Stanovisko k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko

Klub 500 oceňuje snahu o prípravu základného strategického materiálu, ktorý by mal po viac ako 25 ročnej devastácii úrovne vzdelávania na Slovenku zabezpečiť realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie úrovne a celkové zlepšenie systému vzdelávania na Slovensku.
Z pohľadu Klubu 500 však bol zvolený nešťastný systém prípravy a spracovania materiálu:
– prvom rade samotný charakter materiálu by nemal byť spracúvaný ako autorský dokument, ale ako štátna filozofia v oblasti školstva,
– materiál je vo svojej podstate nerealizovateľná a idealistická predstava o individualizovanom vzdelávaní každého učiaceho sa.
– materiál by mal vychádzať z analýzy súčasného stavu školstva,
– nedošlo k identifikovaniu základných chybných krokov a omylov z vývoja školstva po roku 1989 s cieľom pomenovať ich a vyhnúť sa im do budúcna,
– nebol vzatý do úvahy demografický vývoj, keď oproti roku 1989 sa na Slovensku rodí polovica detí,
– nie sú vzaté do úvahy základné požiadavky praxe,
– nevychádza sa a neberú sa do úvahy finančné možnosti malej ekonomiky, ako slovenská ekonomika bezpochyby je,
– nie je načrtnutá základná štruktúra oblastí a odborov vzdelávania,
– jednotlivé opatrenia sú rozsiahle, bez priorít, v mnohých prípadoch až na úrovni operatívnych úloh
– nie je analyzovaný súčasný značne decentralizovaný a roztrieštený systém riadenia v oblasti školstva,
– z veľkej časti je časťou opatrení „vytvorenie pracovných skupín, spracovanie stratégií,…“ je otázkou, či pracovných skupín a stratégií nebol spracovaný dostatočný počet,
– rozpracovanie mnohých opatrení formou ďalšej širokej diskusie je cestou ako nerealizovať a len diskutovať
– mnohé opatrenia sú koncipované tak, že zo základu menia tradičný školský model, jeho štruktúrovanie (napr. integrované predmety, vekovo zmiešané skupiny, zmena pevne stanovenej dĺžky vyučovacej hodiny …) pri jeho realizácii je z pohľadu Klubu 500 vysoko pravdepodobný kolaps celého systému,
– materiál vychádza z mylnej premisy, že náplňou práce každého štátneho úradníka, pedagogického zamestnanca, riaditeľa školy je len napĺňanie operatívnej zložky práce (pracovnej náplne), do ktorej nepatrí sledovanie najnovších trendov a príprava a realizácia opatrení zabezpečujúcich ďalší rozvoj organizácie v súlade s najnovšími trendami by mali byť niečo špeciálne a nad rámec pracovných povinností, vyžadujúcich špecifické opatrenia, projekty, štúdie, analytické materiály,…
– v mnohých cieľoch sú navrhované čiastkové opatrenia vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom (napríklad zabezpečiť školenia IKT, zabezpečiť prípravu učiteľov na tvorbu učebných plánov v rámci individualizácie výučby,…) čo spôsobuje neprehľadnosť materiálu, v rámci systematickosti by bolo vhodnejšie vytvoriť samostatný cieľ s opatreniami týkajúcimi sa požiadaviek na pedagogických zamestnancov,
– nebol vzatý do úvahy subjektívny, osobný postoj, schopnosti a prístup pedagogických zamestnancov, od ktorých realizácia reformy do značnej miery závisí.
– chýba sledovanie a vyhodnocovanie komplexného potenciálu a individuálneho pokroku aj učiteľov, pretože súčasná kvalita učiteľov na Slovensku ani zďaleka nedosahuje požadovanú, či dokonca nadštandardnú úroveň, ktorá sa od tohto Národného programu očakáva.

Klub 500 odporúča, aby strategický materiál bol písaný „zrozumiteľným jazykom“ a vyhol sa cieľom ako napríklad str. 13 „Na to musia mať vytvorené podmienky aj v podobe viacvrstvového integrovaného multidisciplinárneho systému prevencie, podpory a intervencie“.
prípadne 1-02.08 vo vzťahu k požiadavkám na vedenie školy: „Líderstvo v kontexte inkluzívneho vzdelávania bude zohľadňovať, ctiť a kultivovať hodnoty rozvoja rôznorodého potenciálu všetkých detí v bezpečnom, spolupracujúcom prostredí, ktoré podporuje tímovosť, tímovú zodpovednosť, ale aj potreby a rozvoj jednotlivých členov tímu.“

KONKRÉTNE:
1. strana 4: tvrdenie „Odchod značného množstva kvalitných maturantov na zahraničné vysoké školy najmä v Českej republike je pre naše vysoké školy zásadnou výzvou, aby zvyšovali svoju atraktivitu nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných záujemcov o štúdium u nás.“

Z pohľadu Klubu 500 je odchod značného množstva študentov nie je v zásade výzvou pre vysoké školy, ale je dôsledkom chybného systému vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, preto by malo byť výzvou pre vládu nastaviť taký systém vzdelávania, ktorý by koncentroval verejné zdroje do tých vysokých škôl, ktoré sú pre ekonomiku potrebné. Koncentráciou zdrojov je možné vytvoriť základné predpoklady pre zvýšenie kvality, materiálneho a personálneho vybavenia.

„Problematika vzdelávania v detstve až po strednú školu… –
Klub 500 odporúča doplniť aj zameranie na materiálne vybavenie, technické a iné pomôcky pre zvýšenie kvality výuky jednotlivých predmetov na jednotlivých stupňoch základných škôl (často zastaralé, alebo žiadne), k učiteľom doplniť aj ochotu pracovať s deťmi a žiakmi tak, aby ich podnietili a podporili ich individuálny potenciál, u riaditeľov by som doplniť, že riaditeľ má byť prvý, ktorý musí podporovať na škole inovácie, sledovať trendy, hľadať príležitosti a možnosti a súčasne sa musí správať ako manažér, ktorý efektívne pracuje so zdrojmi, ktoré dostáva a súčasne hľadá ďalšie, vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu aj so súkromným sektorom vo svojom okolí.

„Na vysokých školách…“–
odporúčame doplniť aj potrebu chýbajúceho a zastaralého vybavenia škôl, slabého prepojenia školy a súkromného sektora, ako aj potrebu výraznejšieho tlaku na dlhodobejšiu odbornú prax študentov počas školy.

2. strana 5: tvrdenie„ Kľúčovými hodnotami sú sloboda prejavu, akademické slobody, autonómia vysokých škôl, spojená s ich pôsobením v súlade so zodpovednosťou voči spoločnosti, vysokoškolské vzdelávanie orientované na potreby študenta, ktoré mu umožní kultivovať jeho osobnosť a profilovať sa podľa svojich predstáv, rozvíjať svoje danosti a získať zo štúdia maximum pre svoju budúcnosť vrátane zamestnateľnosti, ďalej dôraz na mobilitu študentov a zamestnancov a otvorenie sa vysokých škôl smerom k zahraničiu, ale aj smerom k spoločenskej a hospodárskej praxi.“

Klub 500 považuje financovanie vzdelávania za niečo ako „verejnú objednávku“ pre vzdelávacie inštitúcie, ktorou štát financuje budúcich zamestnancov v ekonomike, ktorí budú prostredníctvom daní a odvodov zabezpečovať budúce príjmy štátneho rozpočtu. Preto v prvom rade by kľúčové hodnoty mali smerovať k uplatniteľnosti študenta v hospodárskej praxi a vzdelávací systém by mal napomôcť zorientovať sa a nasmerovať študenta podľa jeho osobných predpokladov k jednotlivým smerom/odborom.

3. strana 5: Strategické ciele pre oblasť regionálneho školstva.
„Efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárskej praxe, dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúce deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu a zabezpečujúce učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce.“

Z pohľadu Klubu 500 by jedným zo základných strategických cieľov regionálneho školstva malo byť vytvorenie efektívnej siete regionálnych škôl, a to najmä z pohľadu základných škôl.

4. strana 5: Strategické ciele pre oblasť vysokého školstva.
„Efektívne fungujúce vysoké školstvo ako stála súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom, dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie. Vysoké školstvo musí zároveň byť jadrom výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja a hybnou silou rozvoja spoločnosti a regiónov Slovenska.“

Z pohľadu Klubu 500 dostupnosť vysokoškolského vzdelávania pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem je už v súčasnosti základným dôvodom degradácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Potvrdenie uvedeného smeru ako strategického cieľa z pohľadu Klubu 500 bude smerovať k ďalšiemu úpadku vysokoškolského vzdelávania.

5. strana 14 Cieľ 1-01 Rozvíjanie potenciálu a napĺňanie potrieb – individualizované vzdelávanie. Vo vzdelávaní sa rozvíja jedinečný potenciál každého učiaceho sa (dieťaťa, žiaka) a napĺňajú sa jeho individuálne vzdelávacie potreby prostredníctvom individualizovanej výučby.

Klub 500 považuje za nerealizovateľnú a idealistickú predstavu o individualizovanom vzdelávaní každého učiaceho sa. Klub 500 preto navrhuje zásadným spôsobom prepracovať kapitolu a ponechať v materiáli len ako doplnkové opatrenie s tým, že 6 navrhovaných opatrení sa nahradí jedným. Cieľom však z pohľadu Klubu 500 nemôže byť rozsiahla implementácia individualizácie ale doplnkové opatrenie.

6. strana 15 k 1-01.02 Vytvoriť komplexné predpoklady podpory učiteľov a odborných pracovníkov pre individualizáciu a vytvoriť implementačný plán tejto podpory.
– Komplexným predpokladom podpory učiteľov a odborných pracovníkov pre individualizáciu by mal byť aj portál s úložiskom konkrétnych materiálov. V uvedenom opatrení sa uvažuje s jeho vytvorením, pričom už dnes existuje niekoľko portálov, ktoré by mohli perspektívne predstavovať úložisko materiálov pre učiteľov (napr. www.eaktovka.sk; www.cvti.sk; www.statpedu.sk; www.schooleducationgateway.eu; a pod.). Týmto spôsobom by sa predišlo vytváraniu viacerých portálov v rámci NP (viď. 1-13.02; 1-18.02; 2-04.03; 2-06.08), a teda plytvaniu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
– Mechanizmus výmeny skúseností a konkrétnych príkladov dobrej praxe si bude vyžadovať pravidelnú aktualizáciu a sprístupnenie nových poznatkov učiteľom, ktorí už absolvujú uvedené vzdelávacie programy. V tomto kontexte bude zásadné nielen zabezpečenie vzdelávacích programov pre všetkých učiteľov (mechanizmus v opísanej všeobecnej povahe nešpecifikuje potrebu hodnotenia, na akej úrovni majú učitelia skúsenosti a oboznámenie s dobrou praxou), ale aj pravidelné dovzdelávanie všetkých učiteľov, čo vedie k možnej neudržateľnosti mechanizmu z finančného hľadiska.
Klub 500 zároveň odporúča doplniť cieľ zjednotenia učiteľov v spôsobe hodnotenia a posudzovania žiakov tak, aby svojim hodnotením podporovali žiakov aktívne sa zapájať do procesu vzdelávania a neboli demotivačným faktorom žiakov a rodičov a to aj na nižších stupňoch školstva.

7. strana 16 opatrenie 1-01.04 Vytvoriť pre rodičov informačné zdroje a kanály o individualizácii vo vzdelávaní a podporovať ich efektívne využívanie učiteľmi.

Z pohľadu Klubu 500 informačné kanály už vytvorené sú, len sa využívajú v rôznom rozsahu v závislosti od školy a učiteľa, spravidla nie priebežne, ale nárazovo, napr. pred koncom polroka. Preto by bolo vhodné toto upraviť na priebežné a systematické, aby to malo význam a želaný prínos.

8. strana 20 Opatrenia cieľa 1-02 Rozvíjanie potenciálu a napĺňanie potrieb – individualizované vzdelávanie. Vo vzdelávaní sa rozvíja jedinečný potenciál každého učiaceho sa (dieťaťa, žiaka) a napĺňajú sa jeho individuálne vzdelávacie potreby prostredníctvom individualizovanej výučby.

