Zákon o odpadoch

Osma časť 

Celá časť „ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE“ – sú komplikované a v rozpore s programovým vyhlásením vlády – znižovanie administratívnej náročnosti a zaťaženia podnikateľov Procesy podávania žiadostí, schvaľovania, certifikácie, predlžovania a pod. sú komplikované a zadefinované postupy a požiadavky zakladajú obavy z neúnosnej administratívy a byrokracie.
Navrhujeme vyčleniť tieto procesy a požiadavky do samostatného vykonávacieho predpisu, ktorý je flexibilný a je ho možné meniť podľa aktuálnej praxe a podmienok fungovania systému

§28 ods 4 o, p, q 

Nový text:
Zjednodušiť rozsah
Je potrebné zadefinovať rozsah a obsah správy, aby bol výklad jednotný. Vzhľadom na to, že také vymedzenie by nemalo byť obsiahnuté v zákone, odporúčame presunúť do vykonávacieho predpisu Po spustení informačného systému bude treba, aby subjekty zadávali údaje do systému ISOH. To by malo zmysel a uľahčilo by sa jednotlivým subjektom.

Ak však tento systém ešte nefunguje, je potrebné zabezpečiť flexibilitu ustanovení takéhoto charakteru, lebo v prípade spustenia systému, bude potrebné novelizovať zákon. Podobne ak sa ukáže, že niektorá požiadavka nie je potrebná, alebo naopak pribudne ďalšie požiadavka, je flexibilita vítaná.

28 ods 7 b 

Nový text:
Zjednodušiť rozsah
Zároveň navrhujeme presunúť definíciu rozsahu do vykonávacieho predpisu Po spustení informačného systému bude treba, aby subjekty zadávali údaje do systému ISOH. To by malo zmysel a uľahčilo by sa jednotlivým subjektom.

Ak však tento systém ešte nefunguje, je potrebné zabezpečiť flexibilitu ustanovení takéhoto charakteru, lebo v prípade spustenia systému, bude potrebné novelizovať zákon. Podobne ak sa ukáže, že niektorá požiadavka nie je potrebná, alebo naopak pribudne ďalšie požiadavka, je flexibilita vítaná.

§29 ods 1 

Nový text:
Zjednodušiť rozsah
Zároveň navrhujeme presunúť definíciu rozsahu do vykonávacieho predpisu Po spustení informačného systému bude treba, aby subjekty zadávali údaje do systému ISOH. To by malo zmysel a uľahčilo by sa jednotlivým subjektom.

Ak však tento systém ešte nefunguje, je potrebné zabezpečiť flexibilitu ustanovení takéhoto charakteru, lebo v prípade spustenia systému, bude potrebné novelizovať zákon. Podobne ak sa ukáže, že niektorá požiadavka nie je potrebná, alebo naopak pribudne ďalšie požiadavka, je flexibilita vítaná.

§29 ods 1 i, j, k 

Nový text:
Zjednodušiť rozsah
Je potrebné zadefinovať rozsah a obsah správy, aby bol výklad jednotný. Vzhľadom na to, že také vymedzenie by nemalo byť obsiahnuté v zákone, odporúčame presunúť do vykonávacieho predpisu Po spustení informačného systému bude treba, aby subjekty zadávali údaje do systému ISOH. To by malo zmysel a uľahčilo by sa jednotlivým subjektom.

Ak však tento systém ešte nefunguje, je potrebné zabezpečiť flexibilitu ustanovení takéhoto charakteru, lebo v prípade spustenia systému, bude potrebné novelizovať zákon. Podobne ak sa ukáže, že niektorá požiadavka nie je potrebná, alebo naopak pribudne ďalšie požiadavka, je flexibilita vítaná.

§42 ods. 1 l 

Pôvodný text:
ohlasovať koordinačnému centru pre batérie a akumulátory množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena l), ich členenie na typy podľa § 43 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorým ich odovzdal

Nový text:
ohlasovať koordinačnému centru pre batérie a akumulátory množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena k), ich členenie na typy podľa § 43 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorým ich odovzdal Chybný odkaz do predošlého textu, zrejme myslené písm. k)

§46 ods. (1)a)1. 

Pôvodný text:
spätným zberom použitých prenosných batérií

Nový text:
Spätným zberom prostredníctvom siete zmluvných partnerov Spätný odber prostredníctvom distribútorov, predajní, s ktorými má výrobca zmluvný vzťah a stanovenie zberových podielov sú zárukou dostatočnej hustoty miest spätného odberu.

§46 ods. (1)a)2. 

Pôvodný text:
zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov v každom okrese

Nový text:
Vypustiť odstavec Spätný odber prostredníctvom distribútorov, predajní, s ktorými má výrobca zmluvný vzťah a stanovenie zberových podielov sú zárukou dostatočnej hustoty miest spätného odberu.

§143 

Pôvodný text:
V § 14 ods. 10 písm. d), § 16a ods. 2 a) bod 5 a písm. b) bod 7 a § 16b ods. 8 písm. k) sa slová „potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za vyrobené vozidlo“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vyrobeného vozidla“.

Nový text:
V § 14 ods. 10 písm. d), § 16a ods. 2 a) bod 5 a písm. b) bod 7 a § 16b ods. 8 písm. k) sa slová „potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za vyrobené vozidlo“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vyrobeného vozidla ktoré vystavil výrobca vozidla alebo organizácia zodpovednosti výrobcov vozidiel alebo koordinačné centrum starých vozidiel“. Ak výrobca daného vozidla nie je evidovaný v registri výrobcov, prevezme zodpovednosť za takéto vozidlo Koordinačné centrum. Požiadavka zabezpečiť individuálny dovoz vozidiel už neexistujúcich výrobcov, resp. výrobcov, ktorí nie sú evidovaní v SR (napr. luxusné vozidlá…)

§141 ods 9 

Doplniť text:
Výrobca registrovaný ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa doterajších právnych predpisov v registri zástupcov výrobcov automobilov a je držiteľom osvedčenia zástupcu výrobcu (právny zástupca pre Slovenskú republiku tzv. importér), ktoré je vydávané na Ministerstve dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja, sa považuje za registrovaného v Registri výrobcov príslušnej komodity podľa tohto zákona, pričom povinnosť predložiť doklad o udelení autorizácie, alebo potvrdenia organizácie zabezpečujúcej kolektívne plnenie povinností je povinný predložiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ministerstvo dopravy vedie register zástupcov výrobcov automobilov podľa zmluvy s výrobcom automobilov (právny zástupca pre Slovenskú republiku tzv. importér). Môže sa tento register považovať za register výrobcov automobilov a automaticky transformovať na register vozidiel podľa tohto Zákona.

Predovšetkým nasledovné ustanovenia zákona: 

64 Predovšetkým nasledovné ustanovenia zákona:
§27 ods. 4, 5, 11 a 13; §28 ods. 4, 5 a 7; §29 ods. 1 a 2; §32 ods. 7 a 9 a celej časti osem „ADMINISTRATÍNVNE NÁSTROJE“ by bolo vhodné presunúť do vykonávacích predpisov, resp. nechať na subjekty pôsobiace podľa tohto zákona, aby vzťahy uzatvorené za účelom plnenia predmetu tohto zákona zapracovali do hospodárskych zmlúv, ktoré upravia ich vzájomné vzťahy Zabezpečenie flexibility právnych predpisov presunutím niektorých ustanovení návrhu zákona o odpadoch sa predovšetkým v uvedených prípadoch javí ako účelné z nasledovných dôvodov:
Dá sa očakávať, že nie všetky povinnosti a práva uvedené v ustanoveniach sú oprávnene nevyhnutné, resp. niektoré môžu absentovať. Takéto zmeny sú omnoho jednoduchšie, pokiaľ sa jedná o zmeny vykonávacích predpisov.

V prípade zavedenia ISOH do rutinnej prevádzky sa dá očakávať, že subjektom na jednej strane pribudnú povinnosti (zadávanie údajov) a na druhej strane ubudnú (náročné výkazníctvo a zjednodušenie kontrolných mechanizmov). To prinesie potrebu zmeny – novely Zákona.

Predkladaný návrh v mnohých ustanoveniach ide z rámca právnej normy, akou je Zákon o odpadoch až do komerčných vzťahov medzi subjektmi, ktoré by mohli časom optimalizovať vzájomnú spoluprácu. Aj tu sa umiestnenie v podmienok v nižších právnych normách javí ako flexibilnejšie a lepšie riešenie.
PRIPOMIENKA

§32 

Špecifikácia právomocí a povinností navrhujeme vyčleniť do špeciálneho predpisu Koordinačné centrum – agenda je veľmi rozsiahla. V niektorých ustanoveniach nie je zrejmé v akom rozsahu je pre prúdy odpadov, ktoré nie sú komunálne odpady potrebná súčinnosť s obcami. Odporúčame zjednodušiť, prípadne špecifikovať požiadavky zvlášť pre komunálne prúdy odpadov a ostatné prúdy odpadov. Nie všetky komodity potrebujú tak prísne definovaný rámec. Vykonávací predpis zabezpečí väčšiu flexibilitu pre všetky strany.
Koordinačné centrum sa nemôže stať subjektom suplujúcim činnosti kontrolných orgánov MŽP, ktoré sú na výkon kontroly poverené zákonom

§28 ods. 5 g) 
Pôvodný text:
špecifikovaním nákladovo na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu s rozlíšením na zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie Zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie a preukázanie ich vynaloženia
návrh:
Špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vybraným prúdom odpadu v súlade s vydanou autorizáciou / oprávnením a preukázaním ich vynaložení. Zjednodušenie s využitia textácie použitých týmto návrhom zákona v súlade s pripomienkou k § 27 ods (5)
§42 1 l) 

Chybný odkaz do predchádzajúceho textu, zrejme myslené písm. k)
Všeobecne v nadväznosti na navrhované zmeny § 32 odporúčame vypustiť odsek, prípadne nahradiť povinnosťou odosielať tieto informácie ministerstve

§107 

Informačný systém Požadujeme doplniť:
rozsah ISOH – zo súčasného znenia nie je zrejmý rozsah IS, treba zakomponovať aj sledovanie tokov nielen základných prúdov odpadov ale aj pohyb materiálov v priebehu postupného rozoberania, zhodnocovania, recyklácia, opätovného použitia; optimalizácia logistických tokov s cieľom znižovania nákladov a vplyvov na ŽP
termín spustenia ISOH do rutinnej prevádzky – navrhujeme 31.3. 2016.
Zadefinovať, že integrálnou súčasťou ISOH sa stanú IS jednotlivých prúdov odpadu, ktoré budú prevádzkované do doby, kedy začne fungovať ISOH
ISOH musí byť nosnou chrbticou odpadového hospodárstva. Na druhej strane je nevyhnutné zrušiť neúmernú administratívu na strane výrobcov po tom ako začne fungovať ISOH.

§136 ods 4 

Pôvodný text:
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov zaniká povinnosť platiť príspevky do Recyklačného fondu a povinnosť ohlasovania údajov do Recyklačného fondu tým výrobcom a dovozcom, ktorí uvádzajú na trh výrobky, odpad z ktorých by mohol patriť do predmetu udelenej autorizácie; ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle dátum nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Nový text:
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov alebo na činnosť individuálneho plnenia zodpovednosti výrobcovi, zaniká povinnosť platiť príspevky do Recyklačného fondu a povinnosť ohlasovania údajov do Recyklačného fondu tým výrobcom a dovozcom, ktorí uvádzajú na trh výrobky, odpad z ktorých by mohol patriť do predmetu udelenej autorizácie; ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle dátum nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Návrh textu na Zákonné obmedzenie do kedy vyberá RF prostriedky. Podľa pôvodného textu výrobca vybraného výrobku plniaci povinnosti individuálne bude musieť platiť príspevky do RF aj po tom, ako nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o autorizácii, ktorá mu bude udelená na jeho činnosť.

§141 ods 11 

Pôvodný text:
Povinnosť výrobcu vozidla zabezpečiť úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou vozidla z určeného parkoviska k spracovateľovi starých vozidiel v zmysle § 66 odseku 4 zákona sa vzťahuje na dopravu tých vozidiel, ktoré boli umiestnené na určené parkovisko po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Nový text:
Povinnosť výrobcu vozidiel v súlade s §66 ods. 5 sa vzťahuje aj na vozidlá, ktoré boli umiestnené na určené parkovisko pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Potreba riešiť v prechodných ustanoveniach aj vozidlá umiestnené na určené parkovisko ešte pred účinnosťou zákona. Pôvodné znenie je zmätočné.

§6 ods. 5 

Klub 500 trvá na odstránení 2. vety ods. 5, sme presvedčení, že interná skládka nie je skládkou, len miesto na zhromažďovanie.

§14, ods. 1 písm. i) 

Klub 500 navrhuje vypustiť z textu slovné spojenie „alebo zhromažďovať“, t.j. vypustiť povinnosť zhromažďovať odpady v mieste vzniku najdlhšie jeden rok. Povinnosť ponechať len vo vzťahu ku skladovaniu odpadov.

§14, ods. 1 písm. k) 

Klub 500 navrhuje doplniť za slová „a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu“ doplniť nové slová „súvisiacu s odpadovým hospodárstvom“. Zmenu požadujeme s ohľadom na upresnenie a doplnenie.

§16, ods. 2, písm. a) 

Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby je povinný zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík.
Výkupca odpadu, ktorý splní všetky legislatívne požiadavky pre výkon takejto činnosti, musí mať zo zákona uzavretú zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom s príslušnou obcou, recipročná povinnosť však obci zo zákona nevyplýva. Žiadame doplniť takúto povinnosť do §85.

§16, ods. 3 

Klub 500 navrhuje doplniť za slová „alebo výrobcom príslušného vybraného výrobku“ vložiť nové slová „alebo zariadením na zhodnocovanie príslušného vybraného prúdu odpadu“.

§25, ods. 5 

Klub 500 navrhuje na konci doplniť „zo sprievodnej dokumentácie výrobku (odpady, ktoré sú kompaktnými celkami) a z dostupnej odbornej literatúry (odpady, u ktorých nebezpečné vlastnosti vyplývajú z celkového zloženia).“

§ 27, ods. 6 

Klub 500 navrhuje na konci doplniť „Pri individuálnom plnení výrobca vybraného výrobku plne zodpovedá za zabezpečenie konečného zhodnotenia a recyklácie prúdu odpadu oprávnenou osobou v zmysle § 14 Povinnosti držiteľa odpadu, odsek (1) písm. e).“

§27, ods. 8 

Klub 500 požaduje odstránenie z textu „v rozsahu udelenej autorizácie“.
Individuálne plnenie vybraných povinností (výrobcu vybraného výrobku) vypustiť z činností, na vykonávanie ktorých je potrebná autorizácia udeľovaná ministerstvom podľa siedmej časti § 93 ods. 1 písm. c).

§29 

Individuálne plnenie vybraných povinností požadujeme odstrániť.

§30  

Finančnú zábezpeku žiadame vypustiť.

§32 

Ustanovenie o koordinačnom centre žiadame odstrániť.

52, ods. 11, písm. a 

Klub 500 požaduje písm. a) doplniť za slová „alebo plní tovary do obalov“ nové spojenie „s výnimkou osoby (FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA), ktorá používa na balenie alebo plnenie tovarov vybrané výrobky podľa § 78 ods. 3.“ V prípade, že neobalový výrobok (§ 78 ÷ 80) bude napriek tomu nasledujúcim držiteľom použitý na balenie, dôjde k zdvojenému zabezpečovaniu povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, a to výrobcom neobalového výrobku ako aj výrobcom obalov.

§57, ods. 3  

Klub 500 navrhuje na konci pripojiť nové slová „alebo dokladmi o odovzdaní odpadov z obalov na využitie v domácnosti podľa § 14 ods. 5.“

§78 ods. 3 

V ods. 3 požadujeme doplniť do skupín výrobkov písm. d), e), f):
písm. d) výrobky z kovov (oceľová páska, drôt, sudy, …),
písm. e) drevo (podkladové drevo, palety, debny, …),
písm. f) kompozity.

§93, ods. 1, písm. c) 

Žiadame vypustiť.

§60, ods. 7 

Žiadame vypustiť slovo „katalyzátor“, vozidlá so starším rokom výroby ho nemajú. Takýmto znením by sa časť starých vozidiel nemohla pokladať za kompletné.

§68 

Žiadame vypustiť celý paragraf. Inštitút rozhodnutia o neexistencii vozidla je nesystémový a výrazne antienvironmentálny. V snahe pomôcť jednotlivcom sa dal do rúk rôznym špekulantom nástroj na čierne obchodovanie s časťami starých vozidiel, ktoré získavajú za nekontrolovateľných podmienok. V druhom rade značne ovplyvnil podmienky pre autorizovaných spracovateľov starých vozidiel, ktorí zaznamenali výrazný pokles počtu vykúpených a spracovaných autovrakov od začiatku tohto roka, čo má dopad na neplnenie limitov stanovených Recyklačným fondom.

§72 

Klub 500 na konci požaduje doplniť „alebo inej oprávnenej osobe.“

§85, ods. 7 

Klub 500 žiada na konci doplnenie, že obec okrem povinností uvedených v §11 ods.1 a §14 ods. 1 povinná „uzatvoriť zmluvu o zbere a výkupe kovového komunálneho odpadu s každým subjektom, ktorý spĺňa technické a legislatívne požiadavky uvedené v tomto zákone a v jeho vykonávacích predpisoch.“

101, ods. 16 

Klub 500 žiada opraviť chybu uvedenú v ods. 16 na platnosť súhlasu podľa odseku 15 sa predĺži.

§107, ods. 1 

V záujme prehľadnosti požadujeme stanovenie presného termínu zriadenia systému odpadového hospodárstva.

§121, ods. 1-6 

Klub 500 žiada zmeniť výraz „uloží“ na „môže uložiť“, resp. znížiť spodnú hranicu pokuty na 0.

§141, ods. 6 

Klub 500 žiada doplniť za slová „alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov“ vložiť nové slovné spojenie „alebo zariadením na zhodnocovanie príslušného vybraného prúdu odpadu“.

§ 14 ods. 1 d) 

Pôvodný text:
(d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to

Nový text:
(d) zabezpečiť nakladanie s odpadom v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to Súlad so smernicou 2008/98 článok 4 pís. 1)

§16 ods. 5 f) 

Pôvodný text:
pochádzajúci zo starých vozidiel (§ 60 ods. 6) a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať alebo od podnikateľských subjektov spolupracujúcich s nimi na zmluvnom základe

Navrhovaný text:
pochádzajúci z vozidiel alebo zo starých vozidiel (§ 60 ods. 6) a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať alebo od podnikateľských subjektov spolupracujúcich s nimi na zmluvnom základe. Podobne ako o ostatných prípadov výkupu kovov je potrebné obmedziť výkup od osôb, ktoré nemajú oprávnenie na nakladanie s daným druhom odpadu. V praxi nie je možné rozlíšiť, či konkrétny odpad pochádza z vozidiel, alebo zo starých vozidiel. Ak nebude text zákona precizovaný v zmysle pripomienky, vytvára sa priestor na obchádzanie zákona.

§26 

Vložiť nový text:
(6) Povinnosti uvedené v bodoch (2) b), (3), (4), (5) sa nevzťahujú na prepravu starých vozidiel z miesta zberu starých vozidiel ku spracovateľovi. Pripomienka ruší nepotrebnú a duplicitnú administratívu.
Autorizácia spracovateľov a oprávnenie zberných miest, systém zavedenej evidencie starých vozidiel (zberné miesto a spracovateľ) duplikujú administratívne požiadavky v uvedených odsekoch a garantujú, že nie je potrebné uplatňovať administratívne postupy, opísané v uvedených ustanoveniach

§27 ods 2 

Pôvodný text:
Výrobcom vybraného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca olejov, výrobca neobalového výrobku

Nový text:
Výrobcom vybraného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca neobalového výrobku Rozšírená zodpovednosť v oblasti olejov je prakticky nerealizovateľná.
Množstvo olejov pochádzajúcich od fyzických osôb je minimálne v porovnaní s olejmi od právnických osôb. Bližšie vysvetlenie v pripomienkach k siedmej časti Zákona.

