Čo prinesie nový Národný program reforiem?

energia.sk, dátum: 10.04.2015

Čo prinesie nový Národný program reforiem?

10. apríl 2015 / Téma

Príprava nového programu reforiem finišuje. Pripomienkovanie tohto strategického hospodárskeho dokumentu naznačilo priority v oblasti financovania energetickej efektívnosti, budovania prepojení plynárenských i elektrizačných sústav i fungovania trhu s energiami. Ministerstvá, regulátor i podnikatelia by chceli z návrhu NPR 2015 niektoré odseky odstrániť, reformulovať ich znenie či doplniť ďalšie potrebné opatrenia.

V stredu sa skončilo skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého mohli subjekty i verejnosť reagovať na strategický dokument Národný program reforiem 2015 (NPR). Ministerstvo financií ho do MPK predložilo len 31. marca. Urýchlený postup zvolilo preto, lebo už budúcu stredu (15.4.) ho musí mať na stole Európska komisia.

Hoci podľa zverejnených údajov neboli ešte všetky pripomienky spracované a finálna verzia NPR sa môže zmeniť, návrh dokumentu i zaslané pripomienky týkajúce sa energetiky a fungovania trhu jasne signalizujú priority štátu, firiem i regulátora.

Hodnotenie pokroku

Jedno zo šiestich opatrení NPR, ktoré navrhuje Európska komisia a schvaľujú členské štáty v rámci stratégie Európa 2020, sa pre tento i minulý rok týka priamo fungovania trhu s energiami.

V rámci jeho hodnotenia rezort financií poukázal na spustenie reverzného toku s Ukrajinou v septembri 2014 a na to, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví momentálne pripravuje sprehľadnenie obsahu a materiálov a vybudovanie dátového centra na svojom webovom sídle. Aktuálne prebieha chronologizácia a tematické usporiadanie jednotlivých údajov a materiálov zverejnených na webstránke ÚRSO, neskôr sa má vybudovať dátové centrum, kde budú agregované všetky už v súčasnosti zverejňované dáta v dostupnom formáte.

Súčasťou hodnotenia je aj reakcia úradu na správu, ktorú EK vydala koncom februára. Regulačný úrad nesúhlasí s jej závermi o nízkej transparentnosti regulácie a vysokých sieťových poplatkov. Podľa ÚRSO sú tiež na stránke úradu zverejnené všetky dostupné analýzy a výška poplatkov z Eurostatu nie je naprieč krajinami porovnateľná.

V samostatnej kapitole návrhu NPR 2015 ministerstvo financií zdôrazňuje zmeny v odpadovom hospodárstve, vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie SR, pokrok v cezhraničných prepojeniach, zvyšovanie energetickej efektívnosti a tiež plány opatrení v oblasti regulácie.

Efektívnosť a infraštruktúrne prepojenia

Z návrhu sa napríklad dozvieme, že vyššia energetická efektívnosť v podnikoch sa podporí prostredníctvom energetických auditov. Malé a stredné firmy na ne majú získať podporu z eurofondov, konkrétne z operačného programu Kvalita životného prostredia, pričom prvé výzvy na ich realizáciu sa predpokladajú v decembri. Z rovnakého OP sa tiež bude financovať obnova verejných budov.

Spustenie plynového prepojenia s Maďarskom, ktoré sa oddialilo kvôli právnym a technickým prekážkam na maďarskej strane, sa podľa rezortu financií plánuje na jún 2015. Projekt prepojenia s Poľskom sa aktuálne uchádza o zaradenie do druhého zoznamu projektov spoločného záujmu (PCI), ktorý bude vydaný na jeseň. V texte sa tiež spomínajú ropovodné projekty – rekonštrukcia a zvýšenie kapacity Adria a prepojenie Bratislava-Schwechat, i nový projekt plynovodu Eastring.

Ohľadom dvoch nových prepojení elektrizačných sústav s Maďarskom sa v návrhu NPR poukazuje na podpis zmluvy o spolupráci v minulom roku a prebiehajúce rokovania o príprave Zmluvy o výstavbe vedení. Tie by sa mali podpísať v druhom štvrťroku 2015. Sprevádzkovanie oboch prepojení je predbežne naplánované ku koncu roka 2018.

Regulácia

Formulácia návrhov opatrení v oblasti zlepšenia regulácie je v novom návrhu NPR značne podobná doterajším programom reforiem. Úrad pre reguláciu má zhodnotiť potrebu ďalšej regulácie na nadchádzajúce regulačné obdobie vrátane odôvodnenia navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu jej vykonávania. Vyhodnotenie by malo byť založené najmä na analytických ukazovateľoch (napríklad koncentrácia trhu alebo miera zmeny poskytovateľa).

