Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike

Ministerstvá školstva, vedy výskumu a športu, financií a hospodárstva predložili do pripomienkového konania návrh koncepcie podpory startupov,

ktoré spočíva v návrhu na realizáciu  opatrení na podporu startupov.

Klub 500 si vo vzťahu k predloženému materiálu uplatnil tieto pripomienky

Všeobecne 

Klub 500 konštatuje, že materiál je v rozpore so schválenou Stratégiou inteligentnej špecializácie schválenej Vládou SR v časti inštitucionálneho riadenia, nakoľko z hľadiska subjektov zodpovedných za implementáciu jednotlivých úloh ustanovuje zodpovednosť aj Slovak Business Agency. Máme za to, že RIS3 definuje zriadenie Technologickej agentúry, ktorá má ako subjekt VEREJNEJ správy zodpovedať za implementáciu oparení definovaných v RIS3 a ktoré rozpracúva aj predložená Koncepcia.

Máme ďalej za to, že Slovak Business Agency ako neštátna organizácia, ktorej je MH SR len 1/3 zriaďovateľom a nemôže byť nositeľom úloh, nakoľko z titulu neštátneho postavenia jej nevyplýva žiadna zodpovednosť za plnenie štátom stanovených úloh. Nositeľom úloh a zodpovednosti môžu byť len ústredné orgány štátnej správy, ktorými sú v Koncepcii príslušné ministerstvá.

Klub 500 žiada VYPUSTENIE Slovak Business Agency z okruhu subjektov zodpovedných za implementáciu vo všetkých úlohách. Ministerstvo hospodárstva, ako ústredný orgán štátnej správy má možnosť následne v kontexte RIS3 a zriadenia Technologickej agentúry poveriť realizáciou opatrení konkrétne subjekty.

všeobecne 

V mnohých častiach materiálu sa pojednáva o podpore inkubátorov, ktorej realizácii v zmysle Partnerskej dohody a schválených Operačných programov 2014-2020 má predchádzať spracovanie a schválenie stratégie budovania inkubátorov v SR, ktorá doposiaľ nebola predložená. Klub 500 žiada o vypustenie okruhu podpory budovania inkubátorov, vzhľadom na nesplnenú ex-ante podmienku. Znenie OP VaI: „Systém budovania inkubátorov bude vychádzať z jednotnej schválenej koncepcie, ktorá bude zohľadňovať potrebu, regionálne špecifiká, ako aj sektorové zameranie budúcej národnej siete inkubátorov vo všetkých oblastiach.“

všeobecne 

Klub 500 považuje za mimoriadne vážny systémový nedostatok považujeme aj to, že vo východiskách materiálu nie je kvantifikovaný segment startupov na Slovensku, ani čo do ich absolútneho počtu, ani zamestnanosti, HDP, a pod., pričom sa materiál odvoláva len na štatistiky segmentu MSP. Z tohto pohľadu Klub 500 považuje materiál za nerelevantný, nakoľko nie je postavený na žiadnych východiskách a nie sú v ňom stanovené žiadne merateľné ciele.

všeobecne 

Klub 500 má za to, že materiál je nevyvážený a v mnohých jeho častiach mieša podporu startupov a podporou existujúcich malých a stredných podnikateľov, čo považujeme za vážny systémový nedostatok

všeobecne 

Klub 500 konštatuje, že predložený materiál žiadnym spôsobom nezohľadňuje zriadenie funkcie Splnomocnenca pre výskum a inovácie, čo považuje za vážny nedostatok.

všeobecne 

Klub 500 žiada o vypustenie mentoringu z návrhov opatrení, nakoľko opatrenie ako celok bolo vylúčené z oblasti podpory už pri schvaľovaní Patnerskej dohody na rokovaní Rady vlády SR pre partnerskú dohodu, za účasti predsedu vlády SR.