§27 ods 4 e , g 

Pôvodný text:
v bodoch e a g § 27 ods 4 je odkaz na prílohu č 4

Nový text:
Zmena Prílohy č. 4 Príloha č. 4 časť 4 nie je v súlade s 53/2000/ES a nariadenia vlády SR 153/2004, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre spracovanie starých vozidiel.

§27 ods 5 

Pôvodný text:
Výrobca vybraného výrobku znáša všetky finančné náklady, spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením vybraného prúdu odpadu v súlade s týmto zákonom, po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov,

Nový text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný uhradiť náklady spojené s plnením rozšírenej zodpovednosti výrobcu, po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatvorených na zabezpečenie nakladania s vybranými prúdmi odpadu. Nepovažujeme za potrebné a účelné vymenovanie jednotlivých činností spojených s plnením povinností výrobcov. Môže nastať nesúlad v prípade, že nebudú vymenované všetky, resp. ak postupne vyvstane potreba ďalších činností.

Navrhované znenie plne reflektuje požiadavky tak Smernice 2008/98/EC tak aj smerníc pre jednotlivé vybrané výrobky a využíva definície návrhu tohto zákona

§27 ods 11 a 

Pôvodný text:
Výrobca vybraného výrobku znáša všetky finančné náklady, spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením vybraného prúdu odpadu v súlade s týmto zákonom, po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov,

Nový text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný uhradiť náklady spojené s plnením rozšírenej zodpovednosti výrobcu, po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatvorených na zabezpečenie nakladania s vybranými prúdmi odpadu. Nepovažujeme za potrebné a účelné vymenovanie jednotlivých činností spojených s plnením povinností výrobcov. Môže nastať nesúlad v prípade, že nebudú vymenované všetky, resp. ak postupne vyvstane potreba ďalších činností.

Navrhované znenie plne reflektuje požiadavky tak Smernice 2008/98/EC tak aj smerníc pre jednotlivé vybrané výrobky a využíva definície návrhu tohto zákona

§27 ods 13 a 

Pôvodný text:
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a), c), e), f), g), k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní,

Nový text:
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a), b) c), e), f), g), k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní,
Doplnenie bodu b) ako podstatného porušenia na základe porušenia ktorého je možné vypovedať zmluvu s OZV

§28 ods 4 w) 

Pôvodný text:
preniesť 90 % z výšky finančnej sankcie, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona na zastúpených výrobcov v rozsahu zodpovedajúcom ich trhovému podielu

Nový text:
preniesť minimálne 90 % z výšky finančnej sankcie, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona na zastúpených výrobcov v rozsahu zodpovedajúcom ich trhovému podielu OZV je založená výrobcami na neziskových princípoch a v konečnom dôsledku všetky náklady, ktoré vzniknú budú musieť uhradiť členovia. Nový text reflektuje na skutočnosť, že OZV nemusí mať rezervu na zostávajúcich 10% a v tom prípade bolo znenie nevykonateľné.

§31 ods 5 

Pôvodný text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa odseku 1 alebo v jej prílohách do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu náležite preukázať.

Nový text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa odseku 1 alebo v jej prílohách do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu náležite preukázať.
Na splnenie uvedených povinností môže výrobca zmluvne zaviazať a splnomocniť organizáciu zodpovednosti výrobcov. Výrobca má záujem aby OZV vykonávala pre neho „full servis“ v rozsahu povinnosti, ktoré mu vyplývajú z RZV.
K takejto činnosti OZV v mene jej členov by malo patriť aj administratívne odľahčenie svojich členov napríklad pri podávaní rôznych foriem hlásení, zmien v registroch a pod.

§31 ods. 9 h 

Pôvodný text:
v prípade zrušenia alebo zániku autorizácie výrobcu vybraného výrobcu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov spolupracuje s ministerstvom v súlade s § 30 ods. 8 pri určení určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu príslušnú výšku finančnej zábezpeky

Nový text:
v prípade zrušenia alebo zániku autorizácie výrobcu vybraného výrobcu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov spolupracuje s ministerstvom v súlade s § 30 ods. 8 pri určení určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov alebo vybraného výrobcu plniaceho individuálne, ktorý nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu alebo vybraného výrobcu plniaceho individuálne príslušnú výšku finančnej zábezpekyNaša pripomienka zrovnoprávňuje OZV a individuálne plniaceho výrobcu v tom, že môže byť určený na disponovanie prostriedkami a náhradné splnenie povinností

§49 1 

návrh:
Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na miesto spätného odberu alebo osobe určenej výrobcom. Ak má byť výrobca zodpovedný za zber a spracovanie prenosných batérií a akumulátorov, nemal by zákon umožniť ich odovzdanie inam, než na k tomu výrobcom určené miesto, tj zmluvnému partnerovi vykonávajúcemu spätný odber.
Táto pripomienka je zásadná!

§49 ods. 2 
návrh:
Držiteľ použitých automobilových batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na miesto spätného odberu alebo osobe určenej výrobcom. Ak má byť výrobca zodpovedný za zber a spracovanie automobilových batérií a akumulátorov, nemal by zákon umožniť ich odovzdanie inam, než na k tomu výrobcom určené miesto, tj zmluvnému partnerovi vykonávajúcemu spätný odber
Táto pripomienka je zásadná!
§49 ods. 3 

návrh:
Držiteľ použitých priemyselných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na miesto zberu alebo osobe určenej výrobcom. Ak má byť výrobca zodpovedný za zber a spracovanie priemyselných batérií a akumulátorov, nemal by zákon umožniť ich odovzdanie inam, než na k tomu výrobcom určené miesto, tj zmluvnému partnerovi vykonávajúcemu spätný odber.
Táto pripomienka je zásadná!

§60 ods. 11 

návrh:
Prevencie sú opatrenia vedúce k znižovaniu množstva ďalej nevyužiteľných odpadov zo spracovania starých vozidiel, ich nebezpečnosti a potenciálnych rizík pre životné prostredie. Prevencia by sa mala zamerať na znižovanie nebezpečnosti odpadov pochádzajúcich z vozidiel a na zvýšenie ich materiálového alebo energetického využiteľnosti.

§61 1 i 

návrh:
zabezpečiť, aby ním zmluvne zaistená / zriadená osoba prevádzkujúca zariadenie na zber starých vozidiel Výrobca môže byť zodpovedný iba za zariadenie, s ktorými má uzatvorenú zmluvu a ktorá sám pravidelne kontroluje. Nie je možné byť zodpovedný za samostatný subjekt, s ktorým výrobca nemá zmluvný vzťah.
Táto pripomienka je zásadná!

§64 2 g 

návrh:
vykonávať zber starých vozidiel iba v zariadení, s vodohospodársky zabezpečenými plochami určenými pre skladovanie vozidiel, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prestretie ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí Zmena reflektuje požiadavky Smernice 2000/53/EC na stanovenie minimálnych technických požiadaviek na zariadenia určené pre zber starých vozidiel.

§70 2 c 

Odporúčame zvážiť k tomuto bodu v rámci prechodných ustanovení postupný nábeh plnenie podielu zberu (napr. v prvom roku po účinnosti zákona povinnosť zabezpečiť zber minimálne 50% z vypočítaného zberového podielu). Nie je celkom jasný vplyv vzhľadom k doterajšiemu úplne inému riešeniu problematiky.

§71 1 c 

návrh:
Zabezpečiť odovzdanie … na základe zmluvy s výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov Pripomienka reflektuje možnosť voľby medzi individuálnym a kolektívnym plnením.
Táto pripomienka je zásadná!

§71 1 d 

Ak je iba distribútorom pneumatík, nevidíme dôvod, prečo by mal zabezpečiť spätný odber, ktorý je povinný zabezpečiť výrobca.
Napĺňa Ak definíciu výrobcu z § 69 ods 6, potom nie je iba distribútorom, ale zároveň výrobcom a musí plniť všetky povinnosti výrobcov ustanovenej týmto zákonom.
Ustanovenia je teda zbytočné a neprimerane zaťažujúce.

§74 -77 

požadujeme paragrafy vypustiť a zaradiť problematiku odpadovýc olejov ako samostatnú časť medzi vybrané prúdy odpadu.

Všeobecne 

Klub 500 nesúhlasí s tym, aby yyvážanie drobného stavebného odpadu nebolo do 1m3 bezplatné tak ako je tomu dnes. Sme presvedčení, že uvedená zmena bude viesť k nárastu čiernych skládok.

§27 ods. 2 

Klub 500 požaduje vypustenie výrobcu obalov, výrobcu olejov a výrobcu neobalovéo výrobku z kategórie výrobcu vybraného výrobku. Výrobcovia obalových a neobalových materiálov sú viazaní spoločne plnením povinností.

§28 

Žiadame zrušiť obmedzenia uvedené v §28 ods. 2.

čl.I 

Klub 500 navrhuje doplniť do autorizácie aj súhlas spracovateľov hutí ako konečných odberateľov.

§27 6 

Povinnosti ustanovené v odseku 4 písmená d) až k) (ďalej len „vybrané povinnosti“) môže výrobca vybraného výrobku plniť vytvorením systému individuálneho nakladania s vybraným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“), alebo môže zabezpečiť ich plnenie prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“) ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak.
Návrh:
Povinnosti ustanovené v odseku 4 písmená a) a d) až k) (ďalej len „vybrané povinnosti“) môže výrobca vybraného výrobku plniť vytvorením systému individuálneho nakladania s vybraným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“), alebo môže zabezpečiť ich plnenie prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“) ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak.
Jedným z hlavných princípov a prínosov OZV pre participujúce výrobcu je tiež zníženie administratívnej záťaže. V rámci uzavretia zmluvy výrobca poskytuje OZV všetky údaje potrebné tiež pre zápis do Registra výrobcov. VZN teda môže výrobca do Registra výrobcov prihlásiť sama (obdobne je upravené v iných členských štátoch EÚ)
Zároveň zo zmluvných podmienok zároveň vyplýva hlásenie aj všetkých zmien (napr. sídlo, názov spoločnosti, a pod), ktoré opäť OZV môže MŽP ohlasovať

§27 11 b 

poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vybraných povinností za tohto výrobcu a nevyhnutne potrebnú súčinnosť,
Návrh:
Vypustit odstavec
Otázka zmluvného vzťahu a parametrov zmluvou nastavených, nie predmet zákona

§27 11 c) 

bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vybraného výrobku, pokiaľ to môže mať vplyv na riadne plnenie vybraných povinností,
Návrh:
Vypustit odstavec
Otázka zmluvného vzťahu a parametrov zmluvou nastavených, nie predmet zákona

§27 11 d 

umožniť riadny výkon auditu, ) na základe ktorého vydá audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor“) samostatnú špeciálnu správu,
Návrh:
Vypustit odstavec
Otázka kontrolných mechanizmov je opäť otázkou zmluvného vzťahu, nie predmet zákona. Navyše dochádza k umelému navyšovaniu nákladov a administratívnych povinností. Je v záujme OZV aj výrobca poskytovať si vzájomnú súčinnosť, vr. kontrolovateľnosti dát.

§27 11 e) 

uhradiť organizácii zodpovednosti výrobcov časť finančnej sankcie, ktorá bola na neho prenesené v súlade s § 28 ods. 4 písm. w)
Návrh:
Vypustit odstavec
Zriaďovateľom VZN sú výrobcovia, ktorí financujú činnosť OZV na základe zmluvného vzťahu medzi výrobcom a OZV. Ak neplní OZV povinnosti, ktoré sa zaviazala za výrobcu plniť je to dôvodom vypovedania zmluvy zo strany výrobcu a nie k ďalšej finančnej záťaži výrobcu, ktorý si za služby už raz zaplatil. Je neprípustné kékoľvek násobenie finančnej záťaže!

§27 ods. 18 

návrh:
Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného zástupcu do práv a povinností súvisiacich s plnením rozšírenej zodpovednosti výrobcu pri zabezpečenie nakladania s vybranými prúdmi odpadu.
Nie je jasné, akým spôsobom by mal splnomocnenec vstupovať napríklad do povinnosti výrobcu zabezpečiť materiálové zloženie výrobku alebo jeho konštrukciu, apod

§ 27 odsek (6) 
Toto ustanovenie navrhujeme preformulovať tak, že povinnosti ustanovené v odseku (4) písm. d) až k) môže výrobca vybraného výrobku (zaregistrovaný v Registri výrobcov príslušnej komodity) plniť individuálne, alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Z Pri individuálnom plnení výrobca vybraného výrobku plne zodpovedá za zabezpečenie konečného zhodnotenia a recyklácie prúdu odpadu oprávnenou osobou v zmysle § 14 Povinnosti držiteľa odpadu, odsek (1) písm. e).
§28 

V definíciách vzťahujúcich sa k OZV chýba akékoľvek obmedzenie možnosti zakladanie účelových OZV marginálnymi „pseudovýrobci“, slúžiacich len na vybratie príspevkov od výrobcov a následnému ukončeniu činnosti. Nedopracovaný tejto problematiky môže mať za následok deformáciu a neprehľadnosť trhu, neúčelné vynaloženie finančných prostriedkov výrobcov, kolaps riadne fungujúcich OZV a vo svojom dôsledku neplnenia povinností ustanovených EÚ smernicami.
Požadujeme špecifikáciu kto a za akých podmienok je oprávnený založiť OZV (napr. vo väzbe na trhový podiel, objem predaných výrobkov a pod). Aktuálne znenie návrhu zákona je v tomto smere nedostatočné.

§28 4 i 

Pôvodný text:
doručiť ministerstvu každoročne do 31. Januára kalendárneho roka aktuálny Zoznam zastúpených výrobcov.
návrh:
Udržiavať na svojich webových stránkach aktuálny zoznam zastúpených výrobcov Zníženie nadbytočnej administratívnej záťaže.

§28 4 k 

návrh:
Vypustiť odsek Každá OZV má možnosť nastaviť si kontrolné mechanizmy v rámci zmluvného vzťahu s výrobcom.
Je v záujme OZV aj výrobcu poskytovať pravdivé údaje tak, aby došlo k splneniu všetkých povinností ustanovených týmto zákonom.
Touto povinnosťou zároveň dochádza k neúmernému navýšeniu finančnej a administratívnej záťaže výrobcov aj OZV.

§28 4 l 

návrh:
Udržiavať na svojich webových stránkach aktuálny zoznam obcí, s ktorými má uzavreté zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu. Zníženie nadbytočnej administratívnej záťaže.

§28 4 t 
Klub 500 požaduje vypustenie ustanovenia.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi.
Zákon by mal stanoviť iba základné parametre, ktoré umožnia bezproblémový chod a jednoznačnú kontrolu ako OZV tak aj koordinačným centrám. Neplnením akejkoľvek zmluvnej povinnosti sa jedna alebo druhá zmluvná strana vystavuje sankčné povinnosti zo zmluvy vyplývajúce.
Povinnosť plnenia zmluvných podmienok jednoznačne vyplýva z písm. f)
§28 4 u 

Klub 500 požaduje vypustenie ustanovenia.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi.
Zákon by mal stanoviť iba základné parametre, ktoré umožnia bezproblémový chod a jednoznačnú kontrolu ako OZV tak aj koordinačným centrám

§29 1 f) 

Požadujeme vypustiť.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi. Zákon by nemal upravovať otázku zmluvných vzťahov viac, než je nevyhnutne nutné.
Výrobcovia vybraných výrobkov sú spravidla držiteľmi certifikátov ISO, ktoré okrem iného zaručujú kontrolu kvality apod Nie je teda dôvod takejto výrobcu postihovať ďalšími zbytočnými výdavkami na kontroly nezávislým audítorom.
Ustanovenia umelo navyšuje finančné a administratívne zaťaženie.
Ponúka sa tiež otázka, čo so špeciálnou správou v okamihu, kedy Koordinačné centrum nevznikne.

§29 1 i 

návrh:
Špecifikovať formu a obsah správy Z návrhu nie je jasné, akú formu má táto správa mať a aké náležitosti obsahovať

§29 1 m 

požadujeme ustanovenie vypustiť.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi.
Je v záujme výrobcu poskytovať pravdivé údaje tak, aby došlo k splneniu všetkých povinností ustanovených týmto zákonom.
Neplnením akejkoľvek zmluvnej povinnosti sa jedna alebo druhá zmluvná strana vystavuje sankčné povinnosti zo zmluvy vyplývajúce.
Povinnosť plnenia zmluvných podmienok jednoznačne vyplýva z písm. c)

§29 1 N 

požadujeme ustanovenie vypustiť.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi (analógia k pripomienke k § 29 ods (1) m).
Povinnosť plnenia zmluvných podmienok jednoznačne vyplýva s písm. c)

§29 2 e 

Návrh:
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vybraným prúdom odpadu v súlade s udelenou autorizáciou a preukázaním ich vynaloženia

Nerozumieme povinnosti špecifikovať náklady na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu v prípade individuálneho systému.
Rozčlenenie nákladov na jednotlivé kroky v reťazci zber-spracovanieí/odstranenie je zbytočné, predpokladom je komplexná cenová ponuka providera služby, okrem iného s ohľadom na vzdialenosť jednotlivých miest zberu od spracovateľa.
K čomu by MŽP takáto špecifikácia bola? Akým spôsobom by s ňou pracovala a na čo by boli použité výstupy? Podľa nášho názoru je jedná o nadbytočné navyšovanie administratívnej záťaže.

§30 

Znenie celého paragrafu vnímame ako zložité, častými odkazy do iných pasáží zákona znemožňujúce správnu orientáciu a nepostihujúce všetky možné varianty.
Všeobecne je podľa nášho názoru konceptu finančnej záruky nesprávne, lebo nereflektuje fakt, že za neplnenie povinností nasleduje sankcie a navrhnutým znením dochádza de facto k zdvojeniu platieb, čo nie je prípustné!
Nasledujúce pripomienky sa snažia vyššie spomínané narovnať a zjednodušiť túto časť zákona pre tých, ktorí sa ním majú riadiť.

§30 ods 1 

návrh:
Finančnú záruku je povinný vytvoriť výrobca vybraného výrobku alebo organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „platiteľ vytvoriť finančnú záruku“) na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z § 27 ods. 4 písm. e) až g) a k)

§32 

Koordinačné centrum by mal byť dobrovoľný nástroj pre výrobcov vybraného výrobku a OZV , ktorý by pomohol narovnať vzťahy vyplývajúce z nakladania s konkrétnymi vybranými výrobkami . Rovnakú úlohu ako KC môže zohrať aj Dobrovoľná dohoda zainteresovaných strán, ktorá je výrazne flexibilnejší , než zákon a je právne vymáhateľná
Koordinačné centrum / Dobrovoľná dohoda má určite svoj ??význam v prípade vyrovnania vzájomných pohľadávok medzi jednotlivými OZV ( a prípadne výrobcovia ) , avšak len za predpokladu , že vznikne potreba toto vyrovnávanie koordinovať treťou osobou . V prípade súčasného návrhu KC ale musí byť stanovené jednoznačné požiadavky na jeho zakladateľa tak , aby nedošlo k zneužitiu inštitútu KC .
Koordinačné centrum sa nemôže stať subjektom suplujícím činnosti kontrolných orgánov MŽP , ktoré sú na výkon kontroly splnomocnené legislatívou .
Jednou z hlavných činností KC je podľa návrhu informačný most medzi výrobcom / OZV a ministerstvom . S plánovaným informačným systémom pre odpadové hospodárstvo budú tieto činnosti nadbytočné a nutne povedú k skorej novelizácii zákona . Domnievame sa , že znakom modernej legislatívy je stálosť a minimálna potreba aktualizácií v nadväznosti na lokálne podmienky .
Požadujeme akceptáciu týchto premís a nižšie spomínaných pripomienok a na ich základe úpravy princípu a funkcie Koordinačného centra . V opačnom prípade požadujeme vypustenie KC z návrhu zákona .

