Koncepcia stabilizácie a modernizácie súdnictva

Všeobecne k návrhu koncepcie 

Klub 500 je presvedčený, že materiál je všeobecný, neurčujúci konkrétne opatrenia, chýba vyhodnotenie opatrení a ich zapracovanie do praxe.

Klub 500 je presvedčený, že materiál v takejto forme ako bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania je nič nehovoriaci, nezáväzný zoznam všeobecne známych nedostatkov súdnictva. Sme presvedčení, že tento materiál nie je Koncepciou stabilizácie a modernizácie súdnictva, ale iba formálnym výpočtom nedostatkov justície. Formu materiálu navrhujeme vzhľadom na prehľadnosť a lepšiu kontrolu plnenia úloh potrebných na stabilizáciu a modernizáciu súdnictva rozdeliť podľa jednotlivých úloh, pričom navrhujeme stanoviť cieľ, nástroj, prínos a dátum plnenia pre každú úlohu jednotlivo.