Hodnotiaca správa Klubu 500 za rok 2004

Klub 500 oceňuje nastúpený trend zlepšovania podnikateľského prostredia


Základnou úlohou, ktorú si dal Klub 500 pri svojom vzniku, bolo spoluvytváranie priaznivého podnikateľského prostredia. V roku 2004 sa tento zámer – vďaka spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom spravodlivosti SR, parlamentnými stranami a výbormi NRSR – podarilo naplniť tak, že sa celkové podmienky na podnikanie sa Slovensku zlepšili. Medzi najdôležitejšie pozitíva patrilo zvýšenie flexibility trhu práce, nastolenie vyváženejšieho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, pripravovaná dôchodková reforma, zjednodušenie daňovej oblasti a prílev zahraničných investícií. Konštatuje to vo svojej hodnotiacej správe Klub 500, združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov, ktorú masmédiám poskytol jeho výkonný riaditeľ Ing. Mgr. Tibor Gregor.
,, Aj napriek tomu, že máme výhrady k niektorým ustanoveniam prijatých zákonov, môžeme vyjadriť presvedčenie, že podnikateľské prostredie sa na Slovensku zlepšilo. Musíme však pripomenúť, že je potrebné, aby vláda venovala rovnakú pozornosť domácim aj zahraničným investorom. Klub 500 považuje za svoj prínos akceptovanie jeho pripomienok pri príprave legislatívy v oblasti energetiky, liberalizácie energetického trhu a hlavne Zákona o energetike a Zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Podarilo sa mu presadiť aj argumenty proti pôvodnému návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý pôsobil na podnikateľskú obec likvidačne, či podobné pripomienkovanie návrhu Trestného zákona a návrhu Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku“, uvádza správa Klubu 500.
Podnikatelia privítali aj snahu a zásahy Národnej banky Slovenska na udržanie makroekonomickej stability SR a jej kroky proti príliš rýchlemu posilňovaniu slovenskej koruny. Očakávajú však, že vláda i zákonodarný zbor budú – v súlade so svojimi vyhláseniami – ďalej pokračovať v nastúpenom trende zlepšovania podnikateľského prostredia. K jeho zatraktívneniu by prispelo predovšetkým zníženie odvodového zaťaženia, ktoré by sa odrazilo v zvýšení zamestnanosti. Pokračovať by mala liberalizácia energetického trhu, znižovanie byrokracie a stanovenie jasných pravidiel v rámci zákona o miestnych daniach a poplatkoch. 
,,V roku 2005 chceme aktívne prispieť k ďalšiemu zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku a k zrovnoprávneniu domácich podnikateľov v ich šanciach na získavanie investičných stimulov. Klub 500 chce byť aj naďalej dobrým partnerom Vláde SR a parlamentným stranám. V roku 2005 budeme pokračovať v snahách o zjednotenie ostatných zamestnávateľských organizácií vo vytvorení tzv. írskeho modelu, v ktorom by mala vláda kvalifikovaného partnera pre komunikáciu pri legislatíve Bruselu. Vzhľadom na krátkosť času na pripomienkovanie európskej legislatívy to musí byť maximálne efektívna komunikácia“, uvádza sa v správe Klubu 500.
Podnikatelia veria, že pripravovaná dôchodková reforma rozbehne kapitálový trh na Slovensku. Povinnosť 30% z prostriedkov sporiteľov investovať na Slovensku môže mnohým podnikom pomôcť. ,,Očakávame, že zdravý a výkonný dôchodkový systém umožní ďalšie znižovanie odvodového zaťaženia zamestnávateľov. Veríme však, že platná legislatíva bude garantovať a nedovolí zneužitie prostriedkov sporiteľov.