Analýzy a trendy o podpore výskumu a vývoja

Hostia: Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500, a Peter Horniaček z oddelenia dane z príjmov, Ministerstvo financií SR.