Národný program reforiem 2015

str. 15 Kvalita vzdelania a podpora vedy a výskumu, podpora výskumu a transfer technológií 

Klub 500 navrhuje doplniť úlohu, že Ministerstvo financií pracuje na, prípadne vydá (v akom termíne) metodický pokyn pre uplatňovanie superodpočtu.

str. 17 Fungovanie trhu s energiami 

Klub 500 súhlasí so závermi Európskej Komisie, ktoré hovoria o vysokých koncových cenách elektriny pre priemyselných odberateľov. V tejto súvislosti žiada doplniť konkrétne opatrenia ktoré povedú k zníženiu regulovaných poplatkov pre priemyselných odberateľov. Klub 500 konštatuje, že slovenskí odberatelia majú jedny z najvyšších cien elektriny v EU.

str. 39 Podnikateľské prostredie  

Vzhľadom k tomu, že doposiaľ nie je ukončený legislatívny proces ku koncepcii startupov, Klub 500 žiada preformulovať odsek 3 v časti podnikateľské prostredie nasledovne:“ Špeciálnu pozornosť bude vláda venovať rozvoju startupového ekosystému na Slovensku. Aktivity bude zahŕňať nová koncepcia.“

str. 47 Enviromentálna udržateľnosť a energetika 

Klub 500 navrhuje aj do tejto časti doplniť konkrétne opatrenia Slovenskej republiky na zníženie cien elektriny pre priemyselných odberateľov v zmysle pripomienky vyššie.