Nemôžeme súhlasiť so snahou vlády mať kontrolu nad vlastníckymi pomermi vo veľkých podnikoch

Ochrana strategických podnikov má význam, nie však za cenu extrémnych, nepremyslených a neprediskutovaných riešení, ktoré neprimerane zasahujú do ústavou garantovaných práv. Upozorňuje na to Klub 500. Vláda bez diskusie so zástupcami podnikov schválila návrh zákona, ktorým chce obmedziť prevody firiem z takzvanej kritickej infraštruktúry, dokonca aj predaj čo i len 5-percentného podielu. Podľa Klubu 500 ide o bezprecedentné riešenie, ktoré by malo negatívny dopad na podnikateľské prostredie a prinieslo by so sebou množstvo sporov. Predložený návrh zákona je podľa Klubu 500 v súčasnom znení neakceptovateľný, preto ho žiada stiahnuť z legislatívneho procesu.

Do parlamentu smeruje v skrátenom legislatívnom konaní novela zákona o kritickej infraštruktúre, podľa ktorej bude vláda rozhodovať  o tom, či niekto bude môcť predať  alebo kúpiť energetickú, hutnícku, chemickú, farmaceutickú fabriku, zaradenú do kritickej infraštruktúry (ktorej zoznam je neverejný) alebo jej podiel. Vláda o návrhu nediskutovala so zástupcami dotknutých segmentov a podľa Klubu 500 schválila návrh, ktorý zásadným spôsobom zasahuje do ústavou garantovaných práv: „ Vláda opäť porušila legislatívne pravidlá, keď o návrhu nebolo vedené riadne pripomienkové konanie. Zároveň využila skrátené legislatívne konanie, čo koaličné strany za predchádzajúcich vlád sami tvrdo kritizovali a čo je nepochybne v rozpore z Programovým vyhlásením Vlády,“ upozorňuje výkonný riaditeľ  Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 rozumie, že vláda chce chrániť strategické záujmy v spoločnostiach, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry. Avšak narýchlo schválená novela zákona o kritickej infraštruktúre navrhuje extrémne riešenia, ktoré sú úplne nad rámec štandardov v rámci krajín Európskej únie. A to najmä kvôli obmedzovaniu prevodov v rámci EÚ, nezmyselne nízkej úrovni podielu, kedy sa pri jeho prevode zakladá povinnosť získať súhlas vlády a tiež nevhodne definovaným kritériám pre schválenie takéhoto prevodu. „Ide o nekvalitnú a narýchlo pripravenú novelu, ktorá zasahuje do nedotknuteľnosti vlastníckych práv, je podľa nášho názoru v rozpore v právom EÚ a aj v rozpore s ústavou Slovenskej republiky“ zdôrazňuje  výkonný riaditeľ  Klubu 500 Tibor Gregor.

Ako príklad nezmyselnosti novely poukazuje Klub 500 aj na skutočnosť, že súhlasu vlády podlieha aj prevod vlastníckych práv osôb, ktoré majú nepriamu účasť na základnom imaní, alebo hlasovacích právach a ktoré sú napríklad obchodované na svetových burzách. „V prípade schválenia takejto novely by došlo k nezvratnému poškodeniu Slovenskej republiky v zmysle  globálneho investičného prostredia. Takto nastavené podmienky sa stanú predmetom zdĺhavých súdnych sporov, ktoré, kým nebudú vyriešené, dávajú priestor na politizáciu hospodárstva.“ upozorňuje výkonný riaditeľ  Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 nemôže súhlasiť s tým, aby štát prostredníctvom zákona obmedzoval vlastnícke práva, garantované Ústavou Slovenskej republiky a  ovplyvňoval fungovanie súkromných spoločností.  Predložený návrh zákona je podľa Klubu 500 v súčasnom znení neakceptovateľný, preto ho žiada stiahnuť z legislatívneho procesu.