§32 ods 3 

Pôvodný text:
Koordinačné centrum pre vybraný prúd odpadu zriaďujú tie z osôb uvedených v odseku 2, ktoré po zverejnení výzvy ministerstva na jeho webovom sídle v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia tejto výzvy písomne oznámia ministerstvu svoj záujem podieľať sa na zriaďovaní koordinačného centra. Ministerstvo bezodkladne po uplynutí tejto lehoty oznámi všetkým prihláseným výrobcom vybraných výrobkov a organizáciám zodpovednosti výrobcov identifikačné a kontaktné údaje prihlásených osôb.

Nový text:
Koordinačné centrum pre vybraný prúd odpadu zriaďujú tie z osôb uvedených v odseku 2, ktoré po zverejnení výzvy ministerstva na jeho webovom sídle v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia tejto výzvy písomne oznámia ministerstvu svoj záujem podieľať sa na zriaďovaní koordinačného centra. V prípade, že tieto osoby zastupujú výrobcov vybraných výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výške 60 %, Ministerstvo bezodkladne po uplynutí tejto lehoty oznámi všetkým prihláseným výrobcom registrovaných v Registri výrobcov vybraných výrobkov a organizáciám zodpovednosti výrobcov identifikačné a kontaktné údaje prihlásených osôb. Je potrebné, aby KC zakladali výrobcovia a OZV, ktorí z pohľadu pozície na trhu predstavujú reprezentatívnu vzorku.

§32 ods 4 

Pôvodný text:
V prípade, že v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy podľa odseku 3 nebude koordinačné centrum pre vybraný prúd odpadu zriadené, ministerstvo je povinné uložiť povinnosť zriadenia koordinačného centra pre tento prúd odpadov určeným organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktoré spolu zastupujú výrobcov vybraných výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výške 60 %.

Nový text:
V prípade, že v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy podľa odseku 3 nebude koordinačné centrum pre vybraný prúd odpadu zriadené, ministerstvo je povinné uložiť povinnosť zriadenia koordinačného centra pre tento prúd odpadov určeným organizáciám zodpovednosti výrobcov a vybraným výrobcom plniacim individuálne, ktorí spolu zastupujú výrobcov vybraných výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výške 60 %.
Zrovnoprávnenie OZV a výrobcov plniacich individuálne – nediskriminačný princíp

§32 ods 9 b 

Pôvodný text:
(b) na základe údajov od výrobcov vybraných výrobkov, ktorí si plnia vybrané povinnosti individuálne a organizácií zodpovednosti výrobcov evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky systémami individuálneho nakladania s vybraným prúdom odpadu v komunálnom odpade a systémami združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu v komunálnom odpade s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto systémov,

Nový text:
(b) na základe údajov od výrobcov vybraných výrobkov, ktorí si plnia vybrané povinnosti individuálne a organizácií zodpovednosti výrobcov evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky systémami individuálneho nakladania s vybraným prúdom odpadu v komunálnom odpade a systémami združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu v komunálnom odpade s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto systémov; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré vozidlá Je potrebné spresniť text tak, aby sa text týkal len komunálneho odpadu prípadne povinne separovaného odpadu.
KC a prúd odpadu, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, treba vylúčiť.

§32 ods 9 d 

Pôvodný text:
(d) sledovať kontinuálny odvoz oddelene zbieraného odpadu z miest ich zberu určených v súlade s týmto zákonom, a ak nepríde k riadnemu odvozu vybraného prúdu odpadu z týchto miest, určiť osobu, s ktorou má uzavretú zmluvu, aby zabezpečila odvoz; v prípade, ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti znáša náklady takéhoto odvozu osoba, ktorá zmluvnú povinnosť porušila,

Nový text:
(d) sledovať kontinuálny odvoz oddelene zbieraného odpadu z miest ich zberu určených v súlade s týmto zákonom, a ak nepríde k riadnemu odvozu vybraného prúdu odpadu z týchto miest, určiť osobu, s ktorou má uzavretú zmluvu, aby zabezpečila odvoz; v prípade, ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti znáša náklady takéhoto odvozu osoba, ktorá zmluvnú povinnosť porušila; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré vozidlá Je potrebné spresniť text tak, aby sa text týkal len komunálneho odpadu prípadne povinne separovaného odpadu.
KC a prúd odpadu, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, treba vylúčiť.

§32 ods 9 h 

Pôvodný text:
v prípade zrušenia alebo zániku autorizácie výrobcu vybraného výrobcu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov spolupracuje s ministerstvom v súlade s § 30 ods. 8 pri určení určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu príslušnú výšku finančnej zábezpeky.

Nový text:
v prípade zrušenia alebo zániku autorizácie výrobcu vybraného výrobcu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov spolupracuje s ministerstvom v súlade s § 30 ods. 8 pri určení určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov, alebo výrobcu vybraného výrobku plniaceho individuálne, ktorý nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu alebo výrobcu vybraného výrobku príslušnú výšku finančnej zábezpeky. Zrovnoprávnenie OZV a výrobcov plniacich individuálne – nediskriminačný princíp

§32 ods 10 a 

Pôvodný text:
(e) na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí odvoz vytriedenej zložky komunálneho odpadu z komunálneho odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov,,

Nový text:
(e) na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí odvoz vytriedenej zložky komunálneho odpadu z komunálneho odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré vozidlá Je potrebné spresniť text tak, aby sa text týkal len komunálneho odpadu prípadne povinne separovaného odpadu.
KC a prúd odpadu, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, treba vylúčiť.

§34 

Navrhujeme doplniť bod
c) – rozoberať či inak zasahovať do výrobku (elektroodpadu) pred jej odovzdaním autorizovanej osobe – spracovateľovi Návrh nezohľadňuje zákaz rozoberať či inak zasahovať do výrobku (elektroodpadu) pred odovzdaním autorizovanej osobe (spracovateľovi). Je potrebné zabrániť demontáži cenovo zaujímavých časti obsahujúcich farebné a drahé kovy apod. v rozpore so zákonom.

 

1. V § 27 ods. 20 žiadame slovo „spracovania“ nahradiť slovami “zhodnotenia a recyklácie“, a za slovami „je možné“ žiadame doplniť slovo „iba“.
Uvedenú zmenu navrhujeme v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e), kde je uvedená povinnosť držiteľa odpadu odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie a zneškodnenie sám. Povinnosť držiteľa odpadu pre odovzdanie odpadu na „spracovanie“ do iného členského štátu EÚ alebo mimo územia členských štátov EÚ nie je v súlade s právom Európskej únie na preukázanie plnenia tejto povinnosti, ani na preukazovanie záväzných limitov stanovených zákonom, ktorý by následne mal byť podkladom pre hlásenie plnenia limitov SR.

 

V § 27 žiadame vypustiť odsek 21, uvedené ustanovenie je nad rámec právnych predpisov Európskej únie.

V § 14 ods.4 

žiadame doplnenie písmen b) až d) .
Nie je možné, aby obchodník alebo sprostredkovateľ:
– nezhromažďoval odpady vytriedené podľa druhov,
– nezhromažďoval oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
– nezabezpečil jeho spracovanie a recykláciu v súlade so zákonom

Návrh tohto odseku preukazuje priamy vplyv obchodníkov na tvorcov zákona. Inak nie je možné, aby sa niečo podobné vôbec objavilo v návrhu

V § 16 ods. 6 písm. c)  

žiadame vypustiť. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti je zakázaná hotovostná platba, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur.
Ustanovenie je nerealizovateľné, bráni obchodu, keďže niektoré fyzické subjekty nemajú a ani nemajú mať založené účty.

V § 27  

žiadame vypustiť odsek 10.
Podľa právnych predpisov EÚ je neprípustné previesť zmluvne zodpovednosť za splnenie vybraných povinností na akúkoľvek tretiu osobu. Uvedenou povinnosťou je možné tieto tretie strany iba poveriť, pričom zodpovednosť za povinnosti ukladané zákonom musí byť zachovaná výrobcovi. Uvedené ide nad rámec napr. smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (napr. odsek 22 a 23 preambuly, čl. 7, čl. 12 a 13) a smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch ( napr. odsek 28 preambuly, čl. 8, čl. 12, čl. 16), kde sa uvádza, že financovanie zberu a spracovania a jednotlivé povinnosti majú plniť výrobcovia alebo v ich mene tretie osoby (zmluvní partneri, kolektívne systémy), ale zo samotného obsahu smerníc a preambúl, ktoré definujú základné zásady ich implementácie jednoznačne vyplýva, že zodpovednosť za porušenie povinností zostáva výlučne na výrobcovi.

V § 27  

žiadame vypustiť odsek 16 vzhľadom na jeho nevykonateľnosť.
Pramení z neznalosti zberu niektorých druhov odpadu, kde nie je možné identifikovať komunálny a iný odpad toho istého druhu (napr. podnikateľ, ktorý je držiteľom automobilovej batérie).

§ 29 ods. 1 písm. i) a j) 

žiadame vypustiť.
Táto povinnosť je účelová a vytvára diskrimináciu individuálneho plnenia povinností hospodárskych subjektov. Firmy môžu preukázať zmluvne dohodnuté záväzky pri kontrole SIŽP, prípadne iného štátneho orgánu. Zverejnenie odporuje ustanoveniu § 17 až 20 Obchodnému zákonníka, nakoľko musia firmy vo svojej správe zverejňovať množstvá výrobkov uvedených na trh, čo môžu považovať za svoje obchodné tajomstvo. Je ďalším zbytočným byrokratickým zaťažením podnikateľov.

V § 32 ods. 2  

žiadame zmeniť filozofiu tvorby koordinačných centier.
V bode 2. 6 Legislatívneho zámeru o odpadoch sa uvádza: Hlavným cieľom udeľovania autorizácie je vytvorenie systémov združeného nakladania, zabezpečujúcich zber a zhodnotenie celkového množstva vyzbieraného a vytriedeného odpadu z daných komodít. Systém združeného nakladania je systém umožňujúci účasť zainteresovaných subjektov vrátane samospráv, zberových spoločností a spracovateľov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, za nediskriminačných podmienok.
V nadväznosti na uvedené, keďže zriaďovateľmi KC môžu byť výrobcovia a organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré podliehajú autorizácií, žiadame, aby zriaďovateľmi koordinačných centier mohli byť okrem výrobcov, dovozcov a organizácií zodpovednosti výrobcov aj všetci hospodárski operátori, ktorí plnia ciele a úlohy príslušných smerníc EÚ.

V zmysle uvedeného žiadame do § 32 ods. 9 doplniť povinnosť koordinačného centra sprostredkovať pre výrobcu, ktorý nenazbieral a nespracoval odpad vo výške zákonom stanoveného limitu, splnenie tejto povinnosti financovaním zberu a spracovania odpadu vo vzťahu k zúčastnených hospodárskym operátorom.

§27 

§ 27 žiadame vypustiť odsek 10.
Podľa právnych predpisov EÚ je neprípustné previesť zmluvne zodpovednosť za splnenie vybraných povinností na akúkoľvek tretiu osobu. Uvedenou povinnosťou je možné tieto tretie strany iba poveriť, pričom zodpovednosť za povinnosti ukladané zákonom musí byť zachovaná výrobcovi. Uvedené ide nad rámec napr. smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (napr. odsek 22 a 23 preambuly, čl. 7, čl. 12 a 13) a smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch ( napr. odsek 28 preambuly, čl. 8, čl. 12, čl. 16), kde sa uvádza, že financovanie zberu a spracovania a jednotlivé povinnosti majú plniť výrobcovia alebo v ich mene tretie osoby (zmluvní partneri, kolektívne systémy), ale zo samotného obsahu smerníc a preambúl, ktoré definujú základné zásady ich implementácie jednoznačne vyplýva, že zodpovednosť za porušenie povinností zostáva výlučne na výrobcovi.

V § 50 ods. 3 

žiadame vypustiť
Táto povinnosť je účelová pre diskrimináciu zberových systémov a recyklátorov, napriek ich technickému a personálnemu vybaveniu. Nedáva možnosť vstupu tretím osobám, ktoré sú garantované aj smernicami (čl. 8, čl. 12, čl. 18 smernice 2006/66/ES). Povinnosť porušuje princíp nediskriminácie v obchodovaní, tvorí prekážku v obchodovaní (čl. 34 Zmluvy o fungovaní EÚ) a obmedzuje voľný trh a hospodársku súťaž ( § 8 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z.z.).

V § 93 ods. 1  

žiadame doplniť autorizáciu pre prípravu na opätovné použitie odpadov, hlavne pre prúdy nebezpečných odpadov. Uvedené sa vzťahuje najmä na sektor použitých batérií a akumulátorov, pri ktorých vo vzťahu k ich skončenej životnosti a neodbornej snahe o predĺženie životnosti, nie je možné hovoriť o príprave na opätovné použitie.

V § 40 a §50 

žiadame vypustiť povinnosť mať uzatvorenú zmluvy s výrobcom ako to je v navrhovanej časti zákona MŽP SR. Zásadne nesúhlasíme, aby zber separovaných zložiek komunálneho odpadu od držiteľa a pôvodcu odpadu bol vykonávaný len prostredníctvom výrobcu bez ohľadu nato, či výrobca poverí na túto činnosť subjekt, s ktorým má uzatvorenú zmluvu. Je to odvrátená tvár k problémom, ktoré neriešia a ani nebudú môcť riešiť v budúcnosti problémy v odpadovom hospodárstve, pokiaľ nebudú umožnené tomu kto nakladá s odpadom, vykonávať priamo zber od držiteľa a pôvodcu odpadu.

Táto povinnosť je účelová pre diskrimináciu individuálneho plnenia povinností hospodárskych subjektov, čo je prekážkou obchodu a služieb, je v rozpore s legislatívou EÚ a obmedzuje voľný trh a hospodársku súťaž.

4. časť 

. Žiadame zmeniť znenie vo štvrtej časti návrhu zákona MŽP SR o odpadoch o Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v rozsahu zachovania súčasného stavu popisujúceho vzťah držiteľa a pôvodcu odpadu voči subjektu, ktorý nakladá s odpadmi.
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je vo štvrtej časti návrhu zákona MŽP SR o odpadoch deformovaná a vôbec nezodpovedá zámerom a definíciám európskej smernice EP a Rady 2008/98/ES. Podľa bodu 27 Preambuly Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.11.2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „Smernica“) má byť zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcu jedným z prostriedkov na podporu vývoja a výroby tovarov, ktoré plne zohľadňujú a uľahčujú efektívne využívanie zdrojov počas ich celého životného cyklu, vrátane ich opravy a opätovného využitia, demontáže a recyklácie. Už táto formulácia naznačuje, že rozšírená zodpovednosť výrobcov má byť prioritne zameraná na predchádzanie vzniku odpadov – to znamená má byť smerovaná predovšetkým na etapy navrhovania a samostatnej výroby tak, aby výrobky boli vyrábané so zohľadnením ekologických kritérií, počínajúc dizajnom, cez použité suroviny (kvalita/kvantita) až po zabezpečenie ich primeranej životnosti, vrátane vytvorenia priestoru pre opravy a opätovné využitie výrobku.
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je vo väzbe na uvádzanú preambulu smernice a bod 27 v zásade definovaná v článku 8 bod 1 a 2 Smernice. Podľa týchto ustanovení môžu prijať členské štáty vhodné opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, ktorý zníži ich environmentálny vplyv a vznik odpadu počas výroby a nasledujúceho použitia výrobkov a na zabezpečenie toho, že zhodnotenie a zneškodnenie výrobkov, ktoré sa stali odpadom sa uskutoční v hierarchiou odpadového hospodárstva(poradie: príprava na opätovné použitie – recyklácia – iné zhodnocovanie) pri nakladaní s odpadom bez ohrozovania ľudí a životného prostredia.
Prijaté opatrenia môžu zahŕňať aj prijatie vrátených výrobkov a odpadu, ktorý ostane po použití týchto výrobkov, ako aj nasledujúce nakladanie s odpadom a finančnú zodpovednosť za takéto činnosti. Nie konkrétne činnosti! Prijaté opatrenia môžu zahŕňať aj zavedené povinnosti uverejňovať informácie týkajúce sa rozsahu v akom je daný výrobok opätovne použiteľný a recyklovateľný.
Takto, okruhom prijateľných opatrení, definovaná rozšírená zodpovednosť výrobcov rozhodne neznamená priamu prenesiteľnosť záväzkov štátu v smere dodržania limitov zabezpečenia zhodnotenia odpadov priamo na výrobcov a nesmeruje ani k požiadavke zodpovednosti výrobcov za samotné nakladanie s odpadom (z výnimkou vrátených výrobkov pri plnení výrobcu realizovať spätný odber).
Len na okraj treba uviesť, že zásada „znečisťovateľ platí“ sa podľa bodu Preambuly Smernice a čl.14 ods. 1 Smernice vzťahuje na pôvodcu respektíve na držiteľa odpadu, ktorí sú povinní znášať náklady na nakladanie s odpadom a nie na výrobcov.
Do pojmového okruhu rozšírenej zodpovednosti výrobcov patria aj vhodné opatrenia na podporu environmentálneho dizajnu výrobkov a opatrenia na podporu vývoja, výroby a uvádzania na trh výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie, ktoré sú z technického hľadiska trvanlivé a sú po tom, čo sa stanú odpadom, vhodné na riadne a bezpečné zhodnocovanie a environmentálne vhodné zneškodňovanie (č. 8 ods. 2 Smernice). Podľa odseku 4 cit. článku Smernice sa potom rozšírená zodpovednosť výrobcu v zmysle predchádzajúceho uplatňuje bez dotknutia zodpovednosti na nakladanie s odpadom uvedenej v čl. 15 ods. 1 Smernice, teda môže byť od priameho nakladania s odpadmi oddelená.
Čiastočné alebo úplné znášanie takýchto nákladov výrobcom resp. distribútorom je podľa čl. 14 ods. 2 Smernice len možným prelomením tejto zásady – opäť však len v polohe finančnej, ale nie reálnej zodpovednosti za odpad a úroveň jeho zhodnocovania v rámci štátu.
Z uvedeného možno dovodiť, že „rozšírená zodpovednosť výrobcu“ nie je legislatívou EÚ spojená s priamou zodpovednosťou výrobcov za nakladanie s odpadmi. Vyplývajúc z formulácie prvej vety čl. 8 ods. 1 Smernice možno dokonca dôvodiť, že prednostne by mala rozšírená zodpovednosť výrobcu (ak sa zavádza) posilňovať opätovné používanie výrobkov a komponentov a predchádzať vzniku odpadu, teda by mala byť zameraná na fázu výroby ako sa uvádza v bode 27 Preambuly Smernice: „Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcu v tejto smernici je jedným z prostriedkov na podporu vývoja a výroby tovarov, ktoré plne zohľadňujú a uľahčujú efek¬tívne využívanie zdrojov počas ich celého životného cyklu vrátane ich opravy, opätovného použitia, demon¬táže a recyklácie bez toho, aby sa ohrozoval voľný obeh tovaru na vnútornom trhu.“
Nesmú byť dotknuté právne predpisy Európskeho parlamentu súvisiace so Smernicou a nemôže sa zasahovať do hierarchie odpadového hospodárstva, kde sú stanovené parametre ako je popísané v bode 45 Preambuly Smernice a v čl. 8 ods. 4 Smernice: „Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť za nakladanie s odpadom ustanovená v článku 15 ods. 1, a bez toho, aby boli dotknuté platné osobitné právne predpisy o tokoch odpadu a konkrétnych produktoch.“
Máme za to, že rozšírená zodpovednosť podľa hore uvedených predpisov nesúvisí s priamym výkonom a zasahovaním do činností súvisiacich s nakladaním s odpadom.

