Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorého hlavným cieľom je

  • odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky, a predmetným návrhom sa toto vydávanie rozširuje aj na obchodníkov s cennými papiermi,
  • zavedenie úplného členského princípu poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov s cieľom znížiť náklady a zvýšiť efektívnosť služieb
  • vynútenie povinnej evidencie akcionárov depozitárom cenných papierov pod hrozbou sankcií tak pre listinné, ako aj zaknihované cenné papiere

Stanovisko Klubu 500:

 Klub 500 nesúhlasil s tým, aby pod hrozbou sankcie bola povinnosť viesť zoznam akcionárov prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov, vzhľadom na to, že táto povinnosť už existuje.  Na úrovni generálneho riaditeľa Ministerstva financií prebehlo rozporové konanie, na ktorom zástupcovia predkladateľa charakterizovali podmienku sprístupnenia zoznamu akcionárov depozitárovi ako zámer predísť nejasnému pozadiu akciovej spoločnosti. Po priebehu rozporového konania boli čiastočne upravené formy sankcií tak, že najprísnejším trestom pri nezverejnení akcionárov depozitárovi cenných papierov nebude zánik právnickej osoby, ale iba finančná sankcia.