Hodnotenie škôl z dielne inštitútu INEKO je podľa názoru Klubu 500 zavádzajúce a neseriózne.

(Bratislava, 6. augusta 2015) Klub 500 nesúhlasí s výsledkami hodnotenia základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií, ktoré zverejnil inštitút INEKO. Podľa názoru Klubu 500 sú výsledky analýzy zavádzajúce, nekorektné a neseriózne.

Oboznámili sme sa s výsledkami hodnotenia základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií na Slovensku, ktoré realizoval inštitút INEKO. Klub 500 po dôkladnej analýze hodnotenia vyjadruje zásadný nesúhlas jeho výsledkami. Výsledky tak, ako boli prezentované inštitútom INEKO by totiž mali hovoriť o rebríčku škôl, pričom však po podrobnom oboznámení sa s pravidlami a kritériami hodnotenia sa jedná len o hodnotenie žiakov škôl a nejedná sa o hodnotenie a rebríček škôl. Aj sami spracovatelia na svojej internetovej stránke konštatujú: Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom….„

Pre Klub 500 je zarážajúce, že napriek tomu, že sa vo svojej podstate nejedná o hodnotenie škôl, inštitút INEKO výsledky týmto spôsobom prezentuje! Dochádza tak k zavádzaniu a priamemu poškodeniu dobrého mena škôl, ktorých vzdelávací proces je priamo napojený na potreby praxe a škola odovzdáva zručnosti a vedomosti, ktoré absolvent v budúcom pracovnom procese potrebuje.

Z pohľadu Klubu 500 sa jedná o zásadné systémové zlyhanie projektu, v ktorom nebol jasne zadefinovaný cieľ projektu, pričom pravidlá na základe ktorých mali byť hodnotené školy neboli jasne a presne špecifikované a ani neboli zohľadnené požiadavky trhu práce na absolventov základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Namiesto toho sa pohľad zúžil na nekomplexné hodnotenie výsledkov žiakov, čo má s kvalitou školy málo spoločné.

Podľa názoru Klubu 500 základnou požiadavkou pre absolventov musí byť zvládnutie predpísaného učiva, ktoré by umožňovalo absolventom základných škôl prijatie na štúdium na stredných školách a gymnáziách. Žiaľ aj v tomto smere na základe platných zákonov nemajú základné školy jednotnú metodiku pre prípravu žiakov, pričom si jednotlivé môžu individuálne upravovať metodiky, čo narúša možnosť komplexného porovnávania výsledkov týchto škôl a ich žiakov. Na druhej strane pre základným kritériom kvality stredných odborných škôl by malo byť kritérium získania zamestnania v odbore. Tieto školy by mali študentov pripravovať tak, aby si vysoké percento absolventov dokázalo v priebehu jedného roku nájsť zamestnanie v odbore, ktorý vyštudovali. Pre absolventov gymnázií by mal byť kladený dôraz na hodnotenie úspešnosti postupu na vysoké školy.

Z pohľadu Klubu 500 je zarážajúce, že v hodnotení stredných odborných škôl sa nezohľadňuje ich prepojenie na budúcich zamestnávateľov, ktorí garantujú zamestnanie absolventom. Priemysel na Slovensku potrebuje absolventov z oblastí hutníctva, metalurgie, elektrotechniky a elektroniky, strojárstva a ďalších odvetví. Informácie ktoré inštitút INEKO zverejnil podľa názoru klubu 500 nezohľadňujú horeuvedené podmienky a máme za to že toto hodnotenie nebolo urobené seriózne.

Klub 500 si je plne vedomý potreby hlavne odborne vzdelaných mladých ľudí na stredných odborných a vysokých školách. Aj stanovisko 250 najväčších exportérov na Slovensku je také, že slovenský priemysel vo veľkej miere pociťuje nedostatok odborne pripravených mladých ľudí.

Je zarážajúce že inštitút INEKO sa rozhodol hodnotiť základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá aj bez toho aby svoje hodnotenie konzultoval so zamestnávateľskými organizáciami. Sme si však vedomí že inštitút INEKO nemá za povinnosť tieto konzultácie vykonávať, ale na druhej strane robiť prieskumy pre prieskumy na základe zle odkomunikovaných podmienok je zbytočné a zavádzajúce.

Veríme, že prostriedky na realizovanie tohto prieskumu neboli získané z prostriedkov štátneho rozpočtu.