všeobecne 

Klub 500 dáva do pozornosti medializovanú informáciu o situácii v podpore startupov v Izraeli, ktorú si dávajú predkladatelia ako vzor:“ Príliš veľa startupov ich zakladatelia predajú, ešte skôr než stihnú dospieť, pretransformovať sa na väčšiu spoločnosť, zamestnať viac ľudí. Znamená to, že z predaja za pár miliónov, možno desiatok miliónov sa potešia hlavne zakladatelia a v lepšom prípade aj daňový úrad, teda štát. Firmu kúpi zahraničný investor a z Izraela odíde. Spoločenský úžitok je teda veľmi obmedzený. Startupy generujú nápady, ale menej už pracovné miesta. V startupoch pracovalo okolo desať percent ľudí na pracovnom trhu, v posledných rokoch číslo kleslo ešte o dve percentá. Je to brandža pre pár vyvolených, a to je v tradične rovnostárskom Izraeli problém.“ https://dennikn.sk/11218/z-uspechu-startupov-v-izraeli-profituju-len-vyvoleni/.

Z tohto a predchádzajúcich koncepčných dôvodov Klub 500 žiada stiahnutie materiálu a jeho zásadné prepracovanie.

k časti 2. STRATEGICKÉ CIELE PODPORY STARTUPOV V SR 

k časti 2. STRATEGICKÉ CIELE PODPORY STARTUPOV V SR, „Startupový ekosystém v SR sa začal vyvíjať v rokoch 2010 – 2011 prostredníctvom parciálnych iniciatív súkromného sektora. Verejný sektor sa v téme podpory startupov začal angažovať od roku 2013, a to prostredníctvom realizácie projektu Národného podnikateľského centra (ďalej len „NPC“), tvorby národných schém podpory startupov a programovania OP VaI“

Pre tak dôležitý koncepčný materiál, ktorým bezpochyby koncepcia je, Klub 500 očakáva uvedenie konkrétnych aktivít a popis súčasného ekosystému, ktorý sa doposiaľ vybudoval zo súkromných a verejných zdrojov, jeho efektívnosti, ako aj popis cieľového (želaného) stavu.

Klub 500 žiada vyhodnotenie realizácie podpory startupov z verejných zdrojov, jeho efektívnosti a celkových štatistík

4. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY PRE REALIZÁCIU PODPORNÝCH OPATRENÍ PRE STARTUPY 

k časti: 4. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY PRE REALIZÁCIU PODPORNÝCH OPATRENÍ PRE STARTUPY, Problém I: Cieľová skupina subjektov pre pripravované opatrenia nie je jasne vymedzená, Riešenie I: Vymedzenie startupu a proces výberu,

Klub 500 požaduje, aby zloženie navrhovaného výboru, ktorý by mal definovať kritériá pre jednotlivé opatrenia boli príslušné ministerstvá a zástupcovia podnikateľov, ktorí vedia najlepšie posúdiť podmienky a samotné kritériá. Návrh Koncepcie, ktorý predpokladá zloženie predovšetkým z Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR predovšetkým Slovak Business Agency považuje Klub 500 za neprijateľný a bez akéhokoľvek kontaktu z praxou.

 

k časti: Riešenie II: Prijatie koncepcie vládou SR a zastrešenie startupovej agendy na Ministerstve financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovak Business Agency.

Klub 500 v súlade so všeobecnou časťou zásadne nesúhlasí so zastrešením agendy aj prostredníctvom SBA. Klub 500 žiada, aby zodpovednosť bola definovaná LEN ústrednými orgánmi štátnej správy, nie privátnymi inštitúciami bez akejkoľvek zodpovednosti.

jednoduchá a.s 

11. k časti: 5. NÁVRHY OPATRENÍ PRE PODPORU STARTUPOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, STRATEGICKÝ CIEĽ A: VYTVORENIE VHODNÝCH PODMIENOK PRE PODNIKANIE, Problém III: Nedostatočný právny rámec spoločností pre správne fungovanie startupov, Riešenie III: Jednoduchá akciová spoločnosť

Klub 500 žiada vypustenie uvedenej úlohy a predloženie dôkladnej analýzy popisujúcej jednotlivé problémy súčasnej právnej úpravy ako návrhy VIACERÝCH možných riešení.