Vo všeobecnosti je súčasnosti problémom aj nedostatočne odborne pripravený personál škôl (nielen učiteľov) v oblasti inkluzívneho vzdelávania, často nevyhovujúce priestory školy a tried a v neposlednom rade aj psychická predispozícia pedagogického a pomocného personálu vo vzťahu k žiakom a ich špecifickým potrebám a prejavom v rámci bežných škôl.
Prejavy násilia na školách, šikanovanie a agresívne formy správania síce na školách sú sledované a individuálne riešené, ale chýba systematické vedenie žiakov, ale aj ich rodičov k tolerantnému a demokratickému správaniu sa vzájomne, osveta, atď. od najnižšieho stupňa vzdelávania.
V prípade zavedenia inkluzívneho vzdelávania nie je dostačujúce pripraviť odborne, ale aj psychicky na túto situáciu pedagogický a pomocný personál škôl, ale aj všetkých žiakov školy a ich rodičov, od ktorých žiaci často prenášajú názory a postoje do školy a na svoje okolie. Treba tiež zvážiť, či je učiteľ, ale aj vychovávateľ schopný sa po všetkých stránkach zapojiť inkluzívneho vzdelávania.
Čo sa týka nadaných žiakov, tak v súčasnosti funguje zaraďovanie mimoriadne nadaných žiakov na základné školy ako individuálne rozhodnutie rodičov pri zápise do prvého ročníka. Práca s takto nadanými žiakmi vo vyšších ročníkoch je slabšia a odporúčanie na preradenie žiaka do školy pre mimoriadne nadaných je len ojedinelá, aj keď s ohľadom na potenciál a vyššie požiadavky konkrétneho žiaka na informácie a vedomosti by bola žiadúca. Rovnako aj tu je potrebná spolupráca s rodičmi, keďže podchytenie talentu, nadania je veľmi závislé aj od rodinného prostredia, ktoré tvorí názory, postoje, ale aj smerovanie žiakov. Práca s nadanými žiakmi na stredných alebo vysokých školách nie je podchytená takmer vôbec.
Dôležitá pri týchto žiakoch je veľmi aktívna spolupráca a komunikácia v reťazci škola, učitelia, rodičia, žiak bez vynechania kohokoľvek z uvedených.

Klub 500 zároveň navrhuje zásadným spôsobom zredukovať počet navrhovaných oparení ich zlúčením. Mnohé opatrenia v cieli sú vzájomne súvisiace a prelínajúce sa a preto je vhodné ich zlúčiť aj z hľadiska ich prehľadnosti.
Klub 500 zároveň poukazuje na nejasné opatrenia v rámci inkluzívneho vzdelávania a vzdelávania nadaných detí:
opatrenie 1-02.03 – zámer individualizácie aj špeciálnych vzdelávacích programov (napríklad zamerané na matematiku, informatiku a výpočtovú techniku, cudzie jazyky, šport, prírodné vedy, atď.)
opatrenie 1-02.04 – školy pre deti s mimoriadnym nadaním alebo talentom sa budú orientovať najmä na špecifickú oblasť (nadanie jazykové, umelecké, pohybové, športové, matematické, prírodovedné, atď.) špeciálne vzdelávacie zariadenia.
o to má byť zámer vytvárania množstva špecializovaných školských zariadení ?!
o tieto opatrenia sa do značnej miery prelínajú s opatreniami v stanovisku č. 5,.
Klub 500 navrhuje vypustenie opatrení:
1-02.05 Poskytovať nadaným žiakom osobitné štipendiá,
1-02. 06 Podporovať organizácie pracujúce s nadanými žiakmi,
1-02.07 Sformulovať požiadavky na vedenie školy v kontexte inkluzívneho vzdelávania, nakoľko ich považuje za nesystémové opatrenia. (Napríklad požiadavky na vedenie školy musia vyplývať z charakteru inštitúcie).
1-02.09 Vytvoriť personálne, materiálne a finančné podmienky pre implementáciu inklúzie do vzdelávania (Má byť úlohou stratégie vytvoriť predpoklady pre materiálne, personálne a finančné podmienky pre napĺňanie všetkých opatrení, preto pokladáme za zbytočné, aby sa opatrenia tohto typu uvádzali v stratégii.)
1-02.10 Vytvoriť pre rodičov informačné zdroje a kanály o inklúzii vo vzdelávaní a efektívne ich využívať učiteľmi pri práci s rodičmi. (Základom úspechu každej činnosti je komunikácia. Vytvoriť predpoklady pre efektívnu komunikáciu musí byť súčasťou všetkých typov škôl a školských zariadení, a tým aj jednotlivých opatrení, preto pokladáme za zbytočné, aby sa opatrenia tohto typu uvádzali v stratégii pri jednotlivých celkoch. Opatrenie by malo byť rámcové)

9. strana 20 Opatrenie 1-02.01 Vytvoriť stratégiu rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a rámcový implementačný plán.

Klub 500 odporúča do tohto procesu zapojiť aj vychovávateľov, nielen učiteľov, nakoľko hlavne na nižších stupňoch výrazne vplývajú na žiakov, vstupujú do učebného procesu a rozvoja žiakov aj klubovou činnosťou popri škole (ŠKD).

10. strana 20 Opatrenie 1-02.02 Vymedziť charakteristiky inkluzívnej školy.

Inkluzívne vzdelávanie kladie oveľa vyššie nároky na učiteľov, asistentov aj ostatný personál školy, ako aj ostatných žiakov a ich rodičov, preto by mal byť zohľadnený aj pomer takýchto detí so špecifickými požiadavkami voči ostatným deťom tak, aby neprišlo k preťaženiu pedagógov, ich vyhoreniu, zhoršeniu vzťahov medzi žiakmi, príp. rodičmi a školou, čo by malo za následok zníženie kvality výuky na danej škole, alebo triede a naopak zvýšenie rizika odchodu žiakov s vyšším potenciálom do iných škôl.

11. strana 27 Opatrenia cieľa 1-03 Žiaci zo sociálne znevýhodneného 21 prostredia a zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociálne vylúčených spoločenstiev dostávajú účinnú podporu na dosiahnutie významne lepších výsledkov vo vzdelávaní, predčasne neukončujú vzdelávanie na základnej škole a pokračujú vo vzdelávaní na vyšších stupňoch.

Je dôležité zapojiť do tohto procesu aj rodiny (vzdelávaním, osvetou, motiváciou, komunikáciou, atď.), nakoľko kým nebude rodina podporovať žiaka dochádzať do školy, ten nebude mať dlhodobú motiváciu, pevnú vôľu a bude končiť vzdelávanie ukončením povinnej základnej školy, alebo nedokončí ani tú.

12. strana 27 Opatrenia cieľa 1-04 Viacúrovňový integrovaný multidisciplinárny systém prevencie, podpory a intervencie (VIMS PPI). Viacúrovňový integrovaný multidisciplinárny systém prevencie, podpory a intervencie (VIMS PPI) poskytuje dostupné integrované a celostné služby všetkým aktérom výchovy a vzdelávania najefektívnejším spôsobom a v primeranom rozsahu na dosiahnutie zamýšľaného žiaduceho účinku.

Považujeme za vhodné a aby opatrenia cieľa boli zredukované a zlúčené do menšieho počtu. Nie je účelné uvádzať samostatné opatrenia, ktoré spolu úzko súvisia, ako napr. Vytvoriť softwarové riešenie – informačný systém na evidenciu výkonov a financovanie,… Zaviesť štandardizované procesy v Centrách VIMS PPI., Zaviesť systém supervízie pre pracovníkov Centier VIMS PPI., Vyškoliť … (školenie zamestnancov je kľúčové pri akýchkoľvek zmenách systému. Považujeme preto opatrenie za nadbytočné, pričom školenia musia byť vykonané pri zavádzaní všetkých opatrení.)
U1 – Začínať činnosť až na úrovni 2.stupňa ZŠ považujeme za neskoré, nakoľko formovanie osobnosti je najjednoduchšie v rannom detstve a dospievaní. 2.stupeň ZŠ a SŠ už narážajú na formovanie osobnosti v puberte, kedy je postavenie učiteľov vo vzťahu k žiakom oveľa náročnejšie.
Je dôležite preniesť vyššiu povinnosť k spolupráci aj na rodiča, pretože veľakrát sú práve rodičia tými, ktorí odmietajú pomoc, alebo spoluprácu a bez ich súhlasu a vedomia je akákoľvek práca so žiakmi náročná alebo nemožná. Je potrebné sa s nimi viac rozprávať, vysvetliť nielen aktuálnu situáciu, ale aj možné dôsledky, vysvetliť celý proces a hlavne si nájsť čas na konzultácie a odpovede na otázky, ktoré v rodičoch vyvolávajú nedôveru, obavy, príp. celú situáciu okolo svojho dieťaťa vidia odlišne.

13. strana 30 Opatrenie 1-04.04 Vytvoriť katalóg výkonov a stanoviť očakávaný priemerný štandardný výkon odborného pracovníka..

Definovanie výkonov nemusí znamenať automaticky zvýšenie kvality, pretože definuje len to, čo všetko môžu pracovníci vykonávať, ale nie čo majú, resp. musia vykonávať v akom rozsahu, do akých detailov s akým výsledkom, príp. ako často, či koľko žiakov aktívne spolupracujúcich má pripadnúť na jedného pracovníka.

14. strana 30 Opatrenia cieľa 1-05 Podmienky na vzdelávanie príslušníkov národnostných menšín. Sú vytvorené vhodné podmienky na plnenie povinného vzdelávania pre príslušníkov národnostných menšín v ich materinskom jazyku alebo s vyučovaním ich materinského jazyka.

Aj napriek snahe poskytnúť národnostným menšinám možnosť výuky v ich rodnom jazyku, je potrebné definovať aj pravidlá pre takého vzdelávanie, aby sa nestávalo, že žiaci takýchto škôl sa len veľmi ťažko dokážu dohovoriť slovensky a tým sa znižuje ich možnosť uplatnenia na pracovnom trhu, prípadne po skončení školy odchádzajú za uplatnením do zahraničia, kde sa lepšie dohovoria v materinskom jazyku, ako slovensky.

15. strana 33 Opatrenie 1-05.04 Zohľadňovať pri rozhodovaní o sieti škôl a minimálnych počtoch žiakov prirodzené nižšie počty žiakov na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

Klub 500 zásadne nesúhlasí, aby pri rozhodovaní o akejkoľvek sieti škôl a školských zariadení sa mal zohľadňovať záujem žiakov a rodičov o možnosť povinného vzdelávania sa v mieste bydliska alebo čo najbližšie k miestu bydliska. Klub 500 trvá na tom, že štát by mal vytvoriť efektívnu regionálnu sieť strediskových škôl a zároveň zabezpečiť dovoz/odvoz žiakov do a zo školy školskými autobusmi. Jedine takáto forma riadenia a budovania siete školských zariadení, na základe hustoty osídlenia, je trvalo udržateľná a zabezpečujúca efektívne vynakladanie verejných zdrojov.

16. strana 33 Opatrenie 1-05.06 Konzultovať zmeny v systéme výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín osobitne aj s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným opatrením a žiada ho vypustiť. Opatrenia tohto typu z pohľadu Klubu 500 nemajú nič spoločné s reformou. SR má vybudovaný systém slov-lex, kde sa môže odborná verejnosť zapojiť do konzultácií. Nevidíme žiadny dôvod osobitn vyzdvihovať občianske združenia a neziskové organizácie.

17. strana 34 Opatrenia cieľa 1-06 Povinná školská dochádzka sa mení na povinné vzdelávanie. Povinná školská dochádzka sa transformovala na povinné vzdelávanie, pričom základným prvkom vzdelávacieho systému je vzdelávací program.

Klub 500 navrhuje aby sa ministerstvo školstva vyhlo tzv. „reformným“ opatreniam, ktoré v sebe navrhujú len zmenu mena/resp. názvu.
Klub 500 zásadne nesúhlasí s navrhnutým systémom virtuálnych škôl a vzdelávania mimo školy ako štandardnej súčasti vzdelávania. Je z pohľadu Klubu 500 neprijateľné, aby sa týmto spôsobom robili pokusy na deťoch o to viac, že od roku 1989 sa slovenské školstvo na základe politických rozhodnutí permanentne degraduje! Klub 500 sa pýta, ako je možné bez toho, aby vôbec začal fungovať štandardný vzdelávací systém si niekto dovolil navrhovať „uletené“ pokusy, ktorých dôsledky budeme pociťovať o desiatky rokov! Klub 500 trvá na vypustení celého cieľa a ponechania súčasného legislatívneho stavy vo forme výnimky!

18. strana 36 opatrenia cieľa Cieľ 1-07 Predškolské vzdelávanie a výchova. Predškolské vzdelávanie je garantované pre deti od 3 rokov a je povinné pre deti od 5 rokov. Nadväzuje na rozvinuté rané vzdelávanie a starostlivosť a na komplexný systém služieb ranej starostlivosti a včasnej intervencie pre deti od 0 do 3 rokov 1-07.04 Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5 rokov.

