Návrh Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

OPATRENIA V RÁMCI PRIORITY Č. 1 úloha č. 2  

Klub 500 navrhuje, aby pred samotným pokračovaním aktivity NPC v regiónoch bola SBA v súlade s OPVaI a PD zaviazaná predložiť zhodnotenie činnosti NPC v Bratislave ako aj návrh štruktúry a činnosti NPC v regiónoch tak, ako to predpokladajú strategické materiály.

OPATRENIA V RÁMCI PRIORITY Č. 1 indikátor plnenia  

Klub 500 žiada doplnenie identifikátora plnenia, nakoľko 2 poskytované služby považujeme za nepostačujúce. Žiadame stanovenie reálneho ukazovateľa a jeho hodnoty tak, aby bola podporovaná a monitorovaná aj kvalita.

Opatrenie 2.2Ďalšie vzdelávanie v oblasti kreatívnych činností úloha č. 11 

Klub 500 žiada o úpravu opatrenia a úlohy tak, aby bolo zrejmé, že záujemcom o vzdelávanie bude poskytnutý voucher na úhradu časti vzdelávacieho kurzu v akreditovaných poradenských a školiacich spoločnostiach. Z opatrenia by malo byť zrejmé, že sa nebudú budovať nové vzdelávacie štruktúry, nakoľko ponuka poradenstva a školení je v rámci SR dostatočná

Opatrenie 2.3: Podpora rastu kvality ľudského kapitálu prostredníctvom mobility a prenosu vedomostí 

indikátor plnenia – Klub 500 žiada doplnenie identifikátora plnenia, nakoľko 2 poskytované služby považujeme za nepostačujúce. Žiadame stanovenie reálneho ukazovateľa a jeho hodnoty tak, aby bola podporovaná a monitorovaná aj kvalita.

OPATRENIA V RÁMCI PRIORITY Č. 3  

úloha č. 19 indikátor plnenia Klub 500 žiada doplnenie identifikátora plnenia, nakoľko 2 poskytované služby považujeme za nepostačujúce. Žiadame stanovenie reálneho ukazovateľa a jeho hodnoty tak, aby bola podporovaná a monitorovaná aj kvalita

Opatrenie 3.2 úloha č. 20 

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným opatrením a žiada jeho vypustenie. Funkčná sieť EEN nie je z pohľadu Klubu 500 nástrojom na plnenie opatrenia „Zvýšenie podielu KP na exporte“. lub 500 má za to, že objem opatrení smerovaných do poskytovania a podpory poradenstva je v rámci AP a jeho úloh neprimeraný.

Opatrenie 3.2 úloha č. 21 

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedeného opatrenia, nakoľko jeho podstatou e priama podpora súkromného sektora bez toho, aby bola preukázaná reprezentatívnosť Slovak Fashion Council v ohlastisvojho pôsobenia. Uvdené opatrenia priamo spadá do opatrenia v rámci podpory EŠIF – podpora účasti na veľtrhoch a výstavách.

Opatrenie 3.3 úloha č. 24 zodpovední  

Klub 500 v súlade s kompetenčným zákonom žiada zmenu zodpovednej osoby na MH SR. SBA z titulu svojho postavenia mimovládneho združenia nemôže garantovať nestrannosť a nezávislosť predkladaných analýz. Z pohľadu Klubu 500 je potrebné vytvárať predpoklady na zlepšovanie podnikateľského prostredia pre všetky typy podnikateľov vo všetkých odvetviach, čo z titulu kompetenčného zákona môže garantovať MHSR.

Opatrenie 3.3 úloha č. 25 

Klub 500 navrhuje rozpracovanie uvedeného opatrenia do konkrétnych úloh a zadaní tak, aby bolo jasnú, čo konkrétne sa má záujem podporiť.

Opatrenie 3.3: Vytváranie podmienok priaznivých pre podnikanie 

Indikátor plnenia Klub 500 žiada doplnenie identifikátora plnenia, nakoľko 2 poskytované služby považujeme za nepostačujúce. Žiadame stanovenie reálneho ukazovateľa a jeho hodnoty tak, aby bola podporovaná a monitorovaná aj kvalita.

Opatrenie 3.3: Vytváranie podmienok priaznivých pre podnikanie úloha č. 26  

Klub 500 navrhuje rozpracovanie uvedeného opatrenia do konkrétnych úloh a zadaní tak, aby bolo jasnú, čo konkrétne sa má záujem podporiť. Klub 500 má za to, že tvrdenie „Za týmto účelom budú realizované informačné aktivity, aktivity na propagáciu a popularizáciu internetovej ekonomiky, tvorba nástrojov na zavádzanie elektronických služieb a vytvorenie platformy na podporu online vzdelávania v oblasti e-commerce. Vďaka zavedeniu elektronických nástrojov bude mať široká verejnosť možnosť zvýšiť šancu na presadenie svojich inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu, vrátane medzinárodných trhov.“ indikuje, že na Slovensku neexistujú online programy vzdelávania v oblasti e-commerce, čo nie je žiadnym spôsobom doložené.

Opatrenie 3.4: Podpora klastrovúloha č. 28 

indikátor plnenia Klub 500 žiada zreálnenie identifikátora plnenia, nakoľko 2 poskytované podujatia považujeme za nepostačujúce, aj v nadväznosti na počet podujatí menovaných v úlohe.