Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predložilo ešte v minulom roku do medzirezortného pripomienkového konania nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorého hlavným cieľom je pripraviť novú komplexnú právnu úpravu celej problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. Súčasťou právnej úpravy nového zákona je aj zavedenie prvkov duálneho vzdelávania do systému odborného vzdelávania a prípravy, čo si vyžaduje vytvorenie systému duálneho vzdelávania a mechanizmu overenia spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Všeobecne – pripomienka z hľadiska motivácie zamestnávateľov 

1. Návrh zákona radikálne finančne aj administratívne zaťažuje zamestnávateľov nákladmi na žiakov v duálnom vzdelávaní už v čase, keď je len veľmi ťažké posúdiť, či žiak bude spĺňať ich požiadavky na pozíciu v danej firme, pre ktorú bolo učebné miesto vytvorené.

2. Náklady na zamestnávateľov na financovanie duálneho vzdelávania v návrhu zákona, nie sú dostatočne kompenzované navrhovanými daňovými úľavami.

3. Uvažuje sa automaticky s preplácaním nákladov zo strany zamestnávateľov škole ( hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, náklady na mzdy + odvody na majstrov odborného výcviku…) ale okrem paušálnej daňovej úľavy na žiaka, ktorá nepokryje ani základné náklady – ochranné pracovné prostriedky, strava, nástroje a náradie…. nie je v zákone uvažované s motiváciou zamestnávateľov pre vstup do duálneho vzdelávania.

Uvedieme požiadavky na zamestnávateľov :

Hmotné zabezpečenie žiaka :

– stravovanie počas praktického vyučovania

– ubytovanie žiaka v ŠI

– preukázané cestovné výdavky

Finančné zabezpečenie žiaka :

– odmenu za produktívnu prácu

– motivačné štipendium na odbory s nedostatočným počtom absolventov

pre potreby trhu práce

– podnikové štipendium

– pracovné štipendium

Ostatné náklady, súvisiace s výkonom duálneho vzdelávania :

– inštruktorov z radov zamestnancov ( maximálne 3 žiaci/1 inštruktor )

riadne vyškolených, podliehajúcich hodnoteniu

– pracoviská zamestnávateľa, vybavené v súlade s organizáciou výchovy

a vzdelávania pre daný odbor vrátane materiálneho vybavenia ( aj

dlhodobým majetkom )

– personálne náklady na majstrov odborného výcviku ( i v prípade, že sú to

zamestnanci školy, hradí v tomto prípade zamestnávateľ )

– administratívne náklady, súvisiace s výkonom – hodnotenia žiakov,

inštruktorov, účasť na praktických skúškach, odbornej maturite,

spoluúčasť na vypracovávaní školských vzdelávacích programov… )

Štát poskytuje na žiaka 3 200 ( 1 600 ) Eur na zdaňovacie obdobie ako odpočet od základu dane – t.j. z tejto sumy 20 % – t.j. reálne iba v prípade kladného základu dane sa zamestnávateľovi vráti 640 ( 320 ) Eur za rok !

Zdôrazňujeme, že pre zamestnávateľov nie je motivačné to, že náklady na duálne vzdelávanie sú daňovo uznané – je to náklad !

Podľa navrhovaných úprav v zákone 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov sme presvedčení o tom, že zamestnávatelia do tohto procesu vstupovať nebudú a naďalej bude prevládať školský systém, produkujúci absolventov, vyštudovaných v odboroch, nepotrebných pre trh práce !

Upozorňujeme, že v procese prípravy nového zákona zamestnávatelia prijali na seba všetky záväzky súvisiace s kvalitným duálnym vzdelávaním s podmienkou, že ich motivácia zo strany štátu bude adekvátna a primeraná. V navrhovanom znení zákona však ostali povinnosti zamestnávateľov v plnej miere a vypadli navrhované daňové úľavy.

VŠEOBECNÁ PRIPOMIENKA Z POHĽADU NEÚMERNÉHO POVÝŠENIA ÚLOHY STAVOVSKÝCH A PREFOSIJNÝCH ORGANIZÁCIÍ – TU BY MAL MAŤ PRÁVOMOCI JEDINE ŠTÁT 

Klub 500 opätovne navrhuje, aby bol vytvorený úzky, efektívny a centralizovaný model riadenia odborného vzdelávania – zastrešenie ŠIOV – om po jeho reštrukturalizácii za plnej účasti zamestnávateľov. Toto je zárukou efektívneho vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na riadenie vzdelávania!