Aj pri materských školách by mali byť definované presnejšie osnovy a sledovaná kvalita poskytovaných služieb a vzdelávania, nakoľko často ani v predprimárnych triedach ešte nie sú deti pripravené na prechod do školy, kvalita, ale aj forma vzdelávania a príprava škôlkarov a predškolákov je rozdielna a výrazne závisí od učiteľa a riaditeľa daného zariadenia. Aj škôlka musí plniť určitý význam a prínos, aby nebola len denným hracím centrom pre deti bez výraznejšieho vplyvu na rozvoj kreativity, motoriky, slovnej zásoby, samostatnosti, atď..

19. strana 39 Opatrenie 1-07.04 Predĺžiť povinné vzdelávanie na 11 rokov a stanoviť jeho začiatok vo veku 5 rokov.

Do budúcna je potrebné zvážiť predĺženie povinného vzdelávania na stredných školách, nakoľko 1 ročník strednej školy nie je dostačujúci na prípravu pre akékoľvek povolanie, či už z pohľadu vedomostí alebo zručností, ktoré sa na škole môže žiak naučiť a následne potom využiť v zamestnaní. Súčasne sa týmto nízkym stupňom vzdelania znižuje uplatniteľnosť na trhu práce, kde sa stále viac kladie dôraz na odborné vedomosti a zručnosti v odbore.

20. strana 41 Opatrenie 1-08.01 Neznižovať podiel žiakov, ktorí získajú úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou pod súčasnú úroveň a perspektívne vytvárať podmienky pre jeho postupný nárast.

Klub 500 vyjadruje rozhorčenie nad tvrdeniami „V tomto kontexte sa javia volania po obmedzení počtu gymnazistov a zvýšení počtu žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave ako neopodstatnené. Ekonómovia zároveň potvrdzujú, že absolvent gymnázia má u nás stále ešte vyššiu šancu zamestnať sa ako absolvent strednej odbornej školy. Vo svetle týchto faktov nie je žiadúce redukovať podiel populačného ročníka študujúci na gymnáziách. Naopak, tento podiel by mal postupne narastať, avšak v súlade s potrebami transformujúceho sa slovenského hospodárstva“.
Klub 500 zásadne nesúhlasí s danými tvrdeniami. Pýtame, či si autori dokumentu dali tú námahu a pýtali sa zamestnávateľov, aké sú ch náklady na školenia a preškolenie uchádzačov o zamestnanie z radov gymnazistov? Či autori majú prehľad aké pracovné pozície sú na pracovnom trhu najviac žiadané ? Sú to gymnazisti??? Klub 500 sa pýta, o akých potrebách transformujúceho sa hospodárstva vo vzťahu k potrebe absolventov gymnázií to autori hovoria?! Toto opatrenie považuje Klub 500 za systémovú chybu!

21. strana 41 Opatrenie 1-08.02 Rozšíriť ponuku všeobecno-vzdelávacích programov sekundárneho vzdelávania.

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným opatrením. Považujeme za nesystémové a len ďalšie rozširovanie už tak zbytočne širokého rozsahu študijných smerom o študijný smer akéhosi „menej akademicky a teoreticky orientovaného všeobecno-vzdelávacieho programu“. Klub 500 považuje za neprípustné, aby sa študijné smery vytvárali podľa pocitov žiakov a študentov, nie podľa potreby ekonomiky („ak niekto nemá záujem o odborné vzdelávanie a prípravu, ale neláka ho ani silno akademické gymnaziálne štúdium (buď preto, že sa naň necítia, alebo preto, že sú praktickejšie orientovaní a majú vo výhľade kariéru, pre ktorú nie je oboznamovanie sa zo základmi jednotlivých vedných disciplín relevantné)“. Pýtame sa o akých pracovných pozíciách to autori hovoria?!

22. strana 43 Opatrenia cieľa 1-09 Ciele výchovno-vzdelávacieho systému.

Klub 500 navrhuje zlúčiť opatrenia do jedného. Máme za to, že už samotné východiská reformy školstva MUSIA obsahovať a pomenúvať ciele a hodnoty na ktorých výchovno-vzdelávací systém stojí. Nie je vhodné aby sa tak kľúčová otázka ponechávala na ďalšiu širokú diskusiu. Ak je materiál písaný ako vízia (popis situácie) o 10 rokov, máme za to, že hodnoty a ciele majú byť popísané.

23. strana 45 Opatrenia cieľa 1-10 Obsah vzdelávania. Štátne vzdelávacie programy sa inovujú v pravidelných (vopred známych) cykloch. Vzdelávacie ciele sú jasne pomenované a reálne premietnuté do obsahu, foriem, metód a organizácie vzdelávania. Učivo je obsahom aj rozsahom primerané veku a schopnostiam učiacich sa. Pomer teoretického a praktického poznávania je vyvážený, popri akademických disciplínach sa venuje pozornosť aj rozvoju mäkkých zručností žiakov. Prierezové témy sú organickou súčasťou kurikula a vo vzdelávacích programoch je pre ne vytvorený časový priestor.

Pri písaní učebníc, ale aj cvičebníc, je potrebné zohľadniť aj praktickosť materiálu, jeho kompletnosť, aby nebolo potrebne najskôr materiály doplniť učiteľom alebo rodičom, aby ho vedeli použiť žiaci. Je potrebné v súvislosti s podporou výuky informatiky zaviesť aj vzdelávanie v oblasti využívania sociálnych sietí, hrozby, zneužitia, ale aj pozitíva tejto formy komunikácie. Matematika je výrazne izolovaná od života a pokiaľ si žiaci nevedia predstaviť, kde v živote napr. pytagorovú vetu použijú, nemajú motiváciu sa tieto základné poznatky naučiť alebo si ich dlhodobo pamätať a pracovať s nimi. Preto by práve tento predmet mal byť viac prepojený s bežným životom a príkladmi použitia v praxi, aby bol zrozumiteľnejší

24. strana 48 Opatrenie 1-10.12 Koncipovať štátne vzdelávacie programy tak, aby školy mohli vyučovať integrované predmety.

Klub 500 nepovažuje za vhodné zásadným spôsobom ponechať rozhodovanie o obsahu učiva, systéme výuky ale aj prípadnom zavedení výuky integrovaných predmetov (opatrenie 1-10.12) na úroveň jednotlivých škôl. To z pohľadu Klubu 500 výrazným spôsobom nabúra jeden z cieľov, ktorým je mobilita. Prestup žiakov medzi školami bude týmto spôsobom náročný až nemožný. Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že práve táto oblasť – výuka – naráža na problém kvality pedagogického zboru a schopnosti jeho adaptácie.

25. Klub 500 oceňuje a plne podporuje opatrenie 1.10.16 – Zlepšiť výsledky v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti skvalitnením vyučovania matematiky v základných a stredných školách a zvýšenou podporou mimoškolských aktivít zameraných na matematiku. Klub 500 navrhuje, aby tomuto opatreniu bola v materiáli venovaná osobitná pozornosť, nakoľko z pohľadu priemyslu je práve táto oblasť významne ovplyvňuje úroveň budúcej pracovnej sily. Jednou z významných podpôr zlepšenia výsledkov v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti a súčasne aj zvýšenia počtu študentov technických vied na VŠ predstavuje zavedenie povinnej maturity z matematiky na SŠ.

26. strana 48 Opatrenie 1-10.12 Koncipovať štátne vzdelávacie programy tak, aby školy mohli vyučovať integrované predmety.

Klub 500 nepovažuje za vhodné zásadným spôsobom ponechať rozhodovanie o obsahu učiva, systéme výuky ale aj prípadnom zavedení výuky integrovaných predmetov (opatrenie 1-10.12) na úroveň jednotlivých škôl. To z pohľadu Klubu 500 výrazným spôsobom nabúra jeden z cieľov, ktorým je mobilita. Prestup žiakov medzi školami bude týmto spôsobom náročný až nemožný. Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že práve táto oblasť – výuka – naráža na problém kvality pedagogického zboru a schopnosti jeho adaptácie.

27. strana 50 opatrenia cieľa 1-11 Formy, metódy a organizácia vyučovania. Školy uplatňujú široké spektrum foriem a metód umožňujúcich individualizovať vzdelávanie podľa možností jednotlivých žiakov. Popri frontálnom vyučovaní sa uplatňuje tímové vyučovanie, skupinová práca, individuálne konzultácie, samoštúdium či vzdelávanie vo vekovo nehomogénnych skupinách. Transmisívny model vzdelávania ustúpil do úzadia, na hodinách sa viac diskutuje. Žiaci pracujú na dlhodobých projektoch, viaceré aktivity sa odohrávajú mimo budovy školy. Školy majú možnosť flexibilne prispôsobovať organizáciu vyučovanie svojim podmienkam tak, aby maximalizovali účinnosť svojho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia

Tímové vyučovanie by malo význam, pokiaľ by sa skupine žiakov venovali 2-3 učitelia rôznych odborov, ktorí by však vysvetľovali jednotné učivo, samozrejme z rôznych pohľadov. Ak by to však boli traja učitelia toho istého predmetu, mohlo by to vyvolať zbytočný stres žiakov z ešte väčšej kontroly a súčasne tlak na memorovanie prílišných detailov, keďže učitelia by sa vlastne dopĺňali o detaily, ktoré by už mohli byť príliš náročné, alebo nepodstatné.

28. strana 52 Opatrenie 1-11.08 Zvýšiť flexibilitu organizácie vyučovania tým, že podobne ako na vysokých školách aj na základných a stredných školách bude základnou časovou jednotkou plánovania polrok (semester) namiesto súčasného školského roka.
zároveň
strana 52 Opatrenie 1-11.10 Umožniť školám, aby mohli podľa vlastného uváženia variovať dĺžku vyučovacích hodín

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedených opatrení. Z pohľadu Klubu 500 sú uvedené opatrenia sú snahou o riešenie kváziproblémov školstva, ktoré však z pohľadu Klubu 500 vznikli len neschopnosťou organizácie práce škôl a jednotlivých pedagogických pracovníkov.

29. strana 52 Opatrenie 1-11.13 Vytvoriť školám legislatívne a iné potrebné podmienky na to, aby mohli využívať všetky uvedené formy a metódy vzdelávania a aby mohli flexibilne prispôsobovať organizáciu vyučovania svojim podmienkam tak, aby maximalizovali účinnosť svojho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.

V nadväznosti na predchádzajúci bod, Klub 500 nepovažuje za vhodné zásadným spôsobom ponechať rozhodovanie o obsahu učiva, systéme výuky a ďalších otázok až na úroveň jednotlivých škôl.

30. strana 54 Opatrenia cieľa 1-12 Učebné zdroje, materiály a materiálno-technické vybavenie. Nový obsah vzdelávania je dostupný prostredníctvom bohatej a efektívne zabezpečovanej ponuky učebných materiálov a učebných zdrojov, vrátane koordinovanej ponuky voľne dostupného digitálneho obsahu s podporou vyhovujúceho materiálno-technického vybavenia.

Klub 500 zásadne nesúhlasí s de facto navrhovanou decentralizáciou právomocí a kompetencií v rámci cieľa na úroveň jednotlivých škôl. Dôsledkom uvedeného kroku bude NEEFEKTIVITA vo vynakladaní verejných zdrojov, ale aj nárokov na pracovnú silu v školstve. Z pohľadu Klubu 500 nie je akceptovateľným argumentom, ak v minulosti nebol štát schopný zabezpečiť napríklad dostatok učebníc, nakoľko to bolo spôsobené v konečnom dôsledku zlyhaním konkrétnych jednotlivcov a nastavenia systému. Je preto potrebné analyzovať konkrétne pochybenia a nastaviť opatrenia na ich eliminovanie.
Klub 500 navrhuje zlúčenie súvisiacich opatrení cieľa.
Na druhej strane je v súčasnosti je na všetkých úrovniach preferovaná papierová verzia učebníc a cvičebníc, a to aj napriek tomu, že ich distribúcia je problematická, náklady na výrobu relatívne vysoké, váha neprimeraná, takže ohrozuje zdravý vývin chrbtice a prekračuje odporúčané hmotnosti, ktoré by žiaci na chrbte mali nosiť.
Pritom v súčasnosti už mnoho žiakov vlastní tablet alebo notebook, a tiež viaceré školy nakúpili alebo dostali tablety, ktorých využitie je ďaleko širšie, ako len sledovanie chemických a fyzikálnych pokusov na obrazovke. Do budúcna je potrebné uvažovať o digitalizácii aj učebníc s možnosťou využitia aj cvičebníc v tabletoch alebo notebookoch bežne na jednotlivých predmetoch (nielen v rozsahu zoskenovaných kníh).
Je potrebné odstrániť rozdiely vo financovaní projektov zameraných na rozvoj škôl. Vyčleňovanie škôl bratislavského kraja nie je o rovnosti príležitostí, ale vo veľkej miere znamená výrazné materiálne, technické a iné zaostávanie bratislavských škôl v porovnaní s mimobratislavskými školami.

