Obranná dohoda s USA deformuje podnikateľské prostredie

Bratislava, 12. 1. 2022 – Vláda Slovenskej republiky dnes rokuje o Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Návrh dohody upravuje pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl USA, ich rodinných príslušníkov, ako aj ďalších osôb podieľajúcich sa na plnení úloh pre ozbrojené sily USA na území SR a spolupracujúcich slovenských občanov. Uzatvára sa na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia.

Zmluvu pripravuje a uzatvára vláda Slovenskej republiky, ratifikovať ju bude Národná rada Slovenskej republiky a po ratifikácii sa stane súčasťou slovenského právneho poriadku a bude mať prednosť pred zákonmi SR.

Klub 500 zmluvu považuje sa deformačnú ku podnikateľskému prostrediu.

„Z pohľadu Klubu 500 by sme privítali, ak by táto zmluva bola v súlade so slovenským právnym poriadkom a nedeformovala by podnikateľské prostredie na Slovensku, hlavne čo sa týka oslobodení od plnenia daňových a odvodových povinností,“ konštatuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Zmluva zavádza kategóriu preferovaných subjektov, ktoré napriek územnému princípu (teritóriu Slovenskej republiky) vyníma nielen zo súdnej jurisdikcie. Každý subjekt, ktorý sa na Slovensku zdržuje, každý podnikateľ, ktorý podniká na Slovensku, a každá fyzická osoba, ktorá na Slovensku žije, by mali byť viazané zákonmi Slovenskej republiky a mali by tieto zákony dodržiavať, pripomína Klub 500.

„Klub 500 očakáva, že ak má záujem na slovenskú pôdu vstúpiť taký silný hráč, ako je armáda Spojených štátov amerických, malo by to priniesť pre Slovenskú republiku obrovské výhody. Pýtame sa zodpovedných, aké výhody tento návrh zmluvy so sebou prináša, nakoľko po preštudovaní návrhu sme tieto neidentifikovali,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ Tibor Gregor.

Zodpovednosť za uvedenú zmluvu je podľa Klubu 500 jednoznačne na tých, ktorí zmluvu vyjednali a dojednali a ktorí ju budú podpisovať.