Svojvoľné zvyšovanie odvodov ohrozuje ďalšie investície -Tlačová správa

Svojvoľné zvyšovanie odvodov ohrozuje ďalšie investície
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK), Americká obchodná komora v SR (AmCham) a Klub 500 ostro protestujú proti posledným návrhom na zvyšovanie odvodového zaťaženia zamestnancov a zamestnávateľov na Slovensku.
Zamestnávatelia ostro protestujú proti prezentovaným návrhom ministerstva zdravotníctva na zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistenia ako aj retroaktívne zrušenie stropu na platenie zdravotných odvodov z výplaty dividend zo ziskov z rokov 2011-2016. Je evidentné, že retroaktívnymi návrhmi dochádza porušeniu ústavných práv a v prípade schválenia takýchto návrhov budú tieto rozhodnutia namietané zamestnávateľmi na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Zamestnávatelia upozorňujú, že medzi dividendami a zdravotnými odvodmi nie je žiadny súvis, pričom zavedenie odvodov z dividend už jeho samotní autori verejne prezentovali ako veľký omyl. Je zarážajúce, že ministerstvo zdravotníctva tento omyl a ekonomický nezmysel rozpracúva v ešte väčšom rozsahu, dokonca aj s protiústavnou retroaktivitou.
Zamestnávatelia sú sklamaní, že vládna koalícia pristupuje k zásadnému zvyšovaniu odvodového zaťaženia zamestnancov a zamestnávateľov na Slovensku a že Národná rada Slovenskej republiky schválila zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálnych odvodov. Toto zvýšenie bude mať priame negatívne následky na mzdy kvalifikovaných zamestnancov a povedie k obmedzeniu investícií s vyššou pridanou hodnotou, čo je v priamom rozpore s cieľmi vlády deklarovanými v jej Programovom vyhlásení. Systém schvaľovania prostredníctvom poslaneckých pozmeňovacích návrhov považujú zamestnávatelia za netransparentný, nesystémový a nekorektný voči sociálnym partnerom aj celej verejnosti.
Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú na vysoké odvodové zaťaženie práce, presahujúce priemer krajín Európskej únie a predložené návrhy toto zaťaženie ešte významne zvyšujú. Následkom budú priame negatívne dôsledky nielen na zamestnancov samotných ale aj ich zamestnávateľov. Sme presvedčení, že prioritou súčasnej vlády by malo byť zvyšovanie konkurencieschopnosti našej krajiny a nie hádzanie ďalších polien pod nohy tým, ktorí pracovné miesta vytvárajú. Z hľadiska udržateľnosti rozvoja slovenského hospodárstva je nevyhnutné, aby sa ťažisko konsolidačného úsilia, ktoré podporujeme, prenieslo na stranu verejných výdavkov.
Je potrebné si uvedomiť, že z 5,5 mil. obyvateľov Slovenska je len 1,7 mil., ktorí napĺňajú štátny rozpočet a 3,6 mil. obyvateľov, ktorí sú napojení na výdavkovú časť štátneho rozpočtu – štátni a verejní zamestnanci, deti a študenti, či nezamestnaní. Povinnosťou vlády SR je preto vytvárať podmienky k tomu, aby sa počet obyvateľov, ktorí budú vytvárať hodnoty, zvyšoval. Cesta zvyšovania daní, odvodov a poplatkov bez poskytnutie adekvátnej protihodnoty preto nie je ďalej udržateľná.
Zamestnávateľské zväzy a obchodné a priemyselné komory rovnako vyjadrujú hlboké znepokojenie nad spôsobom presadzovania významných zmien v návrhoch zákonov, ktorý odporuje princípom právneho štátu. Význam zákonne stanoveného legislatívneho procesu, v rámci ktorého musí každý návrh zákona prejsť riadnym pripomienkovým konaním za účasti verejnosti, rokovaním Hospodárskej a sociálnej rady SR a nakoniec i rokovaním vlády SR, bol zásadným spôsobom spochybnený. Je to práve netransparentnosť spôsobu prijímania poslaneckých pozmeňujúcich návrhov významne zasahujúcich do prijímanej legislatívy, na ktorú široká podnikateľská komunita na Slovensku dlhodobo jednotne poukazuje. Samotná vláda SR, hlásiac sa vo svojom Programovom vyhlásení k princípom Iniciatívy za vládu zákona sa verejnosti zaviazala v časti Právny štát a legislatívny proces, že „…bude presadzovať, aby aj poslanecké návrhy zákonov boli v druhom čítaní prerokúvané v rámci širokého medzirezortného pripomienkového konania za účasti verejnosti….“.
Zamestnávatelia združení v SOPK, AZZZ SR, RÚZ, SNOPK, AmCham a Kube 500 preto žiadajú predsedov koaličných strán a poslancov NR SR, aby nepristupovali k schvaľovaniu uvedených návrhov. Zároveň sú pripravení na konštruktívnu, avšak férovú diskusiu s vládou SR, ako aj poslancami NR SR na identifikácii prípadných rezerv a opatrení na výdavkovej strane verejných financií.

Kontaktné údaje:
Ľuboš Schwarzbacher, 0949368363, schwarzbacher@hugobach.sk

AZZZ
Miriam Špániková, tlačový hovorca, 0908688068, spanikova@azzz.sk

RÚZ
Martin Hošták, tajomník, 0911422882, hostak@ruzsr.sk

SNOPK
Marcus Halt, zástupca konateľa, 0220850634, halt@dsihk.sk

Amcham
Michal Krčméry, policy officer, 0902912001, michal.krcmery@amcham.sk

Klub 500
Tibor Gregor, výkonný riaditeľ, 0911259672, gregor@klub500.sk