§87 

Navrhujeme v šiestej časti pripravovaného zákona v §87 zakomponovať prepravu nebezpečných odpadov za účelom zhodnotenia v súlade s POH SR: „O.99.na základe požiadavky Nariadenia so zreteľom zníženia rizika pri preprave nebezpečného odpadu z dôvodu ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a v súlade s Bazilejským dohovorom o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov umožniť prepravu alebo vývoz nebezpečných odpadov na zhodnotenie len v odôvodnených prípadoch;“
V smernici EP a Rady 2008/98/ES sa v bode (39) píše: „Podľa nariadenia (ES)
č. 1013/2006 môžu členské štáty prijať opatrenia potrebné na zabránenie preprave odpadu, ktorá nie je v súlade s ich programami odpadového hospodárstva. ……… Uznáva sa, že niektoré členské štáty nemusia byť schopné zabezpečiť na svojom území sieť pozostávajúcu z úplnej škály zariadení na konečné zhodnocovanie.“ Druhá časť citácie bodu (39) nie je prípadom Slovenskej republiky.
V Nariadení (ES) č. 1013/2006 v bode (21) sa píše: „ V prípade prepravy odpadu určeného na zhodnotenie by mali byť členské štáty schopné zaistiť, že zariadenia na nakladanie s odpadom, na ktoré sa vzťahuje smernica 96/61/ES, uplatňujú najlepšie dostupné techniky definované v tejto smernici v súlade s povolením zariadenia. Členské štáty by mali byť takisto schopné zabezpečiť, aby sa odpad spracovával
v súlade s právne záväznými normami ochrany životného prostredia v súvislosti
s činnosťami zhodnocovania ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva a aby sa pri zohľadnení článku 7 ods. 4 smernice 2006/12/ES* s odpadom nakladalo v súlade s programami odpadového hospodárstva vytvorenými podľa tejto smernice na účely uplatňovania právne záväzných povinností zhodnocovať a recyklovať ustanovených v právnych predpisoch Spoločenstva.(* – podľa tabuľky zhody v prílohe V. Smernice EP a Rady 2008/98/ES, ide o článok 28 tejto Smernice)

§87 

V §87 navrhujeme zakomponovať znenie smernice
V prípade nesúladu žiadosti o vývoz s POH SR bude SR voči tejto preprave systematicky namietať

§14 ods. 1 psím. i) 

Klub 500 navrhuje zhromažďovanie odpadov rozdeliť na zhromažďovanie zhodnocovaných odpadov a na zhromaždovnie zneškodňovaných odpadov. Pri zhodnocovaných odpadoch predlžiť dľžku zhromažďovania na 3 roky.
Viaceré spoločnosti majú široký sortiment a množstvá zhodnocovaných odadov. Zmluvy s externými oprávnenými spoločnosťami na zmluvný odber sú postavené na určité množstvo odpadov. Vzniká problém odovzdať menši emnožstvá odpoadov externej firme ako je dohodnuté zmluvne nakoľko odvoz menšieho množstva odpadov je pre externé firmy nerentabilný a nevykonávajú ho. AžDý ROK SA NEMUSí NAZHROMAžDIť TAKé MNOžSTVO ODPADU AKO JE DOHODNUTé V ZMLUVE.

§47 ods. (1)a) 

Pôvodný text:
odobratím priamo od konečného používateľa osobou oprávnenou na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov

Nový text:
Vypustiť odstavec
Znenie je v praxi veľmi ťažko vykonateľné a ekonomicky nerealizovateľné.

§47 ods. (1)b) 

Pôvodný text:
spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov

Nový text:
Spätným zberom prostredníctvom siete zmluvných partnerov S ohľadom na pozitívnu hodnotu automobilových batérii je povinnosť zabezpečiť zber prostredníctvom siete spätného odberu cez distribútorov dostatočná. Pri pozitívnej hodnote automobilového akumulátora sa na ekonomickom princípe vytvorí aj sieť zberných miest (podobne ako zber kovov).

§47 ods. (1)c) 

Pôvodný text:
zberom najmenej v jednom zariadení na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov v každom okrese

Nový text:
Vypustiť odstavec S ohľadom na pozitívnu hodnotu automobilových batérii je povinnosť zabezpečiť zber prostredníctvom siete spätného odberu cez distribútorov dostatočná. Pri pozitívnej hodnote automobilového akumulátora sa na ekonomickom princípe vytvorí aj sieť zberných miest (podobne ako zber kovov).

§60 ods. 3 

Pôvodný text:
(3) Na trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2e sa nevzťahujú ustanovenia § 63, § 66 ods. 2 písm. c) a § 67 ods. 1 písm. j) a l).

Nový text:
Vypustiť Navrhované znenie je:
– v neuplatnení §63 v rozpore so smernicou 53/2000/ES
– §66 ods 3 písm c) neexistuje
– §67 ods. 1 písm j) a l) neexistuje

§60 ods 5 

Nesprávna odvolávka:
Vozidlo na účely tohto zákona je motorové vozidlo66) kategórie M1 alebo N1,74) ako aj trojkolesové motorové vozidlo kategórie L2e

Nový text a odvolávka:
Vozidlo na účely tohto zákona je vozidlo kategórie M1, N1, a trojkolesové vozidlo kategórie L2e 74)

74) Zákon 725/2004 Z. z ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, príloha č. 1 Odvolávka 66) nie je relevantná nakoľko rozdelenie vozidiel do kategórii definuje Zákon 725/2004 a ten definuje aj to, že kategória M1, N1 a L2e sú motorové vozidlá.

Odvolávka 74) platí pre všetky kategórie vozidiel.
Zlá citácia iného zákona/vyhlášky

§60 ods. 8 

Pôvodný text:
Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

Nový text:
Držiteľ starého vozidla je osoba, ktorá je zapísaná v Registri vozidiel ako vlastník alebo bola zapísaná ako posledný vlastník. Ak staré vozidlo nie je zapísané v Registri vozidiel alebo osoba uvedená ako vlastník neexistuje, je to osoba u ktorej sa staré vozidlo nachádza. Za staré vozidlo a nakladanie s ním v súlade so zákonom by mala byť zodpovedná osoba, ktorá je identifikovateľná ako vlastník v Registri vozidla.
Až následne ak vozidlo nie je vedené v registri vozidiel alebo takáto osoba neexistuje (v druhom rade) je to osoba u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
Novým znením sa spresní zodpovednosť vlastníka (posledného vlastníka) aby nakladal so starým vozidlom zodpovedne.

§60 ods. 14 

Pôvodný text:
(14) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré
vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

Nový text:
(14) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť vykonávaná na starom vozidle za účelom odstránenia znečistenia, rozobratia, rozdelenia, zošrotovania, zhodnotenia alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

V súčasnom znení je spracovanie starých vozidiel činnosti, ktoré vykonávajú výhradne autorizovaný spracovatelia. Táto definícia nepokrýva činnosti ktoré vykonávajú neoprávnený „rozoberači“ starých vozidiel t.j. rozoberanie za účelom predaja druhotných surovín a náhradných dielov. Nie je preto možné ich postihovať za neoprávnené spracovanie starých vozidiel – teda výkon činnosti bez potrebných oprávnení nakoľko oni spracovanie podľa tejto definície nevykonávajú.

§61 ods. 1 h 

Pôvodný text:
zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v každom okrese,

Nový text:
Zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných užívateľov na celom území Slovenskej republiky, minimálne v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v okruhu 50 km. Podľa skúseností z ostatných členských krajín EU je hustota zbernej siete starých vozidiel vo väzbe na 50 km rádius adekvátna a dostačujúca ako minimálne na vytvorenie funkčnej siete.

Požiadavka na veľkú hustotu a roztrieštenosť vedie k zbytočnému zvyšovaniu nákladov, zhoršeniu možnosti kontroly ako zo strany štátnej správy, tak zo strany výrobcov.

Znenie nijako neobmedzuje zvýšenie hustoty siete na trhovom princípe.

§60 ods. 14 

Pôvodný text:
(14) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré
vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

Nový text:
(14) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť vykonávaná na starom vozidle za účelom odstránenia znečistenia, rozobratia, rozdelenia, zošrotovania, zhodnotenia alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

V súčasnom znení je spracovanie starých vozidiel činnosti, ktoré vykonávajú výhradne autorizovaný spracovatelia. Táto definícia nepokrýva činnosti ktoré vykonávajú neoprávnený „rozoberači“ starých vozidiel t.j. rozoberanie za účelom predaja druhotných surovín a náhradných dielov. Nie je preto možné ich postihovať za neoprávnené spracovanie starých vozidiel – teda výkon činnosti bez potrebných oprávnení nakoľko oni spracovanie podľa tejto definície nevykonávajú.

§61 ods. 1 h 

Pôvodný text:
zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v každom okrese,

Nový text:
Zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných užívateľov na celom území Slovenskej republiky, minimálne v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v okruhu 50 km. Podľa skúseností z ostatných členských krajín EU je hustota zbernej siete starých vozidiel vo väzbe na 50 km rádius adekvátna a dostačujúca ako minimálne na vytvorenie funkčnej siete.

Požiadavka na veľkú hustotu a roztrieštenosť vedie k zbytočnému zvyšovaniu nákladov, zhoršeniu možnosti kontroly ako zo strany štátnej správy, tak zo strany výrobcov.

Znenie nijako neobmedzuje zvýšenie hustoty siete na trhovom princípe.

§61 ods. 1 k 

Doplniť do textu odkaz na príslušný vykonávací predpis Neexistuje odvolávky na príslušný vykonávací predpis, ktorý jasne definuje rozsah poskytovaných údajov v závislosti na adresáta informácie. Z uvedeného dôvodu nie je možné posúdiť relevantnosť a primeranosť informácii.

§67 ods 2) 

Pôvodné znenie:
(2) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné prostredie, uplatní sa postup podľa odsekov 3 a 4.

Nové znenie:
(2) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) uplatní sa postup podľa odsekov 3 a 4. Zabezpečí sa zosúladenie povinností z ods. 1 písm a) s konaním ktoré nastanie ak nie je splnená povinnosť podľa ods. 1 písm a) v plnom rozsahu jeho znenia a nie len jednej jeho časti.

§70 ods 1 

Pôvodné znenie:
Výrobca pneumatík plní vybrané povinnosti (§ 27 ods. 4) ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne; výrobca pneumatík môže plniť vybrané povinnosti ustanovené týmto zákonom individuálne, ale len do udelenia autorizácie organizácii zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov pneumatík

Nové znenie:
Výrobca pneumatík plní vybrané povinnosti (§ 27 odst. 4) ustanovené týmto zákonom individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcu Požadujeme ponechanie možnosti voľby medzi individuálnym a kolektívnym riešením rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Oba prístupy majú svoje pozitíva a negatíva a mala by byť daná voľnosť výrobcovi, aký variant zvolí

§70 ods 2 a 

Pôvodné znenie:
zber odpadových pneumatík od konečných používateľov prostredníctvom všetkých distribútorov pneumatík na celom území Slovenskej republiky, v súhrnnej miere zodpovedajúcej pomeru jeho trhovému podielu v predchádzajúcom kalendárnom roku a množstva odpadových pneumatík celkovo zozbieraných v Slovenskej republike prostredníctvom distribútorov pneumatík v príslušnom kalendárnom roku
Nejasná definícia hustoty zberných miest. Pokiaľ by bolo možné chápať sieť autorizovaných partnerov výrobcu automobilov (prostredníctvom nich prebieha distribúcia pneumatík pre náhradnú spotrebu ku konečných spotrebiteľom) za postačujúcu hustotu, ktorú musí plniť príslušný výrobca, je to schodná alternatíva, no je v tomto duchu potrebné upraviť definíciu hustoty.

§70 ods 2 b 

Pôvodné znenie:
každoročne si vypočítať zberový podiel výrobcu pneumatík pre príslušný kalendárny rok, najneskôr do 31. Marca

Vypustiť ustanovenie
Túto povinnosť by malo plniť KC

§71 ods 1 c 

Pôvodné znenie:
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných odpadových pneumatík do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík na základe zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov pneumatík

Nové znenie:
Zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných odpadových pneumatík do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík na základe zmluvy s výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov. Pripomienka reflektuje možnosť voľby výrobcu, či bude riešiť povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu pneumatík individuálne nebo kolektívne.

§75 ods. 1) 

Pôvodné znenie:
(1) Výrobca olejov plní vybrané povinnosti ustanovené mu týmto zákonom kolektívne; výrobca olejov môže plniť vybrané povinnosti ustanovené týmto zákonom individuálne, ale len do udelenia autorizácie organizácii zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov olejov.
Nové znenie:
Výrobca olejov plní vybrané povinnosti (§ 27 odst. 4) ustanovené týmto zákonom individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcu Požadujeme ponechanie možnosti voľby medzi individuálnym a kolektívnym riešením rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Oba prístupy majú svoje pozitíva a negatíva a mala by byť daná voľnosť výrobcovi, aký variant zvolí

§75 ods 2 body a) b) c) d) 

Návrh:
Vypustiť ustanovenia uvedené v odseku 2 v bodoch a) až d) Odôvodnenie:
nemožnosť identifikácie chemického zloženia odovzdanej látky (oleja); v prípade, že nejde o čistý olej je to v rozpore s § 73
nevieme zabrániť tomu aby nedošlo k zmiešavaniu odovzdávaného oleja
neexistujú žiadne zariadenia určené na chemickú identifikáciu odovzdávanej látky (oleja) na mieste odberu – čerpacej stanici
nemožnosť technického riešenia v oblasti kapacity skladovania
možnosť zneužitia bezplatnosti spätného zberu inými podnikateľskými subjektmi
skúsenosti z iných krajín (ČR) poukazujú na nemožnosť kontroly odovzdávanej látky (oleja), pričom dochádza k odovzdávaniu zmiešaných látok; a teda zákon sa míňa účinku
vzhľadom na nemožnosť identifikácie kvapaliny, ktorá môže byť v konečnom dôsledku aj nebezpečným odpadom, hrozí riziko výbuchu na ČS, kontaminácie prostredia aj v husto obývaných oblastiach (kde sa mnohé čerpacie stanice nachádzajú) a straty na životoch
Odvolávame sa na to, že:
v prípade fyzických osôb problematiku odovzdávania olejov rieši § 76 bod 1 písm. b) až f)
právnické osoby ako tvorcovia odpadu musia postupovať v zmysle legislatívy týkajúcej sa tvorcov odpadov.

§30 ods 8 

Pôvodný text:
V prípade, ak si osoba povinná vytvoriť finančnú zábezpeku nesplnila povinnosti podľa § 27 od. 4 písm. e) až g) a k) v predchádzajúcom kalendárnom roku, ministerstvo je oprávnené v súčinnosti s príslušným koordinačným centrom určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu príslušnú výšku finančnej zábezpeky.

Nový text:
V prípade, ak si osoba povinná vytvoriť finančnú zábezpeku nesplnila povinnosti podľa § 27 od. 4 písm. e) až g) a k) v predchádzajúcom kalendárnom roku ani po výzve ministerstvom životného prostredia a ani v primeranej lehote, ministerstvo je oprávnené v súčinnosti s príslušným koordinačným centrom určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov alebo vybraného výrobcu plniaceho povinnosti individuálne, ktorý nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu alebo vybraného výrobcu plniaceho individuálne príslušnú výšku finančnej zábezpeky. Konštatovanie „nesplní povinnosť“ môže znamenať akékoľvek t.j. aj malé, nevýznamné a nepodstatné nesplnenie povinnosti. Takýto stav môže vzniknúť aj v dôsledku bežnej chyby alebo nepresnosti.

Pripomienka zavádza výzvu na zaplatenie v primeranej lehote, čím ministerstvo jednoznačne upozorní na závažnosť neplnenia povinností.

Naša pripomienka zrovnoprávňuje OZV a individuálne plniaceho výrobcu v tom, že môže byť určený na disponovanie prostriedkami a náhradné splnenie povinností

§31 ods 1 

Pôvodný text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vybraného výrobku na trh písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov príslušnej komodity a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vybrané povinnosti individuálne alebo priložiť zmluvu podľa odseku 3. Výrobca vybraného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov príslušnej komodity nesmie uvádzať vybraný výrobok na trh.

Nový text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo životného prostredia pred uvedením vybraného výrobku na trh písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov príslušnej komodity (§ 108 ods. 3). Výrobca vybraného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov príslušnej komodity nesmie po 15.2.2015 uvádzať vybraný výrobok na trh. Pri žiadosti o zápis do Registra výrobcov nemusí byť ešte výrobca rozhodnutý, pre aký spôsob plnenia povinnosti RZV sa rozhodne (individuálne plnenie alebo sa stane členom OZV).
Spôsob doloží pri autorizácii s tým, že svoje povinnosti musí plniť od dátumu registrácie. Požiadavka je zároveň nevykonateľná, nakoľko v prípade, že chce výrobca plniť kolektívne, nebude pri nadobudnutí platnosti zákona schopný preukázať zmluvu s OZV, lebo tieto ešte nebudú fungovať – nebudú autorizované.
Podobne je v ustanovení potrebné riešiť prechodné obdobie, aby sa nestalo, že výrobcovi a ich zástupcovia pôsobiaci na trhu pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, nebudú môcť, až do registrácie v Registri výrobcov príslušnej komodity, uvádzať svoje výrobky na trh. Navrhnuté prechodné 45 dňové obdobie od 1.1.2015 (účinnosť zákona) do 15.2.2015

§31 ods 3 

Pôvodný text:
Ak výrobca vybraného výrobku bude plniť vybrané povinnosti kolektívne, je povinný súčasne k žiadosti podľa odseku 1 priložiť zmluvu o plnení vybraných povinností uzavretú s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Nový text:
Ak výrobca vybraného výrobku bude plniť vybrané povinnosti kolektívne, je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov príslušnej komodity priložiť zmluvu o plnení vybraných povinností uzavretú s organizáciou zodpovednosti výrobcov o zapojení sa výrobcu vybraného výrobku do jej systému združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu a to od dátumu zápisu výrobcu do Registra výrobcov. Ustanovenie je nevykonateľné, lebo pri nadobudnutí platnosti zákona a v čase potreby registrovať sa, výrobca nebude schopný preukázať zmluvu s OZV, lebo tieto ešte nebudú fungovať – nebudú autorizované.
Výrobca môže počas 6-tich mesiacov zvažovať výhodnosť jednotlivých OZV a rozhodnúť sa pre uzatvorenie Zmluvy s niektorou z nich. OZV musí zodpovedať za plnenie povinnosti výrobcu od dátumu jeho zápisu do Registra výrobcov (od kedy mal výrobca oprávnenie uvádzať výrobok na trh.)

Osma časť 

Celá časť „ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE“ – sú komplikované a v rozpore s programovým vyhlásením vlády – znižovanie administratívnej náročnosti a zaťaženia podnikateľov Procesy podávania žiadostí, schvaľovania, certifikácie, predlžovania a pod. sú komplikované a zadefinované postupy a požiadavky zakladajú obavy z neúnosnej administratívy a byrokracie.
Navrhujeme vyčleniť tieto procesy a požiadavky do samostatného vykonávacieho predpisu, ktorý je flexibilný a je ho možné meniť podľa aktuálnej praxe a podmienok fungovania systému

§28 ods 4 o, p, q 

Nový text:
Zjednodušiť rozsah
Je potrebné zadefinovať rozsah a obsah správy, aby bol výklad jednotný. Vzhľadom na to, že také vymedzenie by nemalo byť obsiahnuté v zákone, odporúčame presunúť do vykonávacieho predpisu Po spustení informačného systému bude treba, aby subjekty zadávali údaje do systému ISOH. To by malo zmysel a uľahčilo by sa jednotlivým subjektom.