Navrhujeme aby kompetencie zamestnávateľských zväzov a združení v plnej miere prevzal štát a takto bol upravený návrh zákona. Potom výkon kompetencií upraviť, ide o :

– overovanie spôsobilosti zamestnávateľa pre výkon duálneho vzdelávania

– opakované overovanie spôsobilosti, prípadne jej zánik

– posudzovanie zmluvy o duálnom vzdelávaní, učebnej zmluvy

– účasť na tvorbe vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov

– školenia, overovania a vystavovanie potvrdení inštruktorom z radov zamestnávateľov

– posudzovanie centier odborného vzdelávania a prípravy na školách…

§3  

Klub 500 nesúhlasí s definíciou strednej odbornej školy s prívlastkom, nakoľko sa prívlastkom odbornej školy napr. podľa spoločnosti výrazne narušuje tradícia školy a stiera sa hlavný význam odbornej školy a to príprava absolventov pre priemysel. Nesprávne zvolený prívlastok odbornej školy môže úplne zmeniť postavenie a zámer vzdelávania pre prax.

Upozorňujeme, že ak sa združia zamestnávatelia z odborov vzdelávania, ktoré nie sú rovnaké, alebo príbuzné a majú záujem budovať/podporiť jednu odbornú školu s tým, že využijú efekty spoločného riadenia a infraštruktúry máme za to, že je to prípad práve efektívneho nakladania prostriedkov štátneho rozpočtu a zákon by im nemal brániť.

Takéto prípady by mali byť povolené/podporené v prípade, ak sa jedná o školy, v ktorých sú takéto typy (menšinové) odborov zazmluvnené zo strany konkrétnych zamestnávateľov

Klub 500 je presvedčený, že štát má (bude mať) všetky nástroje k tomu, aby kontroloval a overoval kvalitu a podmienky pre výkon odborného vzdelávania a v prípade pochybností a nekvality zasiahol, prípadne neschválil žiadosti o otvorenie nových odborov kde nebudú zabezpečené adekvátne podmienky

NÁVRH KLUBU 500:

Klub 500 navrhuje vypustiť návrh, aby SOŠ mohla poskytovať odborné vzdelávanie len v jednom odbore vzdelávania, príp. príbuzných odboroch. zaradených do jednej skupiny odborov vzdelávania a v príbuzných odborov vzdelávania

Klub 500 navrhuje, aby pre školy, ktoré majú za sebou určitú nezanedbateľnú históriu, bola v zákone ponechaná možnosť ich historického názvu a netrvalo sa na zmene názvu – prívlastku školy – podľa prevažujúceho odboru vzdelávania.

§3  

Za nadbytočné považuje klub 500 pojmy pedagogická a sociálna akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, technická akadémia a dopravná akadémia. Klub 500 nesúhlasí, aby poslanci VÚC rozhodovali o škole, jej názve a uplatnení. V nadväznosti na vyššie spomenuté navrhujeme prísnu centralizáciu školstva, ktoré musí riadiť štát. Navrhujeme prísne reorganizovanie štátneho aparátu za účasti zamestnávateľov tak, aby kompetentne a odborne riadil školstvo štát. Nesúhlasíme, aby odborné školstvo riadil a organizoval VUC a priemyselné komory.

§9 ods. 6 

Klub 500 navrhuje ods. 6 vypustiť. Poskytovanie rovnopisu zmluvy zriaďovateľovi považujeme za nadbytočné, neefektívne a neadekvátne administratívne zaťažujúce. Klub 500 navrhuje zmeniť povinnosť rovnopisu zmlúv na prehľad/zoznam – súpis zamestnávateľov, s ktorými má škola zmluvy uzavretú prostredníctvom svojho webového sídla resp. webového sídla ŠIOV. Z praktického hľadiska si dovoľujeme upozorniť, že ide o zmluvný vzťah každej školy a zamestnávateľa, ktorý obsahuje aj know-how a preto sme presvedčení, že nie je dôvod, aby sa rovnopisy zmlúv(pričom každá zmluva má 4-5 strán) zasielali zriaďovateľovi.

