Odborársky návrh je krajne nezodpovedný. Zastavenie výroby by spôsobilo celkový kolaps a ohrozilo by zabezpečenie životných potrieb obyvateľov.

Podniky združené v Klube 500 tvrdo odmietajú medializovanú požiadavku odborárov na kompletné zastavenie slovenského priemyslu a podnikov. Považujú ju za nezodpovednú a jej uplatnenie by malo veľmi negatívne dôsledky nielen na podniky, ale i na samotných zamestnancov, obyvateľov Slovenska, ako aj celé fungovanie krajiny.

Slovensko i jeho priemysel sa nachádzajú v bezprecedentnej situácii. Pre jej zvládnutie je kľúčové zachovať rozvahu a pokoj. Toho základom je i dostupnosť potravín a ďalších produktov základnej dennej spotreby – papiera, čistiacich prostriedkov – ale tiež energií, pohonných hmôt, dopravy,  a komunikačných prostriedkov. A to vieme zabezpečiť len ďalšou prevádzkou podnikov, ktoré tieto produkty alebo suroviny k nim vyrábajú. Samozrejme, pri dodržiavaní najvyšších možných opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. Rovnako, ako to robia v tejto kritickej situácii i ostatné štáty EÚ.

Jednotlivé výrobné odvetvia sú na seba úzko naviazané a výpadok niektorých z nich by mohol znamenať, že nebudeme schopní pokryť ani základné potreby ľudí v tejto zložitej situácii. Papierenský, či potravinársky priemysel nie je schopný fungovať bez chemického priemyslu. 

 Ako zvládnuť krízovú situáciu spoločne
Odbormi navrhované „riešenie“ v zmysle „zhasnite a zamknite“ je extrémne nezodpovedné a nebezpečné. Po jeho aplikovaní by sa zastavili elektrárne, vodárne, distribučné a prenosové podniky, prestali by sa vyrábať potraviny, skladovať a distribuovať ovocie a zelenina, prestali by sa vyrábať hygienické a dezinfekčné prostriedky. Inými slovami, Slovensko by sa ocitlo v nebezpečnej situácii.

Očakávali by sme, že odbory pomôžu zamestnávateľom i zdravotníkom zvládnuť túto situáciu s čo najnižšími dopadmi. Bolo by preto oveľa prínosnejšie, ak by sa odborári sústredili na riešenia skutočných, kľúčových problémov zamestnancov, ktoré mimoriadna situácia spojená s novým koronavírusom prináša. Napríklad individuálnej osvete zamestnancov ako sa pred vírusom chrániť v konkrétnych situáciách na pracovisku.

Je potrebné okamžite riešiť ekonomické dopady
Úplné zastavenie výroby by znamenalo ekonomickú katastrofu.  Ak začnú priemyselné podniky krachovať, v štátnej pokladnici budú chýbať miliardy eur a na úradoch zároveň pribudnú masy nezamestnaných. Ak budeme disciplinovaní, rozumní a triezvo zmýšľajúci, dokážeme tieto dopady eliminovať.
 
„Treba si uvedomiť, že priemyselná výroba v EÚ (s niektorými výnimkami) ďalej prebieha. Slovensko si v tejto situácii nemôže dovoliť paralyzovať svoj priemysel. Na základe priebežnej komunikácie s krízovým štábom prijímajú podniky združené v Klube 500 opatrenia tak, aby sme dokázali zabezpečiť zdravotne bezpečnú prevádzku a zamedzili šíreniu vírusu na pracovisku. Posledné, čo Slovensko teraz potrebuje, je chaos a panika,“ hovorí Tibor Gregor, výkonný predseda Klubu 500.

„Ceníme si rámcový návrh opatrení avizovaných vládou pripravený ministerstvom hospodárstva v súčinnosti s R. Sulíkom ako budúcim ministrom hospodárstva. Je však potrebné v čo najkratšom čase prijať už konkrétne opatrenia, ktoré budú okamžite riešiť čoraz zložitejšiu situáciu slovenských priemyselných podnikov. Firmy majú prevádzkové náklady, vrátane nemalých, priebežných platených daní a odvodov štátu. Pomoc poskytnutá až po úspešnom zvládnutí nového koronavírusu by prišla neskoro, podniky ju potrebujú teraz. Neskôr by mohla nájsť mnohé podniky na kolenách,“ apeluje Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 a upozorňuje na skutočnosť, že priemysel tvorí tiež chrbtovú kosť príjmov štátu a zamestnanosti.

Príklady opatrení z iných krajín EÚ
Vzorov z jednotlivých krajín EU a zo sveta máme viac než dosť. Či už je to prevzatie 75% nákladov na pracovnú silu v Dánsku, prevzatie celkových nákladov na nemocenskú ako aj nákladov na dočasné prepúšťanie z dôvodu krízy, prípadne odloženie zaplatenia daní a DPH v prípade firiem až o jeden rok, a to so spätnou platnosťou od začiatku roku 2020 vo Švédsku, 550 mld. eur balík pomoci v Nemecku, ktorý umožní neobmedzený prístup k úverom pre firmy s cieľom udržať ich počas krízy spôsobenej novým koronavírusom nad vodou.