Pripomienky k návrhu výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje spôsob regulácie cien v energetike č. X/2004, pracovná verzia zo dňa 14. mája 2004

Pripomienky k návrhu výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje spôsob regulácie cien v energetike č. X/2004, pracovná verzia zo dňa 14. mája 2004

Všeobecne

Pokiaľ nenadobudne účinnosť nový zákon o energetike a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o regulácii v sieťových odvetviach, žiadame používať terminológiu v súčasnosti platného právneho rámca. Žiadame pred konečným schválením navrhovaného výnosu vypracovať variantné modelové porovnania prejavenia sa vzorcov (simuláciu praktického použitia) a oboznámiť s nimi reguláciou dotknutých účastníkov trhu; nie len regulovaných! Z koncepčného a metodického hľadiska ako aj na základe úzusu platného v Európskej únii, žiadame zhodnotiť navrhovaný výnos tak, aby sa jeho princípmi konštrukcie jednotlivých cien a poplatkov nezakladalo vytvorenie slovenskej národnej bariéry na otvorenom trhu s elektrinou.

Navrhovateľ v ustanoveniach výnosu nedostatočne zúročil skúsenosti regulačných autorít z členských krajín Európskej únie, ktoré považujú reguláciu na základe výnosnosti, oprávnených nákladov a primeraného zisku za prekonanú, lebo nedostatočne motivuje operátorov sústav a poskytovateľov služieb. Uvedená metóda nerešpektuje rast produktivity činností v elektroenergetike. Nevedie k hľadaniu vnútorných rezerv pri odhaľovaní a na následnom znižovaní vlastných nákladov. Žiadame pri tvorbe cien použiť cieľavedomý korekčný faktor, ktorý z hľadiska potrieb národnej ekonomiky periodicky prinúti regulovaný objekt (operátora sústavy) hľadať vnútorné rezervy zníženia vlastných nákladov. V návrhu použitý faktor cenovej regulácie nie je transparentne popísaný, nie je uvedené, že ho určí regulátor a je matematicky zneužiteľný (bagatelizovateľný); v stanovení ceny podporných služieb úplne absentuje, alebo je to povolený výnos úradom.

V návrhu výnosu a jeho prílohách žiadame zásadne akceptovať len čistú infláciu. Štatistický úrad Slovenskej republiky priemery indexov spotrebiteľských cien vyjadruje v inflácii, pričom platí:

Čistá inflácia = služby a tovary

Jadrová inflácia = čistá inflácia + potraviny

Celková inflácia = jadrová inflácia + všetky ostatné vplyvy

Z uvedeného vyplýva, že do vzorcov nie je možné uviesť parameter RPI (pre hociktorý rok), lebo odráža celkovú infláciu. Môže sa použiť len vplyv čistej inflácie, t.j. zvýšenie cien tovarov a služieb.

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky sa celková inflácia v roku 2002 pohybovala na úrovni od 8 % do 9,3 %, pričom jadrová inflácia bola na úrovni 2 % až 3,1 %. Vzhľadom na to, že ceny potravín sa výrazne nemenili, možno konštatovať, že čistá inflácia bola takmer na úrovni jadrovej inflácie a jej pomer k celkovej inflácii bol asi 1/3. Regulátor nesmie pripustiť vytváranie neprimeranej podušky pre regulované objekty.

Žiadame úrad zverejniť aký bol skutočný primeraný zisk regulovaných osôb v predchádzajúcom roku.

K § 2

Uvádza sa v ods. 1 písm. b) osobné náklady; na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sa môže určiť maximálna prípustná zmena priemerných osobných nákladov na jedného zamestnanca v roku t oproti roku t-1 podľa ukazovateľa „Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR“.

V texte ustanovenia žiadame nahradiť slovné spojenie „môže určiť“ slovom „určí“.

Uvedený návrh znamená, že mzdové náklady sa budú určovať od priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ale nebude sa riešiť výrazne vyššie ohodnotenie v energetike v súčasnosti.

Pripomienka:

Riešenie je:

Mzdové náklady v energetike určiť na úrovni priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

To znamená, nezvyšovať mzdové ohodnotenie v energetike v roku t oproti roku t-1, kým sa mzdové ohodnotenie v energetike nedostane do súladu s uvedeným návrhom, ktorý rešpektuje údaj Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Písm. g)podrobiť dôkladnej analýze, či sú náklady na prevádzku, opravy a údržbu preukázateľné a nevyhnutne vynaložené.

Písm. h) vysvetliť, čo sú ostatné náklady? Žiadame presne špecifikovať v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z príjmu.

V prípade uplatnenia ods. 3 ide o duplicitu, resp. prídavok k ustanoveniu ods. 1 písm. h). Navrhujeme ustanovenie ods. 3 vyčiarknuť.

K § 3

Žiadame dostatočne argumentačne vysvetliť ods. 3. Uvedenú „rizikovú prirážku“, ktorá zohľadňuje „riziko podnikania v regulovanej činnosti“ z textu ustanovenia vyčiarknuť. Regulovaná činnosť v elektroenergetike sa otváraním trhu zužuje, v rozhodujúcej miere ňou ostáva len energetická dopravná cesta. Z tohto titulu nie je známe možné riziko podnikania v regulovaných činnostiach prenosu a distribúcie elektriny, alebo sa ráta pri možnom rozvoji elektrizácie s rizikovou prirážkou menšou ako 1.