31. strana 54 Opatrenie 1-12.01 Uvoľniť trh s učebnicami a ponechať výber učebníc, učebných materiálov a učebných pomôcok na školy.

Nie je prijateľné, aby si každá škola mohla zabezpečovať samostatne učebnice (opatrenie 1-12.01) a štát mal zabezpečovať učebnice, ktoré vychádzajú v menšinových nákladoch, alebo nie sú pre trh atraktívne! Uvedené opatrenie ide proti filozofii štátu zabezpečovať centrálne obstarávania v rámci rôznych rezortov (napr. zdravotníctvo). Dôsledkom opatrenia budú rôzne knihy na rôznych školách a pritom ešte drahé. Klub 500 sa pýta, akým spôsobom chcú autori zabezpečiť odstránenie neefektivity, alebo možných pochybení pri verejnom obstarávaní pri stovkách riaditeľov škôl?! Aký bude dopad na požadovaný počet pracovníkov v školstve?

32. strana 55 Opatrenie 1-12.02 Zachovať posudzovanie súladu učebníc na úrovni ministerstva a presunúť posudzovanie súladu učebných textov, pracovných zošitov na riaditeľa školy.

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným opatrením (v súlade s predchádzajúcimi bodmi). Aké je to systémové opatrenie, že namiesto jedného centrálneho orgánu budú súlad posudzovať stovky (tisíce?) riaditeľov škôl?!

33. strany 56, 57 Opatrenia 1-12.12, 13 Vytvorenie pracovných skupín….

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedených opatrení, nakoľko sú jednak duplicitné (centrálne úložisko), nie je zrejmý výsledok (napr. Vytvoriť pracovnú skupinu, resp. podporiť výskum na vyhodnotenie možností podporovať samohodnotenie digitálnych kompetencií pri tvorbe životopisu podľa Euro-passu,…)

34. strany 57, 58 Opatrenia 1-12.14, 15,16
Odstrániť neprimerané rozdiely v materiálno-technickom zabezpečení rovnakých druhov a typov škôl.
Poskytovať z ministerstva finančné prostriedky školám na postupné dobudovanie štandardu materiálno-technického vybavenia v školách.
Zvýšiť objem finančných prostriedkov určených na prevádzkový normatív.

Klub 500 súhlasí s cieľom dobudovania materiálno-technického vybavenia, avšak žiada doplniť opatrenia súvisiace s vytvorením, dobudovaním a financovaním efektívnej siete škôl a školských zariadení.

35. strana 59 opatrenia cieľa 1-13 Hodnotenie žiakov. Systém hodnotenia sleduje ukazovatele rozvoja učiaceho sa (dieťaťa, žiaka), priebežne a komplexne odzrkadľuje jeho aktivity za hodnotené obdobie s dôrazom na pomenovanie silných stránok a možností ďalšieho napredovania.

Z pohľadu Klubu 500 Žiadne z nápravných opatrení neprináša zlepšenia v oblasti zjednotenia hodnotenia žiakov jednotlivými učiteľmi, zobjektívnenie hodnotení bez ohľadu na stupeň frustrácie učiteľa alebo rozdielnosti nárokov na žiakov.
Učiteľov je potrebné v tejto oblasti vzdelávať, ale súčasne aj sledovať na jednotlivých školách mieru objektivity, pretože neprimerane kritické alebo neobjektívne hodnotenie často vedie k demotivácii žiakov a odmietaniu ďalšej kooperácie žiaka s učiteľom.

36. strana 60 Opatrenie 1-13.01 Zaviesť hodnotenie žiakov, ktoré bude komplexnou spätnou väzbou.

Klub 500 navrhuje zaviesť slovné hodnotenie plošne, nie ako možnosť k doterajšiemu hodnoteniu.

37. strana 62 Opatrenia 1-13.02 Vytvoriť podmienky na zavedenie slovného hodnotenia.

Klub 500 navrhuje vypustiť opatrenie, nakoľko je duplicitné s opatrením 01.

38. strany 62 Opatrenie 1-13.03 Zaviesť pre stredné školy variabilitu termínov hodnotiacich období.

V súlade s predchádzajúcimi pripomienkami, Klub 500 nesúhlasí so zavedením navrhovanej variability termínov hodnotiacich období, navrhuje opatrenie vypustiť.

39. strana 62 Opatrenie 1-13.05 Podporovať akčný výskum učiteľov a budovanie kohéznych školských tímov.

Klub 500 navrhuje opatrenie vypustiť, ako neopodstatnené.

40. strana 64 Opatrenie 1-14.01 Pripraviť postup krokov smerujúcich k vytvoreniu nadrezortného orgánu, Ústavu pre dohľad nad službami deťom (UDSD). Pre tento integrovaný nadrezortný orgán zriadený zákonom, zodpovedajúci sa Národnej Rade SR, sa v rámci príprav zadefinuje jeho verejná hodnota, poslanie a vízia.

Klub 500 podporuje posilnenie centrálnej koordinácie a riadenia v školstve, ako aj myšlienku zlučovania organizácií a kompetencií v pôsobnosti viacerých rezortov. Klub 500 navrhuje prieme začlenenie NÚCEM do štruktúry.
V rámci prehľadnosti materiálu navrhujem zostručniť a vypustiť organizačno-technické podrobnosti.

41. strany 65, 66 Opatrenie 1-14.02, 03, 04, 05 k systému autoevaluácie.

Klub 500 navrhuje opatrenia vypustiť ako nadbytočné. Z pohľadu Klubu 500 je v prvom rade nevyhnutné zaviesť štandardné externé objektívne hodnotenie kvality a toto opatrenie previazať so systémom financovania. (napríklad vzťah na výšku prevádzkového normatívu). Autoevaluáciu Klub 500 odporúča využívať ako doplnkový systém vo vzťahu k zriaďovateľovi, nie ako komplexný systém hodnotenia školstva ako takého.

42. strana 68 Opatrenia cieľa 1-15 Meranie, testovanie, skúšky. Pedagogické merania sú jedným z nástrojov spätnej väzby pre rôznych aktérov vzdelávania. Obsahovo aj formálne kvalitné testy sa používajú primerane často, sú korektne administrované a profesionálne vyhodnocované. Ich výsledky sú reportované odborne a citlivo a sú dobre použi-teľné v rámci evaluácie aj autoevaluácie škôl. Obsah a forma prijímacích skúšok na stredné školy je v kompetencii jednotlivých škôl. Maturitná skúška je komplexnou, obsahovo vyváženou a plne externou skúškou.

Klub 500 zásadnú redukciu opatrení cieľa a vypustenie opatrení, ktoré definujú len pokračovanie v súčasnom systéme (pokračovať v testovaní,…)

43. strana 71 Opatrenie 1-15.06 Modifikovať podobu maturitnej skúšky na gymnáziách aj na SOŠ.

Jednou z významných podpôr zlepšenia výsledkov v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti a súčasne aj zvýšenia počtu študentov technických vied na VŠ predstavuje zavedenie povinnej maturity z matematiky na SŠ.

44. strana 72 Opatrenie 1-15.07 Rešpektovať v rámci prijímacieho konania na vysoké školy obsah vzdelávania na stredných školách a primerane zohľadňovať obsahové zameranie budúceho štúdia na vysokej škole.

Klub 500 nesúhlasí s navrhovaným opatrením a žiada ho vypustiť. Nie je z pohľadu Klubu 500 akceptovateľná filozofia predkladaného reformného materiálu, že „všetko sa bude individualizovať“ a na druhej strane napríklad vysoké školy sa ako dôsledok tohto prístupu budú musieť prispôsobovať napríklad v otázke prijímacích skúšok. Úroveň prijímacích skúšok by mala byť jasne daná a mala by zabezpečovať prijatie tých najlepších študentov s predpokladmi na dané štúdium.

45. strana 72 Opatrenie 1-15.08 Naďalej budovať NÚCEM ako profesionálne pracovisko špecializované na pedagogické merania.

Klub 500 zároveň navrhuje doplnenie úlohy o budovaní jednej národnej inštitúcie NÚCEM) zodpovednej za túto oblasť a zrušenie budovania paralelných kapacít Štátnou školskou inšpekciou. („Isté vlastné testovacie kapacity (technické vybavenie + nositeľov špecifického know-how) si paralelne buduje aj Štátna školská inšpekcia.“).

46. strana 74 Opatrenia cieľa 1-16 Kultúra a klíma školy. Školy sa vyznačujú priaznivou organizačnou kultúrou a príjemnou klímou, a to z pohľadu učiteľov, žiakov i rodičov. K utváraniu príjemnej klímy škôl prispieva ich fyzické prostredie, participatívny štýl riadenia, korektné vzťahy medzi vedením a zamestnancami, zdravá socioklíma medzi pedagógmi, dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, zdravá socioklíma medzi žiakmi, ako aj ústretová komunikácia a spolupráca medzi školou a rodičmi.

Klub 500 navrhuje zrušenie všetkých opatrení a ponechanie len v rámci všeobecného popisu. Z pohľadu Klubu 500 sa nejedná o reformné opatrenia, len popis základných princípov fungovania školy.
Nápravné opatrenia nedefinujú akým spôsobom sa budú realizovať, kto bude za to zodpovedný, v niektorých bodoch je sporné aj financovanie. Napríklad 1-16.01 Venovať zvýšenú pozornosť fyzickému prostrediu škôl – Každý riaditeľ a určite aj učitelia, žiaci a rodičia túto pozornosť škole venujú, ale ku zmene alebo zlepšeniu je potrebné oveľa viac. Vyžité, zastaralé vybavenie, aj budovy veľakrát aj staršie ako 50-100 rokov, ktoré bez výraznejšej finančnej podpory štátu nemajú šancu z vlastných zdrojov zlepšiť.
Riaditelia škôl sú spravidla povýšení učitelia, ktorí skutočne väčšinou nemajú manažérske vzdelanie alebo prax, čo sa dá doplniť vzdelaním. Je však potrebné aj po zaškolení riaditeľom pomôcť a poskytovať im konzultácie a podporu pri ďalšej ich práci, aby sa z nich stali kvalitní riaditelia a tiež manažéri škôl.
Menovanie riaditeľov škôl je tiež oblasť, na ktorú by bolo potrebné sa v budúcnosti zamerať, keďže manažérske zručnosti a skúsenosti nie sú vždy požadované a až po menovaní do funkcie sa naplno prejaví táto slabina, pričom nápravné opatrenie sa spravidla alebo nerealizuje vôbec, alebo až v prípade vzniku kritickej situácie.

47. strana 77 Opatrenia cieľa 1-17 Prostredie škôl (interiéry a exteriéry). Interiéry a exteriéry škôl sú bezpečným, bezbariérovým, ústretovým, príjemným a flexibilným vzdelávacím prostredím s integrovanými modernými informačnými a komunikačnými technológiami. Poskytujú učiteľom a žiakom optimálne podmienky na prácu a na realizovanie širokého spektra vzdelávacích aktivít (intelektuálnych, praktických, umeleckých, pohybových). Umožňujú a podporujú prepojenie a interakciu školy so širšou komunitou, v ktorej škola pôsobí.

Klub 500 v súlade s pripomienkou č. 10. navrhuje zlúčenie opatrení do jedného, ktorá by zadefinovala základné štandardy školy. Je z pohľadu Klubu 500 neprijateľné a nesystémové, ak reformný materiál pojednáva o povinnosti dodržiavania zákonov! Žiadame vypustiť. (1-17.01 Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie základných hygienických štandardov na všetkých školách). Klub 500 zároveň navrhuje vypustenie nereformného opatrenia 1-17.09 Spolupracovať pri výstavbe a rekonštrukciách škôl s kvalitnými architektmi a dizajnérmi.

48. strana 86 Opatrenia cieľa 2-01 Demografické charakteristiky učiteľského stavu. V základných demografických charakteristikách učiteľov (priemerný vek a zastúpenie mužov a žien) dosahuje Slovenská republika hodnoty na úrovni priemeru krajín Európskej únie alebo lepšie.

