Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 – 2016

všeobecne 

Klub 500 považuje verziu Akčného pánu predloženého na medzirezortné pripomienkové konanie za neprijateľnú, v rozpore so samotnou RIS3 a žiada jej stiahnutie a zásadné prepracovanie.
Príprava AP prebiehala systémom, ktorý zásadným spôsobom poprel princíp partnerstva ktorý EK vyžaduje a ktorý bol samotnou EK ocenený pri príprave slovenskej stratégie RIS3. Klub 500 konštatuje, že príprava AP prebiehala bez účasti partnerov z hospodárskej praxe, bez zvolávania pracovnej skupiny, čo považuje za neprijateľné.
Klub 500 považuje predložené znenie za priame porušenie záverov Rady vlády pre vedu techniku a inovácie zo dňa 23.10.2014, kde bolo jasne deklarované, že „prvá verzia AP bola vypracovaná v priebehu prvého polroka 2014“ pričom sa majú doplniť časti, ktoré explicitne vyžadovala EK, v zmysle čoho sa mal AP dopracovať. Klub 500 považuje predloženú verziu za úplne nový AP, v ktorom nezostalo takmer nič z AP schváleného RVTI a ktorý mal byť v zmysle rozhodnutia RVTI len dopracovaný v nevyhnutnej miere.
Klub 500 upozorňuje na mnohé gramatické chyby a preklepy v materiáli!

k predkladacej správe 

Klub 500 protestuje proti tvrdeniu v predkladacej správe, že „Materiál už bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na základe vznesených pripomienok bola v diskusii s partnermi pripravená revidovaná verzia materiálu, ktoré je opätovne predkladaná na medzirezortné pripomienkové konanie.“
V súlade s predchádzajúcim bodom Klub 500 konštatuje, že príprava AP prebiehala úplne bez účasti partnerov z hospodárskej praxe, bez zvolávania pracovnej skupiny, čo považuje za neprijateľné. Klub 500 považuje predložené znenie za priame porušenie záverov Rady vlády pre vedu techniku a inovácie zo dňa 23.10.2014, kde bolo jasne deklarované, že „prvá verzia AP bola vypracovaná v priebehu prvého polroka 2014“ pričom sa majú doplniť časti, ktoré explicitne vyžadovala EK, v zmysle čoho sa mal AP dopracovať. Klub 500 považuje predloženú verziu za úplne nový AP, v ktorom nezostalo takmer nič z AP schváleného RVTI a ktorý mal byť v zmysle rozhodnutia RVTI len dopracovaný v nevyhnutnej miere.

k doložke vplyvov 

Žiadame o doplnenie najmä vplyvov na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie.

k návrhom uznesení 

Navrhujeme úpravu znenia uznesení v súlade s pripomienkami.

k časti 1. Východiská, druhý odsek 

žiadame zmeniť znenie poslednej vety nasledovne:
„Pri zachovaní uvedeného princípu je nevyhnutné sústrediť finančné zdroje na oblasti definované RIS3“
Zdôvodnenie:
RIS3 jasne definuje oblasti hospodárskej špecializácie, perspektívne oblasti a oblasti podľa dostupných kapacít, na ktoré sa má národná politika sústrediť. „najsľubnejšie oblasti komparatívnej výhody RIS3 nedefinuje.

k časti 1. Východiská 

žiadame vypustenie štvrtého odseku „V nadväznosti…“, piateho odseku vrátane odrážok „Využitie štátnych politík…“, šiesteho odseku „AP konkretizuje …“,
Zdôvodnenie:
Vychádzame z toho, že akčný plán má byť stručným a jasným zadefinovaním úloh, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov RIS3, považujeme dané odseky za nadbytočné.

