Návrh na poskytnutie stimulov na výskum a vývoj pre spoločnosť AeroMobil R&D, s. r. o., Bratislava

Všeobecne 

Klub 500 vysoko pozitívne hodnotí jedinečné výsledky, ktoré dosiahol tím okolo doc. Ing. Štefan Kleina v rámci spoločnosti AeroMobil, s. r. o. na poli výskumu a vývoja aeromobilu, stavby prototypu, jeho skúšok a overovania. S cieľom vyjasnenia predloženého návrhu a jeho súladu s platnou legislatívou, Klub 500 upozorňuje na nezrovnalosti/nejasnosti predloženého návrhu na poskytnutie investičných stimulov: Predkladaný návrh znie: „Žiadateľom a prijímateľom stimulov na výskum a vývoj je spoločnosť AeroMobil R&D, s. r. o., …, ktorá bola zapísaná 10. 5. 2015…“, pričom v inej časti sa píše: „žiadosť o stimuly na výskum a vývoj s prílohami v súlade s § 6a zákona o stimuloch, ktorú žiadateľ podal 20. 04. 2015“ Z predloženého návrhu vyplýva, že žiadosť podávala spoločnosť, ktorá v čase podania žiadosti ešte neexistovala. Nie je jasné, či je uvedené v súlade so Zákonom č. 185/2009 Z. z. stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne 

Tým, že premetom návrhu je poskytnutie stimulov na výskum a vývoj upozorňujeme na skutočnosť, že spoločnosť AeroMobil R&D, s. r. o. ako novozaložená spoločnosť nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v súlade s uznesením vlády SR č. 766/2007 v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, podrobnosti ktorého ustanovuje Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja. Klub 500 upozorňuje na skutočnosť že Zákon č. 233/2008 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja, zaviedol podmienku poskytnutia účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu (poskytovaných prostredníctvom agentúry, štátnych programov a odvetvových projektov) na základe certifikátu, ktorý je výsledkom hodnotenia organizácie výskumu a vývoja. Účelom hodnotenia spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovou formou, je hodnotiť kvalitu nimi vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.