Ak však tento systém ešte nefunguje, je potrebné zabezpečiť flexibilitu ustanovení takéhoto charakteru, lebo v prípade spustenia systému, bude potrebné novelizovať zákon. Podobne ak sa ukáže, že niektorá požiadavka nie je potrebná, alebo naopak pribudne ďalšie požiadavka, je flexibilita vítaná.

28 ods 7 b 

Nový text:
Zjednodušiť rozsah
Zároveň navrhujeme presunúť definíciu rozsahu do vykonávacieho predpisu Po spustení informačného systému bude treba, aby subjekty zadávali údaje do systému ISOH. To by malo zmysel a uľahčilo by sa jednotlivým subjektom.

Ak však tento systém ešte nefunguje, je potrebné zabezpečiť flexibilitu ustanovení takéhoto charakteru, lebo v prípade spustenia systému, bude potrebné novelizovať zákon. Podobne ak sa ukáže, že niektorá požiadavka nie je potrebná, alebo naopak pribudne ďalšie požiadavka, je flexibilita vítaná.

§29 ods 1 

Nový text:
Zjednodušiť rozsah
Zároveň navrhujeme presunúť definíciu rozsahu do vykonávacieho predpisu Po spustení informačného systému bude treba, aby subjekty zadávali údaje do systému ISOH. To by malo zmysel a uľahčilo by sa jednotlivým subjektom.

Ak však tento systém ešte nefunguje, je potrebné zabezpečiť flexibilitu ustanovení takéhoto charakteru, lebo v prípade spustenia systému, bude potrebné novelizovať zákon. Podobne ak sa ukáže, že niektorá požiadavka nie je potrebná, alebo naopak pribudne ďalšie požiadavka, je flexibilita vítaná.

§29 ods 1 i, j, k 

Nový text:
Zjednodušiť rozsah
Je potrebné zadefinovať rozsah a obsah správy, aby bol výklad jednotný. Vzhľadom na to, že také vymedzenie by nemalo byť obsiahnuté v zákone, odporúčame presunúť do vykonávacieho predpisu Po spustení informačného systému bude treba, aby subjekty zadávali údaje do systému ISOH. To by malo zmysel a uľahčilo by sa jednotlivým subjektom.

Ak však tento systém ešte nefunguje, je potrebné zabezpečiť flexibilitu ustanovení takéhoto charakteru, lebo v prípade spustenia systému, bude potrebné novelizovať zákon. Podobne ak sa ukáže, že niektorá požiadavka nie je potrebná, alebo naopak pribudne ďalšie požiadavka, je flexibilita vítaná.

§42 ods. 1 l 

Pôvodný text:
ohlasovať koordinačnému centru pre batérie a akumulátory množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena l), ich členenie na typy podľa § 43 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorým ich odovzdal

Nový text:
ohlasovať koordinačnému centru pre batérie a akumulátory množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov podľa písmena k), ich členenie na typy podľa § 43 ods. 3 a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorým ich odovzdal Chybný odkaz do predošlého textu, zrejme myslené písm. k)

§46 ods. (1)a)1. 

Pôvodný text:
spätným zberom použitých prenosných batérií

Nový text:
Spätným zberom prostredníctvom siete zmluvných partnerov Spätný odber prostredníctvom distribútorov, predajní, s ktorými má výrobca zmluvný vzťah a stanovenie zberových podielov sú zárukou dostatočnej hustoty miest spätného odberu.

§46 ods. (1)a)2. 

Pôvodný text:
zberom na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov v každom okrese

Nový text:
Vypustiť odstavec Spätný odber prostredníctvom distribútorov, predajní, s ktorými má výrobca zmluvný vzťah a stanovenie zberových podielov sú zárukou dostatočnej hustoty miest spätného odberu.

§143 

Pôvodný text:
V § 14 ods. 10 písm. d), § 16a ods. 2 a) bod 5 a písm. b) bod 7 a § 16b ods. 8 písm. k) sa slová „potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za vyrobené vozidlo“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vyrobeného vozidla“.

Nový text:
V § 14 ods. 10 písm. d), § 16a ods. 2 a) bod 5 a písm. b) bod 7 a § 16b ods. 8 písm. k) sa slová „potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za vyrobené vozidlo“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vyrobeného vozidla ktoré vystavil výrobca vozidla alebo organizácia zodpovednosti výrobcov vozidiel alebo koordinačné centrum starých vozidiel“. Ak výrobca daného vozidla nie je evidovaný v registri výrobcov, prevezme zodpovednosť za takéto vozidlo Koordinačné centrum. Požiadavka zabezpečiť individuálny dovoz vozidiel už neexistujúcich výrobcov, resp. výrobcov, ktorí nie sú evidovaní v SR (napr. luxusné vozidlá…)

§141 ods 9 

Doplniť text:
Výrobca registrovaný ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa doterajších právnych predpisov v registri zástupcov výrobcov automobilov a je držiteľom osvedčenia zástupcu výrobcu (právny zástupca pre Slovenskú republiku tzv. importér), ktoré je vydávané na Ministerstve dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja, sa považuje za registrovaného v Registri výrobcov príslušnej komodity podľa tohto zákona, pričom povinnosť predložiť doklad o udelení autorizácie, alebo potvrdenia organizácie zabezpečujúcej kolektívne plnenie povinností je povinný predložiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ministerstvo dopravy vedie register zástupcov výrobcov automobilov podľa zmluvy s výrobcom automobilov (právny zástupca pre Slovenskú republiku tzv. importér). Môže sa tento register považovať za register výrobcov automobilov a automaticky transformovať na register vozidiel podľa tohto Zákona.

Predovšetkým nasledovné ustanovenia zákona: 

64 Predovšetkým nasledovné ustanovenia zákona:
§27 ods. 4, 5, 11 a 13; §28 ods. 4, 5 a 7; §29 ods. 1 a 2; §32 ods. 7 a 9 a celej časti osem „ADMINISTRATÍNVNE NÁSTROJE“ by bolo vhodné presunúť do vykonávacích predpisov, resp. nechať na subjekty pôsobiace podľa tohto zákona, aby vzťahy uzatvorené za účelom plnenia predmetu tohto zákona zapracovali do hospodárskych zmlúv, ktoré upravia ich vzájomné vzťahy Zabezpečenie flexibility právnych predpisov presunutím niektorých ustanovení návrhu zákona o odpadoch sa predovšetkým v uvedených prípadoch javí ako účelné z nasledovných dôvodov:
Dá sa očakávať, že nie všetky povinnosti a práva uvedené v ustanoveniach sú oprávnene nevyhnutné, resp. niektoré môžu absentovať. Takéto zmeny sú omnoho jednoduchšie, pokiaľ sa jedná o zmeny vykonávacích predpisov.

V prípade zavedenia ISOH do rutinnej prevádzky sa dá očakávať, že subjektom na jednej strane pribudnú povinnosti (zadávanie údajov) a na druhej strane ubudnú (náročné výkazníctvo a zjednodušenie kontrolných mechanizmov). To prinesie potrebu zmeny – novely Zákona.

Predkladaný návrh v mnohých ustanoveniach ide z rámca právnej normy, akou je Zákon o odpadoch až do komerčných vzťahov medzi subjektmi, ktoré by mohli časom optimalizovať vzájomnú spoluprácu. Aj tu sa umiestnenie v podmienok v nižších právnych normách javí ako flexibilnejšie a lepšie riešenie.
PRIPOMIENKA

§32 

Špecifikácia právomocí a povinností navrhujeme vyčleniť do špeciálneho predpisu Koordinačné centrum – agenda je veľmi rozsiahla. V niektorých ustanoveniach nie je zrejmé v akom rozsahu je pre prúdy odpadov, ktoré nie sú komunálne odpady potrebná súčinnosť s obcami. Odporúčame zjednodušiť, prípadne špecifikovať požiadavky zvlášť pre komunálne prúdy odpadov a ostatné prúdy odpadov. Nie všetky komodity potrebujú tak prísne definovaný rámec. Vykonávací predpis zabezpečí väčšiu flexibilitu pre všetky strany.
Koordinačné centrum sa nemôže stať subjektom suplujúcim činnosti kontrolných orgánov MŽP, ktoré sú na výkon kontroly poverené zákonom

§28 ods. 5 g) 
Pôvodný text:
špecifikovaním nákladovo na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu s rozlíšením na zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie Zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie a preukázanie ich vynaloženia
návrh:
Špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vybraným prúdom odpadu v súlade s vydanou autorizáciou / oprávnením a preukázaním ich vynaložení. Zjednodušenie s využitia textácie použitých týmto návrhom zákona v súlade s pripomienkou k § 27 ods (5)
§42 1 l) 

Chybný odkaz do predchádzajúceho textu, zrejme myslené písm. k)
Všeobecne v nadväznosti na navrhované zmeny § 32 odporúčame vypustiť odsek, prípadne nahradiť povinnosťou odosielať tieto informácie ministerstve

§107 

Informačný systém Požadujeme doplniť:
rozsah ISOH – zo súčasného znenia nie je zrejmý rozsah IS, treba zakomponovať aj sledovanie tokov nielen základných prúdov odpadov ale aj pohyb materiálov v priebehu postupného rozoberania, zhodnocovania, recyklácia, opätovného použitia; optimalizácia logistických tokov s cieľom znižovania nákladov a vplyvov na ŽP
termín spustenia ISOH do rutinnej prevádzky – navrhujeme 31.3. 2016.
Zadefinovať, že integrálnou súčasťou ISOH sa stanú IS jednotlivých prúdov odpadu, ktoré budú prevádzkované do doby, kedy začne fungovať ISOH
ISOH musí byť nosnou chrbticou odpadového hospodárstva. Na druhej strane je nevyhnutné zrušiť neúmernú administratívu na strane výrobcov po tom ako začne fungovať ISOH.

§136 ods 4 

Pôvodný text:
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov zaniká povinnosť platiť príspevky do Recyklačného fondu a povinnosť ohlasovania údajov do Recyklačného fondu tým výrobcom a dovozcom, ktorí uvádzajú na trh výrobky, odpad z ktorých by mohol patriť do predmetu udelenej autorizácie; ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle dátum nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Nový text:
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov alebo na činnosť individuálneho plnenia zodpovednosti výrobcovi, zaniká povinnosť platiť príspevky do Recyklačného fondu a povinnosť ohlasovania údajov do Recyklačného fondu tým výrobcom a dovozcom, ktorí uvádzajú na trh výrobky, odpad z ktorých by mohol patriť do predmetu udelenej autorizácie; ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle dátum nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Návrh textu na Zákonné obmedzenie do kedy vyberá RF prostriedky. Podľa pôvodného textu výrobca vybraného výrobku plniaci povinnosti individuálne bude musieť platiť príspevky do RF aj po tom, ako nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o autorizácii, ktorá mu bude udelená na jeho činnosť.

§141 ods 11 

Pôvodný text:
Povinnosť výrobcu vozidla zabezpečiť úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou vozidla z určeného parkoviska k spracovateľovi starých vozidiel v zmysle § 66 odseku 4 zákona sa vzťahuje na dopravu tých vozidiel, ktoré boli umiestnené na určené parkovisko po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

Nový text:
Povinnosť výrobcu vozidiel v súlade s §66 ods. 5 sa vzťahuje aj na vozidlá, ktoré boli umiestnené na určené parkovisko pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Potreba riešiť v prechodných ustanoveniach aj vozidlá umiestnené na určené parkovisko ešte pred účinnosťou zákona. Pôvodné znenie je zmätočné.

§6 ods. 5 

Klub 500 trvá na odstránení 2. vety ods. 5, sme presvedčení, že interná skládka nie je skládkou, len miesto na zhromažďovanie.

§14, ods. 1 písm. i) 

Klub 500 navrhuje vypustiť z textu slovné spojenie „alebo zhromažďovať“, t.j. vypustiť povinnosť zhromažďovať odpady v mieste vzniku najdlhšie jeden rok. Povinnosť ponechať len vo vzťahu ku skladovaniu odpadov.

§14, ods. 1 písm. k) 

Klub 500 navrhuje doplniť za slová „a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu“ doplniť nové slová „súvisiacu s odpadovým hospodárstvom“. Zmenu požadujeme s ohľadom na upresnenie a doplnenie.

§16, ods. 2, písm. a) 

Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby je povinný zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík.
Výkupca odpadu, ktorý splní všetky legislatívne požiadavky pre výkon takejto činnosti, musí mať zo zákona uzavretú zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom s príslušnou obcou, recipročná povinnosť však obci zo zákona nevyplýva. Žiadame doplniť takúto povinnosť do §85.

§16, ods. 3 

Klub 500 navrhuje doplniť za slová „alebo výrobcom príslušného vybraného výrobku“ vložiť nové slová „alebo zariadením na zhodnocovanie príslušného vybraného prúdu odpadu“.

§25, ods. 5 

Klub 500 navrhuje na konci doplniť „zo sprievodnej dokumentácie výrobku (odpady, ktoré sú kompaktnými celkami) a z dostupnej odbornej literatúry (odpady, u ktorých nebezpečné vlastnosti vyplývajú z celkového zloženia).“

§ 27, ods. 6 

Klub 500 navrhuje na konci doplniť „Pri individuálnom plnení výrobca vybraného výrobku plne zodpovedá za zabezpečenie konečného zhodnotenia a recyklácie prúdu odpadu oprávnenou osobou v zmysle § 14 Povinnosti držiteľa odpadu, odsek (1) písm. e).“

§27, ods. 8 

Klub 500 požaduje odstránenie z textu „v rozsahu udelenej autorizácie“.
Individuálne plnenie vybraných povinností (výrobcu vybraného výrobku) vypustiť z činností, na vykonávanie ktorých je potrebná autorizácia udeľovaná ministerstvom podľa siedmej časti § 93 ods. 1 písm. c).

§29 

Individuálne plnenie vybraných povinností požadujeme odstrániť.

§30  

Finančnú zábezpeku žiadame vypustiť.

§32 

Ustanovenie o koordinačnom centre žiadame odstrániť.

52, ods. 11, písm. a 

Klub 500 požaduje písm. a) doplniť za slová „alebo plní tovary do obalov“ nové spojenie „s výnimkou osoby (FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA), ktorá používa na balenie alebo plnenie tovarov vybrané výrobky podľa § 78 ods. 3.“ V prípade, že neobalový výrobok (§ 78 ÷ 80) bude napriek tomu nasledujúcim držiteľom použitý na balenie, dôjde k zdvojenému zabezpečovaniu povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, a to výrobcom neobalového výrobku ako aj výrobcom obalov.

§57, ods. 3  

Klub 500 navrhuje na konci pripojiť nové slová „alebo dokladmi o odovzdaní odpadov z obalov na využitie v domácnosti podľa § 14 ods. 5.“

§78 ods. 3 

V ods. 3 požadujeme doplniť do skupín výrobkov písm. d), e), f):
písm. d) výrobky z kovov (oceľová páska, drôt, sudy, …),
písm. e) drevo (podkladové drevo, palety, debny, …),
písm. f) kompozity.

§93, ods. 1, písm. c) 

Žiadame vypustiť.

§60, ods. 7 

Žiadame vypustiť slovo „katalyzátor“, vozidlá so starším rokom výroby ho nemajú. Takýmto znením by sa časť starých vozidiel nemohla pokladať za kompletné.

§68 

Žiadame vypustiť celý paragraf. Inštitút rozhodnutia o neexistencii vozidla je nesystémový a výrazne antienvironmentálny. V snahe pomôcť jednotlivcom sa dal do rúk rôznym špekulantom nástroj na čierne obchodovanie s časťami starých vozidiel, ktoré získavajú za nekontrolovateľných podmienok. V druhom rade značne ovplyvnil podmienky pre autorizovaných spracovateľov starých vozidiel, ktorí zaznamenali výrazný pokles počtu vykúpených a spracovaných autovrakov od začiatku tohto roka, čo má dopad na neplnenie limitov stanovených Recyklačným fondom.

§72 

Klub 500 na konci požaduje doplniť „alebo inej oprávnenej osobe.“

§85, ods. 7 

Klub 500 žiada na konci doplnenie, že obec okrem povinností uvedených v §11 ods.1 a §14 ods. 1 povinná „uzatvoriť zmluvu o zbere a výkupe kovového komunálneho odpadu s každým subjektom, ktorý spĺňa technické a legislatívne požiadavky uvedené v tomto zákone a v jeho vykonávacích predpisoch.“

101, ods. 16 

Klub 500 žiada opraviť chybu uvedenú v ods. 16 na platnosť súhlasu podľa odseku 15 sa predĺži.

§107, ods. 1 

V záujme prehľadnosti požadujeme stanovenie presného termínu zriadenia systému odpadového hospodárstva.

§121, ods. 1-6 

Klub 500 žiada zmeniť výraz „uloží“ na „môže uložiť“, resp. znížiť spodnú hranicu pokuty na 0.

§141, ods. 6 

Klub 500 žiada doplniť za slová „alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov“ vložiť nové slovné spojenie „alebo zariadením na zhodnocovanie príslušného vybraného prúdu odpadu“.

§ 14 ods. 1 d) 

Pôvodný text:
(d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to

Nový text:
(d) zabezpečiť nakladanie s odpadom v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to Súlad so smernicou 2008/98 článok 4 pís. 1)

§16 ods. 5 f) 

Pôvodný text:
pochádzajúci zo starých vozidiel (§ 60 ods. 6) a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať alebo od podnikateľských subjektov spolupracujúcich s nimi na zmluvnom základe

Navrhovaný text:
pochádzajúci z vozidiel alebo zo starých vozidiel (§ 60 ods. 6) a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať alebo od podnikateľských subjektov spolupracujúcich s nimi na zmluvnom základe. Podobne ako o ostatných prípadov výkupu kovov je potrebné obmedziť výkup od osôb, ktoré nemajú oprávnenie na nakladanie s daným druhom odpadu. V praxi nie je možné rozlíšiť, či konkrétny odpad pochádza z vozidiel, alebo zo starých vozidiel. Ak nebude text zákona precizovaný v zmysle pripomienky, vytvára sa priestor na obchádzanie zákona.

§26 

Vložiť nový text:
(6) Povinnosti uvedené v bodoch (2) b), (3), (4), (5) sa nevzťahujú na prepravu starých vozidiel z miesta zberu starých vozidiel ku spracovateľovi. Pripomienka ruší nepotrebnú a duplicitnú administratívu.
Autorizácia spracovateľov a oprávnenie zberných miest, systém zavedenej evidencie starých vozidiel (zberné miesto a spracovateľ) duplikujú administratívne požiadavky v uvedených odsekoch a garantujú, že nie je potrebné uplatňovať administratívne postupy, opísané v uvedených ustanoveniach

§27 ods 2 

Pôvodný text:
Výrobcom vybraného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca olejov, výrobca neobalového výrobku

Nový text:
Výrobcom vybraného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík, výrobca neobalového výrobku Rozšírená zodpovednosť v oblasti olejov je prakticky nerealizovateľná.
Množstvo olejov pochádzajúcich od fyzických osôb je minimálne v porovnaní s olejmi od právnických osôb. Bližšie vysvetlenie v pripomienkach k siedmej časti Zákona.