k časti 1. Východiská 
Klub 500 zásadne nesúhlasí s tvrdením uvádzaným v štvrtok odseku: „AP súčasne vychádza z tej skutočnosti, že RIS3 je živý dokument a spôsob jej implementácie musí reflektovať špecifiká Slovenskej republiky a aktuálneho stavu v oblasti inštitucionálneho riadenia a obsahového stavu a finančnej podpory výskumu, vývoja a inovácií.“
Úlohou prvého Akčného plánu nemôže byť zmena samotnej Stratégiu RIS3, ktorá sa ešte ani nezačala napĺňať, ale úlohou je definovať úlohy a opatrenia na jej naplnenie. Taktiež nie je cieľom AP akýmkoľvek spôsobom zohľadňovať špecifiká, nakoľko tieto boli zohľadnené už pri samotnom procese príprave RIS3. Z pohľadu Klubu 500 sa jedná len o snahu zmeniť stratégiu RIS3, ktorá vo svojich princípoch definuje cieľ zavedenia transparentnosti do neprehľadného systému riadenia a čerpania verejných prostriedkov na vedu, výskum a inovácie a snahu zachovať fragmentovaný a neprehľadný systém, ktorý kritizovala aj samotná EK.
k časti 1. Východiská, posledný odsek 

Klub 500 žiada zosúladiť so stratégiou RIS3 tak, aby sa implementácia napĺňala prostredníctvom dvojročných Akčných plánov zostavovaných na kĺzavom princípe, nasledovne: „V ďalšom období bude implementácia prebiehať prostredníctvom dvojročných Akčných plánov zostavovaných na kĺzavom princípe, ktoré budú definovať konkrétne úlohy na relevantné roky…“

k časti 2. Integrované inštitucionálne riadenie výskumu, vývoja a inovácií (Systém riadenia VVaI) 

Klub 500 navrhuje zmenu znenia celej kapitoly nasledovne:
„Implementácia Stratégie inteligentnej špecializácie v programovom období 2014 – 2020 je komplexný proces. Presahuje čiastkové kompetencie jednotlivých ministerstiev, regionálnych, mestských a obecných samospráv, občianskych združení, podnikateľskej sféry. Jej efekt je založený na integrácii vedy s inováciami, výskumných inštitúcií s hospodárskou praxou, najmä priemyselnou, a to vytváraním optimálnych podmienok v regionálnom a sektorovom priestore.
Pre inštitucionálne zabezpečenie opatrení RIS3 bude transformovaná a optimalizovaná súčasná rozdrobená riadiaca štruktúra výskumu, vývoja a inovácií podľa návrhov z RIS3. Rozpracovanie základnej organizačnej schémy inštitucionálneho riadenia implementácie RIS3 pre potreby v rokoch 2014 až 2016 je na obr. 1. (nasledovať by mala grafická schéma systému inštitucionálneho riadenia)“
Zdôvodnenie:
Klub 500 zásadne nesúhlasí so zjednodušovaním a podriaďovaním agendy inteligentnej špecializácie problematike európskych štrukturálnych a investičných fondov. Agenda inteligentnej špecializácie je komplexný proces, ktorý zahŕňa sústredenie zdrojov tak európskych, ako aj národných (štátny rozpočet), nakoľko Inteligentná špecializácia v zmysle odporúčaní EK je strategický prístup zameraný na zlepšenie cieľov a zamerania výskumu a inovačných investícií na vlastné (regionálne) silné stránky so začlenením viacerých subjektov, či už sú to univerzity, klastre, alebo výskumné inštitúcie, čo je kľúčové k spájaniu silných stránok s potrebami priemyslu a aplikačnej praxe a trhových príležitostí. Inteligentná špecializácia je nadriadená stratégia Partnerskej dohode a jej operačným programom!
Klub 500 s cieľom dosiahnuť znenie Akčného plánu ako jasného, čitateľného, zrozumiteľného a maximálne možne stručného materiálu navrhuje jeho zostručnenie a vypustenie častí, ktoré sú duplicitné, vzhľadom na ich zahrnutie v RIS3.

