Stretnutie predstaviteľov Klubu 500 so zástupcami ôsmich vybraných univerzít

Klub 500 – Tlačová správa

Dňa 25. januára 2018 sa stretli predstavitelia Klubu 500 so zástupcami ôsmich vybraných univerzít, s ktorými Klub 500 v októbri 2017 uzatvoril Memorandum o spolupráci.

Predmetom rokovania bolo napĺňanie jednotlivých úloh a záväzkov memoranda, ako aj diskusia k ďalšiemu smerovaniu vysokého školstva na Slovensku. Zo strany Klubu 500 boli jednotlivým vysokým školám odovzdané zoznamy témy diplomových a dizertačných prác, na ktorých sú členovia Klubu 500 pripravení spolupracovať v rámci svojich spoločností. Cieľom je poskytnúť študentom na riešenie zmysluplné témy, ktoré prispejú k ich osobnému a profesionálnemu rastu.

Členovia Klubu 500 v rámci diskusie jasne prezentovali stanovisko, že súčasné nastavenie financovania vysokých škôl nie je žiadnym spôsobom previazané na uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore a normatív na študenta nezohľadňuje materiálovú náročnosť jednotlivých študijných odborov.

Klub 500 v súčasnosti pripravuje tézy na pravidelné stretnutia s politickými stranami, pričom diskutované problémy bude mať snahu prediskutovať aj na týchto stretnutiach, ako aj na stretnutiach s predstaviteľmi dotknutých ministerstiev tak, aby sa súčasný nepriaznivý stav zmenil.

Členovia Klubu 500 sa dohodli s rektormi univerzít, že v najbližšom čase spoločne pripravia a predstavia spoločný návrh téz na reformu školstva na Slovensku.

Členovia Klubu 500 majú záujem o zlepšenie komunikácie s vybranými univerzitami a sú pripravení týmto vybraným univerzitám pomáhať pri zlepšení vybavenosti a zabezpečení financií pre skvalitnenie prípravy absolventov, ktorí sú veľmi potrební pre prax. Za týmto účelom bolo uzatvorené Memorandum o spolupráci s predstaviteľmi Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity, Ekonomickej univerzity, Technickej univerzity vo Zvolene, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Mateja Bela, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Žilinskej univerzity.

Členovia Klubu 500 veľmi pozitívne hodnotia profesionálny prístup rektorov vybraných univerzít na stretnutí a majú záujem o pokračovanie pravidelných stretnutí minimálne dvakrát ročne.