Pripomienky k zákonu o poisťovníctve

Klub 500 považuje za neprijateľné a zásadne nesúhlasí s návrhom Ministerstva financií na zavedenie povinného 8 % odvodu pre všetky neživotné poistenia. Ministerstvo financií plánuje využiť získané finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia a vybavenie požiranych staníc.
Klub 500 si uplatnil k predloženej novele zásadné pripomienky:
Klub 500 má za to, že je neprijateľné, aby sa prijímali účelové novely odvodov, ktorých jediným cieľom je – podľa predkladacej správy – zlepšovanie stavu verejných financií. Účelom odvodu do fondu tak, ako bol zriadený je prispievať na zákonom definované účely, pre jednotlivé zložky ministerstva vnútra. Návrh zákona ani jeho časti nešpecifikujú, ani neanalyzujú použitie prostriedkov fondu ani žiadnym spôsobom nedefinuje potrebu navyšovania rozpočtu fondu pre naplnenie zákonom definovaného účelu. Znova zdôrazňujeme, že je neprijateľné, aby zákon zdôvodňoval uvedené navyšovanie „zlepšením stavu verejných financií“!!!

Klub 500 má za to, že účelom odvodu ako takého nie je zlepšovať stav verejných financií prenášaním odvodových povinností na podnikateľské subjekty, ale čiastočne prispievať na materiálno-technické vybavenie z vecne príslušného, resp. súvisiaceho poistenia. Z pohľadu Klubu 500 je aj súčasný právny stav, v ktorom štát prenáša financovanie svojich zákonných kompetencií na podnikateľské subjekty formou špeciálnych a osobitných odvodov, za neudržateľný. Klub 500 nevidí žiadny dôvod k tomu, aby sa napríklad z poistenia zodpovednosti (alebo iných poistení) prispievalo 8% na hasičov a zložky ministerstva vnútra (resp. na účely uvedené v návrhu). Návrh zavádza do právneho poriadku nepredvídateľnosť a právnu nestabilitu. Poistné zmluvy sa uzatvárajú spravidla na niekoľko rokov, rovnako sa na niekoľko rokov dopredu vytvára aj obchodná a ekonomická stratégia jednotlivých poisťovní. Klub 500 má za to, že zavedenie takéhoto odvodu bude mať priamy vplyv na hospodárske výsledky jednotlivých poisťovní. Zavedenie takéhoto odvodu vytvára tlak na menšie a malé poisťovne, ktorých poisťovaný poistný kmeň nemusí byť dostatočne veľký na to, aby bolo ich fungovanie v niektorých sektoroch životného poistenia po zavedení odvodu rentabilné. Nie je stanovený presný spôsob rozdeľovania finančných prostriedkov. Návrh nijako nezabezpečuje a nerieši, aby sa vyzbierané finančné prostriedky vynakladali efektívne a hospodárne. Návrh zákona nerieši ako sa so zavedením odvodu majú poisťovne vysporiadať pri už uzatvorených poistných zmluvách. Takýto postup zavádza právnu neistotu na strane poisťovne i jej klientov v rámci ich súčasných zmluvných vzťahov.

Negatívne dôsledky vo vzťahu k poisťovniam: Návrh je diskriminačný vo vzťahu ku konkrétnym subjektom a produktom finančného trhu. Domnievame sa, že vo svojej podstate ide o zavedenie novej dane, ktorá je však zavádzaná nesystematicky a v rozpore s daňovým systémom. Zároveň – oproti štandardnému zdaňovaniu – do takto odvádzaného odvodu nie je možné zahrnúť náklady súvisiace s vykonávaním poisťovacej činnosti. Poisťovniam vzniknú zvýšené administratívne náklady vyplývajúce jednaj z povinnosti zapracovať odvod do svojich poistno-matematických vzorcov, do jednotlivých poistných zmlúv a do právnych vzťahov s jednotlivými distribučnými kanálmi (najmä finančnými agentmi).

Z pohľadu Klubu 500 bude dôsledkom návrhu zákona plošné zvýšenie poistných sadzieb pre obyvateľstvo aj podnikateľský sektor o 8%