Vyhláška k emisným plaketám

Pripomienka k Návrhu novely Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov, ktorá modifikuje doklad o vykonanej emisnej kontrole

Zásadná pripomienka
Klub 500 nesúhlasí so znením a cieľom predloženej Vyhlášky. Na základe schválených pravidiel, ktoré schválila Vláda SR svojim uznesením v apríli 2015 a sú obsiahnuté v Jednotnej metodike na posudzovanie vplyvov sme presvedčení, že predložená vyhláška má zásadný vplyv na podnikateľské prostredie a je potrebné v zmysle pravidiel Jednotnej metodiky vykonať analýzu vplyvov ako aj konzultácie s podnikateľskými subjektami. V žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť s názorom predkladateľa, že Vyhláška nemá žiaden vplyv na podnikateľské prostredie.
Vzhľadom na skutočnosť, že z hľadiska procesných pravidiel, ktoré sú záväzné pre orgány verejnej správy a ktoré prijala vláda, nedošlo k správnemu postupu, Klub 500 trvá na stiahnutí materiálu z legislatívneho procesu.