k časti: Popis jednotlivých zložiek systému riadenia RIS3 
Klub 500 zásadne nesúhlasí so schémou riadenia uvedenou v návrhu materiálu. Považuje ich za priamy rozpor so schválenou RIS3 s tým, že návrh schémy z pohľadu Klubu 500 je len snahou zachovať súčasný fragmentovaný systém riadenia.
– základom inteligentnej špecializácie je proces entrepreneurial discovery, ktorý v bol v SR zabezpečený jednak kreovaním systému pracovných skupín „6+1“ v pôsobnosti MŠVVaŠ, v rámci ktorých boli identifikované požiadavky/názory podnikateľskej obce, ako aj následnými pracovnými skupinami (užšia a širšia) pre prípravu samotnej RIS.
– rozdelenie systému jednotných pracovných skupín na samostatné pracovné skupiny v pôsobnosti MH a MŠVVaŠ a naviac ich podriadenie sekciám štrukturálnych fondov považujeme za základný rozpor s cieľmi inteligentnej špecializácie a za prvok, ktorý zachováva súčasný fragmentovaný systém
– naviac uvedený návrh systém ŽIADNYM spôsobom nezahrnul do procesu entrepreneurial discovery aj ostatné ministerstvá zabezpečujúce napĺňanie cieľov RIS3
– základom efektívneho systému riadenia musí byť zachovanie jednotných pracovných skupín, ktoré budú zabezpečovať vstupy priamo pre výskumnú aj technologickú agentúru, ale aj ostatné ministerstvá zabezpečujúce napĺňanie cieľov RIS3 s tým, že sekcie štrukturálnych fondov musia byť v pozícii partnera, ktorá bude získavať informácie priamo od agentúr.
Klub 500 nesúhlasí s navrhovaným personálnym obsadením jednotlivých orgánov, návrhy v nasledujúcich pripomienkach.
Klub 500 požaduje uvedenie schémy riadenia podľa návrhu splnomocnenca pre výskum a inovácie.
k časti: RADA VLÁDY SR PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE (RV VTI), časť Úlohy RV VTI bod 5 
Klub 500 požaduje uvedenie dvojročných akčných plánov, namiesto trojročných.
Zdôvodnenie:
Interval dvojročných akčných plánov je uvedený v samotnej stratégii RIS3 schválenej Vládou SR. Akčný plán nemôže svojvoľne meniť dohodnuté a schválené východiská a princípy samotnej stratégie.
k časti: RADA VLÁDY SR PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE (RV VTI), časť Úlohy RV VTI  

Klub 500 navrhuje doplnenie poslednej vety na koniec podkapitoly nasledovne:
„Súčasne s aktualizáciou štatútu RV VTI, bude nevyhnutné aktualizovať aj štatút Splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie v znení uznesenia vlády SR č.28/2015, pre zohľadnenie kompetencií a pôsobnosti splnomocnenca. (príloha č….)“
Zdôvodnenie:
Zriadenie funkcie splnomocnenca vlády pre výskum a inovácie vníma Klub 500 veľmi pozitívne ako systémový prvok, ktorý má všetky predpoklady prispieť k odstráneniu fragmentácie a zabezpečeniu centralizovaného systému riadenia výskumu a inovácií na Slovensku.

k časti: STÁLA KOMISIA RV VTI PRE IMPLEMENTÁCIU RIS3 (SK RV VTI RIS3), bod 2. 

Klub 500 žiada zmeniť nasledovne:
„2. predsedom je splnomocnenec vlády SR pre VaI,“
Zdôvodnenie:
Návrh predkladateľa, aby predsedom SK RV VTI bol minister rezortu školstva považujeme za rozpor so stratégiou RIS3 schválenej Vládou SR, ktorá ustanovuje že „výkonný aparát bude pôsobiť v štruktúrach Úradu vlády Slovenskej republiky“. Akčný plán nemôže svojvoľne meniť dohodnuté a schválené východiská a princípy samotnej stratégie.
Z pohľadu Klubu 500 je ustanovenie splnomocnenca vlády pre výskum a inovácie (pôsobiaceho v štruktúrach Úradu vlády SR) ako predsedu SK RV VTI základným príspevkom k odstráneniu fragmentácie a rezortizmu v systéme riadenia výskumu a inovácií. Potreba dôsledného naplnenia stratégie RIS3 v tomto bode vychádza z priamych skúseností z procesu príprav stratégie RIS3, v rámci ktorej bola príprava úspešne zavŕšená až po presune kompetencií a zodpovednosti za jej prípravu na Úrad vlády, ako nadrezortný orgán.

k časti: STÁLA KOMISIA RV VTI PRE IMPLEMENTÁCIU RIS3 (SK RV VTI RIS3), bod 3. 

