Výzva vláde na efektívnu kompenzáciu vysokých cien energií

Dramaticky stúpajúce ceny elektriny a plynu výrazne komplikujú situáciu v priemysle. Za posledný rok a pol vzrástla cena za elektrinu o viac ako 200 %, pri plyne ide o viac ako  1 000-percentý nárast. Vysoké ceny energií sa odrážajú na zvýšených výrobných nákladoch a cenách produktov, čo negatívne ovplyvňuje výrobu, finančnú kondíciu a konkurencieschopnosť našich podnikov. To sa v konečnom dôsledku nepriaznivo podpíše pod celkový rast slovenskej ekonomiky. Klub 500 a Slovenská obchodná a priemyselná komora súhlasia s návrhmi ministerstva hospodárstva vo vzťahu k cieleným opatreniam pre obyvateľstvo, zároveň je však potrebné prijať účinné oparenia pre priemysel, so zapojením ministerstva hospodárstva ministerstva životného prostredia, ministerstva financií a predsedu vlády Slovenskej republiky (nie zajtra, ale dnes).

Priemysel už takmer dva roky zápasí s dôsledkami stále pretrvávajúcej pandémie koronavírusu, pričom musí čeliť ďalšej náročnej situácii v súvislosti s cenami energií, ktoré dosahujú historické maximá. Silnejú cenové tlaky tak pri nákupe vstupných surovín, ako aj pri stanovovaní cien produktov a atmosféru vo výrobnom sektore negatívne ovplyvňuje aj neistota v dôsledku pokračujúcej pandémie. Aby dokázali slovenské podniky fungovať a konkurovať zahraničným firmám, potrebujú čo najskôr podporu od štátu. Klub 500  a SOPK preto vyzývajú na urýchlené prijatie kompenzačných opatrení: „Rast cien likviduje veľké fabriky, negatívne zasahuje aj živnostníkov a v konečnom dôsledku aj občanov. Klub 500 zastáva názor, že štát má možnosti, ako kompenzovať dramatický rast cien elektriny a plynu. Energetická a regulačná politika na Slovensku (ale ani v EÚ)  nie je v súčasnosti nastavená korektne a treba čo najskôr zaviesť zmeny v tejto oblasti. Ak sa tak nestane, firmy nebudú mať dostatok prostriedkov na to, aby mohli zabezpečiť výrobu a budeme  častejšie svedkami obmedzovania výroby v priemyselných podnikoch. Najväčšou hrozbou pre obyvateľstvo je strata zamestnania,“ upozorňuje predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

Podľa zástupcov priemyselných podnikov by sa mala vláda v rámci kompenzácie v prvom rade zamerať na zníženie tarify za prevádzkovanie systému, takzvanú TPS. Tá totiž výrazne ovplyvňuje koncovú cenu elektriny a pre veľké výrobné podniky predstavuje nezanedbateľnú položku: „Podľa vzoru európskych krajín by štát mal platiť zo štátneho rozpočtu významnú časť nákladov na podporu obnoviteľných zdrojov a zároveň by mal čo najskôr zaviesť pripravované pásmové tarify TPS podľa veľkosti odberu. Tieto nástroje sú bežné v celej EÚ. S týmito opatreniami nemôžme čakať do budúceho roka, musíme ich zaviesť okamžite,“hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Emisné povolenky sú ďalšou z položiek, ktorá výrazne zvyšuje podnikom prevádzkové náklady.  Za posledný rok a pol zdraželi o vyše 200 %.  Z pohľadu priemyselných združení je preto potrebné zreformovať celý systém obchodovania s emisnými povolenkami tak, aby obchodovanie na trhu bolo umožnené len subjektom (výrobcom), ktorí povolenky aj spotrebúvajú. Peniaze získané z predaja povoleniek zároveň plynú do Environmentálneho fondu. Ak teda štát hľadá rezervy, z ktorých by mohol poskytnúť podnikom úľavy, sú to práve prostriedky v Envirofonde. Z nich by štát podľa SOPK a Klubu 500 mohol  prerozdeliť podstatnú časť najväčším spotrebiteľom elektrickej energie: „Na Slovensku je možné využiť dlhodobo nečerpané prostriedky Envirofondu, kde je k dispozícii viac ako 1 miliarda eur. Na margo vyjadrení ministra životného prostredia Jána Budaja, ktorý sa vyjadril, že Envirofond nie je bankomat priemyslu, musíme podotknúť, že Envirofond nepatrí ministrovi Budajovi a že sú v ňom nazhromaždené prostriedky priemyslu a bankomat si z neho urobila vláda. Naopak, oceňujeme postoj ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý má ambíciu hľadať riešenia, ako využiť peniaze z Envirofondu s cieľom zníženia TPS,“  hovorí predseda Klubu 500 Vladimír Soták.  