§11 ods. 5 

V tomto ods. navrhujeme zmeniť vzorec výpočtu a definíciu minimálnej výšky nákladov na financovanie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania tak, aby bolo jasné, aká je minimálna výška nákladov z pohľadu školy i zamestnávateľa.

Návrh :

Nárokovaná minimálna výška nákladov školy na financovanie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania sa určí ako rozdiel sumy na financovanie praktického vyučovania žiakov príslušnej školy, ktorý sa určuje normatívom MSVVaŠ SR a nákladov na platy pedagogických zamestnancov.

Nárokovanú minimálnu výšku nákladov zamestnávateľa na financovanie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania tvorí výška nákladov na platy pedagogických zamestnancov, pod vedením ktorých žiaci.

§12 

Klub 500 navrhuje vypustiť znenie a spôsobilosť ponechať na MŠVVaŠ SR

Klub 500 nesúhlasí s vytváraním pôsobnosti a práva stavovských a profesijných organizácií, ktoré sú roztrieštené, nedisponujú personálnym ani finančným aparátom na overovanie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie zamestnávateľom. . Upozorňujeme na ďalšie finančné požiadavky, ktoré si všetky tieto stavovské a profesijné organizácie budú žiadať od štátu. Upozorňujeme na to, že je v prvom rade v záujme zamestnávateľa, aby praktické vyučovanie spĺňalo zákonné normy a prinieslo želateľný efekt.

§13 

Klub 500 zásadne nesúhlasí s ustanovením upravujúcim žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať odborné vzdelávanie. Súčasti žiadosti sú administratívne a finančne náročné a neefektívne. Navrhujeme vypustiť znenie a formu žiadosti a jej štruktúry upraviť – ponechať na MŠVVaŠ SR

§14  

Klub 500 nesúhlasí s celým ustanovením, vzhľadom na to, že sa opätovne vkladá do rúk stavovských a profesijných organizácií neprimeraná sila a právo, ktoré vzhľadom na roztrieštenosť, nedostatočné personálne a finančné zabezpečenie nemôžu plniť.

Klub 500 zároveň nesúhlasí s obmedzením vydania osvedčenia o overení spôsobilosti na akýkoľvek časový úsek. Sme presvedčení, že v prípade ak nedôjde k zásadnej zmene vo výkone praktickej prípravy príp. zamestnávateľa, malo by byť toto osvedčenie vydávané na dobu neurčitú.

Navrhujeme predmetné znenie a formu žiadosti a jej štruktúry upraviť – ponechať na MŠVVaŠ SR.

§15 

Klub 500 zároveň nesúhlasí s obmedzením vydania osvedčenia o overení spôsobilosti na akýkoľvek časový úsek. Sme presvedčení, že v prípade ak nedôjde k zásadnej zmene vo výkone praktickej prípravy príp. zamestnávateľa, malo by byť toto osvedčenie vydávané na dobu neurčitú.

 

§16 

Klub 500 nesúhlasí s celým ustanovením, vzhľadom na to, že sa opätovne vkladá do rúk stavovských a profesijných organizácií neprimeraná sila a právo, ktoré vzhľadom na roztrieštenosť, nedostatočné personálne a finančné zabezpečenie nemôžu plniť.

Klub 500 zároveň nesúhlasí s obmedzením vydania osvedčenia o overení spôsobilosti na akýkoľvek časový úsek. Sme presvedčení, že v prípade ak nedôjde k zásadnej zmene vo výkone praktickej prípravy príp. zamestnávateľa, malo by byť toto osvedčenie vydávané na dobu neurčitú.

A zároveň :

Klub 500 nesúhlasí, aby k zániku osvedčenia zamestnávateľa na vykonávanie odborného vzdelávania došlo aj na základe návrhu štátnej školskej inšpekcie(ŠŠI). Nesúhlasíme, aby ŠŠI v situácii, kedy nepovoľuje vznik spôsobilosti mohla podávať návrh na zánik osvedčenia zamestnávateľa. Zároveň upozorňujeme na konkurenčný boj, pretože ŠŠI nedisponuje odborne zdatným aparátom, ktorý by mohol posudzovať zánik a teda k posudzovaniu spôsobilosti si bude prizývať zástupcu konkurencie, ktorý vo vlastnom záujem upozorní na chyby resp. nedostatky zamestnávateľa, ktoré ho môžu poškodiť.