Opakuje sa tiež text o tom, že štandardnou praxou bude zverejňovanie podporných analýz ku všetkým zásadnejším zmenám politík a regulačným rozhodnutiam. Každá zmena pravidiel v regulačnej politike bude sprevádzaná zverejnením výpočtov a podkladových analýz vrátane vplyvov na spotrebiteľov, či zainteresované subjekty. Pri vydaní sekundárnej a terciárnej legislatívy (vyhlášky, prevádzkové poriadky) bude tiež zverejnená analýza faktorov vplývajúcich na regulovanú cenu, odôvodnenie ich vývoja a podiel na koncovej cene. Analýza však nemá obsahovať informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

V súvislosti s dátovým centrom na webstránke ÚRSO sa majú v dostupnom a prehľadom formáte pravidelne zverejňovať dáta pre odbornú verejnosť, najmä údaje publikované vo Vyhláškach, Výročných správach, Správach o dodržiavaní pravidiel trhu s elektrinou a plynom, či Národných správach. Na rozdiel od aktuálneho NPR 2014 sa v návrhu už nespomína druhý krok, a to verejná diskusia o potrebe zverejňovať dosiaľ nepublikovaných dát, znižovanie administratívnej záťaže ani zamedzenie duplicity zasielania v princípe rovnakých údajov niekoľkým inštitúciám.

Podľa návrhu akčného plánu, ktorý je prílohou NPR, by sa opatrenia o vybudovaní dátového centra a zverejňovaní analýz k zmenám politík mali zrealizovať do konca septembra 2015.

Pripomienky štátnych inštitúcií

K tematike energetiky sa v rámci medzirezortného pripomienkovania vyjadrili štátne orgány i podnikatelia. Rezort hospodárstva poukázal na to, že pokiaľ ide o fungovanie trhu s energiami, z pohľadu Slovenska majú prepojenia s Maďarskom a Poľskom väčší význam ako reverz na Ukrajinu.

ÚRSO v rámci svojich pripomienok navrhlo nahradiť vyššie uvedené časti textu týkajúce sa regulácie. Odsek o dátovom centre by mal podľa neho znieť tak, že úrad bude na svojej webstránke sústavne skvalitňovať a rozširovať databázy údajov a informácií, ktoré sú potrebné pre odbornú verejnosť podľa požiadaviek účastníkov trhu.

Regulačný úrad už minulý rok v rámci MPK navrhol odstrániť podkapitolu o zverejňovaní analýz ku všetkým zásadnejším zmenám politík. Text ale v NPR 2014 zostal. Tento rok ho regulátor navrhol nahradiť znením o analýzach k zásadným zmenám v regulovaných cenách. Odkazuje na zverejňovanie postupov v procese tvorby regulačnej politiky a o tom, že v nadväznosti na ňu už pri vydávaní sekundárnej legislatívy ÚRSO zverejňuje spôsob získania použitých konštánt, premenných, intervalov a pod. i zdôvodnenie ich použitia spolu s popisom vzorcov na výpočet taríf a koncových cien energií.

Do odseku o hodnotení potreby ďalšej regulácie ÚRSO navrhol doplniť text o už existujúcom vykonávaní hodnotenia regulačného obdobia na základe analýz ekonomických ukazovateľov, ktoré dostáva od účastníkov trhu a rešpektovaní zámerov EÚ obsiahnutých v nariadeniach a smerniciach. Obdobne ako minulý rok by sa podľa neho nemalo v texte NPR spomínať, že vyhodnotenie potreby ďalšej regulácie by malo byť založené najmä na analytických ukazovateľoch.

Pripomienky firiem

Klub 500, čo je združenie spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov, na rozdiel od regulačného úradu súhlasí so závermi Európskej komisie o vysokých koncových cenách elektriny pre priemysel a do návrhu nového NPR žiadal doplniť konkrétne opatrenia, ktoré povedú k zníženiu regulovaných poplatkov pre priemyselných odberateľov.

Do pripomienkovania sa zapojila aj spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia. Do textu odporučila doplniť odseky najmä v súvislosti s rozvojom obnoviteľných zdrojov. S odkazom na dokumenty EK aj asociácie Eurlectric poukázala na to, že metodika regulácie by mala viac motivovať prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav do investícii, ktoré súvisia s rozvojom OZE, potrebou výmeny existujúcich vedení a energetického majetku a so zavádzaním inteligentných meracích systémov. Od regulátora žiada, aby platné legislatívne požiadavky oblasti energetickej efektívnosti a smart metrov zohľadnil aj v rámci regulačného obdobia a umožnil ich premietnuť do hodnoty regulovanej bázy aktív i odpisov.

S cieľom zabezpečiť pokles poplatkov za elektrinu by sa mal podľa SSE-D prehodnotiť súčasný systém podpory OZE, tak by sa odstránila diskriminácia a minimalizoval tlak na koncovú cenu elektriny. Podpora pre nové zariadenia na výrobu zelenej elektriny by sa mala zastaviť – s odkazom na usmernenia EK o štátnej pomoci považujú za potrebné okamžite skončiť so špeciálnymi dotáciami a feed-in-tarifami.