Výšku pomoci treba prehodnotiť, inak porastie nezamestnanosť

Podniky zasiahnuté krízou potrebujú od vlády výraznejšiu pomoc, než dostávali od štátu doteraz. Len tak totiž dokážu udržať zamestnanosť. Podľa Klubu 500 pokrýva aktuálna výška príspevkov len zlomok osobných nákladov  zamestnanca. Zamestnávatelia preto oceňujú návrh ministra práce na úpravu formy štátnej pomoci, ktorá by pomohla ochrániť pracovné miesta a vyzývajú vládu, aby ho podporila. Ak totiž štát nezmení výšku príspevkov a systém prerozdeľovania peňazí, môže sa to podľa Klubu 500 podpísať ďalšom raste nezamestnanosti. Tá je už teraz takmer 8%-tná a hrozí, že porastie ďalej. Najväčší slovenskí zamestnávatelia preto veria, že vláda tieto argumenty zohľadní a vyjde firmám v ústrety.

Vláda vyčlenila v prvom kole 1,2 miliardy eur z eurofondov na boj s koronakrízou. Tieto peniaze sa mali použiť aj na pomoc firmám  na udržanie zamestnanosti. Za prvých 100 dní vlády sa zo spomínaného balíka  rozdelilo len necelých 500 miliónov. Štátna pomoc po vypuknutí krízy síce zvrátila tie najhoršie scenáre, dnes však podnikom dochádza dych a žiadajú vládu, aby systém a výšku príspevku na zamestnanca prehodnotila.

Zamestnávatelia ocenili systém príspevkov, ktorý bol na Slovensku zavedený s tým, že akceptoval ich prvotné nastavenie s ohľadom na výšku disponibilných zdrojov Slovenskej republiky v čase ich zavádzania. Teraz je však potrebné systém prehodnotiť. Je  totiž férové, ak by zamestnávatelia, ktorí vyrábajú aj počas mimoriadnej situácie (naviac so stratou), mali možnosť získať vyšší príspevok na zamestnanca, a tým kompenzovať prevádzkové straty vo vyššej miere, “  hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Dnes môže fungujúca firma, ktorej poklesli tržby o 60%, získať príspevok na zamestnanca vo výške maximálne 300 eur. Podľa Klubu 500 táto suma pokrýva necelých 20% celkových osobných nákladov. Súčasná maximálna výška príspevku je pri poklese tržieb 540 EUR (čo pokrýva  32% osobných nákladov) a maximálna výška príspevku pre firmy, ktoré boli z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva je vo výške 880 Eur:

„Je nepomer medzi príspevkom pre firmy so zníženou výrobou a poberajúcimi príspevok podľa opatrení 3A a 3B. Navrhujeme zásadným spôsobom zvýšiť kompenzáciu pri obidvoch opatreniach na maximálnu výšku 1.100 Eur na zamestnanca. Táto suma by pokrývala necelých 72% celkových osobných nákladov, čo by v praxi znamenalo významnú pomoc pre udržanie zamestnanosti,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Predseda Klubu 500 Vladimír Soták zároveň dodáva: „Je potrebné si uvedomiť, že súčasná situácia v Európe je naklonená pomalému rastu ekonomiky, ktorý môžeme očakávať v závere roka.  A preto je dôležité, aby táto pomoc bola predĺžená až do konca roka 2020. Veríme, že aj ostatní členovia vlády si uvedomia, že je štátna podpora je aj naďalej a vo vyššej miere dôležitá pre ďalšie fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, služieb, ale aj na záchranu a udržanie pracovných miest.“

Nezamestnanosť od vypuknutia koronakrízy na Slovensku stále rastie, v máji už atakovala hranicu 8% a podľa Klubu 500 hrozí, že tieto čísla budú dvojciferné.

„Je  omnoho prezieravejšie  pomôcť firmám udržať zamestnanosť, ako neskôr po skončení krízy opätovne štartovať výrobu, prijímať nových zamestnancov a zároveň snažiť sa u nich a dosiahnuť takú odbornú úroveň, akú majú dnes. To všetko si vyžaduje oveľa vyššie náklady, než je objem pomoci, ktorú má štát v súčasnosti k dispozícii a môže ich vynaložiť na efektívnu podporu udržania pracovných miest,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

V tejto súvislosti je podľa Klubu 500 potrebné zodpovedne pristupovať aj k otázke zvyšovania minimálnej mzdy. „Zaregistrovali sme konštatovanie vlády, že nedošlo k dohode medzi predstaviteľmi zamestnávateľov a odborov. Chceme zdôrazniť, že na rokovaniach o minimálnej mzde neboli zástupcovia slovenského priemyslu. Pýtame sa, dokedy budú ignorovaní zástupcovia domáceho priemyslu, ktorí majú významný podiel na HDP a dokedy sa vláda bude spoliehať iba na komunikáciu s „reprezentatívnymi“ predstaviteľmi zamestnávateľských organizácií zaradenými do Tripartity?“ dodáva predseda Klubu 500, Vladimír Soták.

Klub 500 zdôrazňuje, že Tripartita, tak ako je nastavená, je len pokračovaním dvojdialógu medzi politikmi a predstaviteľmi odborov.

Zástupcovia Klubu 500 však upozorňujú aj na ďalšie fakty:  „Slovensko sa nachádza v mimoriadne ťažkom období po prvej vlne koronakrízy (veríme, že druhá vlna nepríde). Celý svet vynakladá enormné finančné prostriedky na záchranu svojich ekonomík a pracovných miest, je preto na mieste, aby v tejto situácii predstavitelia odborov, ale aj predstavitelia obcí a miest nepredkladali vláde nezmyselné a ničím nepodložené požiadavky na vyčleňovanie mimoriadnych dotácií, ktoré de facto prehĺbia straty podnikateľských subjektov. Naopak, práve v druhom polroku 2020 potrebujeme všetci, nevynímajúc domáci priemysel, vynaložiť maximálne prostriedky vrátane rezerv na zachovanie zamestnanosti a chodu firiem. V opačnom prípade sa môže stať, že v decembri tohto roku bude neskoro a ostanú nám len oči pre plač a čas na hľadanie vinníkov z danej situácie,“ uzatvára predseda Klubu 500, Vladimír Soták.

Klub 500 na záver opäť pripomína, že v programovom vyhlásení sa vláda  zaviazala venovať osobitnú pozornosť domácemu priemyslu a robiť oparenia, ktoré zvýšia jeho konkurencieschopnosť.  A to sa podarí splniť len systematickým prístupom a efektívnym nakladaním s prostriedkami najmä v čase, kedy to Slovensko najviac potrebuje. Slovensko má k dispozícií obrovské množstvo finančných prostriedkov Európskej únie, preto by mala vláda čím skôr naštartovať diskusiu aj s predstaviteľmi domáceho priemyslu o zmysluplnom nastavení podmienok a projektov.