Klub 500 navrhuje vypustenie opatrení ako duplicitných z hľadiska opatrení nasledujúcich cieľov. zlúčenie opatrení do jedného, vyhnúť sa opatreniam typu zmeny názvu, ktorú pokladá za formálne opatrenie. Klub 500 v súlade s predchádzajúcimi pripomienkami neodporúča vytváranie rôznych centrálnych paralelných informačných kanálov, ale jedného centrálneho v rámci rezortu školstva, ktorý by pokrýval celé spektrum aktivít.
Klub 500 navrhuje vypustenie deklaratórnych patrení typu, podporovať sieť zariadení, mapovať siete, finančne podporovať, poskytovať morálnu podporu, a pod. ako opatrenia deklaratórne, bez zjavnej obsahovej náplne.

49. strana 88 Opatrenia cieľa 2-02 Finančné ohodnotenie učiteľov a odborných zamestnancov. Pedagogické povolanie (učiteľov a odborných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní) je spoločensky rešpektované a primerane odmeňované.

Klub 500 súhlasí s cieľom zlepšovania odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Klub 500 však nesúhlasí s plošným systémom zvyšovania platov bez toho, aby toto bolo previazané s hodnotením kvality, optimalizáciou počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj optimalizáciou štruktúry škôl a školských zamestnancov, ktorá bude zohľadňovať demografický vývoj. Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že napríklad stav učiteľov v roku 1989 pri počte žiakov takmer 750 tis. bol 36.000 a v roku 2015 pri počte žiakov 457 tis. bol 35.000. Z toho jednoznačne vyplýva že bez prijatia základných systémových opatrení vo vzťahu k štruktúre škôl a počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov nebude vytvorený priestor na zvyšovanie platov.
Je zlé ak sa naďalej uvažuje automatickým navyšovaním platov za odpracované roky bez hodnotenia a zásluhovosti – v tomto nevidíme rozdiel oproti iným povolaniam ako výhodu ale skôr naopak – rutina a prax je dobrá pri remesle ale zlá pri učiteľoch – akékoľvek nárokovanie bez zásluhy je kontraproduktívne !
V rámci systému hodnotenia Klub 500 odporúča aj zavedenie hodnotenia učiteľov žiakmi, ako prvok významnej spätnej väzby pre vedenie školy.
Klub 500 zároveň navrhuje zlúčenie súvisiacich opatrení.
Súčasťou úspešne fungujúceho vzdelávacieho procesu sú veľakrát aj asistenti učiteľov a hlavné žiakov, ktorých príjem je dlhodobo podhodnotení aj napriek náročnosti aj ich práce, ale nie sú zahrnutí ani do tohto programu. A to aj napriek tomu, že v úvode programu je popísaný záujem o inkluzívne vzdelávanie, pri ktorom je ich účasť priam nevyhnutná.

50. strana 90 Opatrenia cieľa 2-03 Pracovné podmienky učiteľov. Učitelia majú vytvorené dobré podmienky na prácu. Od priameho pedagogického pôsobenia ich neodvádza nadmerná administratívna záťaž ani suplovanie činností prislúchajúcich technickému personálu. Práca učiteľov aj ďalších zamestnancov školy je organizovaná spôsobom rešpektujúcim princípy psychohygieny.

Klub 500 v nadväznosti na predchádzajúce pripomienky vidí priestor na zlepšovanie pracovných podmienok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov realizovaním reformy štruktúry škôl, zriadením strediskových škôl s jasne definovaným materiálnym (a priestorovým) vybavením. Klub 500 zároveň poukazuje na obdobné a štandardné pracovné podmienky v súkromnej sfére, kedy zamestnanci sú povinní komunikovať s veľkým počtom osôb, sú na nich kladené požiadavky na jednanie s profesionálnym nadhľadom, využívajú IKT vo veľkom rozsahu, pričom s obsluhou a prevádzkou sa musia oboznámiť, nakoľko to vyplýva z požiadaviek na pracovné miesto. Toto všetko musia absolvovať v rámci štandardného pracovného týždenného úväzku.
Klub 500 navrhuje vypustenie opatrenia 2-03.04 (Zaviesť istú formu sabatikalu ako obdobia plateného voľna alebo zníženého úväzku učiteľa určeného na odborný rast.), nakoľko považuje týždenný pracovný úväzok za dostatočný na to, aby bol využitý aj na odborný rast.
Celkovo v kapitole 2 nie je uvedené sledovanie kvality pedagogických pracovníkov v priebehu výkonu povolania. Sú síce doplnené v cieli 2-05 výrazne prísnejšie kritériá pre výber na učiteľské štúdium a sledovanie počas štúdia, ale nie je toto udržané po skončení školy, kedy s odstupom viac alebo menej rokov dochádza u niektorých učiteľov k deformácii prístupu k výkonu povolania, sú psychicky a emocionálne nevyrovnaný, čím spôsobujú svojmu, aj pracovnému, okoliu stres, správajú sa neprimerane a nie sú vhodným charakterovým príkladom pre žiakov. Súčasne ich príprava na vyučovanie a samotné vedenie vyučovania býva potom povrchné, čo však má dopad na žiakov, ich úroveň vedomostí aj znížený záujem o daný odbor.

51. strana 95 Opatrenia cieľa 2-05 Vysokoškolská príprava budúcich učiteľov. Na učiteľské štúdium sú prijímaní iba uchádzači, ktorí majú predpoklady pre úspešný výkon profesie učiteľa. Učiteľské štúdium je koncipované tak, aby jeho absolventi boli teoreticky aj prakticky dobre pripravení na prácu učiteľa.

Klub 500 poukazuje na popísanú situáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní budúcich učiteľov, ktorej sa v opatrení nevenuje žiadne opatrenie! Klub 500 preto požaduje doplnenie opatrenia, ktorým sa dosiahne zníženie počtu pedagogických fakúlt a počtu študentov na úroveň aká je deklarovaná vo Fínsku. Klub 500 upozorňuje, že ak autori pripravili materiál ako „V každej kapitole sú uvedené ciele v prítomnom čase, ktoré opisujú cieľový stav vo výchove a vzdelávaní o 10 rokov“ tak sa pýtame, či o 10 rokov máme mať stále 30 fakúlt a so začínajúcimi cca 8.000 maturantami?!

Klub 500 zároveň navrhuje zlúčenie súvisiacich opatrení, vypustenie opatrení č. 2-05.08 Podporovať vznik tzv. laboratórnych základných a stredných škôl afiliovaných s fakultami pripravujúcimi učiteľov, ako aj opatrenia 2-05.07 Vyžadovať, aby každá fakulta pripravujúca učiteľov mala adekvátnu sieť cvičných škôl, pričom odporúčame nahradiť opatrením, ktoré by definovalo všeobecnú a záväznú podmienku pre pedagogickú fakultu mať nadviazanú spoluprácu so školami obdobne ako je tomu v systéme duálneho vzdelávania.
V rámci opatrenia je potrebné tu doplniť aj inžinierske štúdium (nie iba Mgr.) a využiť to pri príprave kvalitného pedagóga pre odborné predmety na stredných školách, prípadne pre majstrov odbornej výchovy (v minulosti bežne inžinier učil po absolvovaní DPŠ a bol kvalitnejší pre odborné predmety!)

52. strana 107 Úvod. Odborné vzdelávanie a príprava

Klub 500 navrhuje vypustenie tvrdenia „Nesúlad medzi dynamicky sa meniacimi dopytom a ponukou je však v trhovej ekonomike prirodzeným stavom a predstavy o uplatnení všetkých absolventov škôl v súlade klasifikácií odborov vzdelania a klasifikácií zamestnaní nie sú realistické.“ Z pohľadu zamestnávateľov nikdy nebola vznesená predstava a ani požiadavka o plnej zamestnanosti absolventov. Klub 500 požaduje, aby materiál popisoval skutkový stav, ktorým je nevyhovujúci počet študentov v systéme, nedostatočná finančná motivácia a administratívna náročnosť.

53. strana 108 opatrenia cieľa 3-01 Vplyv zmien spoločnosti na odborné vzdelávanie a prípravu. Systém odborného vzdelávania a prípravy má dostatočné informácie o výzvach štvrtej priemysel-nej revolúcie a zmenách spoločnosti ňou indukovaných, o požiadavkách informačnej spoločnosti, digitalizácie, automatizácie a robotizácie ekonomiky a o nárokoch vyplývajúcich z implementácie nových technológií na odborné vzdelávanie a prípravu.

Podľa Klubu 500 nie sú správne závery popisujúce stav, ako keby mali byť jednotlivé pracovné miesta len zaniknuté. Zánik niektorých typov pracovných miest so sebou prináša vznik iných. Napríklad podľa Medzinárodnej federácie robotiky bolo v roku 2015 na pracovníka vo výrobe suverénne najviac robotov Južnej Kórei (viď graf nižšie), na druhom a treťom mieste sa umiestnili Japonsko a Nemecko. Aktuálna miera nezamestnanosti v Kórei je 3,6%, v Japonsku 3,1% a v Nemecku 3,9%. Sú to jedny z najnižších mier nezamestnaností na svete. Ak by platili závery autorov, v týchto krajinách by bola nezamestnanosť najvyššia.

54. strana 109 opatrenie 3-01.01 Iniciovať interdisciplinárny výskum „Slovensko na rázcestí: ako čeliť výzvam štvrtej priemyselnej revolúcie a informačnej spoločnosti“.

Podľa Klubu 500 by výstupy na uvedenú, ale aj mnohé ďalšie otázky smerovania slovenskej ekonomiky a následne prispôsobovania systému vzdelávania mali byť súčasťou Hospodárskej stratégie SR. Je na škodu, ak Slovenská republika ani v toku 2017 nemá spracovaný základný strategický materiál, akým je Hospodárska politika.

55. strana 111 opatrenia cieľa 3-02 Informácie o uplatnení absolventov odborného vzdelávania a prípravy. Systém odborného vzdelávania a prípravy dostáva spoľahlivé informácie o uplatnení (a nielen o neuplatnení) absolventov odborného vzdelávania a prípravy na trhu práce.

Navrhované opatrenia popisujú len spôsoby zberu dát, ale nie ich efektívnejšie využívanie ktoré by bolo užitočnou informáciou hlavne žiakom končiacich ročníkov základných škôl a ich rodičov, ktorí sa rozhodujú o ďalšej profilácii a študentov končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí začínajú aktívnejšie sledovať dianie na pracovnom trhu a snažia sa mu porozumieť.

56. strana 111 opatrenie 3-02.01 Zabezpečiť informácie o uplatnení absolventov na trhu práce prostredníctvom

Klub 500 navrhuje, aby inštitúciou zodpovednou za zber informácií o uplatnení absolventov bola štátna inštitúcia (Sociálna poisťovňa, prípadne ŠÚ) nie podporou, alebo realizovaním prostredníctvom vecne príslušných organizácií v súlade so Zákonom o OVP. Zodpovednosť by mala mať jedna, nie 7 inštitúcií.
Upozorňujeme, že informácie sú relevantné vtedy, ak nevychádzajú z prieskumu „vzorky“ cez dotazník ale týkajú sa všetkých a podľa rovnakých pravidiel hodnotenia – t.j. v tomto prípade v súčasnej dobe jedine v Sociálnej poisťovni ( potreba rozšíriť informáciu v priamej a nevyhnutnej väzbe – dosiahnuté vzdelanie v odbore a uplatnenie v odbore …). Obdobne takáto informácia absentuje aj na Úradoch práce SVaR…

57. strana 111 opatrenie 3-02.02 Využiť existujúce grantové schémy (KEGA, VEGA, APVV) alebo iné súťažné zdroje na iniciovanie výskumov uplatnenia vedomostí, zručností a kompetencií na trhu práce, teda na detailnejší pohľad na uplatnenie, než na súlad, či nesúlad medzi vzdelávacími programami absolventov a pracovnými pozíciami, ktoré prijali
strana 111 opatrenie 3-02.03 Pripraviť výzvu pre rozvojové projekty „Stopa našich absolventov – ako sa uplatňujú absolventi našej SOŠ“

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedených opatrení ako operatívnych, nie systémových opatrení. Uvedené analýzy, resp. sledovanie ich výstupov by malo byt predmetom činnosti Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý by mal mať vytvorené materiálne a personálne predpoklady na výkon týchto činností.

58. strana 113 cieľ 3-03 Kvalita stredných odborných škôl Kvalita absolventov škôl sa prejavuje napĺňaním požiadaviek formulovaných školami nadväzujúceho pokračujúceho štúdia a svetom práce, premietnutých do vzdelávacích a kvalifikačných štandardov.

Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že je jedným zo základných príčin súčasnej úrovne odborného vzdelávania je aj rozmach vysokoškolského vzdelávania a všeobecného stredoškolského vzdelávania, v dôsledku čoho deti, ktoré majú predpoklady byť kvalitnými odbornými kádrami študujú na gymnáziách, školách s maturitou a pokračujú na vysokých školách v smeroch, ktoré nie sú uplatniteľné v praxi. Aj v dôsledku toho nie je záujem o štúdium na odborných školách, nakoľko financovanie „na hlavu“ spôsobuje, že vysokú školu de facto skončí každý kto sa prihlási.

59. strana 114 cieľ 3-03.01 Ustanoviť minimálny výstupný štandard úspešného ukončenia štúdia, ktorý bude predmetom externého hodnotenia nezávislými špecialistami – skúšobnými komisármi, ktorí budú vyberaní z radov pedagogických zamestnancov (nová kariérová pozícia) a spomedzi odborníkov z praxe.

Klub 500 nesúhlasí so zriaďovaním nových kariérových pozícií pokiaľ nie je riadne definovaná a zosúladená s potrebami praxe pozícia všetkých pedagogických zamestnancov vstupujúcich do odborného vzdelávania.

60. strana 114 cieľ 3-03.02 Rozlíšiť zákonom i procedurálne doklad o ukončení vzdelávania (vzdelávacieho programu) od dokladu o nadobudnutí stupňa vzdelania, resp. kvalifikácie.

Klub 500 nesúhlasí s návrhom oddelenia, nakoľko je presne popísaný spôsob skúšky, úlohy jednotlivých aktérov v tomto procese a nevidíme dôvod na jeden certifikát o vzdelaní zo školy a druhý od iného poskytovateľa! Nie je z nášho pohľadu nutné riešiť ukončovanie štúdia nezávislými záverečnými skúškami v gescii iba zamestnávateľov! Duálne vzdelávanie je o priebežnej spolupráci školy a zamestnávateľa, nastavení, kontrole a hodnotení pravidiel od začiatku procesu vzdelávania až po jeho ukončenie záverečnou alebo maturitnou skúškou ! a spolu – t.j. škola a zamestnávateľ v spolupráci ! Nie je dobré pripúšťať verejné diskusie o oddelení všeobecnej a odbornej maturity a nebodaj meraniach ktorá je potrebnejšia …!

61. strana 115 cieľ 3-03.03 Vytvoriť pracovnú skupinu na revíziu výšky finančných normatívov stredných odborných škôl a návrh bonusovej schémy pri plnení ustanovených minimálnych výstupných štandardov absolventmi.

Klub 500 navrhuje zaviesť jednoznačný, merateľný a transparentný bonusový ukazovateľ, ktorým je zamestnaný absolvent v odbore. Toto kritérium bude jednoznačne motivovať školy k nadväzovaniu spolupráce s praxou.

62. strana 115 cieľ 3-03.05 Zabezpečiť, aby profesionalizácia učiteľov a najmä pracovníkov podieľajúcich sa na praktickom vyučovaní žiakov zodpovedala technologickému progresu v podnikovej sfére a reagovala na zmeny v požiadavkách trhu práce.

Nákup vzdelávania od iných poskytovateľov je z pohľadu Klubu 500 opäť nesystémový návrh !

63. strana 116 cieľ 3-03.06 Definovať nanovo požiadavky na pedagogickú spôsobilosť majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov vo vytvorenej pracovnej skupine na analýzu existujúcich programov ponúkaných na získanie kvalifikácie..

Z pohľadu Klubu 500 nie je nutná žiadna pracovná skupina, postačuje jasne zadefinovať pravidlá uznávania vzdelania a praxe zo strany ministerstva !

64. strana 119 cieľ 3-04.01 Zabezpečiť prostredníctvom sektorových rád monitoring diania na pracovných pozíciách tak, aby NSP poskytovala relevantné impulzy pre zmeny vo formulácii vzdelávacích výstupov v dôsledku zmien technológií, organizácie a deľby práce na pracoviskách.

V budúcnosti by bolo vhodné sa zamerať aj na monitoring príčin fluktuácie u absolventov škôl a relevantné výsledky zapracovať do ďalších zmien vo vzdelávaní (napr. nedostatočná odborná zručnosť, chýbajúce vedomosti v oblasti IT,…)

65. strana 115 cieľ 3-04.06 Podporovať inštitucionalizáciu a profesionalizáciu sektorových rád – delegovaním kompetencií sektorových rád na etablované „kamenné“ inštitúcie pôsobiace v danom (sub)sektore hospodárstva (ďalej „sektorový reprezentant“) všade tam, kde takéto inštitúcie získajú mandát všetkých alebo aspoň najdôležitejších hráčov v sektore pre úlohu.

Klub 500 požaduje aby strešnou – centrálnou „kamennou“ organizáciou pre sektorové rady (ako aj odborné vzdelávanie a prípravu) bol dobudovaný Štátny inštitút odborného vzdelávania za plnej účasti zástupcov zamestnávateľov v jednotlivých sektoroch. Len tým sa naplnia odporúčania Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, ktorý pre SR spracoval analýzu Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní a ktorý hovorí, že „Štíhle, transparentné administratívne štruktúry a priebeh sú ďalším základným prvkom efektívnych systémov učňovského vzdelávania.“
Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že sme nedokázali zabezpečiť ani len kontinuitu prác ako výstupov z projektov Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií. Tento problém nevyriešia sektorové rady (ich inštitucionalizácia a profesionalizácia ).
Dobre spracované NSP a NSK vo vzájomnej väzbe a väzbe na vzdelávacie programy a kvalifikačné štandardy postačia – samozrejme aj och priebežná kontrola a aktualizácia podľa vopred prijatých pravidiel na úrovni centrálnych orgánov – ministerstiev, nie rôznych inštitúcií…

66. strana 123 opatrenia cieľa 3-05 Súlad dopytu a ponuky absolventov. Fungujú opatrenia na zmierňovanie nesúladu dopytu a ponuky absolventov stredných odborných škôl indikatívnym plánovaním a finančnou reguláciou.
Súčasný stav a problémy

Klub 500 upozorňuje, že pokiaľ budú o počtoch tried a výkonoch škôl (až po otvárané odbory štúdia) rozhodovať samosprávne kraje je úplne zbytočné hovoriť o akýchkoľvek opatreniach, monitoringu či prognózovaní. Akokoľvek dobre argumentované poznanie spoločenskej potreby je podriadené želaniam konkrétnych samospráv, ktoré povýšia svoj záujem nad ten celospoločenský ! Tu nebude fungovať nič ako nástroj – jedine prenesenie kompetencií priamo na štát !!!
Z pohľadu Klubu 500 bolo chybou zavádzanie zoznamov nedostatkových odborov, nakoľko tieto sú len administratívnym zoznamom bez vypovedacej schopnosti a nedôveryhodnými položkami. Svedčí o tom aj diskusia k zoznamom na pôde Rady vlády, kedy jednotlivé odbory boli spochybňované aj zástupcami rezortov. Z pohľadu Klubu 500 by efektívny systém mal ísť formou odmeňovania výsledku vzdelávania – ktorým je zamestnaný absolvent vo vyštudovanom odbore. Toto kritérium bude jednoznačne motivovať školy k nadväzovaniu spolupráce s praxou tak pre školy, ako aj študentov. Problémom odborného vzdelávania na Slovensku je aj jeho systém riadenia formou siedmych materiálne a personálne a finančne nevybavených stavovských a profesijných organizácií. To isté platí aj pre samosprávne kraje. Z pohľadu Klubu 500 je preto nevyhnutné zaviesť štíhle, centrálne, transparentné administratívne štruktúry ako základný prvok efektívnych systémov duálneho vzdelávania v súlade s odporúčaniami Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, ktorý pre SR spracoval analýzu Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní. SR by mala pristúpiť aj k prevzatiu kompetencií nad regionálnym školstvom späť priamo na ministerstvo školstva.
Klub 500 odporúča doplniť opatrenie, ktorým sa zvýši informovanosť žiakov a rodičov, čo je v praxi náplňou práce profesie, pre ktorú sa žiaci na odborných školách rozhodujú, pretože často idú študovať odbor, o ktorom majú značne odlišné predstavy, ako je realita a následne po skončení školy hľadajú svoje uplatnenie v inom odbore, príp. sa hlásia na úrade práce, pretože odmietajú nastúpiť do zamestnania, ktoré nezodpovedá ich predstave o náplni práce, a to aj napriek tomu, že daný odbor vyštudovali.
Navrhovaný cieľ sa zameriava len na stredné školy, ale často sú problémom aj neregulované a často irelevantné odbory vysokých škôl (nielen súkromných), ktoré bez väčších obmedzení ročne produkujú množstvo vysokoškolákov, ktorí sa v praxi s daným odborom nemajú možnosť uplatniť.

67. strana 125 cieľ 3-05.01 Zaviesť silnejšie a diferencované stimulovanie plánovania výkonov škôl v závislosti od zoznamov „žiaducich a nežiaducich“ odborov.

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným oparením. Klub 500 navrhuje namiesto toho zaviesť priamu reguláciu študijných odborov v súlade s potrebami trhu práce a zaviesť jednoznačný, merateľný a transparentný bonusový ukazovateľ, ktorým je zamestnaný absolvent v odbore. Toto kritérium bude jednoznačne motivovať školy k nadväzovaniu spolupráce s praxou.

68. strana 125 cieľ 3-05.02 Vyhodnocovať pravidelne dopad rozhodnutí samosprávnych krajov o počte otvorených tried podľa nimi prijatého všeobecne záväzného rozhodnutia a prognózovaných potrieb trhu práce.

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným oparením. viď pripomienku k strana 123 opatrenia cieľa 3-05 Súlad dopytu a ponuky absolventov.

69. strana 125 cieľ 3-06.02-03 Ustanoviť povinnosť priameho kontaktu žiaka so svetom práce a podporovať školy v jeho zabezpečovaní, Podporovať podniky v spolupráci so školami pri kariérovej výchove žiakov odpočtom výdavkov (nákladov) na zákonom vymedzené aktivity na oboznamovanie žiakov so svetom práce od základu dane

Z pohľadu Klubu 500 by spolupráca medzi školou a podnikmi by mala byť dostupná aj pre stredné školy, nielen ZŠ, ako je uvedené v návrhu 3-06.02, nakoľko sa neustále pracuje aj so žiakmi stredných škôl, aby získali motiváciu a prehľad v študovanom odbore a možnostiach uplatnenia po ukončení vzdelávania.

70. strana 128 cieľ 3-05.04 Vytvoriť pracovnú skupinu na podporu profesionalizácie služieb, ktorá vyhodnotí zahraničné a domáce modely služieb kariérového poradenstva a navrhne model zabezpečovania služieb kariérového poradenstva.

Klub 500 navrhuje zaviesť zásadu stanovovania úväzku kariérového poradcu vo forme intervalu „od-do“ tak, aby sa umožnilo riaditeľom škôl prispôsobiť si výšku úväzku potrebám školy v rámci stanoveného intervalu.

71. strana 128 cieľ 3-06.05 Vytvoriť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu na zníženie miery fragmentácie informácií o vzdelávacích príležitostiach a kvalifikáciách v počiatočnom a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave a na lepšie využívanie európskych zdrojov a nástrojov.
Klub 500 navrhuje zmeniť úlohu – nevytvárať pracovné skupiny a v rámci centrálneho informačného portálu zaviesť samostatnú sekciu.

72. strana 130 opatrenia cieľa 3-07 Profilácia učiacich sa. Podporou profilácie učiacich sa zvýšil status a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy.
Súčasný stav a problémy
Klub 500 nesúhlasí s tvrdením, že zavedenie priemerov na gymnáziá sú principiálne pomýlené chybným vnímaním dôvodov pre výber vzdelávacej cesty. ak by tomu tak bolo, tak by to spochybňovalo aj samotnú existenciu škôl pre nadané deti, na ktoré sú vyžadované prísne podmienky pre prijatie. Historicky bol na Slovensku zavedený systém priemerov na gymnáziá a dôsledkom toho boli absolventi s výbornými predpokladmi na uplatnenie v praxi.
V súlade s predchádzajúcimi pripomienkami Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že je jedným zo základných príčin súčasnej úrovne odborného vzdelávania je aj rozmach vysokoškolského vzdelávania a všeobecného stredoškolského vzdelávania, v dôsledku čoho deti, ktoré majú predpoklady byť kvalitnými odbornými kádrami študujú na gymnáziách, školách s maturitou a pokračujú na vysokých školách v smeroch, ktoré nie sú uplatniteľné v praxi. Aj v dôsledku toho nie je záujem o štúdium na odborných školách, nakoľko financovanie „na hlavu“ spôsobuje, že vysokú školu de facto skončí každý kto sa prihlási.

