Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (zákon o štátnej pomoci)

všeobecne 

Klub 500 navrhuje zvážiť výšku štátnej pomoci, od ktorej bude povinnosť zverejňovať štátnu pomoc v registri.

§2 a §6 

Klub 500 navrhuje zlúčiť tieto paragrafy do jedného a presne definovať pojmy ako poskytovateľ, príjemca, právny úkon. Zároveň sme presvedčený, že z hľadiska legislatívneho jazyka je §2 iba definícia legislatívnych skratiek a nie definícia pojmov.

§3 ods. ods.2 

Klub 500 navrhuje presnú definíciu úloh koordinátora štátnej pomoci.

§7 ods. 1 písm g) a § 7 ods. 2 písm. g) 

Klub 500 žiada jasnú špecifikáciu opatrení v priamej a nepriamej forme tak, aby nebolo možné vykladať si zákon rôzne.

§7 ods. 2 písm. e) 

Klub 500 navrhuje vypustiť poradenské služby z nepriamej formy pomoci, nakoľko je to jedna zo základných funkcií orgánov verejnej moci a teda nemožno ich považovať za formu štátnej pomoci.

§8 ods. 4 písm. d) a e) 

Klub 500 požaduje a navrhuje presnú definíciu skutočností v písm. e) a uvedenie odkazov na osobitný predpis v psím. d).

§ 8 ods. 5 písm. b) 

Klub 500 navrhuje presnú definíciu subjektov, ktorým nemôže byť poskytnutá štátna pomoc napr. subjekt v konkurze a reštrukturalizácii, rozhodnutie národného orgánu /súdu/.