Stanovisko k riešeniu III Jednoduchá akciová spoločnosť:

Klub 500 pozitívne vníma snahu Ministerstva financií i spravodlivosti prispieť k rozvoju podnikania a inovačných projektov mladých ľudí a to aj formou vytvorenia špecifického typu obchodnej spoločnosti v zmysle uznesenia vlády č 191/2014 v bode C.11 „predložiť na rokovanie vlády návrh novelizácie Obchodného zákonníka s cieľom podporiť vstup investorov do začínajúcich nových inovatívnych podnikov (start – up) vrátane možnosti vytvorenia špecifického typu obchodnej spoločnosti“.

Klub 500 nepovažuje vytvorenie tzv. jednoduchej akciovej spoločnosti za splnenie úlohy a podporu inovatívnych projektov.

Zavedenie tzv. jednoduchej akciovej spoločnosti, ktorá by mala základné imanie od jedného eura považujeme za nesystémové riešenie, ktoré podľa nášho názoru popiera základné delenie spoločností na osobné, kapitálové a zmiešané. Zavedením jednoduchej akciovej spoločnosti by sa Slovenská republika stala unikátom v celej Európe. Akciová spoločnosť tak ak je upravená v zákone č. 513/1991 Z,z /Obchodný zákonník/ je kapitálovou spoločnosťou, ktorej podstata spočíva v združení kapitálu za účelom rozvoja podnikania viacerých osôb tzv. akcionárov s tým, že táto forma sa v praxi najčastejšie využíva ak právnická osoba plánuje vstúpiť do väčších projektov kde sa vyžaduje garancia kapitálu ako schopnosti preukázania plnenia záväzkov, o ktoré sa v rámci súťaží alebo výberových konaní táto spoločnosť uchádza.

Podľa nášho názoru má start-up svoje opodstatnenie iba pri s.r.o., nie pri kapitálových spoločnostiach, medzi ktoré historicky patrí akciová spoločnosť združujúca akcionárov, vstupujúca na burzy, kde sa obchoduje s týmito akciami najmä v zahraničí.

Nakoľko by sa poprel základný princíp podstaty a charakteru a.s. ako kapitálovej spoločnosti ktorej cieľom je združiť akcionárov s dostatočným množstvom kapitálu na fungovanie, vstup do projektov a preukázanie kapitálovej sily na realizáciu zámerov, je podľa nášho názoru nesystémové zavádzať základné imanie tejto formy podnikania od 1 euro.

Klub 500 navrhuje dôsledné naplnenie uznesenia vlády č. 191/2014 v bode C.11 vytvorením osobitnej formy právnickej osoby napr. formou tzv. „start-up firmy“, ktorá by mala formou osobitných ustanovení Obchodného zákonníka upravené podmienky založenia, vzniku, fungovania a zániku tohto typu právnickej osoby.

riešenie IV 

k časti: Riešenie IV: Vyňatie z povinnosti platenia daňovej licencie a zmeny pri ukladaní zábezpeky pri dobrovoľnej registrácii platiteľa DPH

Klub 500 zásadne nesúhlasí s vyňatím povinnosti platenia daňovej licencie počas prvých troch rokov fungovania, nakoľko to považujeme za nesystémové opatrenie, ktoré de facto zaplatia existujúci podnikatelia. Jednoročnú existujúcu lehotu považujeme za dostatočnú.

Klub 500 zásadne nesúhlasí s tým, aby sa akýmkoľvek spôsobom pre istú skupinu podnikateľov nevyžadovala zábezpeka na DPH. Startupy považujeme za jednu z najrizikovejších skupín podnikateľov a preto je namieste, aby zábezpeka bola povinná. Je pre nás nepochopiteľné, že v čase, keď sa MF darí zvyšovať efektivitu výberu DPH prichádza s opatrením, ktoré bude mať na efektivitu výberu priamy negatívny vplyv!