Klub 500 žiada zmeniť nasledovne:
„3. Zastúpenie v SK RVTI RIS3 majú zástupcovia výskumu, vývoja, inovácií z akademickej sféry, podnikateľskej sféry, relevantných orgánov štátnej správy reprezentujúcich štátne politiky v oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov, výskumu, vývoja, inovácií a informatizácie, podľa rozhodnutia splnomocnenca pre výskum a inovácie, nominovaných na princípe partnerstva.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že pôvodný návrh by svojim rozsahom spôsobil absolútnu nefunkčnosť stálej komisie. Naviac máme za to, že určenie presného zloženia SK RV VTI nie je účelom Akčného plánu, ale Štatútu, ktorý by mal predkladať Splnomocnenec pre výskum a inovácie, ako jej predseda.

k časti: STÁLA KOMISIA RV VTI PRE IMPLEMENTÁCIU RIS3 (SK RV VTI RIS3), bod 4. 

Klub 500 navrhuje zmeniť nasledovne:
„4. zloženie SK RVTI RIS3 určí jej štatút, ktorý predloží na rokovanie RV VTI podpredseda RV VTI a splnomocnenec vlády pre VaI.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že určenie presného zloženia SK RV VTI nie je účelom Akčného plánu, ale Štatútu, ktorý by mal predkladať Splnomocnenec pre výskum a inovácie, ako jej predseda.

k časti: STÁLA KOMISIA RV VTI PRE IMPLEMENTÁCIU RIS3 (SK RV VTI RIS3), bod 5., 6., 7. 

Klub 500 vzhľadom na predchádzajúce pripomienky navrhuje vypustenie uvedených bodov pre irelevantnosť.

k časti: Princípy riadenia implementácie RIS3 ako integrovaného systému. 

Klub 500 s cieľom zjednodušiť a odstrániť nadbytočný, všeobecný a duplicitný (z pohľadu stratégie RIS3) text navrhuje vypustenie druhého a tretieho odseku.

k časti: riadenie všeobecne: 

Klub 500 v súlade so stratégiou RIS3 navrhuje vo vzťahu k agentúram používanie pojmu „predsedníctvo“, nie „rada“ ako uvádza návrh materiálu.
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že je potrebné zachovávať terminológiu tak, ako bola navrhnutá v stratégii RIS3 a schválená Vládou SR

k časti: Princípy riadenia implementácie RIS3 ako integrovaného systému. 

Klub 500 navrhuje zmeniť znenie posledného odseku nasledovne:
„Za detailnejšie rozpracovanie oblastí špecializácie budú zodpovedné pracovné skupiny pôsobiace v systéme riadenia. Bude vytvorený nový jednotný systém pracovných skupín, ktorý bude vychádzať z reštrukturalizácie súčasných 6+1 pracovných skupín a s pomerne zastúpenými odborníkmi akademickej a hospodárskej sféry.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že k odstráneniu fragmentácie môže prispieť iba jeden systém pracovných skupín, ktorý bude svoje výstupy poskytovať výskumnej a technologickej agentúre ako aj ostatným ministerstvám zabezpečujúcim napĺňanie cieľov RIS3.

k časti: VÝSKUMNÁ AGENTÚRA. 

Klub 500 navrhuje zmeniť znenie odseku nasledovne:
„Výskumná agentúra bude riadiacou, komunikačnou a koordinačnou inštitúciou pôsobiacou v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. Výskumná agentúra vzniká ako grantová inštitúcia procesným zlúčením ASFEU, APVV a finančných nástrojov vecne príslušných sekcií MŠVVaŠ SR (VEGA/KEGA). Základom pre vytvorenie agentúry a hodnotenie výziev a projektov vo Výskumnej agentúre bude systém uplatňovaný v Agentúre na podporu výskumu a vývoja – APVV. Výskumná agentúra bude organizácia rezortu školstva, ktorá bude súťažným spôsobom rozdeľovať verejné zdroje a zdroje EŠIF na podporu výskumu a vývoja, pričom procesné zlúčenie agentúr bude zohľadňovať špecifiká existujúceho grantového systému vysokých škôl VEGA a KEGA.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 zásadne nesúhlasí s navrhovaným znením zo strany predkladateľa, ktoré je v rozpore so stratégiou RIS3, nakoľko už vo svojej podstate nepojednáva o fyzickom zlučovaní agentúr v pôsobnosti MŠVVaŠ ale len o akomsi zlučovaní procesov.
Návrh predkladateľa nie je v súlade s programovým vyhlásením Vlády SR, ani v súlade s prvým návrhom AP, nakoľko z neho bolo vypustené ustanovenie „Základom pre vytvorenie Výskumnej agentúry (ďalej VA ) bude Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV“. Klub 500 považuje uvedené za základ Programového vyhlásenia vlády SR v časti veda a výskum, ktorý uvádza:
„Vláda uskutoční transformáciu Agentúry pre výskum a vývoj (APVV) na inštitúciu verejnoprávneho charakteru a posilnenie jej nadrezortného postavenia“

k časti: Úlohy Výskumnej agentúry., bod 3. 