§17 ods. 2 

Klub 500 navrhuje ods. 2 vypustiť. Sme presvedčení, že platnosť osvedčenia by mala byť vydávaná na dobu neurčitú.

Ods. 12

Navrhujeme vypustiť s ohľadom na zvýšenú a neadekvátnu administratívnu náročnosť pre zamestnávateľa. Zároveň upozorňujeme na osobitosti každej zmluvy, ktorá je chránená obchodným tajomstvom a môže obsahovať prvky know-how zamestnávateľa resp odbornej školy.

§18 ods. 2-4 

Klub 500 navrhuje ods. 2-4 vypustiť.

Klub 500 považuje vydávanie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania za nadbytočné. Z praktického hľadiska upozorňujeme, že môže dôjsť k zmene podmienok duálneho vzdelávania. Toto potvrdenie je záťaž pre rodiča aj pre zamestnávateľa. V nadväznosti na túto pripomienku považujeme aj ods. 4 príslušného paragrafu – prikladanie potvrdenia k prihláške pre vzdelávanie za zbytočnú neefektívnu záťaž

§19 

Klub 500 navrhuje §19 vypustiť. Klub 500 považuje vydávanie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania za nadbytočné. Z praktického hľadiska upozorňujeme, že môže dôjsť k zmene podmienok duálneho vzdelávania. Toto potvrdenie je záťaž pre rodiča aj pre zamestnávateľa.

§20  

Klub 500 považuje povinnosť uzatvoriť učebnú zmluvu do 15. júla príslušného kalendárneho roka za nezmyslenú. Vzhľadom na to, že v súčasnosti si študenti môžu podať viacero prihlášok je táto lehota neprimeraná. Klub 500 navrhuje zjednotiť zákonom stanovenú lehotu s ukončením eduzberu a to s termínom do konca septembra.

Klub 500 zároveň v §20 vypustiť bod 10. Navrhujeme zoznam učebných zmlúv zverejniť na svojej web stránke a v písomnej forme zaslať MŠVVaŠ. Inak je tu zvýšená administratíva !

§23 e) 

Ustanovenie považujeme za nadbytočné a neefektívne. Sme presvedčení, že stavovská ani profesijná organizácia nemôže suplovať postavenie zamestnávateľa v procese duálneho vzdelávania. Ten je zodpovedný za odbornú prípravu inštruktora v súlade so zmluvou o duálnom vzdelávaní. V prípade, že ide o malých zamestnávateľov, môžu požiadať o súčinnosť MŠVVaŠ (ŠIOV). Ustanovenie navrhujeme vypustiť.

§24 ods. 1 

Klub 500 navrhuje v ods. 1 vypustiť prerokovanie školského vzdelávacieho programu s príslušnou stavovskou organizáciou. Nemôžeme súhlasiť, aby stavovská organizácia rozhodovala o vzdelávacom programe odbornej školy.

§25 

Zmeniť znenie

– bodu 1, písmena c) na : Informuje o písomnom súhlase príslušnú stavovskú alebo profesijnú organizáciu

– bodu 3 na :

Odo dňa udelenia súhlasu zriaďovateľom

Postačuje aby zriaďovateľ udelil písomný súhlas v súlade s podmienkami

Zabezpečiť 60% odborného výcviku v duálnom systéme priamo u zamestnávateľa je problematické u zamestnávateľov, ktorí majú zaradené všetky pracoviská do kategórie 3 a 4. podľa Zákona č.355/2007. Navrhujeme, aby v takom prípade bol odborný výcvik realizovaný v dielni centra odborného vzdelávania a prípravy považovaný za odborný výcvik u zamestnávateľa.

Podľa Zákona č. 124/2006 je zakázaný vstup mladistvým na pracoviská kategórie 3 a 4 (so zvýšeným rizikom). Žiaci dosiahnu vek 18 rokov postupne až v priebehu 3.ročníka. U takéhoto zamestnávateľa by mohol byť odborný výcvik len vo štvrtom ročníku, a preto by rozsah uvedený v §11 odst. 2 nebolo možné dodržať.