73. strana 134 opatrenia cieľa 3-08 Vzdelávanie v pracovnom prostredí. Zvýšil sa podiel vzdelávania v pracovnom prostredí (VVPP)161 prostredníctvom flexibilnejšieho prístupu k duálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom širšej a adresnejšej daňovej stimulácie podnikov na podporu ich zapojenia do praktického vyučovania.
Súčasný stav a jeho problémy
Klub 500 nesúhlasí s východiskom, že príprava na kľúč mladej pracovnej sily musí byť prioritne vecou podniku, a nie štátu. Štát ju jednak nezvláda a udržanie konkurencieschopnosti podniku ani nie je, striktne vzaté, vecou daňových poplatníkov. Ak teda autori tvrdia, že ju štát nezvláda, tak potom podniky ako daňoví poplatníci suplujú úlohy štátu! Práve konkurencieschopnosť podnikov udáva ich zamestnanosť, platenie odvodov a daní a je kľúčom k financovaniu základných úloh štátu. Bez konkurencieschopných podnikov by sa štát nemohol financovať. Konkurencieschopnosť podnikov je teda kľúčovým záujmom štátu! Je tragédiou ak toto pokojne konštatujeme (štát to nezvláda tak to dajme inému…) a neriešime príčiny tohto stavu!
Taktiež je nutné :
– finančnú stimuláciu riešiť systémovo legislatívne a celoplošne ( nie vo väzbe na krátkodobé a čiastkové projekty )
– normatívy principiálne nastaviť na odbory vzdelávania vo väzbe na zložitosť materiálneho a pedagogického zázemia
– nerozlišovať vykonávanie praktickej prípravy pri splnení stanovených podmienok od klasického duálu pri zvýhodňovaní duálu ( to iba znechutí školy a firmy, ktoré chcú aspoň čiastočne prispieť k praktickej príprave v systéme VVPP )
– pokiaľ budú pravidlá rovnaké a jasné pre všetkých nie je nutná ani firemná škola a každá škola sa bude snažiť byť tak trochu firemnou….

74. strana 134 opatrenia cieľa 3-08 Vzdelávanie v pracovnom prostredí. Zvýšil sa podiel vzdelávania v pracovnom prostredí (VVPP)161 prostredníctvom flexibilnejšieho prístupu k duálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom širšej a adresnejšej daňovej stimulácie podnikov na podporu ich zapojenia do praktického vyučovania.

Klub 500 navrhuje doplnenie opatrenia, ktorým sa presunie zodpovednosť za odborné vzdelávanie a prípravu presunie na štát, čim sa odstráni problém odborného vzdelávania na Slovensku – systém riadenia formou siedmych materiálne a personálne a finančne nevybavených stavovských a profesijných organizácií. To isté platí aj pre samosprávne kraje. Z pohľadu Klubu 500 je preto nevyhnutné zaviesť štíhle, centrálne, transparentné administratívne štruktúry ako základný prvok efektívnych systémov duálneho vzdelávania v súlade s odporúčaniami Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, ktorý pre SR spracoval analýzu Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní. SR by mala pristúpiť aj k prevzatiu kompetencií nad regionálnym školstvom späť priamo na ministerstvo školstva.

75. strana 134 opatrenia cieľa Cieľ 3-09 Podpora ďalšieho vzdelávania dospelých. Vďaka vhodným podporným nástrojom sa zvýšil podiel dospelej populácie v celoživotnom vzdelávaní.

Prioritu by malo mať správne nastavenie škôl (vrátane ich financovania) a až následne podpora vzdelávania zamestnancov – štát by mal zvážiť výšku takto vynaložených prostriedkov a ich opodstatnenie, pretože v prevažnej väčšine je to dôsledok zlého profilu absolventa školy a teda zbytočne zaplatených prostriedkov štátu, ktoré treba nanovo prefinancovať !
Preto odporúčame dôsledne rozlišovať pri akomkoľvek návrhu daňových úľav či inej motivácie medzi prehlbovaním či zvyšovaním vzdelávania v odbore a medzi dovzdelávaním pri absolvovaní nepotrebných a štátom platených odborov vzdelávania.

76. strana 148 opatrenia cieľa 4-01 Financovanie vzdelávania. Každoročne je zabezpečený dostatočný objem verejných zdrojov na žiaduce fungovanie regionálneho školstva, pričom sa dbá na ich hospodárne využitie a taký spôsob ich alokácie, ktorý podporuje naplnenie stanovených cieľov rozvoja výchovy a vzdelávania

Z pohľadu Klubu 500 musí byť cieľom reformy vytvorenie EFEKTÍVNEHO systému vzdelávania na Slovensku a zabezpečenie jeho udržateľného financovania. Znamená to vytvorenie racionálnej štruktúry/siete škôl všetkých typov. Nie je z pohľadu Klubu 500 prijateľné, aby materiál hovoril len o plošnom navyšovaní zdrojov a porovnával ho so súčasným stavom bez toho aby nedošlo k racionalizácii siete škôl – tak základných, stredných aj vysokých, k racionalizácii odborov vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce a v súlade s demografickým vývojom. Spolu stým je potrebné optimalizovať počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade s demografických vývojom (takmer 50% pokles žiakov na základných kolách oproti roku 1989, počet učiteľov poklesol len o cca 3%). Len potom je možné začať diskusiu na tému objemu financií potrebných na zabezpečenie prevádzky systému.

Klub 500 zároveň navrhuje vypustenie opatrení 4-01.07 Implementovať nástroje na podporu hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov a 4-01.08 Využívať transparentne zdroje zo štrukturálnych fondov na dosahovanie cieľov z tohto národného programu, nakoľko dodržiavanie zákonov považujeme za štandard, nie za reformné opatrenie! Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že práve riaditelia škôl sú kľúčovými osobami na zabezpečenie týchto cieľov a vo väčšine nie sú manažérmi s praxou. Je preto potrebné zabezpečiť podporu (ale aj vzdelávanie) na zabezpečenie tohto cieľa.
Z ohľadu Klubu 500 je potrebné hľadať nové príležitosti spolupráce a získavania finančných príspevkov zo súkromných zdrojov.

77. strana 152 cieľ 4-02.02 Podporovať novú kultúru riadenia výchovy a vzdelávania na úrovni všetkých aktérov, osobitne na úrovni ministerstva.

Klub 500 žiada vypustenie opatrenia, nakoľko sa jedná len o idealistické nereálne prianie a nemá nič spoločné s reformou.

78. strana 152 cieľ 4-02.04 Odčleniť ministerstvo vzdelávania, mládeže a športu od vysokých škôl, vedy a výskumu.

Klub 500 zásadným spôsobom nesúhlasí s navrhovaným členením ministerstva. Práve súčasný stav degradácie vysokoškolského vzdelávania, jeho neprepojenie na stredné školstvo je dôsledok zanedbanej komunikácie a izolovanosti centrálneho orgánu a potrieb praxe. Navrhovaným rozčlenením by podľa názoru Klubu 500 len došlo k navŕšeniu problémov.

79. strana 153 cieľ 4-02.09 Spresniť úlohy zriaďovateľa vo vzťahu k riadeniu školy.

Klub 500 žiada dopracovať pozíciu zriaďovateľa, resp. jeho vplyv na chod školy a riaditeľa v prípade ak sa jedná o tzv. firemnú školu a zriaďovateľ školu podstatným spôsobom aj financuje. Ak zriaďovateľ spolufinancuje chod školy mal by mať možnosť primerane a operatívne ovplyvňovať jej chod.

80. strana 154 cieľ 4-02.14 Rešpektovať princíp decentralizácie a subsidiarity.

Klub 500 zásadným spôsobom nesúhlasí s princípom potvrdenia decentralizácie. Slovensko ako malá krajina by naopak mala zaviesť centrálny systém riadenia v školstve a tento v rámci reformy presadiť. Len zavedením efektívneho centrálneho modelu je možné zabezpečiť efektívne vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu.

81. strana 155 opatrenia cieľa 4-03 Spolupráca aktérov výchovy a vzdelávania. Vzťahy medzi jednotlivými aktérmi výchovy a vzdelávania sú okrem zákonom určených vzťahov riadenia založené na princípoch partnerstva, participácie, spolupráce a otvorenej komunikácie.

Klub 500 navrhuje celý cieľ vypustiť, nakoľko sa jedná o duplicitné opatrenia s predchádzajúcimi kapitolami.

82. strana 157 opatrenie 4-04.01 Stanoviť možné opatrenia na racionalizáciu siete základných škôl.

Klub 500 navrhuje vypustiť čiastkové riešenia, ktoré autori naznačujú. Ak je definovaný problém siete škôl tak potom je potrebné prijať urýchlené opatrenia s cieľom jej racionalizácie.
Klub 500 taktiež žiada aby boli prijaté opatrenia na odstránenie politického problému, ktorý autori identifikovali. Ak sa pripravuje zásadná reforma, tak MUSÍ riešiť všetky identifikované problémy. Ak nerieši politický problém, reforma zostáva politickou.

83. strana 158 opatrenie 4-04.04 Analyzovať kvalitu vzdelávania na malých školách.

Klub 500 zásadne nesúhlasí s opatrením vykonávania výskumov na slovenských školách! Školstvo ako celok prepadlo v medzinárodných porovnaniach a vykonávanie výskumu v rámci celkovej nekvality nebude mať žiadnu vypovedaciu schopnosť! Klub 500 je presvedčený, že bolo vykonaných mnoho zahraničných výskumov na túto, alebo podobné témy. Výsledky medzinárodných porovnaní a štúdií je potrebné využiť.

84. strana 159 opatrenie 4-04.09 Stanoviť kritériá na vyradenie školy zo siete.

Klub 500 navrhuje do kritérií pre vyradenie školy zo siete zahrnúť aj výsledky žiakov, plnenie cieľov, kvalitu práce učiteľov, pri odborných stredných školách aj schopnosť uplatnenia žiakov po skončení vzdelávania, atď., pri veľmi nízkom % úspešnosti je takáto škola skôr príťažou pre pracovný trh.

85. strana 161 5. kapitola Kvalita, otvorenosť a dostupnosť vysokoškolského vzdelávania.

Klub 500 nesúhlasí s tvrdením „Kapacity slovenského vysokého školstva možno vo všeobecnosti hodnotiť ako dostatočné“. Naopak z pohľadu Klubu 500 sú kapacity zbytočne, neefektívne a neprispôsobené potrebám trhu práce.
Klub 500 zásadne nesúhlasí s ďalším zvyšovaním dostupnosti vysokoškolského vzdelávania externou, alebo dištančnou (on-line) formou.

86. strana 165 opatrenie 5-01.01 Zaviesť na vysokých školách vnútorné systémy zabezpečovania kvality vzdelávania.

Klub 500 navrhuje vytvorenie podmienok pre rozvoj komplexného manažérstva kvality na školách, ktoré podporí prvotnú transformačnú zmenu a umožní kontinuálne zlepšovanie tak ako poukazujú príklady dobrej praxe podnikov aplikujúcich napr. model EFQM, prípadne inštitúcií/orgánov štátnej správy aplikujúcich napr. model CAF.
Dlhodobo kritickým miestom VŠ vzdelávania je z pohľadu Klubu 500 zásadnejšia podpora študijných odborov v rámci technických vied a implementácia vhodného systému usmerňovania študentov SŠ na štúdium technických vied, čo je úzko späté aj s vysokým počtom VŠ zameraných predovšetkým na študijné odbory spoločenských vied. Z uvedeného dôvodu by predmetom NP mala byť v prvom rade predovšetkým racionalizácia siete vysokých škôl. Konštatovanie v Úvode II., že vysokoškolské vzdelávanie by malo byť dostupné pre všetkých občanov tomu však nenasvedčuje.

87. strana 167 opatrenia cieľa 5-02 Vonkajší systém zabezpečovania kvality vzdelávania. Hlavnou úlohou vonkajšieho systému zabezpečovania kvality vzdelávania – akreditácie, vykonávanej Akreditačnou agentúrou, je kontrola nastavenia vnútorných systémov zabezpečovania kva-lity vzdelávania a overenie, či ich uplatnenie v procese vysokoškolského vzdelávania zabezpečuje požadovanú kvalitu absolventov Zaviesť na vysokých školách vnútorné systémy zabezpečovania kvality vzdelávania.

