Spoločný návrh SOPK a Klubu 500 na prijatie opatrení na pomoc veľkým podnikom na vyrovnanie sa s dôsledkami pandémie koronavírusu

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Klub 500 predkladajú nasledujúci návrh opatrení na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu.  Vláda Slovenskej republiky by mala prijať uvedené opatrenia na definované obdobie s možnosťou jeho predĺženia v závislosti na vývoji situácie.

Návrh je plne v súlade s Oznámením Komisie číslo 2020/C 112 I/01 – Zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, ktorá v článku 6 definuje: „Podobne môžu členské štáty v záujme ochrany zamestnanosti zvážiť príspevok na mzdové náklady podnikov, ktoré by inak v dôsledku nákazy COVID-19 prepúšťali pracovníkov. Ak sa takéto schémy podpory uplatnia v celej ekonomike, nevzťahuje sa na ne kontrola štátnej pomoci. Ak sa obmedzujú napríklad iba na určité sektory (doprava, cestovný ruch, zdravotníctvo), regióny alebo typy podnikov, ide o pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. „

Navrhujeme:

  1. Aby štát na seba prevzal časť celkových osobných nákladov zamestnancov všetkých podnikov ktoré majú problémy tak, ako sa navrhuje pre malé podniky, plošným vzorcom 60-20-20 (60% príspevok štátu, 20% príspevok zamestnávateľa a 20% príspevok zamestnanca).
  2. Aby štát po vzore napríklad Maďarska vyhlásil pre podnikateľov moratórium splácanie úverov, leasingových splátok vrátane úrokov z nich, ako aj moratórium na jednostranné zmeny úverových a leasingových zmlúv a na sankcie vyplývajúce z neplnenia ukazovateľov z týchto zmlúv.
  3. Aby štát napríklad po vzore Nemecka pozastavil účinnosť ustanovení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii vo vzťahu k veriteľským podaniam na konkurz, moratórium vo vzťahu povinnosti štatutárov vyhlásiť na seba konkurz, ale aj moratórium na exekúcie tak, aby nedochádzalo k násilným prevzatiam podnikov a zneužívaniu súčasnej krízovej situácie. Je zároveň začať diskusiu na tému filozofickej zmeny Zákona o konkurze a reštrukturalizácii s cieľom uprednostnenia reštrukturalizácie pred konkurzom.  
  4. Aby štát prostredníctvom ÚRSO zmenil systém stanovovania poplatkov za distribúciu elektriny a plynu tak, aby sa tieto fakturovali len v takej výške, akú odberateľ počas mesiaca využil (hodnota nameraná elektromerom, plynomerom – poplatok za výkon, rezervovanú kapacitu, a pod. ).
  5. Aby štát vyčlenil dostatok úverových zdrojov prostredníctvom EXIMBANKY, SZRB, SIH pre všetky podnikateľské subjekty na bezúročné úvery a štátom garantované úvery na zabezpečenie minimálnej prevádzky a udržanie podnikania a kapitálové posilnenie podnikov.
  6. Aby sa uzákonila kompetencia pre MHSR udeliť individuálnu štátnu pomoc podnikom v odôvodnených prípadoch. V tom prípade individuálna schéma štátnej pomoci notifikovaná v Bruseli.
  7. Aby štát pripravil schému kompenzácie časti nákladov pre podniky, ktoré v súčasnosti vyrábajú (sú v prevádzke) za prísnych prevádzkových podmienok., ktoré spôsobujú významný rast nákladov týchto spoločností.

Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Slovenská obchodná a priemyselná komora

Ing. Vladimír Soták
Klub 500