Konštrukcia ustanovení § 3 nie je v súlade so základným princípom náhľadu na prevádzku elektroenergetických sústav (prenos a distribúcia) ako služby vo verejnom záujme. Nejde tu o klasické podnikanie, ale o konanie v monopolnom postavení na trhu s elektrinou, preto podlieha regulácii.

Príloha č. 1 k výnosu č. X/2004

Spôsob regulácie cien za predaj podporných služieb

A. Všeobecné ustanovenia

K ods. 4 písm. a), b)a d) – k výraznej zmene množstva, rozsahu poskytovaných podporných služieb, zmene nákladov na poskytovanie podporných služieb a zmene nákladov vyvolaných zmenou legislatívy.

Pripomienka:

V ods. 4 vypustiť ustanovenia písm. a), b) a d), alebo definovať výšku výraznej zmeny (napr. v % ).

K ods. 7 – v ustanovení použiť text: Ak sa cena neurčí do konca roka t-1, v roku t sa účtuje cena z roku t-1.

Pripomienka:

Žiadame zamedziť medziročnému zvýšeniu ceny (index JPIt-1/100 z ustanovenia vyčiarknuť!) z titulu inflácie, ak sa neurčí cena do konca roku. Nepoužívať index jadrovej inflácie!

B. Spôsob regulácie cien za predaj podporných služieb

V ustanovení ods. 3 sa uvádza: Držiteľovi licencie na rozvod elektriny prevádzkujúcemu prenosovú sústavu sa účtujú poplatky za náklady systému, pričom maximálne povolený výnos (VNSt) z týchto poplatkov v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca

VNSt = NSPLt – KSt

pričom

NSPLt – plánované náklady systému v Sk v roku t povolené úradom

KSt – korekčný faktor v Sk v roku t

Pripomienka:

NSPLt, KSt – plánované náklady aj korekčný faktor sa žiada dôkladne preveriť. Má úrad možnosť objektívne preveriť oba ukazovatele, resp. akou formou a metódami sa ukazovatele preveria?

Príloha č. 2 k výnosu č. X/2004

Spôsoby regulácie cien za prenos elektriny a poskytovanie systémových služieb

A. Všeobecné ustanovenia

K ustanoveniu ods. 4 – Ak sa cena neurčí do konca roka t-1, v roku t sa účtuje cena z roku t-1 zvýšená indexom o JPIt-1/100.

Pripomienka:

Parameter JPIt-1 nepoužívať z dôvodov uvedených v pripomienke k Prílohe č. 1, časť A. ods. 7.

K ustanoveniu ods.

Pripomienka:

Ods. 5– výrazná zmena množstva prenosu elektriny, strát elektriny, objemu rezervného výkonu v prenosovej sústave a ďalšie výrazné zmeny vypustiť, alebo definovať (napr. v % ).

B. Spôsob regulácie cien za prenos elektriny

Ods. 1– Ceny na rok t sa navrhujú tak, aby skutočne dosiahnutý výnos za prenos elektriny v roku t neprekročil maximálny povolený výnos (PPt) pokrývajúci ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk za regulovanú činnosť v Sk na rok t a vypočítaný podľa vzorca

PPt = PTt + INVt – KTt + ZTt

pričom

PTt – maximálny povolený výnos za pripojenie a prístup k prenosovej sústave ako aj riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky v Sk v roku t,

INVt – faktor investícií v Sk v roku t

KTt – korekčný faktor v Sk v roku t na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t-1

ZTt – neočakávané zmeny nákladov regulovaného subjektu vyvolané okolnosťami uvedenými v časti A ods. 5 tejto prílohy, ktoré úrad povolí zahrnúť do cien za prenos elektriny v Sk v roku t.

Maximálny povolený výnos za pripojenie a prístup k prenosovej sústave ako aj riadenie elektrizačnej sústavy SR (PTt) v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca

PTt = PTt-1 x {(JPIt –X)/100}

Pričom

PTt-1 – maximálny povolený výnos za pripojenie a prístup k prenosovej sústave ako aj riadenie elektrizačnej sústavy SR v roku t-1,

JPIt – aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie, ktorým je položka „index jadrovej inflácie oproti rovnakému obdobiu minulého roku“, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky v období od septembra v roku t-2 až august v roku t-1,

X – faktor cenovej regulácie

Pripomienky:

  1. Vo vzorci pre výpočet maximálneho povoleného výnosu PTt nepoužívať parameter JPIt z dôvodov uvedených v Prílohe č. 1, časť A. ods. 7.
  2. INVt – faktor investícií v Sk v roku t predložiť profesijným zástupcom odberateľov, či je potrebné navrhované investície realizovať v uvedenom čase a rozsahu.
  3. ZTt – vypustiť, alebo problémy s tým spojené riešiť v korekčných faktoroch.