Klub 500 navrhuje, aby uvedené opatrenie bolo rozpracované len z hľadiska znižovania administratívnej záťaže a časovej náročnosti pre startupy.

STRATEGICKÝ CIEĽ B: VYTVORENIE A POSKYTOVANIE PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE POSILNENIE EKOSYSTÉMU STARTUPOV 

k časti: STRATEGICKÝ CIEĽ B: VYTVORENIE A POSKYTOVANIE PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE POSILNENIE EKOSYSTÉMU STARTUPOV, Problém VI: Nedostatočné kompetencie záujemcov o podnikanie, startup tímov, chýbajúci ucelený systém podpory, Riešenie VI: Zriadenie Národného podnikateľského centra, vytvorenie infraštruktúry, zavedenie množiny nástrojov pre podporu záujemcov o podnikanie, startupov, firiem:

– Klub 500 zásadne nesúhlasí s deklarovanou koncepciou budovania NPC a jeho pobočiek a náplne činnosti, nakoľko ju považujeme za rozpor a duplicitu so koncepciou ESO, realizovanou ministerstvom vnútra, v časti zriaďovania jednotných kontaktných miest.

– Klub 500 za absolútny rozpor považuje aj zahrnutie zastúpenia SIEA do NPC, ktorá má byť transformovaná v zmysle RIS3 na Technologickú agentúru a de facto metodicky riadiť SBA.

– Klub 500 žiada vypustenie Stážového programu v zahraničných technologických a inovačných parkoch (napríklad v USA, Izrael, Singapur), nakoľko efektivita nie je žiadnym spôsobom preukázaná, naviac nie sú zdokladované výsledky stážového programu realizovaného SARIO v minulosti. Klub 500 považuje uvedené opatrenie za priame financovanie odlivu „mozgov“ z prostriedkov štátneho rozpočtu!!!

– Klub 500 považuje Rastový program – je určený pre existujúce MSP a zameraný na podporu internacionalizácie aktivít MSP na spoločnom trhu EÚ a trhoch krajín mimo EÚ za program, ktorý svojou podstatou nepatrí do Koncepcie a podpory startupov, ale všeobecnej podpory segmentu MSP.

Klub 500 žiada vypustenie opatrení prvej fázy NPC, Stážový program, Rastový program

– v rámci druhej fázy Klub 500 žiada z dôvodov uvedených vyššie vypustenie aj oparenia „Komponent 3 je zameraný na podporu zvyšovania zručností a kompetencií už existujúcich startupov prostredníctvom stáží vo svetových vedecko-technologických centrách, respektíve špecializovaných organizáciách na podporu startupov (napríklad v Silicon Valley), nakoľko efektivita nie je žiadnym spôsobom preukázaná, naviac nie sú zdokladované výsledky stážového programu realizovaného SARIO v minulosti. Klub 500 považuje uvedené opatrenie za priame financovanie odlivu „mozgov“ z prostriedkov štátneho rozpočtu!!!

problem VII 

Problém VII: Nedostatočná aktivita anjelských investorov, Riešenie VII: Podpora zriadenia neformálnej platformy anjelských investorov v rámci Národného podnikateľského centra