§27 ods 4 e , g 

Pôvodný text:
v bodoch e a g § 27 ods 4 je odkaz na prílohu č 4

Nový text:
Zmena Prílohy č. 4 Príloha č. 4 časť 4 nie je v súlade s 53/2000/ES a nariadenia vlády SR 153/2004, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre spracovanie starých vozidiel.

§27 ods 5 

Pôvodný text:
Výrobca vybraného výrobku znáša všetky finančné náklady, spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením vybraného prúdu odpadu v súlade s týmto zákonom, po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov,

Nový text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný uhradiť náklady spojené s plnením rozšírenej zodpovednosti výrobcu, po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatvorených na zabezpečenie nakladania s vybranými prúdmi odpadu. Nepovažujeme za potrebné a účelné vymenovanie jednotlivých činností spojených s plnením povinností výrobcov. Môže nastať nesúlad v prípade, že nebudú vymenované všetky, resp. ak postupne vyvstane potreba ďalších činností.

Navrhované znenie plne reflektuje požiadavky tak Smernice 2008/98/EC tak aj smerníc pre jednotlivé vybrané výrobky a využíva definície návrhu tohto zákona

§27 ods 11 a 

Pôvodný text:
Výrobca vybraného výrobku znáša všetky finančné náklady, spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením vybraného prúdu odpadu v súlade s týmto zákonom, po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov,

Nový text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný uhradiť náklady spojené s plnením rozšírenej zodpovednosti výrobcu, po odpočítaní zisku z predaja zhodnotených materiálov, ktoré vyplývajú zo zmlúv uzatvorených na zabezpečenie nakladania s vybranými prúdmi odpadu. Nepovažujeme za potrebné a účelné vymenovanie jednotlivých činností spojených s plnením povinností výrobcov. Môže nastať nesúlad v prípade, že nebudú vymenované všetky, resp. ak postupne vyvstane potreba ďalších činností.

Navrhované znenie plne reflektuje požiadavky tak Smernice 2008/98/EC tak aj smerníc pre jednotlivé vybrané výrobky a využíva definície návrhu tohto zákona

§27 ods 13 a 

Pôvodný text:
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a), c), e), f), g), k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní,

Nový text:
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a), b) c), e), f), g), k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní,
Doplnenie bodu b) ako podstatného porušenia na základe porušenia ktorého je možné vypovedať zmluvu s OZV

§28 ods 4 w) 

Pôvodný text:
preniesť 90 % z výšky finančnej sankcie, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona na zastúpených výrobcov v rozsahu zodpovedajúcom ich trhovému podielu

Nový text:
preniesť minimálne 90 % z výšky finančnej sankcie, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona na zastúpených výrobcov v rozsahu zodpovedajúcom ich trhovému podielu OZV je založená výrobcami na neziskových princípoch a v konečnom dôsledku všetky náklady, ktoré vzniknú budú musieť uhradiť členovia. Nový text reflektuje na skutočnosť, že OZV nemusí mať rezervu na zostávajúcich 10% a v tom prípade bolo znenie nevykonateľné.

§31 ods 5 

Pôvodný text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa odseku 1 alebo v jej prílohách do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu náležite preukázať.

Nový text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa odseku 1 alebo v jej prílohách do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu náležite preukázať.
Na splnenie uvedených povinností môže výrobca zmluvne zaviazať a splnomocniť organizáciu zodpovednosti výrobcov. Výrobca má záujem aby OZV vykonávala pre neho „full servis“ v rozsahu povinnosti, ktoré mu vyplývajú z RZV.
K takejto činnosti OZV v mene jej členov by malo patriť aj administratívne odľahčenie svojich členov napríklad pri podávaní rôznych foriem hlásení, zmien v registroch a pod.

§31 ods. 9 h 

Pôvodný text:
v prípade zrušenia alebo zániku autorizácie výrobcu vybraného výrobcu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov spolupracuje s ministerstvom v súlade s § 30 ods. 8 pri určení určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu príslušnú výšku finančnej zábezpeky

Nový text:
v prípade zrušenia alebo zániku autorizácie výrobcu vybraného výrobcu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov spolupracuje s ministerstvom v súlade s § 30 ods. 8 pri určení určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov alebo vybraného výrobcu plniaceho individuálne, ktorý nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu alebo vybraného výrobcu plniaceho individuálne príslušnú výšku finančnej zábezpekyNaša pripomienka zrovnoprávňuje OZV a individuálne plniaceho výrobcu v tom, že môže byť určený na disponovanie prostriedkami a náhradné splnenie povinností

§49 1 

návrh:
Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na miesto spätného odberu alebo osobe určenej výrobcom. Ak má byť výrobca zodpovedný za zber a spracovanie prenosných batérií a akumulátorov, nemal by zákon umožniť ich odovzdanie inam, než na k tomu výrobcom určené miesto, tj zmluvnému partnerovi vykonávajúcemu spätný odber.
Táto pripomienka je zásadná!

§49 ods. 2 
návrh:
Držiteľ použitých automobilových batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na miesto spätného odberu alebo osobe určenej výrobcom. Ak má byť výrobca zodpovedný za zber a spracovanie automobilových batérií a akumulátorov, nemal by zákon umožniť ich odovzdanie inam, než na k tomu výrobcom určené miesto, tj zmluvnému partnerovi vykonávajúcemu spätný odber
Táto pripomienka je zásadná!
§49 ods. 3 

návrh:
Držiteľ použitých priemyselných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať na miesto zberu alebo osobe určenej výrobcom. Ak má byť výrobca zodpovedný za zber a spracovanie priemyselných batérií a akumulátorov, nemal by zákon umožniť ich odovzdanie inam, než na k tomu výrobcom určené miesto, tj zmluvnému partnerovi vykonávajúcemu spätný odber.
Táto pripomienka je zásadná!

§60 ods. 11 

návrh:
Prevencie sú opatrenia vedúce k znižovaniu množstva ďalej nevyužiteľných odpadov zo spracovania starých vozidiel, ich nebezpečnosti a potenciálnych rizík pre životné prostredie. Prevencia by sa mala zamerať na znižovanie nebezpečnosti odpadov pochádzajúcich z vozidiel a na zvýšenie ich materiálového alebo energetického využiteľnosti.

§61 1 i 

návrh:
zabezpečiť, aby ním zmluvne zaistená / zriadená osoba prevádzkujúca zariadenie na zber starých vozidiel Výrobca môže byť zodpovedný iba za zariadenie, s ktorými má uzatvorenú zmluvu a ktorá sám pravidelne kontroluje. Nie je možné byť zodpovedný za samostatný subjekt, s ktorým výrobca nemá zmluvný vzťah.
Táto pripomienka je zásadná!

§64 2 g 

návrh:
vykonávať zber starých vozidiel iba v zariadení, s vodohospodársky zabezpečenými plochami určenými pre skladovanie vozidiel, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prestretie ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí Zmena reflektuje požiadavky Smernice 2000/53/EC na stanovenie minimálnych technických požiadaviek na zariadenia určené pre zber starých vozidiel.

§70 2 c 

Odporúčame zvážiť k tomuto bodu v rámci prechodných ustanovení postupný nábeh plnenie podielu zberu (napr. v prvom roku po účinnosti zákona povinnosť zabezpečiť zber minimálne 50% z vypočítaného zberového podielu). Nie je celkom jasný vplyv vzhľadom k doterajšiemu úplne inému riešeniu problematiky.

§71 1 c 

návrh:
Zabezpečiť odovzdanie … na základe zmluvy s výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov Pripomienka reflektuje možnosť voľby medzi individuálnym a kolektívnym plnením.
Táto pripomienka je zásadná!

§71 1 d 

Ak je iba distribútorom pneumatík, nevidíme dôvod, prečo by mal zabezpečiť spätný odber, ktorý je povinný zabezpečiť výrobca.
Napĺňa Ak definíciu výrobcu z § 69 ods 6, potom nie je iba distribútorom, ale zároveň výrobcom a musí plniť všetky povinnosti výrobcov ustanovenej týmto zákonom.
Ustanovenia je teda zbytočné a neprimerane zaťažujúce.

§74 -77 

požadujeme paragrafy vypustiť a zaradiť problematiku odpadovýc olejov ako samostatnú časť medzi vybrané prúdy odpadu.

Všeobecne 

Klub 500 nesúhlasí s tym, aby yyvážanie drobného stavebného odpadu nebolo do 1m3 bezplatné tak ako je tomu dnes. Sme presvedčení, že uvedená zmena bude viesť k nárastu čiernych skládok.

§27 ods. 2 

Klub 500 požaduje vypustenie výrobcu obalov, výrobcu olejov a výrobcu neobalovéo výrobku z kategórie výrobcu vybraného výrobku. Výrobcovia obalových a neobalových materiálov sú viazaní spoločne plnením povinností.

§28 

Žiadame zrušiť obmedzenia uvedené v §28 ods. 2.

čl.I 

Klub 500 navrhuje doplniť do autorizácie aj súhlas spracovateľov hutí ako konečných odberateľov.

§27 6 

Povinnosti ustanovené v odseku 4 písmená d) až k) (ďalej len „vybrané povinnosti“) môže výrobca vybraného výrobku plniť vytvorením systému individuálneho nakladania s vybraným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“), alebo môže zabezpečiť ich plnenie prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“) ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak.
Návrh:
Povinnosti ustanovené v odseku 4 písmená a) a d) až k) (ďalej len „vybrané povinnosti“) môže výrobca vybraného výrobku plniť vytvorením systému individuálneho nakladania s vybraným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“), alebo môže zabezpečiť ich plnenie prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“) ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak.
Jedným z hlavných princípov a prínosov OZV pre participujúce výrobcu je tiež zníženie administratívnej záťaže. V rámci uzavretia zmluvy výrobca poskytuje OZV všetky údaje potrebné tiež pre zápis do Registra výrobcov. VZN teda môže výrobca do Registra výrobcov prihlásiť sama (obdobne je upravené v iných členských štátoch EÚ)
Zároveň zo zmluvných podmienok zároveň vyplýva hlásenie aj všetkých zmien (napr. sídlo, názov spoločnosti, a pod), ktoré opäť OZV môže MŽP ohlasovať

§27 11 b 

poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vybraných povinností za tohto výrobcu a nevyhnutne potrebnú súčinnosť,
Návrh:
Vypustit odstavec
Otázka zmluvného vzťahu a parametrov zmluvou nastavených, nie predmet zákona

§27 11 c) 

bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vybraného výrobku, pokiaľ to môže mať vplyv na riadne plnenie vybraných povinností,
Návrh:
Vypustit odstavec
Otázka zmluvného vzťahu a parametrov zmluvou nastavených, nie predmet zákona

§27 11 d 

umožniť riadny výkon auditu, ) na základe ktorého vydá audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor“) samostatnú špeciálnu správu,
Návrh:
Vypustit odstavec
Otázka kontrolných mechanizmov je opäť otázkou zmluvného vzťahu, nie predmet zákona. Navyše dochádza k umelému navyšovaniu nákladov a administratívnych povinností. Je v záujme OZV aj výrobca poskytovať si vzájomnú súčinnosť, vr. kontrolovateľnosti dát.

§27 11 e) 

uhradiť organizácii zodpovednosti výrobcov časť finančnej sankcie, ktorá bola na neho prenesené v súlade s § 28 ods. 4 písm. w)
Návrh:
Vypustit odstavec
Zriaďovateľom VZN sú výrobcovia, ktorí financujú činnosť OZV na základe zmluvného vzťahu medzi výrobcom a OZV. Ak neplní OZV povinnosti, ktoré sa zaviazala za výrobcu plniť je to dôvodom vypovedania zmluvy zo strany výrobcu a nie k ďalšej finančnej záťaži výrobcu, ktorý si za služby už raz zaplatil. Je neprípustné kékoľvek násobenie finančnej záťaže!

§27 ods. 18 

návrh:
Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného zástupcu do práv a povinností súvisiacich s plnením rozšírenej zodpovednosti výrobcu pri zabezpečenie nakladania s vybranými prúdmi odpadu.
Nie je jasné, akým spôsobom by mal splnomocnenec vstupovať napríklad do povinnosti výrobcu zabezpečiť materiálové zloženie výrobku alebo jeho konštrukciu, apod

§ 27 odsek (6) 
Toto ustanovenie navrhujeme preformulovať tak, že povinnosti ustanovené v odseku (4) písm. d) až k) môže výrobca vybraného výrobku (zaregistrovaný v Registri výrobcov príslušnej komodity) plniť individuálne, alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Z Pri individuálnom plnení výrobca vybraného výrobku plne zodpovedá za zabezpečenie konečného zhodnotenia a recyklácie prúdu odpadu oprávnenou osobou v zmysle § 14 Povinnosti držiteľa odpadu, odsek (1) písm. e).
§28 

V definíciách vzťahujúcich sa k OZV chýba akékoľvek obmedzenie možnosti zakladanie účelových OZV marginálnymi „pseudovýrobci“, slúžiacich len na vybratie príspevkov od výrobcov a následnému ukončeniu činnosti. Nedopracovaný tejto problematiky môže mať za následok deformáciu a neprehľadnosť trhu, neúčelné vynaloženie finančných prostriedkov výrobcov, kolaps riadne fungujúcich OZV a vo svojom dôsledku neplnenia povinností ustanovených EÚ smernicami.
Požadujeme špecifikáciu kto a za akých podmienok je oprávnený založiť OZV (napr. vo väzbe na trhový podiel, objem predaných výrobkov a pod). Aktuálne znenie návrhu zákona je v tomto smere nedostatočné.

§28 4 i 

Pôvodný text:
doručiť ministerstvu každoročne do 31. Januára kalendárneho roka aktuálny Zoznam zastúpených výrobcov.
návrh:
Udržiavať na svojich webových stránkach aktuálny zoznam zastúpených výrobcov Zníženie nadbytočnej administratívnej záťaže.

§28 4 k 

návrh:
Vypustiť odsek Každá OZV má možnosť nastaviť si kontrolné mechanizmy v rámci zmluvného vzťahu s výrobcom.
Je v záujme OZV aj výrobcu poskytovať pravdivé údaje tak, aby došlo k splneniu všetkých povinností ustanovených týmto zákonom.
Touto povinnosťou zároveň dochádza k neúmernému navýšeniu finančnej a administratívnej záťaže výrobcov aj OZV.

§28 4 l 

návrh:
Udržiavať na svojich webových stránkach aktuálny zoznam obcí, s ktorými má uzavreté zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu. Zníženie nadbytočnej administratívnej záťaže.

§28 4 t 
Klub 500 požaduje vypustenie ustanovenia.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi.
Zákon by mal stanoviť iba základné parametre, ktoré umožnia bezproblémový chod a jednoznačnú kontrolu ako OZV tak aj koordinačným centrám. Neplnením akejkoľvek zmluvnej povinnosti sa jedna alebo druhá zmluvná strana vystavuje sankčné povinnosti zo zmluvy vyplývajúce.
Povinnosť plnenia zmluvných podmienok jednoznačne vyplýva z písm. f)
§28 4 u 

Klub 500 požaduje vypustenie ustanovenia.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi.
Zákon by mal stanoviť iba základné parametre, ktoré umožnia bezproblémový chod a jednoznačnú kontrolu ako OZV tak aj koordinačným centrám

§29 1 f) 

Požadujeme vypustiť.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi. Zákon by nemal upravovať otázku zmluvných vzťahov viac, než je nevyhnutne nutné.
Výrobcovia vybraných výrobkov sú spravidla držiteľmi certifikátov ISO, ktoré okrem iného zaručujú kontrolu kvality apod Nie je teda dôvod takejto výrobcu postihovať ďalšími zbytočnými výdavkami na kontroly nezávislým audítorom.
Ustanovenia umelo navyšuje finančné a administratívne zaťaženie.
Ponúka sa tiež otázka, čo so špeciálnou správou v okamihu, kedy Koordinačné centrum nevznikne.

§29 1 i 

návrh:
Špecifikovať formu a obsah správy Z návrhu nie je jasné, akú formu má táto správa mať a aké náležitosti obsahovať

§29 1 m 

požadujeme ustanovenie vypustiť.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi.
Je v záujme výrobcu poskytovať pravdivé údaje tak, aby došlo k splneniu všetkých povinností ustanovených týmto zákonom.
Neplnením akejkoľvek zmluvnej povinnosti sa jedna alebo druhá zmluvná strana vystavuje sankčné povinnosti zo zmluvy vyplývajúce.
Povinnosť plnenia zmluvných podmienok jednoznačne vyplýva z písm. c)

§29 1 N 

požadujeme ustanovenie vypustiť.
Toto je predmetom zmluvného vzťahu medzi subjektmi (analógia k pripomienke k § 29 ods (1) m).
Povinnosť plnenia zmluvných podmienok jednoznačne vyplýva s písm. c)

§29 2 e 

Návrh:
špecifikáciou nákladov na zabezpečenie nakladania s vybraným prúdom odpadu v súlade s udelenou autorizáciou a preukázaním ich vynaloženia

Nerozumieme povinnosti špecifikovať náklady na činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu v prípade individuálneho systému.
Rozčlenenie nákladov na jednotlivé kroky v reťazci zber-spracovanieí/odstranenie je zbytočné, predpokladom je komplexná cenová ponuka providera služby, okrem iného s ohľadom na vzdialenosť jednotlivých miest zberu od spracovateľa.
K čomu by MŽP takáto špecifikácia bola? Akým spôsobom by s ňou pracovala a na čo by boli použité výstupy? Podľa nášho názoru je jedná o nadbytočné navyšovanie administratívnej záťaže.

§30 

Znenie celého paragrafu vnímame ako zložité, častými odkazy do iných pasáží zákona znemožňujúce správnu orientáciu a nepostihujúce všetky možné varianty.
Všeobecne je podľa nášho názoru konceptu finančnej záruky nesprávne, lebo nereflektuje fakt, že za neplnenie povinností nasleduje sankcie a navrhnutým znením dochádza de facto k zdvojeniu platieb, čo nie je prípustné!
Nasledujúce pripomienky sa snažia vyššie spomínané narovnať a zjednodušiť túto časť zákona pre tých, ktorí sa ním majú riadiť.

§30 ods 1 

návrh:
Finančnú záruku je povinný vytvoriť výrobca vybraného výrobku alebo organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „platiteľ vytvoriť finančnú záruku“) na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z § 27 ods. 4 písm. e) až g) a k)

§32 

Koordinačné centrum by mal byť dobrovoľný nástroj pre výrobcov vybraného výrobku a OZV , ktorý by pomohol narovnať vzťahy vyplývajúce z nakladania s konkrétnymi vybranými výrobkami . Rovnakú úlohu ako KC môže zohrať aj Dobrovoľná dohoda zainteresovaných strán, ktorá je výrazne flexibilnejší , než zákon a je právne vymáhateľná
Koordinačné centrum / Dobrovoľná dohoda má určite svoj ??význam v prípade vyrovnania vzájomných pohľadávok medzi jednotlivými OZV ( a prípadne výrobcovia ) , avšak len za predpokladu , že vznikne potreba toto vyrovnávanie koordinovať treťou osobou . V prípade súčasného návrhu KC ale musí byť stanovené jednoznačné požiadavky na jeho zakladateľa tak , aby nedošlo k zneužitiu inštitútu KC .
Koordinačné centrum sa nemôže stať subjektom suplujícím činnosti kontrolných orgánov MŽP , ktoré sú na výkon kontroly splnomocnené legislatívou .
Jednou z hlavných činností KC je podľa návrhu informačný most medzi výrobcom / OZV a ministerstvom . S plánovaným informačným systémom pre odpadové hospodárstvo budú tieto činnosti nadbytočné a nutne povedú k skorej novelizácii zákona . Domnievame sa , že znakom modernej legislatívy je stálosť a minimálna potreba aktualizácií v nadväznosti na lokálne podmienky .
Požadujeme akceptáciu týchto premís a nižšie spomínaných pripomienok a na ich základe úpravy princípu a funkcie Koordinačného centra . V opačnom prípade požadujeme vypustenie KC z návrhu zákona .