Centrá odborného vzdelávania a prípravy majú vytvorené podmienky na to, aby takýto odborný výcvik zabezpečovali aspoň do doby dosiahnutia veku 18 rokov u žiaka.

§28 

Doplniť v bode 3) … sa poskytuje motivačné štipendium… jasnú definíciu – financované zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu .

Klub 500 požaduje v Ods. 3 odstrániť v „študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce“, sa poskytuje motivačné štipendium. Klub 500 navrhuje ustanovenie v úvodzovkách za nadbytočné, vzhľadom na to, že odborné školstvo celkovo trpí nedostatkom všetkých študentov. Preto navrhujeme predmetné diskriminačné ustanovenie, bez metodologického ustanovenia, vypustiť a nahradiť ho tak, aby sa podporilo duálne vzdelávanie – t.j. :

Žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom alebo učebnom odbore a má uzatvorenú pracovnú zmluvu….poskytuje motivačné štipendium….

Zdôvodnenie :

Motivovať žiakov, aby počas štúdia dosahovali výsledky, vedúce k uzatvoreniu pracovnej zmluvy so zamestnávateľom a neskončili na úradoch práce.

V bode 4. Vložiť za text vo výške aj slovko : do :

Limitovanie maximálne do výšky nie vo výške ( absolútne..)

§29 

Vypustiť odst.2, bod 8, písmeno c) d)

Vypustiť v bode 3 bod d) e)

Navrhujeme vypustiť ako orgán podieľajúci sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy písm. c) stavovské organizácie a profesijné organizácie a d)združenia odborových zväzov.

§30 

Klub 500 navrhuje vypustiť v ods. 1 písm. c) – v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami – t.j. iba MŠVVaŠ vypracúva vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy

§33 

Klub 500 navrhuje vypustiť tento paragraf – prípadne ponechať iba ako informačný. Sme presvedčení, že hlavnú úlohu v procese duálneho vzdelávania má prebrať štát prostredníctvom svojich inštitúcií, ktoré by úzko spolupracovali so zamestnávateľmi. Klub 500 zastáva názor, že množstvo a nedostatočné vybavenie stavovských a profesijných organizácií vnesie do procesu odborného vzdelávania ďalšie nezrovnalosti a nejasnosti a tým skomplikuje vstup zamestnávateľov do duálneho vzdelávania.

Zákon navrhuje zabezpečenie výkonu kompetencií zamestnávateľských zväzov a združení na celoštátnej úrovni. V skutočnosti na to nie sú v týchto organizáciách pripravení profesijne ani finančne a výkon teda je otázny !

Decentralizácia systému medzi 12 privátnych, materiálne a personálne na tento účel nevybavených organizácií nedáva žiadne garancie na súčinnosť a pomoc malým a stredným podnikom, nehovoriac o absolútnej strate orientácie sa v systéme !

§34  

Klub 500 navrhuje vypustiť celé ustanovenie na základe ktorého sa zástupcovia zamestnancov vyjadrujú k hmotnému a finančnému zabezpečeniu žiakov či podieľajú na vypracovaní študijných programov. Sme presvedčení, že toto postavenie im neprináleží aj vzhľadom na to, že je v prvom rade v záujem zamestnávateľa pripraviť si absolventov pre prax.

Novelizačný článok II – zákonník práce 

§ 53 ods. 1 navrhuje preformulovať nasledovne:

„Zamestnávateľ môže so žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa, najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zmluvných strán, že žiak sa po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky stane jeho zamestnancom. Skúšobnú dobu v tomto prípade nemožno dohodnúť. Dohodnutý druh práce musí zodpovedať kvalifikácii, ktorú žiak získa absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodli inak . Zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná.“

DOPORUČENIE :

V záujme právnej istoty navrhujeme tiež zadefinovať podstatné náležitosti zmluvy o budúcej pracovnej zmluve (napr. rozšírením § 43 ZP) ako nového právneho inštitútu, nakoľko uvedené pomôžeme s určitosťou predísť mnohým nedorozumeniam v aplikačnej praxi.

§37

Klub 500 požaduje ustanovenie vzhľadom na vyššie spomenuté pripomienky k stavovských a profesných organizáciám vypustiť.

§38 b)

Klub 500 požaduje ustanovenie vzhľadom na vyššie spomenuté pripomienky k stavovských a profesných organizáciám vypustiť.