Novela zákona spôsobí chaos a ohrozí celý trh s pôdou

TLAČOVÁ SPRÁVA Z TK 2017 VÁŽNA KRÍZA SLOVENSKÉHO AGROBIZNISU

Bratislava, 4. októbra 2017 – Významné stavovské organizácie združujúce 80 percent slovenských zamestnávateľov (nielen) v poľnohospodárstve vyjadrujú ostrý nesúhlas s novelou zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

Zástupcovia zamestnávateľských združení preto predstavili alternatívne riešenia pre ministerstvo pôdohospodárstva. Tieto riešenia by riziko pre občanov aj podnikateľské prostredie na trhu s pôdou výrazne znížili.

Svoj nesúhlas s pripravenou novelou verejne vyjadrili:
-Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
-Potravinárska komora Slovenska
-Slovenská obchodná a priemyselná komora
-Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení,
-Republiková únia zamestnávateľov
-Klub 500.

Organizácie verejne a dôrazne upozorňujú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že úpravy v zákone môžu do poľnohospodárstva a produkcie potravín priniesť chaos a ohroziť stabilitu podnikateľského prostredia na trhu s pôdou.

Najväčšie problémy nového zákona

Novelou zavádzané zmeny v nájomných vzťahoch nepomôžu malým začínajúcim farmárom. Naopak, spôsobia problémy produkujúcim poľnohospodárom a ohrozia ich investície, ktoré súvisia s výrobou zdravých, škandálmi nepoznačených potravín. Alternatívne riešenia, ktoré navrhujú stavovské organizácie, by pomohli dosiahnuť ciele novely deklarované ministerstvom, a to bez negatívneho dopadu. Najzásadnejšie pripomienky k novele zákona však doteraz neboli zo strany ministerstva pôdohospodárstva akceptované. Zároveň platí, že návrh zákona vznikol za nejasných okolností a nejasným pozadím.
Pripravovaná novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov zahŕňa viaceré neželané zmeny, ktoré stavovské organizácie hodnotia ako rizikové pre celý sektor.
Ministerstvu pôdohospodárstva navrhli ich prehodnotenie. Ide predovšetkým o zámer zrušenia automatickej obnovy nájomných zmlúv, či umožnenie ukončenia nájomných zmlúv prenajímateľom z dôvodu predaja podniku, alebo zmeny v spôsobe vytyčovania náhradných pozemkov.

Nájomné zmluvy do 5 rokov

Aktuálne platí, že na Slovensku je 80 až 90 % pozemkov v poľnohospodárskej výrobe užívaných na základe nájomných zmlúv. V praxi je nereálne zabezpečiť, aby bolo možné odkúpiť pozemky od spoluvlastníkov. Poľnohospodár tak musí uzavrieť stovky (pri menších podnikateľoch) až tisíce (pri väčších podnikateľoch) nájomných zmlúv a udržiavať ich v platnosti. Navrhovaná zmena by vytvorila neprimeranú administratívnu záťaž. Prirodzene, bez nájmu pozemkov by veľká väčšina poľnohospodárov nebola schopná zabezpečiť výrobu.
V prípade vlastníkov, ktorí o svoje vlastníctvo nejavia záujem, je automatická obnova nájmu pre nájomcu výhodná. Zároveň platí, že poľnohospodárska pôda by zánikom nájomného vzťahu bola znehodnotená. Stavovské organizácie preto navrhujú, aby bola ponechaná možnosť automatickej obnovy na maximálne 5 rokov, a to so zachovaním ročnej výpovednej lehoty zo strany nájomcov. Ide pritom o kompromisný návrh, pod ktorý sa podpísalo 5 stavovských organizácií.

Nediskriminujme poľnohospodárov

Už v súčasnosti platí možnosť ukončenia nájomných zmlúv zo strany prenajímateľa z dôvodu predaja podniku. Po novom by však mali byť prenajímatelia o tejto zmene proaktívne informovaní.
Stavovské organizácie nesúhlasia s tým, aby boli podnikatelia pôsobiaci v poľnohospodárstve diskriminovaní oproti podnikateľom v iných sektoroch hospodárstva. Hodnotu predávaného podniku totiž určujú práve nájomné vzťahy k poľnohospodárskym pozemkom. Zamestnávateľské organizácie vnímajú navrhované riešenie výrazne negatívne, nakoľko zasahuje do práva vlastniť majetok a do práva na podnikanie. Navrhujeme preto príslušné ustanovenie v plnom rozsahu vypustiť zo zákona.

Vláda neplní prísľuby

Zároveň v čase meniacich sa pravidiel na trhu s pôdou prichádza do legislatívneho procesu aj návrh štátneho rozpočtu na rok 2018. Stavovské organizácie hodnotia negatívne, že o návrhu sa dozvedeli najmä prostredníctvom médií a ani nebol s predstaviteľmi týchto združení konzultovaný dostatočne dopredu.
Pokiaľ vláda nesplní sľuby o navýšení štátnej pomoci v agrosektore, poľnohospodári budú aj v ďalšom období ťahať za kratší koniec a spolu s novými zaťaženiami vyplývajúcimi z novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy sa opäť zníži ich konkurencieschopnosť.
Vláda sa v Programovom vyhlásení zaviazala, že bude považovať pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúre ekonomiky.
Šesť stavovských organizácií preto aj takýmto spôsobom apeluje na členov vládneho kabinetu, aby zaručili agropotravinárskemu odvetviu na Slovensku svojimi pripravovanými legislatívnymi zmenami dôstojné podmienky na fungovanie poľnohospodárskych subjektov, na ich prácu, výrobu zdravých potravín a celkový rozvoj vidieka. V kontexte s rozvojom agropotravinárskeho sektora okolitých krajín je to viac než žiaduce.