Slovensko znečisťuje ovzdušie menej ako Česko, no zaplatiť má podstatne viac

Jeden Slovák vyprodukuje oveľa menej látok znečisťujúcich ovzdušie ako jeden Čech či Poliak. Slovensko zároveň produkuje menej emisií, ako je priemer krajín V4. V podiele množstva emisií na obyvateľa (93.52 kg) nie sme podstatne horší ako Rakúsko (90,56 kg), ktoré je považované za zelenú krajinu. Napriek tomu chce ministerstvo životného prostredia enormne zvýšiť poplatky za znečisťovanie ovzdušia, ktoré zaplatia najmä priemyselné podniky. Navrhovaná výška poplatkov navyše nezohľadňuje environmentálne správanie sa subjektov. Tie v minulosti investovali do ekológie nemalé finančné prostriedky a veľakrát emisie produkujú na prahových hodnotách stanovených limitov. Klub 500 zdôrazňuje, že namiesto želaného efektu a motivácie prinesú vysoké poplatky predovšetkým vyššie ceny a nižšiu konkurencieschopnosť.

http://www.linkedin.com/company/klub-500