§32 ods 3 

Pôvodný text:
Koordinačné centrum pre vybraný prúd odpadu zriaďujú tie z osôb uvedených v odseku 2, ktoré po zverejnení výzvy ministerstva na jeho webovom sídle v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia tejto výzvy písomne oznámia ministerstvu svoj záujem podieľať sa na zriaďovaní koordinačného centra. Ministerstvo bezodkladne po uplynutí tejto lehoty oznámi všetkým prihláseným výrobcom vybraných výrobkov a organizáciám zodpovednosti výrobcov identifikačné a kontaktné údaje prihlásených osôb.

Nový text:
Koordinačné centrum pre vybraný prúd odpadu zriaďujú tie z osôb uvedených v odseku 2, ktoré po zverejnení výzvy ministerstva na jeho webovom sídle v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia tejto výzvy písomne oznámia ministerstvu svoj záujem podieľať sa na zriaďovaní koordinačného centra. V prípade, že tieto osoby zastupujú výrobcov vybraných výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výške 60 %, Ministerstvo bezodkladne po uplynutí tejto lehoty oznámi všetkým prihláseným výrobcom registrovaných v Registri výrobcov vybraných výrobkov a organizáciám zodpovednosti výrobcov identifikačné a kontaktné údaje prihlásených osôb. Je potrebné, aby KC zakladali výrobcovia a OZV, ktorí z pohľadu pozície na trhu predstavujú reprezentatívnu vzorku.

§32 ods 4 

Pôvodný text:
V prípade, že v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy podľa odseku 3 nebude koordinačné centrum pre vybraný prúd odpadu zriadené, ministerstvo je povinné uložiť povinnosť zriadenia koordinačného centra pre tento prúd odpadov určeným organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktoré spolu zastupujú výrobcov vybraných výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výške 60 %.

Nový text:
V prípade, že v lehote štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy podľa odseku 3 nebude koordinačné centrum pre vybraný prúd odpadu zriadené, ministerstvo je povinné uložiť povinnosť zriadenia koordinačného centra pre tento prúd odpadov určeným organizáciám zodpovednosti výrobcov a vybraným výrobcom plniacim individuálne, ktorí spolu zastupujú výrobcov vybraných výrobkov so súhrnným trhovým podielom v minimálnej výške 60 %.
Zrovnoprávnenie OZV a výrobcov plniacich individuálne – nediskriminačný princíp

§32 ods 9 b 

Pôvodný text:
(b) na základe údajov od výrobcov vybraných výrobkov, ktorí si plnia vybrané povinnosti individuálne a organizácií zodpovednosti výrobcov evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky systémami individuálneho nakladania s vybraným prúdom odpadu v komunálnom odpade a systémami združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu v komunálnom odpade s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto systémov,

Nový text:
(b) na základe údajov od výrobcov vybraných výrobkov, ktorí si plnia vybrané povinnosti individuálne a organizácií zodpovednosti výrobcov evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky systémami individuálneho nakladania s vybraným prúdom odpadu v komunálnom odpade a systémami združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu v komunálnom odpade s cieľom identifikácie obcí, ktoré nie sú zahrnuté do týchto systémov; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré vozidlá Je potrebné spresniť text tak, aby sa text týkal len komunálneho odpadu prípadne povinne separovaného odpadu.
KC a prúd odpadu, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, treba vylúčiť.

§32 ods 9 d 

Pôvodný text:
(d) sledovať kontinuálny odvoz oddelene zbieraného odpadu z miest ich zberu určených v súlade s týmto zákonom, a ak nepríde k riadnemu odvozu vybraného prúdu odpadu z týchto miest, určiť osobu, s ktorou má uzavretú zmluvu, aby zabezpečila odvoz; v prípade, ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti znáša náklady takéhoto odvozu osoba, ktorá zmluvnú povinnosť porušila,

Nový text:
(d) sledovať kontinuálny odvoz oddelene zbieraného odpadu z miest ich zberu určených v súlade s týmto zákonom, a ak nepríde k riadnemu odvozu vybraného prúdu odpadu z týchto miest, určiť osobu, s ktorou má uzavretú zmluvu, aby zabezpečila odvoz; v prípade, ak nebol odvoz zabezpečený v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti znáša náklady takéhoto odvozu osoba, ktorá zmluvnú povinnosť porušila; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré vozidlá Je potrebné spresniť text tak, aby sa text týkal len komunálneho odpadu prípadne povinne separovaného odpadu.
KC a prúd odpadu, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, treba vylúčiť.

§32 ods 9 h 

Pôvodný text:
v prípade zrušenia alebo zániku autorizácie výrobcu vybraného výrobcu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov spolupracuje s ministerstvom v súlade s § 30 ods. 8 pri určení určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu príslušnú výšku finančnej zábezpeky.

Nový text:
v prípade zrušenia alebo zániku autorizácie výrobcu vybraného výrobcu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov spolupracuje s ministerstvom v súlade s § 30 ods. 8 pri určení určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov, alebo výrobcu vybraného výrobku plniaceho individuálne, ktorý nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu alebo výrobcu vybraného výrobku príslušnú výšku finančnej zábezpeky. Zrovnoprávnenie OZV a výrobcov plniacich individuálne – nediskriminačný princíp

§32 ods 10 a 

Pôvodný text:
(e) na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí odvoz vytriedenej zložky komunálneho odpadu z komunálneho odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov,,

Nový text:
(e) na žiadosť obce určiť spôsobom podľa písmena c), ktorá organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečí odvoz vytriedenej zložky komunálneho odpadu z komunálneho odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov; táto povinnosť sa nevzťahuje na staré vozidlá Je potrebné spresniť text tak, aby sa text týkal len komunálneho odpadu prípadne povinne separovaného odpadu.
KC a prúd odpadu, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, treba vylúčiť.

§34 

Navrhujeme doplniť bod
c) – rozoberať či inak zasahovať do výrobku (elektroodpadu) pred jej odovzdaním autorizovanej osobe – spracovateľovi Návrh nezohľadňuje zákaz rozoberať či inak zasahovať do výrobku (elektroodpadu) pred odovzdaním autorizovanej osobe (spracovateľovi). Je potrebné zabrániť demontáži cenovo zaujímavých časti obsahujúcich farebné a drahé kovy apod. v rozpore so zákonom.

 

1. V § 27 ods. 20 žiadame slovo „spracovania“ nahradiť slovami “zhodnotenia a recyklácie“, a za slovami „je možné“ žiadame doplniť slovo „iba“.
Uvedenú zmenu navrhujeme v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e), kde je uvedená povinnosť držiteľa odpadu odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie a zneškodnenie sám. Povinnosť držiteľa odpadu pre odovzdanie odpadu na „spracovanie“ do iného členského štátu EÚ alebo mimo územia členských štátov EÚ nie je v súlade s právom Európskej únie na preukázanie plnenia tejto povinnosti, ani na preukazovanie záväzných limitov stanovených zákonom, ktorý by následne mal byť podkladom pre hlásenie plnenia limitov SR.

 

V § 27 žiadame vypustiť odsek 21, uvedené ustanovenie je nad rámec právnych predpisov Európskej únie.

V § 14 ods.4 

žiadame doplnenie písmen b) až d) .
Nie je možné, aby obchodník alebo sprostredkovateľ:
– nezhromažďoval odpady vytriedené podľa druhov,
– nezhromažďoval oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
– nezabezpečil jeho spracovanie a recykláciu v súlade so zákonom

Návrh tohto odseku preukazuje priamy vplyv obchodníkov na tvorcov zákona. Inak nie je možné, aby sa niečo podobné vôbec objavilo v návrhu

V § 16 ods. 6 písm. c)  

žiadame vypustiť. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti je zakázaná hotovostná platba, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur.
Ustanovenie je nerealizovateľné, bráni obchodu, keďže niektoré fyzické subjekty nemajú a ani nemajú mať založené účty.

V § 27  

žiadame vypustiť odsek 10.
Podľa právnych predpisov EÚ je neprípustné previesť zmluvne zodpovednosť za splnenie vybraných povinností na akúkoľvek tretiu osobu. Uvedenou povinnosťou je možné tieto tretie strany iba poveriť, pričom zodpovednosť za povinnosti ukladané zákonom musí byť zachovaná výrobcovi. Uvedené ide nad rámec napr. smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (napr. odsek 22 a 23 preambuly, čl. 7, čl. 12 a 13) a smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch ( napr. odsek 28 preambuly, čl. 8, čl. 12, čl. 16), kde sa uvádza, že financovanie zberu a spracovania a jednotlivé povinnosti majú plniť výrobcovia alebo v ich mene tretie osoby (zmluvní partneri, kolektívne systémy), ale zo samotného obsahu smerníc a preambúl, ktoré definujú základné zásady ich implementácie jednoznačne vyplýva, že zodpovednosť za porušenie povinností zostáva výlučne na výrobcovi.

V § 27  

žiadame vypustiť odsek 16 vzhľadom na jeho nevykonateľnosť.
Pramení z neznalosti zberu niektorých druhov odpadu, kde nie je možné identifikovať komunálny a iný odpad toho istého druhu (napr. podnikateľ, ktorý je držiteľom automobilovej batérie).

§ 29 ods. 1 písm. i) a j) 

žiadame vypustiť.
Táto povinnosť je účelová a vytvára diskrimináciu individuálneho plnenia povinností hospodárskych subjektov. Firmy môžu preukázať zmluvne dohodnuté záväzky pri kontrole SIŽP, prípadne iného štátneho orgánu. Zverejnenie odporuje ustanoveniu § 17 až 20 Obchodnému zákonníka, nakoľko musia firmy vo svojej správe zverejňovať množstvá výrobkov uvedených na trh, čo môžu považovať za svoje obchodné tajomstvo. Je ďalším zbytočným byrokratickým zaťažením podnikateľov.

V § 32 ods. 2  

žiadame zmeniť filozofiu tvorby koordinačných centier.
V bode 2. 6 Legislatívneho zámeru o odpadoch sa uvádza: Hlavným cieľom udeľovania autorizácie je vytvorenie systémov združeného nakladania, zabezpečujúcich zber a zhodnotenie celkového množstva vyzbieraného a vytriedeného odpadu z daných komodít. Systém združeného nakladania je systém umožňujúci účasť zainteresovaných subjektov vrátane samospráv, zberových spoločností a spracovateľov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, za nediskriminačných podmienok.
V nadväznosti na uvedené, keďže zriaďovateľmi KC môžu byť výrobcovia a organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré podliehajú autorizácií, žiadame, aby zriaďovateľmi koordinačných centier mohli byť okrem výrobcov, dovozcov a organizácií zodpovednosti výrobcov aj všetci hospodárski operátori, ktorí plnia ciele a úlohy príslušných smerníc EÚ.

V zmysle uvedeného žiadame do § 32 ods. 9 doplniť povinnosť koordinačného centra sprostredkovať pre výrobcu, ktorý nenazbieral a nespracoval odpad vo výške zákonom stanoveného limitu, splnenie tejto povinnosti financovaním zberu a spracovania odpadu vo vzťahu k zúčastnených hospodárskym operátorom.

§27 

§ 27 žiadame vypustiť odsek 10.
Podľa právnych predpisov EÚ je neprípustné previesť zmluvne zodpovednosť za splnenie vybraných povinností na akúkoľvek tretiu osobu. Uvedenou povinnosťou je možné tieto tretie strany iba poveriť, pričom zodpovednosť za povinnosti ukladané zákonom musí byť zachovaná výrobcovi. Uvedené ide nad rámec napr. smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (napr. odsek 22 a 23 preambuly, čl. 7, čl. 12 a 13) a smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch ( napr. odsek 28 preambuly, čl. 8, čl. 12, čl. 16), kde sa uvádza, že financovanie zberu a spracovania a jednotlivé povinnosti majú plniť výrobcovia alebo v ich mene tretie osoby (zmluvní partneri, kolektívne systémy), ale zo samotného obsahu smerníc a preambúl, ktoré definujú základné zásady ich implementácie jednoznačne vyplýva, že zodpovednosť za porušenie povinností zostáva výlučne na výrobcovi.

V § 50 ods. 3 

žiadame vypustiť
Táto povinnosť je účelová pre diskrimináciu zberových systémov a recyklátorov, napriek ich technickému a personálnemu vybaveniu. Nedáva možnosť vstupu tretím osobám, ktoré sú garantované aj smernicami (čl. 8, čl. 12, čl. 18 smernice 2006/66/ES). Povinnosť porušuje princíp nediskriminácie v obchodovaní, tvorí prekážku v obchodovaní (čl. 34 Zmluvy o fungovaní EÚ) a obmedzuje voľný trh a hospodársku súťaž ( § 8 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z.z.).

V § 93 ods. 1  

žiadame doplniť autorizáciu pre prípravu na opätovné použitie odpadov, hlavne pre prúdy nebezpečných odpadov. Uvedené sa vzťahuje najmä na sektor použitých batérií a akumulátorov, pri ktorých vo vzťahu k ich skončenej životnosti a neodbornej snahe o predĺženie životnosti, nie je možné hovoriť o príprave na opätovné použitie.

V § 40 a §50 

žiadame vypustiť povinnosť mať uzatvorenú zmluvy s výrobcom ako to je v navrhovanej časti zákona MŽP SR. Zásadne nesúhlasíme, aby zber separovaných zložiek komunálneho odpadu od držiteľa a pôvodcu odpadu bol vykonávaný len prostredníctvom výrobcu bez ohľadu nato, či výrobca poverí na túto činnosť subjekt, s ktorým má uzatvorenú zmluvu. Je to odvrátená tvár k problémom, ktoré neriešia a ani nebudú môcť riešiť v budúcnosti problémy v odpadovom hospodárstve, pokiaľ nebudú umožnené tomu kto nakladá s odpadom, vykonávať priamo zber od držiteľa a pôvodcu odpadu.

Táto povinnosť je účelová pre diskrimináciu individuálneho plnenia povinností hospodárskych subjektov, čo je prekážkou obchodu a služieb, je v rozpore s legislatívou EÚ a obmedzuje voľný trh a hospodársku súťaž.

4. časť 

. Žiadame zmeniť znenie vo štvrtej časti návrhu zákona MŽP SR o odpadoch o Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v rozsahu zachovania súčasného stavu popisujúceho vzťah držiteľa a pôvodcu odpadu voči subjektu, ktorý nakladá s odpadmi.
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je vo štvrtej časti návrhu zákona MŽP SR o odpadoch deformovaná a vôbec nezodpovedá zámerom a definíciám európskej smernice EP a Rady 2008/98/ES. Podľa bodu 27 Preambuly Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.11.2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len „Smernica“) má byť zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcu jedným z prostriedkov na podporu vývoja a výroby tovarov, ktoré plne zohľadňujú a uľahčujú efektívne využívanie zdrojov počas ich celého životného cyklu, vrátane ich opravy a opätovného využitia, demontáže a recyklácie. Už táto formulácia naznačuje, že rozšírená zodpovednosť výrobcov má byť prioritne zameraná na predchádzanie vzniku odpadov – to znamená má byť smerovaná predovšetkým na etapy navrhovania a samostatnej výroby tak, aby výrobky boli vyrábané so zohľadnením ekologických kritérií, počínajúc dizajnom, cez použité suroviny (kvalita/kvantita) až po zabezpečenie ich primeranej životnosti, vrátane vytvorenia priestoru pre opravy a opätovné využitie výrobku.
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je vo väzbe na uvádzanú preambulu smernice a bod 27 v zásade definovaná v článku 8 bod 1 a 2 Smernice. Podľa týchto ustanovení môžu prijať členské štáty vhodné opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, ktorý zníži ich environmentálny vplyv a vznik odpadu počas výroby a nasledujúceho použitia výrobkov a na zabezpečenie toho, že zhodnotenie a zneškodnenie výrobkov, ktoré sa stali odpadom sa uskutoční v hierarchiou odpadového hospodárstva(poradie: príprava na opätovné použitie – recyklácia – iné zhodnocovanie) pri nakladaní s odpadom bez ohrozovania ľudí a životného prostredia.
Prijaté opatrenia môžu zahŕňať aj prijatie vrátených výrobkov a odpadu, ktorý ostane po použití týchto výrobkov, ako aj nasledujúce nakladanie s odpadom a finančnú zodpovednosť za takéto činnosti. Nie konkrétne činnosti! Prijaté opatrenia môžu zahŕňať aj zavedené povinnosti uverejňovať informácie týkajúce sa rozsahu v akom je daný výrobok opätovne použiteľný a recyklovateľný.
Takto, okruhom prijateľných opatrení, definovaná rozšírená zodpovednosť výrobcov rozhodne neznamená priamu prenesiteľnosť záväzkov štátu v smere dodržania limitov zabezpečenia zhodnotenia odpadov priamo na výrobcov a nesmeruje ani k požiadavke zodpovednosti výrobcov za samotné nakladanie s odpadom (z výnimkou vrátených výrobkov pri plnení výrobcu realizovať spätný odber).
Len na okraj treba uviesť, že zásada „znečisťovateľ platí“ sa podľa bodu Preambuly Smernice a čl.14 ods. 1 Smernice vzťahuje na pôvodcu respektíve na držiteľa odpadu, ktorí sú povinní znášať náklady na nakladanie s odpadom a nie na výrobcov.
Do pojmového okruhu rozšírenej zodpovednosti výrobcov patria aj vhodné opatrenia na podporu environmentálneho dizajnu výrobkov a opatrenia na podporu vývoja, výroby a uvádzania na trh výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie, ktoré sú z technického hľadiska trvanlivé a sú po tom, čo sa stanú odpadom, vhodné na riadne a bezpečné zhodnocovanie a environmentálne vhodné zneškodňovanie (č. 8 ods. 2 Smernice). Podľa odseku 4 cit. článku Smernice sa potom rozšírená zodpovednosť výrobcu v zmysle predchádzajúceho uplatňuje bez dotknutia zodpovednosti na nakladanie s odpadom uvedenej v čl. 15 ods. 1 Smernice, teda môže byť od priameho nakladania s odpadmi oddelená.
Čiastočné alebo úplné znášanie takýchto nákladov výrobcom resp. distribútorom je podľa čl. 14 ods. 2 Smernice len možným prelomením tejto zásady – opäť však len v polohe finančnej, ale nie reálnej zodpovednosti za odpad a úroveň jeho zhodnocovania v rámci štátu.
Z uvedeného možno dovodiť, že „rozšírená zodpovednosť výrobcu“ nie je legislatívou EÚ spojená s priamou zodpovednosťou výrobcov za nakladanie s odpadmi. Vyplývajúc z formulácie prvej vety čl. 8 ods. 1 Smernice možno dokonca dôvodiť, že prednostne by mala rozšírená zodpovednosť výrobcu (ak sa zavádza) posilňovať opätovné používanie výrobkov a komponentov a predchádzať vzniku odpadu, teda by mala byť zameraná na fázu výroby ako sa uvádza v bode 27 Preambuly Smernice: „Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcu v tejto smernici je jedným z prostriedkov na podporu vývoja a výroby tovarov, ktoré plne zohľadňujú a uľahčujú efek¬tívne využívanie zdrojov počas ich celého životného cyklu vrátane ich opravy, opätovného použitia, demon¬táže a recyklácie bez toho, aby sa ohrozoval voľný obeh tovaru na vnútornom trhu.“
Nesmú byť dotknuté právne predpisy Európskeho parlamentu súvisiace so Smernicou a nemôže sa zasahovať do hierarchie odpadového hospodárstva, kde sú stanovené parametre ako je popísané v bode 45 Preambuly Smernice a v čl. 8 ods. 4 Smernice: „Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť za nakladanie s odpadom ustanovená v článku 15 ods. 1, a bez toho, aby boli dotknuté platné osobitné právne predpisy o tokoch odpadu a konkrétnych produktoch.“
Máme za to, že rozšírená zodpovednosť podľa hore uvedených predpisov nesúvisí s priamym výkonom a zasahovaním do činností súvisiacich s nakladaním s odpadom.

