Čiastková regulácia nič nerieši

Monopoly nás ničia.


Klub 500 vysoko pozitívne hodnotí snahu Vlády o prijatie súboru opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy najmä v súvislosti s možným zavedením regulácie aj pre iných odberateľov ako sú domácnosti a taktiež opatrenie na prehodnotenie oprávnenosti distribučných a prenosových poplatkov. V súčasnej svetovej situácii, keď je potrebné prijímať v rámci firiem všetky oparenia na zabezpečenie „ich prežitia“ sa stávajú neúnosnými a až likvidačnými cenové návrhy na dodávky energií na rok 2009, keď napríklad v oblasti dodávok elektriny sú cenové návrhy oproti roku 2008 vyššie o 12 % až 20%. 
„Klub 500 dlhodobo upozorňuje na vysoké ceny elektriny a plynu hlavne pre priemyselných odberateľov na Slovensku. Cenová úroveň, ktorá je najvyššia z okolitých krajín jednoznačne diskriminuje našich výrobcov v porovnaní s ich priamymi konkurentmi z týchto krajín. Nevidíme dôvod, aby napríklad veľkí priemyselní odberatelia platili na Slovensku tretie najvyššie ceny elektriny a plynu, keď napríklad výrobné náklady na jednotku vyrobenej elektriny patria na Slovensku medzi najnižšie. To isté platí aj pre výšku poplatkov pre distribúciu elektriny a plynu a prenos elektriny, ktoré platia odberatelia na Slovensku.“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Tibor Gregor.

„V situácii, v ktorej je podľa nášho názoru dôvodné podozrenie zo zneužívania monopolného postavenia dodávateľov energií je namieste, aby boli urýchlene prijaté opatrenia na zabránenie neodôvodneného rastu cien energií na Slovensku. Nepochybne medzi tieto opatrenia patrí aj cenová regulácia. Cenová regulácia však nemôže byť vyhlásená len na časť trhu (ktorým sú domácnosti a mikro odberatelia) ale musí byť vyhlásená plošne na všetkých odberateľov. Už v minulom roku sme boli totiž svedkami, že pri regulácii ceny plynu a elektriny pre domácnosti si monopolné subjekty kompenzovali stratu zisku v segmente domácností vyšším rastom cien pre priemysel, o čom svedčia aj štatistiky Eurostatu. Obávame sa, a cenové návrhy na rok 2009 to potvrdzujú, že po zavedení čiastkovej regulácie na rok 2009 dôjde k opätovnému enormnému rastu cien pre priemyselných odberateľov, ktorým si monopolné subjekty budú znova kompenzovať výpadok tržieb, “ dodal T. Gregor.

„Klub 500 očakáva, že Vláda Slovenskej republiky prehodnotí rozsah cenovej regulácie v energetike a zavedie plošnú cenovú reguláciu na všetkých odberateľov elektriny a plynu. Jedine týmto spôsobom dokáže zabezpečiť, aby si monopolné subjekty nekompenzovali straty tržieb v jednom segmente rastom cien v druhom segmente,“ uzavrel T. Gregor