Klub 500 navrhuje vypustenie slova „budovania“.
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že extenzívne budovanie verejnej výskumnej infraštruktúry bez zohľadňovania potrieb praxe je slabou stránkou vedy a výskumu na Slovensku. V záujme zabezpečenia predpokladov pre efektívne vynakladanie verejných zdrojov navrhujeme v materiáli pojednávať o rozvoji v súlade s RIS3.

k časti: Princípy riadenia, koordinácie a partnerstva v podmienkach Výskumnej agentúry, bod 3.  

Klub 500 navrhuje zmeniť znenie nasledovne:
„3. členov Predsedníctva Výskumnej agentúry menuje predseda Predsedníctva Výskumnej agentúry na princípe partnerstva verejnej a súkromnej sféry v pomere 50:50, pričom minimálne 1/3 jej členov bude zároveň členmi Predsedníctva Technologickej agentúry. Menovaných členov Predsedníctva potvrdzuje RV VTI.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že zloženie tak ako je navrhované predkladateľom by znemožnilo naplnenie cieľa predkladateľa, a to aby počet členov v záujme efektívnosti neprekročil 14.

k časti: RADA VÝSKUMNEJ AGENTÚRY sa vyjadruje k: 

Klub 500 navrhuje znenie bodu A: nasledovne:
„A. vecnému, časovému a zdrojovému harmonogramu výziev, úplnému zneniu výziev pripravovaných riadiacim orgánom v intenciách, ktoré umožňuje OP Výskum a inovácie, resp. pravidlá pre implementáciu EŠIF“
Zdôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že zo systému riadenia EŠIF boli vypustené programové manuály, vnímame povinnosť predkladať na rokovanie predsedníctiev agentúr úplné znenia výziev za základný prvok transparentnosti systému riadenia štrukturálnych fondov. Uvedená požiadavka je plne v súlade s verejným prísľubom SORO MHSR na prvom rokovaní monitorovacieho výboru Operačného programu Výskum a inovácie.

k časti VÝSKUMNÁ AGENTÚRA zároveň 

Klub 500 navrhuje vypustenie odseku 2. i.
Zdôvodnenie:
Klub 500 nevidí dôvod k tomu, aby Výskumná agentúra vyhľadávala možnosti využitia rizikového kapitálu.

k časti TECHNOLOGICKÁ AGENTÚRA 

Klub 500 žiada zmeniť znenie kapitoly nasledovne:
„Technologická agentúra bude vytvorená transformáciou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – SIEA, ako subjekt verejnej správy. Rezort MH SR v kontexte ustanovenia TA zabezpečí, aby TA bola jedinou inštitúciou, ktorá bude zabezpečovať plnenie cieľov RIS3 tým, že budú odstránené duplicity intervencií a súčasných činností v rámci pôsobenia agentúry SBA (bývalá NARMSP) a tiež agentúry SARIO financovaných z verejných prostriedkov.“
Zdôvodnenie:
Klub 5000 má za to že predkladateľom navrhované znenie je v príkrom rozpore so stratégiou RIS3, v rozpore s RV VTI schváleným návrhom AP. Navrhované znenie je nad rámec zmien, ktorých potreba bola predkladateľom deklarovaná na rokovaní RV VTI. Predkladateľom navrhované znenie nezabezpečuje odstránenie fragmentácie v pôsobnosti MH SR a v praxi znamená len „zakonzervovanie“ súčasného fragmentovaného, neefektívneho a netransparentného stavu, ktorý Slovenskej republike vytýkala Európska komisia.

časti: Princípy riadenia, koordinácie a partnerstva v podmienkach Technologickej agentúry, bod 3. 

