Vyhlásenie predsedu Klubu 500 k aktivitám Združenia automobilového priemyslu v oblasti duálneho vzdelávania

V uplynulých dňoch sme boli svedkami zvýšenej aktivity Združenia automobilového priemyslu, ktorá vyústila do niekoľkých mediálnych výstupov.

Ako predseda Klubu 500 sa vopred ospravedlňujem za moje stanovisko, ktoré sa Vám v krátkosti pokúsim predniesť. S prekvapením som sa dozvedel, že v roku 2020 by v systéme duálneho školstva malo mať zapojených 12.000 študentov. Úctivo si dovoľujem upozorniť, že sa nachádzame v jedenástom mesiaci roku 2017 a do 1.1.2020 nám zostáva cca 25 mesiacov. Už v minulosti sa predstavitelia Klubu 500 pokúšali nájsť komunikačnú platformu na tému duálneho vzdelávania s predstaviteľmi zamestnávateľských a stavovských organizácií, s predstaviteľmi vyšších územných celkov a samozrejme s predstaviteľmi Ministerstva školstva. Chcem zdôrazniť, že Klub 500 bude vždy podporovať rozvoj odborného školstva na Slovensku. Podotýkam, nemám v zásade nič také vážne ani proti iným odbornostiam, s ktorými sa na Slovensku stretávame, medzi ktoré patria politológovia, novinári, mytológovia a iné odbornosti spolu s ich dekanmi a profesormi, ktorí zastávajú názor, že demokracia na Slovensku znamená, že každý na Slovensku by mal študovať to, čo chce, čo chcú jeho rodičia, alebo čo mu poradia odborní poradcovia na školách.

Zastávam názor, že by sme mali prestať s diskusiami na tému kto je zodpovedný za skutočnosť, že v roku 2020 nebudeme mať ani náhodou 12.000 študentov v duálnom vzdelávaní a že veľmi pravdepodobne budeme vystavení povinnosti vysporiadať sa s dotáciami zo strany Európskej únie, ktoré sme minuli pri napĺňaní súčasného Zákona o duálnom vzdelávaní, ktorý pripravili a presadili do života tí, ktorí sa v tomto zákone menovite nachádzajú. Vytvoriť podmienky pre mladých ľudí, aby mali skutočný reálny záujem získavať odborné vzdelanie nie je vôbec jednoduché. Nedá sa to bez priamej spoluúčasti rodičov, zamestnávateľov, učiteľov na základných školách a štátu. Práve štát musí garantovať vytváranie podmienok pre mladých ľudí na získavanie odborného vzdelávania aj v rámci duálneho vzdelávania tak, aby sme boli hrdí na to, že konkurencieschopnosť slovenského priemyslu, o ktorej chceme hovoriť aj v roku 2030 bola založená na pevných základoch rozvoja vedomostí a praktických schopností mladých ľudí, ktorí sú priamymi pokračovateľmi toho, čo robili ich rodičia a starí rodičia. Slovensko bolo hrdou súčasťou Rakúsko-Uhorska v období budovania priemyslu v našom teritóriu. Slovensko bolo v minulosti hrdým nositeľom vzdelanosti a nám nezostáva nič iné len si priznať, že sme za posledných 20 rokov pracovali málo efektívne. Mali by sme hľadať možnosti, ako presvedčiť zamestnávateľov nielen z oblasti automobilového priemyslu, ale všetkých zamestnávateľov, aby časť svojich ziskov, časť svojich zarobených peňazí investovali do rozvoja mladej generácie.

V uplynulých dňoch niektorí predstavitelia Združenia automobilového priemyslu priamo napadli Ministerstvo školstva, konkrétne Štátny inštitút odborného vzdelávania a pokúsili sa preniesť zodpovednosť za svoje nesplnené záväzky na túto inštitúciu. Minimálne to nie je fér.

Klub 500 z tohto dôvodu vyzýva všetkých, ktorí majú možnosť akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vytvorenie podmienok pre mladú generáciu v oblasti duálneho a odborného vzdelávania, aby začali komunikovať, nakoľko bez komunikácie, bez komunikácie s tými, ktorí investovali, investujú a sú pripravení investovať svoje peniaze do mladej generácie – do svojej budúcnosti, do našej budúcnosti, nebudeme nikdy úspešní.

Je pravdepodobné, že vyčlenené prostriedky vrátime, je možné, že minieme ďalšie prostriedky, ktoré ležia na stole a ktoré je treba minúť, keďže tam ležia. Akúkoľvek sumu, ktorú na základe dnešnej platnej legislatívy minieme, prerozdelíme, alebo čokoľvek s ňou urobíme nepovedie k dosiahnutiu tých cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Hovorím o tom ako predstaviteľ spoločnosti, ktorý spolu so svojimi kolegami dokázal zachovať a naďalej rozvíjať odborné vzdelávanie na veľmi vysokej úrovni. Nebuďme ješitní a učme sa od tých, ktorí v minulosti aj dnes boli a sú úspešní.

Bratislava 14.novembra 2017

Vladimír Soták, v.r.