Klub 500 zásadne nesúhlasí s vytváraním takýchto platforiem financovaných z verejných zdrojov, anjelskí investori sú súkromní investori disponujúci dostatkom finančného kapitálu na to, aby si v prípade ak to budú považovať za potrebné zriadili a financovali akékoľvek platformy. Je neprijateľné, aby sa z verejných zdrojov financovali opatrenia typu „kvantitatívne analýzy investičnej činnosti anjelských investorov, vytvorenie mechanizmu na hodnotenie startupov (rating) napríklad prostredníctvom skupiny súkromných domácich a zahraničných investorov“. Stanovisko členov Klubu 500 – slovenských vlastníkov podnikov a investorov je jednoznačné, že uvedené opatrenia by mali byť vypustené a sú neefektívnym vynakladaním prostriedkov štátneho rozpočtu, v prospech úzkych „lobistických“ skupín. Každý projekt, každá dobrá myšlienka si svojho investora nájde a nepotrebuje k tomu selektívnu štátnu 20% bonifikáciu. Na Slovensku máme fondy rizikového kapitálu, ktoré disponujú dostatkom prostriedkov pre investície. Z pohľadu Klubu 500 je vhodnejšie sústrediť sa na systémové podmienky fungovanie investičných spoločností, ktorým je potrebné zjednodušiť systém, prípadne zmeniť systém zdaňovania tak, ako je tomu v niektorých krajinách EU.

riešenie VIII 

k časti: Riešenie VIII: Poskytnutie grantu pre študentov s inovatívnou myšlienkou pred založením právneho subjektu.

Klub 500 považuje podporu inkubátorov pri univerzitách a v spojení s univerzitnými vedeckými parkami za najúčinnejšiu a medzinárodne overenú metódu podpory startupov financovanú z verejných zdrojov.

problém X 

Problém X: Nedostatočná inštitucionálna kapacita pre transfer poznatkov do praxe

V nadväznosti na objem prostriedkov, ktorý bol investovaný do budovania inštitucionálnych kapacít pre transfer poznatkov do praxe z operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013, Klub 500 žiada vyhodnotenie efektívnosti týchto vynaložených prostriedkov. Pre ilustráciu Klub 500 uvádza príklady budovaných kapacít, ktorých cieľom bol transfer poznatkov a spolupráca s aplikačnou praxou:

VEDECKO – VÝSKUMNÉ CENTRÁ

posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja medzi podnikateľskou sférou a akademickou sférou (výskumnými organizáciami), podpora existujúcich a budovanie nových spoločných špičkových pracovísk aplikovaného výskumu a vývoja podnikateľskej/odberateľskej sféry a akademickej sféry, t.j. výskumno–vývojových centier, podpora špičkového aplikovaného výskumu s výstupmi kvalitatívne porovnateľnými s medzinárodnou úrovňou .

KOMPETENČNÉ CENTRÁ

podporiť vznik integrovaných kompetenčných centier, zameraných na spoluprácu súkromného a verejného (akademického) sektora. Zámerom je vytvorenie limitovaného počtu výskumných zoskupení, zložených z akademických inštitúcií a z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, často špičkovou výskumnou infraštruktúrou, a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú: kvalitatívne na medzinárodnej úrovni, aplikovateľné v praxi, viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky.

NÁRODNÉ CENTRÁ EXCELENTNOSTI

je výskumná jednotka orientovaná na riešenie vedecko-výskumného programu v niektorej vednej oblasti. CE je výskumná jednotka vyznačujúca sa vysokou odbornou kvalifikáciou, inovatívnym prístupom a kreatívnosťou. CE môže existovať na báze jednej, alebo viacerých inštitúcií, pričom hlavným kritériom vytvorenia CE je koncentrácia na jeden vedeckovýskumný program.

TECHNOLOGICKÉ INKUBÁTORY ZAMERANÉ NA INOVATÍVNE FIRMY

Zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére prostredníctvom inkubátorov

VEDECKO-TECHNOLOGICKÉ PARKY A TECHNOLOGICKÉ CENTRÁ

priame zapojenie terciárnych vzdelávacích inštitúcií s cieľom realizácie nových poznatkov v komerčnej sfére (MSP aj veľké podniky) vo forme areálov poskytujúcich priestory, služby a kontakt so zdrojmi nových poznatkov

KONTAKTNÉ BODY PRE STYK S PRIEMYSLOM

Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej strane. Budované na pracoviskách výskumu a vývoja

Podpora spracovania projektov na zriadenie inštitúcií a útvarov slúžiacich univerzitám a akademickým pracoviskám na prenos technológií a poznatkov (vrátane valorizačných a komercializačných inštitúcií a útvarov)

Tvorba a prevádzka inštitúcií a útvarov slúžiacich univerzitám a akademickým pracoviskám na prenos technológií a poznatkov (vrátane valorizačných a komercializačných inštitúcií a útvarov) vybavené expertízou, príslušným tréningom, skúsenosťou, pochopením pre potreby výskumníkov, zákonných noriem, podnikania, problematiky vývoja technológií

Aktivity na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom (MSP aj veľké podniky) na druhej strane.

