Ministerstvo vytvorí pracovnú skupinu pre terciárne vzdelávanie

Médium: sme.sk, Dátum 26.05.2018
Autor: TASR

Zhodli sa na tom aj zamestnávatelia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zriadi expertnú skupinu pre terciárne vzdelávanie. Jej cieľom by malo byť vypracovanie ucelenej koncepcie reformy vysokoškolského vzdelávania.

Zhodli sa na tom zástupcovia rezortu školstva, ale aj zamestnávatelia, ktorí tvrdia, že súčasný systém terciárneho vzdelávania nedokáže efektívne reagovať na meniace sa požiadavky trhu práce a produkovať dostatok absolventov v požadovanej štruktúre a s potrebnými zručnosťami.

Jedným z východísk pre prácu expertnej skupiny bude materiál Republikovej únie zamestnávateľov Reforma terciárneho vzdelávania na Slovensku.

„Konečným cieľom zmien navrhnutých pracovnou skupinou budú výrazné štrukturálne zmeny v terciárnom vzdelávaní, ktoré vytvoria predpoklady pre zvýšenie kvality tohto typu vzdelávania a zosúladenie jeho výstupov s potrebami trhu práce,“ priblížil rezort školstva.

V expertnej skupine budú zastúpení členovia rezortov školstva a práce, zamestnávateľov, vysokých škôl, Národnej rady SR a odborov. Vzniknúť by mala v čo najkratšom čase.

Podľa zamestnávateľov sa výrazný rozdiel medzi výstupmi vzdelávacieho systému a požiadavkami trhu práce v praxi prejavuje najmä v podobe už kritického nedostatku kvalifikovaných pracovníkov pre kľúčové odvetvia a zároveň má aj priamy vplyv na konkurencieschopnosť Slovenska.

Ako doplnili, „ďalšie udržanie kvalifikovaných pracovníkov v krajine je ohrozené a krajina postupne stráca aj najlepšiu časť študentov, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia.“

Podľa nich nespokojnosť so súčasným stavom terciárneho vzdelávania neprejavujú len zamestnávatelia, ale aj pedagógovia, a to pre nízke mzdy a nevyhovujúce podmienky pre vedeckú a výskumnú činnosť.

Podľa predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka reforma školstva musí vychádzať z demografického vývoja, musí zohľadňovať štruktúru slovenskej ekonomiky a skutočnosť, že Slovensko je priemyselná krajina. Okrem toho musí zohľadňovať potreby kľúčových odvetví ekonomiky, ako aj rozvojový, resp. zanedbaný potenciál odvetví ako je cestovný ruch a poľnohospodárstvo. „Reforma školstva sa nesmie stať predmetom politického boja, ako v prípade základných škôl a témy malotriedok, resp. efektívnej siete základných škôl,“ dodal Soták.