Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o energetickom audite

všeobecne 

Vyhláška nedostatočne popisuje nároky na vypracovanie odhadu investičných nákladov. Navrhujeme doplniť túto kapitolu, kde by mali byť náklady na realizáciu návrhov rozpracované aspoň do úrovne budgetových ponúk, rozčlenených na jednotlivé položky – stavebná časť, technologická časť, elektro, meranie a regulácia, riadiaci systém, …

všeobecne 

Z dôvodu možných konfliktov o rozsahu energetického auditu navrhujeme doplniť uznesenie že auditovaný subjekt musí byť auditovaný rozsahovo aspoň alikvotnou časťou zodpovedajúcou 90% energetických nákladov podniku. Zdôvodnenie: pre veľmi veľké podniky je časovo, personálne a finančne neefektívne zaoberať sa projektmi/ analýzami zanedbateľných energetických spotrebiteľov. Ak podnik spotrebúva 100 MW/h nemá priestor analyzovať oblasti ako ohrev budov alebo prípravy teplej vody ak na túto činnosť vynakladá 1% svojich nákladov.