Klub 500 navrhuje do systému akreditácii potrebné zapracovať aj ukazovateľ analýzu uplatniteľnosti absolventov predkladaného odboru na trhu práce a tiež počtu absolventov daného odboru, ktorých trh práce ročne potrebuje, aby sa predišlo bezlimitnému generovaniu málo uplatniteľných absolventov, čoho výsledkom je zvýšená záťaž pre úrady práce a súčasne problémy s obsadením pracovných pozícií, keďže na trhu by sa objavila vysoká ponuka ľudí s nežiadanou kvalifikáciou, pričom ich preškolenie by znamenalo ďalšie výrazne náklady pre zamestnávateľa.

88. strana 174 opatrenie 5-04.01 Zvyšovať platy vysokoškolských učiteľov v rámci plánu zvyšovania platov všetkých učiteľov.

Klub 500 podobne ako tomu bolo u ostatných kategórií pedagogických zamestnancov nesúhlasí s plošným zvyšovaním platov. Z pohľadu štruktúry vysokých škôl sa je potrebné intenzívne zaoberať aj rušením vysokých škôl (alebo odborov) ktoré nemajú uplatnenie na trhu práce. Optimalizáciou môže dôjsť aj uvoľneniu vysokoškolských učiteľov pre potreby škôl a odborov, ktoré sú na trhu žiadané. Na základe hodnotenia kvality je možné potom pristupovať k zvyšovaniu platov vysokoškolských učiteľov.
Zároveň je potrebné, vzhľadom na vekovú štruktúru vysokoškolských učiteľov, vypracovať plán vypracovať plán nástupníctva, vzhľadom na nízku ponuku voľne dostupných vysokoškolských učiteľov na trhu práce je potrebné uvažovať o výchove nástupcov z radov študentov/doktorandov a ich systematické vedenie aj vzdelávanie k budúcej profesii podporený motivátorom, či už v podobe štipendia, alebo iných nefinančných benefitov a príležitostí. Je nevyhnutné uvažovať aj o zapojení odborníkov z praxe.

89. strana 175 opatrenie 5-04.06 Vytvoriť centrálny portál na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov.

Vzhľadom na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu by bolo vhodné využiť existujúce portály (napr. www.istp.sk; www.portalvs.sk).

90. strana 181 opatrenia cieľa 5-07 Profesijné študijné programy. Vysoké školy spolupracujú so zamestnávateľmi pri tvorbe ponuky vzdelávania, ktoré umožňuje získať študentom zručnosti potrebné na trhu práce, prostredníctvom vzdelávania v pracovnom prostredí a rozširovaním profesijne orientovaných študijných programov.

Klub 500 navrhuje doplniť opatrenie prehodnotiť nevyhnutnosť dvojstupňového vysokoškolského vzdelávania, nakoľko u viacerých odborov je ukončenie bakalárskeho stupňa nedostatočné a pre potreby zamestnávateľa nezaujímavé, nakoľko odborná profilácia s praktickou využiteľnosťou absolventa sa začína až do 2.stupňa VŠ.

91. strana 183 opatrenie 5-08.01 Vytvoriť z úrovne ministerstva motiváciu pre väčšiu internacionalizáciu vysokých škôl.

Klub 500 navrhuje upraviť opatrenie „Viac študijných programov bude poskytovaných v anglickom jazyku“ na „Viac študijných programov bude poskytovaných v cudzom jazyku“.

92. strana 184 opatrenia cieľa 5-09 Liberálne štúdiá. Vysokoškolské štúdium sa môže uskutočňovať aj podľa modelu liberálnych štúdií.

Klub 500 navrhuje vypustiť opatrenia. Trh práce na Slovensku pociťuje akútnu nedostatok absolventov v prírodných a technických smeroch, pričom náprava tohto stavu by bola zásadným reformným opatrením. Klub 500 žiada, aby akékoľvek experimenty boli zavádzané LEN na základe požiadaviek trhu práce a nie ako výsledok akademických debát.

93. strana 185 opatrenia cieľa 5-10 Požiadavky vysokých škôl voči stredným školám. Vysoké školy spolupracujú pri stanovení minimálnych výstupných vzdelávacích štandardov na stredných školách, pričom vychádzajú zo svojich vstupných požiadaviek na prijatie uchádzača o štúdium.

Z pohľadu Klubu 500 pokles študentov na vysokých školách je dôsledkom nepriaznivého demografického vývoja a nie zavádzaním opatrení. Žiadame uvedené do materiálu priamo uviesť.
Klub 500 zároveň žiada doplnenie opatrenia o zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky a povinných prijímacích skúšok na vysoké školy s cieľom zamedziť ďalšiemu úpadku úrovne VŠ vzdelávania.

94. strana 185 opatrenia cieľa 5-11 Profilácia vysokých škôl. Doterajšia kategorizácia vysokých škôl je nahradená ich profiláciou na základe rozhodnutia vysokej školy o svojom poslaní, čo sa zohľadňuje pri jej hodnotení. Sieť vysokých škôl je diverzifikovaná, optimalizovaná a konsolidovaná rozsahom i kvalitou. Profilácia vysokých škôl odráža ich spoločenské poslanie a rozmanitosť vzdelávacích potrieb obyvateľstva. Diferenciácia a diverzifikácia siete vysokých škôl sa realizuje na báze ich sebaprofilácie prostredníctvom strategického dlhodobého zámeru.

Klubu 500 zásadne nesúhlasí so zavádzaním akejsi podoby neregulovanej sebaprofilácie vysokej školy. Z pohľadu Klubu 500 musí profilácia vysokých škôl (financovaných z verejných zdrojov) zohľadňovať potreby trhu práce a možnosti ekonomiky. Dlhodobé zámery musia zohľadňovať dosiahnutie stanovenej uplatniteľnosti absolventov vo vyštudovanom odbore.

95. strana 190 opatrenia cieľa 5-12 Dostupnosť vzdelávania. Vysokoškolské vzdelávanie je dostupné pre všetkých, ktorí preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie. Štát pomáha odstraňovať prekážky ekonomického charakteru alebo charakteru špecifických potrieb, napríklad zdravotného postihnutia či sociálneho vylúčenia, brániace dostupnosti vzdelávania.

Klubu 500 zásadne nesúhlasí s deklarovaným princípom dostupnosti VŠ vzdelávania pre všetkých. Z pohľadu Klubu 500 dostupnosť vysokoškolského vzdelávania pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem je už v súčasnosti základným dôvodom degradácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Potvrdenie uvedeného smeru ako strategického cieľa z pohľadu Klubu 500 bude smerovať k ďalšiemu úpadku vysokoškolského vzdelávania.
Práve naopak, Slovenská republika by z pohľadu Klubu 500 a z hľadiska vyváženej štruktúry pracovnej sily mala pristúpiť k zásadnému znižovaniu počtu študentov na vysokých školách.

96. strana 199 opatrenie 6-03.02 Rozvíjať systém viaczdrojového financovania aplikácií tvorivej činnosti v partnerstve s ich odberateľmi z praxe.

Klubu 500 navrhuje zmeniť poradie, akým sa rozvíja systém, a to v prvom rade formou zmluvných foriem (dopyt, zákazka) v kooperácii s partnermi z praxe a užívateľmi výsledkov a až následne formou start-upov, spin-offov pri vysokých školách.

97. strana 201 opatrenia cieľa 6-05 Súťažné financovanie vedy. Grantové agentúry fungujú transparentne a finančné prostriedky na súťažnú podporu výskumu a vývoja sa postupne zvyšujú.

Klub 500 v rámci cieľa odporúča zabezpečiť aj náležitú osvetu a podporu pre súťažné financovanie vedy ako také.

98. strana 203 opatrenia cieľa Cieľ 6-06 Rozvoj vedeckých parkov. Rozvíja sa potenciál univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier vybudovaných z európskych fondov.

Klub 500 sa pýta ako je možné, že parky ktoré boli dobudované len v nedávnom období nemali rozpracovaný model ich fungovania a udržateľného financovania. Z pohľadu Klubu 500 musela byť súčasťou projektu udržateľnosť 5 rokov po ukončení projektu. Klub 500 preto navrhuje preveriť, akou formou je v projektoch udržateľnosť deklarovaná a prijať opatrenia na jej zabezpečenie.
Klub 500 zároveň odporúča realizovať prezentačné podujatia, ktoré zabezpečia informovanie odbornej verejnosti, zástupcov podnikateľov o jednotlivých parkoch, ich personálnom a materiálnom vybavení a možnostiach spolupráce.

99. strana 204 opatrenie 6-06.03 Vytvoriť model financovania vedeckých parkov a centier predovšetkým z európskych zdrojov a z vlastných zdrojov parkov a centier.

Klub 500 nesúhlasí aby hlavným zdrojom financovania vedeckých parkov bol európske zdroje. Klub 500 je presvedčený, e hlavným zdrojom financovania musia byť vlastné zdroje vytvorené na základe efektívnej spolupráce verejného a súkromného sektora. Verejné zdroje môžu byť využité ako doplnkový zdroj financovania. Na základe toho Klub 500 navrhuje zmenu opatrenia nasledovne: Vytvoriť model financovania vedeckých parkov a centier predovšetkým z vlastných zdrojov parkov a centier získaných efektívnou spoluprácou so súkromným sektorom a doplnkovo z európskych zdrojov.

100. strana 215 8. kapitola. Riadenia a financovanie vysokého školstva.

Z pohľadu Klubu 500 je jedným z hlavných problémov podfinancovania vysokého školstva (a nie len jeho) je neefektivita daná jeho neriadeným rozmachom. Väčšina súčasných vysokých škôl nevie zabezpečiť uplatniteľnosť svojich absolventov vo vyštudovanom odbore, čím nastáva otázka potreby financovania celej siete vysokých škôl z verejných zdrojov. Pokiaľ nebude na Slovensku vybudovaná efektívna sieť vysokých škôl zabezpečujúcich štúdiá pre potreby trhu práce, je neprijateľné hovoriť o jednostrannom navyšovaní rozpočtu. Doposiaľ nebolo zodpovedané na otázku, aká má byť efektívna sieť vysokých škôl, v akých odboroch, v akom personálnom a materiálnom vybavení a aký objem prostriedkov potrebuje a z akých zdrojov. Odpovede na tieto otázky by mal materiál zabezpečiť, resp. vytvoriť predpoklady na ich zodpovedanie.
Predkladané opatrenia cieľa sú v princípe len ďalším navyšovaním prostriedkov na financovanie „všetkého“, čím sa strácajú priority a prehľad v opatreniach. Hlavným cieľom by malo byť odstránenie súčasného systému financovania „na hlavu“ a jeho nahradením záväzným financovaním maximálneho stanoveného počtu študentov v odbore.
Klub 500 zároveň odporúča zásadné zníženie/zlúčenie opatrení.

101. strana 217 opatrenie 8-01.03 Zvyšovať prostriedky na podporu rozvoja výskumu na vysokých školách. Súčasťou plánu na zvyšovanie verejných výdavkov na vysoké školy bude aj samostatná projekcia zvyšovania výdavkov na vedu a výskum na vysokých školách s dôrazom na posilnenie súťažných foriem financovania (projektové a grantové zdroje).

Klub 500 odporúča zaviesť aj odpočet výsledkov vedy a výskumu na vysokých školách, nakoľko aj v súčasnosti je veda a výskum na vysokých školách financovaná čiastkou viac ako 130 ml Eur. (SAV napríklad predkladá svoju ročnú správu).

102. strana 217 opatrenia cieľa 8-02 Alokácia štátnej dotácie pre vysoké školy. Spôsob alokácie štátnej dotácie jednotlivým vysokým školám je zmenený tak, aby podporoval stanovené ciele. Finančné prostriedky sa prideľujú na základe zmluvného kontraktu medzi ministerstvom školstva a vysokou školou s výhľadom na obdobie troch rokov.).

Predkladané opatrenia cieľa sú v princípe len ďalším navyšovaním prostriedkov na financovanie „všetkého“, čím sa strácajú priority a prehľad v opatreniach. Hlavným cieľom by malo byť odstránenie súčasného systému financovania „na hlavu“ a jeho nahradením záväzným financovaním maximálneho stanoveného počtu študentov v odbore.

ZÁVEREČNÉ ODPORUČENIE:
Klub 500 súhlasí s tým, aby v spolupráci so širokým spektrom dotknutých subjektov boli spracované základné tézy reštrukturalizácie vzdelávacieho systému na Slovensku. Odporúčame, materiál vychádzal z demografického vývoja spoločnosti a spoločenskej potreby trhu práce tak, aby každý občan ktorý ukončí základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie mal aj vzdelanie na úrovni ukončeného stupňa.
Klub 500 odporúča tento materiál stiahnuť z rokovania, nakoľko ho považuje za materiál, ktorý nezodpovedá úrovni 21. storočia a ekonomickej, sociálnej a spoločenskej úrovni Slovenskej republiky.