C. Spôsob regulácie cien za poskytovanie systémových služieb pre užívateľov prenosovej sústavy

Pripomienka:

Ods. 1Držiteľom povolenia na distribúciu elektriny, koncovým odberateľom priamo pripojeným na prenosovú sústavu, ako aj držiteľom povolenia na výrobu elektriny priamo pripojeným na prenosovú sústavu regulovaného subjektu sa účtujú poplatky za systémové služby, pričom maximálny výnos (SSTt) z týchto platieb v Sk v roku t sa vypočíta podľa vzorca, v ktorom je použitý parameter JPI, čo predstavuje jadrovú infláciu.

Parameter JPI nie je možné použiť z dôvodov uvedených v Prílohe č. 1, časť A. ods. 7.

V ods. 4– Držiteľom povolenia na prenos elektriny účtuje subjektom zúčtovania odchýlok nasledovné poplatky

a) poplatok za zúčtovanie odchýlok PZOt v Sk na jednotku elektriny zúčtovanej ako odchýlka pre rok t, ktorý sa vypočíta nasledovne

PZOt = PZOt-1 x (JPI – X)/100

Pripomienka:

Vo vzorci nie je možné použiť parameter JPI, pretože predstavuje jadrovú infláciu. Dôvody sú uvedené v Prílohe č. 1 časť A. ods. 7.

Príloha č. 3 k výnosu č. X/2004

Spôsob regulácie cien za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb pre užívateľov distribučnej sústavy

A. Všeobecné ustanovenia

Ods. 3– Ak sa cena neurčí do konca roku t-1, v roku t sa účtuje cena z roku t-1 zvýšená indexom o RPIt-1/100.

pričom

RPIt-1 – je aritmetický priemer indexov spotrebiteľských cien, ktorým je položka „indexy spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roku, spotrebiteľské ceny úhrnom“, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky, v období od októbra v roku t-2 až do septembra v roku t-1

Pripomienka:

Uvedený parameter RPIt-1 nepoužívať.

Odôvodnenie:

Je v pripomienkach všeobecne.

Z toho plynie záver:

Vo všetkých vzorcoch môže byť parameter RPI na úrovni 1/3 pôvodného vyjadrenia a pre nasledujúce roky je možné dosadzovať za parameter RPI len čistú infláciu.

K ods. 4– Regulovaný subjekt môže predložiť návrh na zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú najmä tieto skutočnosti:

  • výrazné zmeny množstva elektriny, nákladov vyvolaných zmenou legislatívy

Pripomienka:

Toto ustanovenie vypustiť, alebo taxatívne uviesť čo predstavuje výraznú zmenu.

B. Spôsob regulácie cien za distribúciu elektriny

K ods. 1 – Maximálna cena za distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy PDt v Sk na jednotku elektriny odobratej z distribučnej sústavy v roku t zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a vypočíta sa podľa vzorca

PDt = PDt-1 x (RPIt-1 – X)/100 + Lt + KDt

Pripomienka:

Vo vzorci nie je možné použiť parameter RPIt-1 z dôvodov uvedených v predchádzajúcej časti A. ods. 3.

Príloha č. 4 k výnosu č. X/2004

Spôsob regulácie cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov

V ustanovení ods. 1 – Maximálna cena za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov Pt v Sk na jednotku elektriny v roku t zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk a vypočíta sa podľa vzorca

Pt = PEt + NDt – Kt + Zt

pričom

PEt – neovplyvniteľné náklady dodávky elektriny v Sk na jednotku elektriny dodanú pre regulovaných odberateľov v roku t,

NDt – ovplyvniteľné náklady dodávky elektriny v Sk na jednotku elektriny dodanú pre regulovaných odberateľov v roku t,

Kt – korekčný faktor v Sk na jednotku elektriny v roku t na vyrovnanie nedostatku alebo prebytku príjmov v roku t-1,

Zt – neočakávané zmeny nákladov regulovaného subjektu, ktoré úrad povolí zahrnúť do cien za dodávku elektriny pre regulovaných odberateľov v roku t.

Pripomienka:

Parameter NDt dôkladne analyzovať a prerokovať s profesijnými združeniami odberateľov, najmä náklady na prevádzku, opravy a údržbu vrátane osobných nákladov či sú preukazateľné a nevyhnutne potrebné.

K ods. 4 – Ovplyvniteľné náklady dodávky elektriny NDt v Sk na jednotku elektriny dodanú pre regulovaných odberateľov v roku t obsahujú ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk za činnosť dodávky elektriny a vypočítajú sa podľa vzorca:

NDt = NDt-1 x (RPIt-1 – X)/100

pričom

NDt-1 – ovplyvniteľné náklady dodávky elektriny v Sk na jednotku elektriny v roku t-1

RPIt-1 – aritmetický priemer indexov spotrebiteľských cien

Pripomienka:

a) preveriť ovplyvniteľné náklady NDt-1, či sú preukázateľné a nevyhnutne potrebné

b) nie je možné použiť parameter RPIt-1 z dôvodov uvedených v Prílohe č. 3, časti A. ods. 3.