Klub 500 navrhuje zmeniť znenie nasledovne:
„3. členov Predsedníctva Technologickej agentúry menuje predseda Predsedníctva Technologickej agentúry na princípe partnerstva verejnej a súkromnej sféry v pomere 50:50, pričom minimálne 1/3 jej členov bude zároveň členmi Predsedníctva Výskumnej agentúry. Menovaných členov Predsedníctva potvrdzuje RV VTI.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že zloženie tak ako je navrhované predkladateľom by znemožnilo naplnenie cieľa predkladateľa, a to aby počet členov v záujme efektívnosti neprekročil 14

k časti: 3. Opatrenia pre implementáciu priorít inteligentnej špecializácie, ods. 1. 

Klub 500 navrhuje vypustenie prvého odseku „Definovanie jednotlivých…“
Zdôvodnenie:
Vychádzame z toho, že akčný plán má byť stručným a jasným zadefinovaním úloh, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov RIS3, z tohto dôvodu je odsek všeobecný, nepotrebný a nadbytočné.

k časti: 3. Opatrenia pre implementáciu priorít inteligentnej špecializácie, ods. 2. priority špecializácie. 

k časti: 3. Opatrenia pre implementáciu priorít inteligentnej špecializácie, ods. 2. priority špecializácie.
Klub 500 navrhuje zosúladiť znenie priorít so stratégiou RIS3 nasledovne:
„• odvetvia hospodárstva SR založené na tradičných ukotvených hospodárskych odvetviach, ktoré majú potenciál významne ovplyvňovať napĺňanie strategických cieľov RIS3,
• perspektívne hospodárske oblasti, ktoré sú rýchlorastúce a ukazujú vysoký potenciál rozvoja pre slovenskú ekonomiku,
• oblasti, v ktorých Slovensko disponuje vedeckými a výskumnými kapacitami, pričom v súčasnej dobe nemajú v rámci Slovenskej republiky vytvorené dostatočné podmienky pre ekonomické zhodnotenie.“
Zdôvodnenie:
Pôvodné znenie predkladateľa nie je v súlade so stratégiou RIS3, navrhuje sa presné zosúladenie znenia priorít.

k časti: 3.1: Hlavné opatrenia. 

Klub 500 žiada vypustenie celej kapitoly 3.1.
Zároveň navrhujeme doplnenie konkrétnych úloh o zavedenie systému povinnej priebežnej (finančnej aj vecnej) kontroly dlhodobých výskumných projektov.
Zdôvodnenie:
Vychádzame z toho, že akčný plán má byť stručným a jasným zadefinovaním úloh, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov RIS3. Uvedená kapitola neobsahuje konkrétne úlohy a ich nositeľov, ale je zovšeobecnením úloh uvádzaných v RIS3 a v iných častiach AP. Z tohto dôvodu je odsek všeobecný, nepotrebný a duplicitný.
Podstatná úloha o priebežnom hodnotení sa navrhuje zadefinovať ako samostatná konkrétna úloha

k časti 4. Indikatívny finančný rámec na realizáciu opatrení RIS3 

Klub 500 žiada o doplnenie opatrení financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, nakoľko materiál uvádza len opatrenia financované z prostriedkov EŠIF.

k časti: 4.2: Financovanie výskumu, vývoja a inovácií z národných zdrojov, podkapitola ŠTÁTNY ROZPOČET, tretí odsek „Verejné výdavky VaV v roku 2015…“ 

Klub 500zásadne nesúhlasí s uvádzaným východiskom a žiada ho vypustiť: „Zvyšovanie financovania výskumu, vývoja a inovácií zo štátneho rozpočtu je nevyhnutné pre napĺňanie cieľov a opatrení RIS3, pričom nárast výdavkov na výskum, vývoj a inovácie by bol viazaný na zabezpečenie udržateľnosti a ďalšieho rozvoja investičných projektov financovaných v rámci programového obdobia 2007 – 2013 z prostriedkov operačného programu Výskum a vývoj.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 zásadne nesúhlasí s viazaním prostriedkov na udržateľnosť investičných projektov financovaných v rámci programového obdobia 2007 – 2013 z prostriedkov operačného programu Výskum a vývoj. Tento cieľ je v zásadnom rozpore s princípmi RIS3 a je zachovaním súčasného neefektívneho stavu mnohokrát Slovenskej republike vytýkanej zo strany EK. Jedná sa o extenzívne budovanie verejnej výskumnej infraštruktúry, bez prepojenia na potreby ekonomiky, ktoré je len uzatvorením sa vedy pre vedu samotnú a neustále napojenú na inštitucionálne financovanie z verejných zdrojov. Cieľom RISS3 je vytvorenie predpokladov na efektívne prepojenie s potrebami praxe, čím majú výskumné inštitúcie šancu na zabezpečenie svojho financovania zo súkromných zdrojov a na základe dopytovo riadeného systému. Je povinnosťou štátu zabezpečiť, aby akékoľvek projekty mali zabezpečenú svoju udržateľnosť!