V neposlednom rade je úlohou vlády aj to, aby sa čo najskôr zaoberala extrémne vysokými cenami plynu. Podľa zástupcov Klubu 500 a SOPK je nevyhnutné, aby sa zmenil systém stanovovania poplatkov za prepravu plynu, podobne ako sa pripravuje systém platenia tarify za prevádzkovanie systému: „Teda formou pásiem podľa odberu a aby sa týmto spôsobom zmenil systém stanovovania poplatku za prepravu plynu – podľa objemu. Je tiež dôležité, aby vláda na pôde Európskej komisie rokovala o situácii na európskych burzách elektriny, plynu a emisných povoleniek s cieľom nájsť efektívne riešenia na stabilizovanie cien,“ dodáva Petr Bláha, generálny riaditeľ Duslo, a.s..

Nakoľko Nemecko pristupuje k vyraďovaniu jadrových elektrární a viaceré európske krajiny odstavujú aj tie uhoľné, vláda sa podľa združení priemyselných podnikov musí mobilizovať a urobiť opatrenia na zabezpečenie plynulých a stabilných dodávok elektriny a zemného plynu: „Zatiaľ nie sú k dispozícii informácie o spôsobe riešenia zabezpečenia výroby elektriny po odstavení jadrových elektrární v Nemecku. Jediná schodná cesta na zabezpečenie stabilných dodávok pásmovej elektriny je jej výroba zo zemného plynu. Ak však nebude dostatok plynu, ktorý sa dá využiť na výrobu elektriny, bude nedostatok elektriny a následné výpadky (blackouty),“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Vláda sa musí zaoberať okamžite a veľmi intenzívne uvedenou situáciu, jednak dovnútra ekonomiky, ale aj navonok vo vzťahu k Bruselu. „Ak toto neurobíme, môže to mať veľmi vážne dôsledky na európsku ekonomiku, v súčasnosti sme svedkami toho v Anglicku. Ak v Európe budú tieto problémy narastať v jednotlivých krajinách a firmy budú vypadávať z produkčného procesu, nastáva vážny problém,“ dodávapredseda SOPK Peter Mihók.

SOPK a Klub 500 oceňujú aktívny a korektný prístup novinárov k informovaniu o tejto problematike v posledných týždňoch.

Klub 500 a SOPK intenzívne analyzovali vzniknutú situáciu s odborníkmi v oblasti energetiky a ako možné riešenia situácie vidia nasledovné:
DOMÁCNOSTI:
zaviesť cielené kompenzačné opatrenia vo vzťahu k zraniteľným skupinám obyvateľstva, ktoré môžu byť vo forme príspevkov alebo umožnením odkladu platieb a splátkových kalendárov, prípadne dočasné zníženie sadzby DPH
PRIEMYSEL:
v oblasti elektriny:
zníženie poplatkov pre veľkých priemyselných odberateľov
zavedenie pásmovej tarify za prevádzku systému v závislosti od spotreby elektriny (TPS)
prenesenie financovania časti podpory OZE na štátny rozpočet
zrušenie platby poplatku za prevádzku systému za elektrinu vyrobenú pre vlastnú spotrebu
zníženie poplatkov za prenos
dočasné zrušenie platby poplatku do Národného jadrového fondu
v oblasti plynu:
zaviesť pásmové poplatky za prepravu plynu v závislosti od veľkosti odberu
spoločne pre oblasť plynu a elektriny:
zreálnenie cenotvorby (domácnosti a priemysel)
využitie zdrojov Envirofondu, kde je k dispozícii viac ako 1 mld. eur a tieto prostriedky nie sú využívané na účel, na ktorý majú byť, ale vláda si z nich urobila „bankomat“, lebo peniaze minula, ale účtovne si vylepšuje deficit – podporujeme vyhlásenie ministra hospodárstva, že 50 % výnosov by malo byť použité na kompenzácie vysokých cien pre priemysel
zaviesť intenzívnu komunikáciu s priemyslom – komunikačná platforma vlády so zástupcami priemyslu