Podnikatelia tiež nevidia dôvod, aby proklamovanou formou pri vysokých školách automaticky vznikali výskumné ústavy vykonávajúce výskumnú a vývojovú činnosť financovanú z inštitucionálnej podpory. Základným poslaním VŠ je pedagogická činnosť. Prečo by škola mala mať automaticky nárok na financovanie výskumu mimo rámec výuky ? Bolo by vhodné , keby sa výskumné ústavy pri VŠ uchádzali o účelovú podporu.
Do zákona treba doplniť podiel spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, dokladovanie schopnosti spolufinancovania, spôsob a zabezpečenie realizácie(otázny je Inovačný fond). Ďalej je potrebné doplniť podporu výskumu a vývoja návratnými pôžičkami z agentúry, ktorá by nahradila návratné pôžičky Inovačného fondu MH SR, ktoré využívajú najmä podnikateľské subjekty. Zákon poveruje Ministerstvo šklolstva (MŠ) SR administratívnym zabezpečením štátnych programov a zároveň obsahuje ustanovenie, že MŠ SR môže touto činnosťou poveriť inú právnickú osobu. Keďže MŠ momentálne nemá dostatočnú kapacitu na túto činnosť, podnikatelia odporúčajú, aby ministerstvo mohlo poveriť administratívnym riadením štátnych programov agentúru.