BROKERSKÉ CENTRÁ PRE TRANSFER TECHNOLÓGIÍ A ZNALOSTÍ,

REGIONÁLNE CENTRÁ

podpora partnerstva vysokých škôl, výskumných a vývojových organizácií s podnikateľským sektorom (MSP aj veľké podniky) v rámci prostredníctvom prvotných investícií do ich infraštruktúry a nákladov na ich vybudovanie

INOVAČNÉ CENTRÁ

problém XII 

k časti: Problém XII: Nedostatočné prepojenie slovenských univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií so súkromnými spoločnosťami a nízka implementácia inovatívnych nápadov študentov v praxi, Riešenie XII: Podpora zapojenia slovenských vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií do medzinárodných programov stimulujúcich spoluprácu so súkromným sektorom:

„Cieľom tohto opatrenia je motivácia univerzít a vysokých škôl v SR zapájať sa do medzinárodných programov, ktoré podporujú spoluprácu akadémie a súkromného sektora.“ – rozpor predkladateľa – jedná sa o akadémiu, alebo VŠ

Klub 500 považuje za nanajvýš neefektívne riešenie uvedeného problému formou komunikačnej kampane!, žiada o vypustenie opatrenia.

problém XIII 

Problém XIII: Nedostatočná podpora rozvoja vedeckých a výskumných centier v oblasti informačnej bezpečnosti schopných vytvárať inovatívne riešenia použiteľné v praxi, Riešenie XIII: Vytvorenie centra excelentnosti pre informačnú bezpečnosť:

Klub 500 považujeme uvedenú časť za „lobbing“ úzkej záujmovej skupiny, ktorý nepatrí do koncepcie budovania startupov, ale v prípade záujmu o takýto typ projektu by mal byť ako samostatný materiál predložený na rokovanie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Klub 500 sa pýta, prečo nebola táto oblasť zahrnutá do podpory pri schvaľovaní jedenástich univerzitných/vedeckých parkov v roku 2013 (celkový objem prostriedkov 350 mil. Eur)?!, to v tom čase tu tento problém nebol?!

V materiáli chýba vyjadrenie relevantných inštitúcií, ako napríklad Fakulty informatiky? Klub 500 žiada o vypustenie opatrenia a predloženie analytického materiálu na rokovanie RVTI!

problém XIV 

Problém XIV: Nedostatočná koordinácia a vzájomná podpora startupov z krajín Vyšehradskej štvorky, Riešenie XIV: Pravidelné stretnutia pracovnej skupiny krajín Vyšehradskej štvorky pre problematiku podpory startupov a inovácií a vytvorenie pozície pre stáleho zástupcu SR v Silicon Valley:

Klub 500 zásadne nesúhlasí s vytvorením pozície pre stáleho zástupcu SR v Silicon Valley, nakoľko to považujeme za neefektívne vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu v prospech úzkej skupiny „vybraných“ subjektov. Predkladateľmi nie je predložená žiadna analýza efektívnosti zo zmienených krajín. (ČR napríklad uvedenú pozíciu financovala zo štrukturálnych fondov a to v minulom programovom období do roku 2014, v súčasnosti je program uzavretý a prínosy nevyčíslené, mimo podporených 40 podnikateľov). Klub 500 žiada predloženie podrobnej analýzy efektívnosti a prínosov projektov stáží v Silicon Valley podporených prostredníctvom SARIO v minulom období. Klub 500 považuje uvedené opatrenie za priame financovanie odlivu „mozgov“ z prostriedkov štátneho rozpočtu!!!

