Výhrady k Investičnej pomoci pre spoločnosť Gestamp Nitra

Klub 500 pozitívne vníma príchod nových investorov na SR, nakoľko tieto sú pri nastavení správnych kritérií a podmienok prínosom pre rozvoj zamestnanosti, HDP ako aj regiónu. Klub 500 dlhodobo upozorňuje na skutočnosť, že v súčasnosti poskytovaná forma priamej finančnej dotácie spôsobuje neprimeranú konkurenčné výhodu pre nové spoločnosti. V súvislosti s tým si Klub 500 v rámci Medzirezortného pripomienkového konania uplatnil 2 zásadné pripomienky.
1. Klub 500 víta príchod nových investorov a investícií na Slovensko, nakoľko tieto sú pri správnom nastavení predpokladom ďalšieho rozvoja lokálnych subdodávateľských reťazcov a rastu HDP Slovenska. Klub 500 preto navrhuje, aby sa investor v rámci poskytnutia investičných stimulov zaviazal k využitiu lokálnych dodávateľov.

2. Klub 500 ďalej navrhuje zmenu podmienok investičnej pomoci tak, aby táto nebola poskytnutá len vo forme priamej finančnej dotácie. Z pohľadu Klubu 500 by poskytnutie investičných stimulov v navrhovanej spôsobilo neprimeranú konkurenčnú výhodu uvedenej spoločnosti, naviac v lokalite, ktorá sa potýka s akútnym nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Z tohto pohľadu Klub 500 navrhuje, aby investičný stimul bol rozdelený na finančný príspevok a daňovú úľavu v obvyklom pomere 50%: 50%. Táto štruktúra investičnej pomoci je obvyklá a naviac z pohľadu zabezpečenia príjmov štátneho rozpočtu motivačná.