§87 

Navrhujeme v šiestej časti pripravovaného zákona v §87 zakomponovať prepravu nebezpečných odpadov za účelom zhodnotenia v súlade s POH SR: „O.99.na základe požiadavky Nariadenia so zreteľom zníženia rizika pri preprave nebezpečného odpadu z dôvodu ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a v súlade s Bazilejským dohovorom o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov umožniť prepravu alebo vývoz nebezpečných odpadov na zhodnotenie len v odôvodnených prípadoch;“
V smernici EP a Rady 2008/98/ES sa v bode (39) píše: „Podľa nariadenia (ES)
č. 1013/2006 môžu členské štáty prijať opatrenia potrebné na zabránenie preprave odpadu, ktorá nie je v súlade s ich programami odpadového hospodárstva. ……… Uznáva sa, že niektoré členské štáty nemusia byť schopné zabezpečiť na svojom území sieť pozostávajúcu z úplnej škály zariadení na konečné zhodnocovanie.“ Druhá časť citácie bodu (39) nie je prípadom Slovenskej republiky.
V Nariadení (ES) č. 1013/2006 v bode (21) sa píše: „ V prípade prepravy odpadu určeného na zhodnotenie by mali byť členské štáty schopné zaistiť, že zariadenia na nakladanie s odpadom, na ktoré sa vzťahuje smernica 96/61/ES, uplatňujú najlepšie dostupné techniky definované v tejto smernici v súlade s povolením zariadenia. Členské štáty by mali byť takisto schopné zabezpečiť, aby sa odpad spracovával
v súlade s právne záväznými normami ochrany životného prostredia v súvislosti
s činnosťami zhodnocovania ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva a aby sa pri zohľadnení článku 7 ods. 4 smernice 2006/12/ES* s odpadom nakladalo v súlade s programami odpadového hospodárstva vytvorenými podľa tejto smernice na účely uplatňovania právne záväzných povinností zhodnocovať a recyklovať ustanovených v právnych predpisoch Spoločenstva.(* – podľa tabuľky zhody v prílohe V. Smernice EP a Rady 2008/98/ES, ide o článok 28 tejto Smernice)

§87 

V §87 navrhujeme zakomponovať znenie smernice
V prípade nesúladu žiadosti o vývoz s POH SR bude SR voči tejto preprave systematicky namietať

§14 ods. 1 psím. i) 

Klub 500 navrhuje zhromažďovanie odpadov rozdeliť na zhromažďovanie zhodnocovaných odpadov a na zhromaždovnie zneškodňovaných odpadov. Pri zhodnocovaných odpadoch predlžiť dľžku zhromažďovania na 3 roky.
Viaceré spoločnosti majú široký sortiment a množstvá zhodnocovaných odadov. Zmluvy s externými oprávnenými spoločnosťami na zmluvný odber sú postavené na určité množstvo odpadov. Vzniká problém odovzdať menši emnožstvá odpoadov externej firme ako je dohodnuté zmluvne nakoľko odvoz menšieho množstva odpadov je pre externé firmy nerentabilný a nevykonávajú ho. AžDý ROK SA NEMUSí NAZHROMAžDIť TAKé MNOžSTVO ODPADU AKO JE DOHODNUTé V ZMLUVE.

§47 ods. (1)a) 

Pôvodný text:
odobratím priamo od konečného používateľa osobou oprávnenou na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov

Nový text:
Vypustiť odstavec
Znenie je v praxi veľmi ťažko vykonateľné a ekonomicky nerealizovateľné.

§47 ods. (1)b) 

Pôvodný text:
spätným zberom použitých automobilových batérií a akumulátorov

Nový text:
Spätným zberom prostredníctvom siete zmluvných partnerov S ohľadom na pozitívnu hodnotu automobilových batérii je povinnosť zabezpečiť zber prostredníctvom siete spätného odberu cez distribútorov dostatočná. Pri pozitívnej hodnote automobilového akumulátora sa na ekonomickom princípe vytvorí aj sieť zberných miest (podobne ako zber kovov).

§47 ods. (1)c) 

Pôvodný text:
zberom najmenej v jednom zariadení na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov v každom okrese

Nový text:
Vypustiť odstavec S ohľadom na pozitívnu hodnotu automobilových batérii je povinnosť zabezpečiť zber prostredníctvom siete spätného odberu cez distribútorov dostatočná. Pri pozitívnej hodnote automobilového akumulátora sa na ekonomickom princípe vytvorí aj sieť zberných miest (podobne ako zber kovov).

§60 ods. 3 

Pôvodný text:
(3) Na trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2e sa nevzťahujú ustanovenia § 63, § 66 ods. 2 písm. c) a § 67 ods. 1 písm. j) a l).

Nový text:
Vypustiť Navrhované znenie je:
– v neuplatnení §63 v rozpore so smernicou 53/2000/ES
– §66 ods 3 písm c) neexistuje
– §67 ods. 1 písm j) a l) neexistuje

§60 ods 5 

Nesprávna odvolávka:
Vozidlo na účely tohto zákona je motorové vozidlo66) kategórie M1 alebo N1,74) ako aj trojkolesové motorové vozidlo kategórie L2e

Nový text a odvolávka:
Vozidlo na účely tohto zákona je vozidlo kategórie M1, N1, a trojkolesové vozidlo kategórie L2e 74)

74) Zákon 725/2004 Z. z ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, príloha č. 1 Odvolávka 66) nie je relevantná nakoľko rozdelenie vozidiel do kategórii definuje Zákon 725/2004 a ten definuje aj to, že kategória M1, N1 a L2e sú motorové vozidlá.

Odvolávka 74) platí pre všetky kategórie vozidiel.
Zlá citácia iného zákona/vyhlášky

§60 ods. 8 

Pôvodný text:
Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

Nový text:
Držiteľ starého vozidla je osoba, ktorá je zapísaná v Registri vozidiel ako vlastník alebo bola zapísaná ako posledný vlastník. Ak staré vozidlo nie je zapísané v Registri vozidiel alebo osoba uvedená ako vlastník neexistuje, je to osoba u ktorej sa staré vozidlo nachádza. Za staré vozidlo a nakladanie s ním v súlade so zákonom by mala byť zodpovedná osoba, ktorá je identifikovateľná ako vlastník v Registri vozidla.
Až následne ak vozidlo nie je vedené v registri vozidiel alebo takáto osoba neexistuje (v druhom rade) je to osoba u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
Novým znením sa spresní zodpovednosť vlastníka (posledného vlastníka) aby nakladal so starým vozidlom zodpovedne.

§60 ods. 14 

Pôvodný text:
(14) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré
vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

Nový text:
(14) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť vykonávaná na starom vozidle za účelom odstránenia znečistenia, rozobratia, rozdelenia, zošrotovania, zhodnotenia alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

V súčasnom znení je spracovanie starých vozidiel činnosti, ktoré vykonávajú výhradne autorizovaný spracovatelia. Táto definícia nepokrýva činnosti ktoré vykonávajú neoprávnený „rozoberači“ starých vozidiel t.j. rozoberanie za účelom predaja druhotných surovín a náhradných dielov. Nie je preto možné ich postihovať za neoprávnené spracovanie starých vozidiel – teda výkon činnosti bez potrebných oprávnení nakoľko oni spracovanie podľa tejto definície nevykonávajú.

§61 ods. 1 h 

Pôvodný text:
zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v každom okrese,

Nový text:
Zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných užívateľov na celom území Slovenskej republiky, minimálne v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v okruhu 50 km. Podľa skúseností z ostatných členských krajín EU je hustota zbernej siete starých vozidiel vo väzbe na 50 km rádius adekvátna a dostačujúca ako minimálne na vytvorenie funkčnej siete.

Požiadavka na veľkú hustotu a roztrieštenosť vedie k zbytočnému zvyšovaniu nákladov, zhoršeniu možnosti kontroly ako zo strany štátnej správy, tak zo strany výrobcov.

Znenie nijako neobmedzuje zvýšenie hustoty siete na trhovom princípe.

§60 ods. 14 

Pôvodný text:
(14) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré
vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

Nový text:
(14) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť vykonávaná na starom vozidle za účelom odstránenia znečistenia, rozobratia, rozdelenia, zošrotovania, zhodnotenia alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

V súčasnom znení je spracovanie starých vozidiel činnosti, ktoré vykonávajú výhradne autorizovaný spracovatelia. Táto definícia nepokrýva činnosti ktoré vykonávajú neoprávnený „rozoberači“ starých vozidiel t.j. rozoberanie za účelom predaja druhotných surovín a náhradných dielov. Nie je preto možné ich postihovať za neoprávnené spracovanie starých vozidiel – teda výkon činnosti bez potrebných oprávnení nakoľko oni spracovanie podľa tejto definície nevykonávajú.

§61 ods. 1 h 

Pôvodný text:
zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v každom okrese,

Nový text:
Zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných užívateľov na celom území Slovenskej republiky, minimálne v rozsahu jedného zariadenia na zber starých vozidiel v okruhu 50 km. Podľa skúseností z ostatných členských krajín EU je hustota zbernej siete starých vozidiel vo väzbe na 50 km rádius adekvátna a dostačujúca ako minimálne na vytvorenie funkčnej siete.

Požiadavka na veľkú hustotu a roztrieštenosť vedie k zbytočnému zvyšovaniu nákladov, zhoršeniu možnosti kontroly ako zo strany štátnej správy, tak zo strany výrobcov.

Znenie nijako neobmedzuje zvýšenie hustoty siete na trhovom princípe.

§61 ods. 1 k 

Doplniť do textu odkaz na príslušný vykonávací predpis Neexistuje odvolávky na príslušný vykonávací predpis, ktorý jasne definuje rozsah poskytovaných údajov v závislosti na adresáta informácie. Z uvedeného dôvodu nie je možné posúdiť relevantnosť a primeranosť informácii.

§67 ods 2) 

Pôvodné znenie:
(2) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné prostredie, uplatní sa postup podľa odsekov 3 a 4.

Nové znenie:
(2) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) uplatní sa postup podľa odsekov 3 a 4. Zabezpečí sa zosúladenie povinností z ods. 1 písm a) s konaním ktoré nastanie ak nie je splnená povinnosť podľa ods. 1 písm a) v plnom rozsahu jeho znenia a nie len jednej jeho časti.

§70 ods 1 

Pôvodné znenie:
Výrobca pneumatík plní vybrané povinnosti (§ 27 ods. 4) ustanovené týmto zákonom výlučne kolektívne; výrobca pneumatík môže plniť vybrané povinnosti ustanovené týmto zákonom individuálne, ale len do udelenia autorizácie organizácii zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov pneumatík

Nové znenie:
Výrobca pneumatík plní vybrané povinnosti (§ 27 odst. 4) ustanovené týmto zákonom individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcu Požadujeme ponechanie možnosti voľby medzi individuálnym a kolektívnym riešením rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Oba prístupy majú svoje pozitíva a negatíva a mala by byť daná voľnosť výrobcovi, aký variant zvolí

§70 ods 2 a 

Pôvodné znenie:
zber odpadových pneumatík od konečných používateľov prostredníctvom všetkých distribútorov pneumatík na celom území Slovenskej republiky, v súhrnnej miere zodpovedajúcej pomeru jeho trhovému podielu v predchádzajúcom kalendárnom roku a množstva odpadových pneumatík celkovo zozbieraných v Slovenskej republike prostredníctvom distribútorov pneumatík v príslušnom kalendárnom roku
Nejasná definícia hustoty zberných miest. Pokiaľ by bolo možné chápať sieť autorizovaných partnerov výrobcu automobilov (prostredníctvom nich prebieha distribúcia pneumatík pre náhradnú spotrebu ku konečných spotrebiteľom) za postačujúcu hustotu, ktorú musí plniť príslušný výrobca, je to schodná alternatíva, no je v tomto duchu potrebné upraviť definíciu hustoty.

§70 ods 2 b 

Pôvodné znenie:
každoročne si vypočítať zberový podiel výrobcu pneumatík pre príslušný kalendárny rok, najneskôr do 31. Marca

Vypustiť ustanovenie
Túto povinnosť by malo plniť KC

§71 ods 1 c 

Pôvodné znenie:
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných odpadových pneumatík do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík na základe zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov pneumatík

Nové znenie:
Zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných odpadových pneumatík do zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík alebo zariadenia na zneškodňovania odpadových pneumatík na základe zmluvy s výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov. Pripomienka reflektuje možnosť voľby výrobcu, či bude riešiť povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu pneumatík individuálne nebo kolektívne.

§75 ods. 1) 

Pôvodné znenie:
(1) Výrobca olejov plní vybrané povinnosti ustanovené mu týmto zákonom kolektívne; výrobca olejov môže plniť vybrané povinnosti ustanovené týmto zákonom individuálne, ale len do udelenia autorizácie organizácii zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov olejov.
Nové znenie:
Výrobca olejov plní vybrané povinnosti (§ 27 odst. 4) ustanovené týmto zákonom individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcu Požadujeme ponechanie možnosti voľby medzi individuálnym a kolektívnym riešením rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Oba prístupy majú svoje pozitíva a negatíva a mala by byť daná voľnosť výrobcovi, aký variant zvolí

§75 ods 2 body a) b) c) d) 

Návrh:
Vypustiť ustanovenia uvedené v odseku 2 v bodoch a) až d) Odôvodnenie:
nemožnosť identifikácie chemického zloženia odovzdanej látky (oleja); v prípade, že nejde o čistý olej je to v rozpore s § 73
nevieme zabrániť tomu aby nedošlo k zmiešavaniu odovzdávaného oleja
neexistujú žiadne zariadenia určené na chemickú identifikáciu odovzdávanej látky (oleja) na mieste odberu – čerpacej stanici
nemožnosť technického riešenia v oblasti kapacity skladovania
možnosť zneužitia bezplatnosti spätného zberu inými podnikateľskými subjektmi
skúsenosti z iných krajín (ČR) poukazujú na nemožnosť kontroly odovzdávanej látky (oleja), pričom dochádza k odovzdávaniu zmiešaných látok; a teda zákon sa míňa účinku
vzhľadom na nemožnosť identifikácie kvapaliny, ktorá môže byť v konečnom dôsledku aj nebezpečným odpadom, hrozí riziko výbuchu na ČS, kontaminácie prostredia aj v husto obývaných oblastiach (kde sa mnohé čerpacie stanice nachádzajú) a straty na životoch
Odvolávame sa na to, že:
v prípade fyzických osôb problematiku odovzdávania olejov rieši § 76 bod 1 písm. b) až f)
právnické osoby ako tvorcovia odpadu musia postupovať v zmysle legislatívy týkajúcej sa tvorcov odpadov.

§30 ods 8 

Pôvodný text:
V prípade, ak si osoba povinná vytvoriť finančnú zábezpeku nesplnila povinnosti podľa § 27 od. 4 písm. e) až g) a k) v predchádzajúcom kalendárnom roku, ministerstvo je oprávnené v súčinnosti s príslušným koordinačným centrom určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu príslušnú výšku finančnej zábezpeky.

Nový text:
V prípade, ak si osoba povinná vytvoriť finančnú zábezpeku nesplnila povinnosti podľa § 27 od. 4 písm. e) až g) a k) v predchádzajúcom kalendárnom roku ani po výzve ministerstvom životného prostredia a ani v primeranej lehote, ministerstvo je oprávnené v súčinnosti s príslušným koordinačným centrom určiť organizáciu zodpovednosti výrobcov alebo vybraného výrobcu plniaceho povinnosti individuálne, ktorý nadobudne oprávnenie disponovať s prostriedkami povinnej osoby tvoriacimi finančnú zábezpeku podľa odseku 1 a zároveň preberie zodpovednosť za náhradné splnenie jej povinností, v príslušnom kalendárnom období; ministerstvo prevedie na určenú organizáciu zodpovednosti výrobcu alebo vybraného výrobcu plniaceho individuálne príslušnú výšku finančnej zábezpeky. Konštatovanie „nesplní povinnosť“ môže znamenať akékoľvek t.j. aj malé, nevýznamné a nepodstatné nesplnenie povinnosti. Takýto stav môže vzniknúť aj v dôsledku bežnej chyby alebo nepresnosti.

Pripomienka zavádza výzvu na zaplatenie v primeranej lehote, čím ministerstvo jednoznačne upozorní na závažnosť neplnenia povinností.

Naša pripomienka zrovnoprávňuje OZV a individuálne plniaceho výrobcu v tom, že môže byť určený na disponovanie prostriedkami a náhradné splnenie povinností

§31 ods 1 

Pôvodný text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vybraného výrobku na trh písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov príslušnej komodity a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vybrané povinnosti individuálne alebo priložiť zmluvu podľa odseku 3. Výrobca vybraného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov príslušnej komodity nesmie uvádzať vybraný výrobok na trh.

Nový text:
Výrobca vybraného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo životného prostredia pred uvedením vybraného výrobku na trh písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov príslušnej komodity (§ 108 ods. 3). Výrobca vybraného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov príslušnej komodity nesmie po 15.2.2015 uvádzať vybraný výrobok na trh. Pri žiadosti o zápis do Registra výrobcov nemusí byť ešte výrobca rozhodnutý, pre aký spôsob plnenia povinnosti RZV sa rozhodne (individuálne plnenie alebo sa stane členom OZV).
Spôsob doloží pri autorizácii s tým, že svoje povinnosti musí plniť od dátumu registrácie. Požiadavka je zároveň nevykonateľná, nakoľko v prípade, že chce výrobca plniť kolektívne, nebude pri nadobudnutí platnosti zákona schopný preukázať zmluvu s OZV, lebo tieto ešte nebudú fungovať – nebudú autorizované.
Podobne je v ustanovení potrebné riešiť prechodné obdobie, aby sa nestalo, že výrobcovi a ich zástupcovia pôsobiaci na trhu pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, nebudú môcť, až do registrácie v Registri výrobcov príslušnej komodity, uvádzať svoje výrobky na trh. Navrhnuté prechodné 45 dňové obdobie od 1.1.2015 (účinnosť zákona) do 15.2.2015

§31 ods 3 

Pôvodný text:
Ak výrobca vybraného výrobku bude plniť vybrané povinnosti kolektívne, je povinný súčasne k žiadosti podľa odseku 1 priložiť zmluvu o plnení vybraných povinností uzavretú s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Nový text:
Ak výrobca vybraného výrobku bude plniť vybrané povinnosti kolektívne, je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do Registra výrobcov príslušnej komodity priložiť zmluvu o plnení vybraných povinností uzavretú s organizáciou zodpovednosti výrobcov o zapojení sa výrobcu vybraného výrobku do jej systému združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu a to od dátumu zápisu výrobcu do Registra výrobcov. Ustanovenie je nevykonateľné, lebo pri nadobudnutí platnosti zákona a v čase potreby registrovať sa, výrobca nebude schopný preukázať zmluvu s OZV, lebo tieto ešte nebudú fungovať – nebudú autorizované.
Výrobca môže počas 6-tich mesiacov zvažovať výhodnosť jednotlivých OZV a rozhodnúť sa pre uzatvorenie Zmluvy s niektorou z nich. OZV musí zodpovedať za plnenie povinnosti výrobcu od dátumu jeho zápisu do Registra výrobcov (od kedy mal výrobca oprávnenie uvádzať výrobok na trh.)