STRATEGICKÝ CIEĽ C 

FINANCOVANIE NAJMÄ TZV. „DEATH VALLEY“ FÁZY PODNIKATEĽSKÝCH INICIATÍV, Problém XV: Nízka motivácia individuálnych anjelských investorov:

Klub 500 považuje predloženú štatistiku European Business Angel Network za analýzu bez akejkoľvek vypovedacej hodnoty, nakoľko hodnotila 1.661 startupov z 37 krajín v segmente priemerne s 5 zamestnancami. Klub 500 poukazuje na fakt, že počet podnikateľských subjektov len na Slovensku v kategórii 0-9 zamestnancov je cca 150.000!!! Klub 500 žiada o predloženie reálnej analýzy!

riešenie XV 

Stimuly pre anjelských investorov:

Klub 500 zásadne nesúhlasí s navrhovanou formou stimulov pre anjelských investorov, nakoľko ju považuje za neefektívnu a jednostranne nastavenú v neprospech štátu! (Investor má majetkový podiel, štát nič!, Štát nemá ani len definovanú udržateľnosť, ako napríklad pri EU fondoch, pri ktorých sa nemôže meniť vlastnícka štruktúra definovanú dobu!) Stanovisko členov Klubu 500 – slovenských vlastníkov podnikov a investorov je jednoznačné, že uvedené opatrenia by mali byť vypustené a sú neefektívnym vynakladaním prostriedkov štátneho rozpočtu, v prospech úzkych „lobistických“ skupín. Každý projekt, každá dobrá myšlienka si svojho investora nájde a nepotrebuje k tomu selektívnu štátnu 20% bonifikáciu. Na Slovensku máme fondy rizikového kapitálu, ktoré disponujú dostatkom prostriedkov pre investície. Z pohľadu Klubu 500 je vhodnejšie sústrediť sa na systémové podmienky fungovanie investičných spoločností, ktorým je potrebné zjednodušiť systém, prípadne zmeniť systém zdaňovania tak, ako je tomu v niektorých krajinách EU.

k časti: Riešenie XVI:  

Zlepšenie kapitálového financovania pre startupy cez štruktúru Slovak Investment Holding a zavedenie nových finančných nástrojov pre startupy v rámci Národného podnikateľského centra:

Klub 500 zásadne nesúhlasí s tým, aby podfondy SIH boli pod správou SBA, považuje to za nesystémový krok, ktorý zásadným spôsobom narúša koncepciu vytvorenia SIH

k časti: Problém XVII:  

Problémy s efektívnou alokáciou kapitálu a účinným prepájaním startupov s investormi vyplývajúcimi z cezhraničných prekážok a obmedzeného prístupu k možnostiam financovania:

Klub 500 nesúhlasí so zámerom „potreby zvyšovania kvality dostupnosti úverových informácií “credit information”, ktoré by mali zahŕňať porovnateľné dáta o úverovom hlásení a hodnotení. V súčasnosti majú prístup k takýmto informáciám väčšinou banky, čo limituje prístup MSP k širšiemu spektru investorov, pôsobiacich na kapitálových trhoch. Zlepšovanie dostupnosti a kvality úverových informácií vnímame teda ako prostriedok, ktorý v krátkom časovom horizonte môže prispieť k vytvoreniu vhodného prostredia pre startupy a MSP.“

Klub 500 považuje „credit information“ za majetok bánk a nevidí dôvod na ich zverejňovanie, ak je to zámer predkladateľa.

k časti: Riešenie XVII: 

Podpora zlepšenia prístupu startupov a ostatných malých a stredných podnikov k možnostiam financovania v Európe:

Z pohľadu Klubu 500 sa v tomto prípade jedná sa o typický príklad miešania podpory startupov a štandardnej podpory segmentu MSP. Z tohto dôvodu by malo byť opatrenie vypustené.