časti: 4.2: Financovanie výskumu, vývoja a inovácií z národných zdrojov, podkapitola ŠTÁTNY ROZPOČET, piaty odsek „Celkové zmeny v systéme podpory…“: 

Klub 500 navrhuje priame uvedenie cieľového stavu percentuálneho podielu súťažného financovania zo „zásadnejšieho zvýšenia“ na hodnotu „aspoň 30%“.
Zdôvodnenie:
Ciele kladené AP musia byť transparentné a merateľné.

k časti: 4.2: Financovanie výskumu, vývoja a inovácií z národných zdrojov, podkapitola VÝDAVKY NA VVI Z PODNIKATEĽSKÝCH ZDROJOV, posledný odsek 

Klub 500 navrhuje zmeniť poslednú vetu nasledovne: „Tieto môžu byť v budúcnosti efektívnou alternatívnou pre podporu popri štandardných formách grantového financovania.“
Zdôvodnenie:
Predkladateľom navrhovaná formulácia “ Tieto môžu v budúcnosti efektívne podporovať rozvoj inovatívnych podnikov a nemali by preto byť duplikované štandardným grantovým financovaním.“ vo vzťahu rizikovému kapitálu nesúvisí s financovaním vedy, výskumu a inovácií, ale so štandardným podnikovým financovaním.

k časti: 4.2: Financovanie výskumu, vývoja a inovácií z národných zdrojov, podkapitola PLÁNOVANÉ AKTIVITY K REFORME SYSTÉMU FINANCOVANIA VVI: 

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedenej kapitoly.
Zdôvodnenie:
Vychádzame z toho, že akčný plán má byť stručným a jasným zadefinovaním úloh, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov RIS3. Uvedená kapitola neobsahuje konkrétne úlohy a ich nositeľov, ale je zovšeobecnením úloh uvádzaných v iných častiach AP. Z tohto dôvodu je odsek všeobecný, nepotrebný a duplicitný.

k časti: 5.: Systém monitorovania a hodnotenia implementácie RIS3  

Klub 500 žiada vypustenie poslednej vety „Plán hodnotení bude súčasťou Akčného plánu implementácie RIS3 na príslušný rok. Plán hodnotení implementácie RIS3 je uvedený v prílohe č. 3.“, a žiadame vypustenie samotnej prílohy č.3 a všetkých odkazov na prílohu č.3 v materiáli.
Zdôvodnenie:
V prílohe č. 3 navrhované štúdie sú irelevantné pre AP RIS 3, nezaručujú naplnenie vzájomnej previazanosti špecializačných priorít ani spôsobu ako naplniť priority inteligentnej špecializácie. Klub 500 považuje plánovaný takmer 1 mil. Eur za neefektívne vynaložené prostriedky z pohľadu napĺňania cieľov inteligentnej špecializácie. Považujeme to len za snahu niekoho „priživiť“ sa na plnení základného strategického materiálu pre vedu, výskum a inovácie na Slovensku.

k časti: 5.: Systém monitorovania a hodnotenia implementácie RIS3  

Klub 500 navrhuje doplnenie súboru indikátorov ktoré boli navrhnuté v priebehu príprav prvého akčného plánu v spolupráci s expertom EK.

k časti: 6.: Princípy využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry, druhý odsek.  

Klub 500 žiada zmenu slovného spojenia v prvej vete „Budovanie výskumnej infraštruktúry…“ nasledovne: „Využívanie a ďalší rozvoj výskumnej infraštruktúry…“
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že extenzívne budovanie verejnej výskumnej infraštruktúry bez zohľadňovania potrieb praxe je slabou stránkou vedy a výskumu na Slovensku. V záujme zabezpečenia predpokladov pre efektívne vynakladanie verejných zdrojov navrhujeme v materiáli pojednávať o využívaní ďalšom rozvoji v súlade s RIS3.

k časti: 6.: Princípy využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry, tretí odsek 

Klub 500 navrhuje zmeniť prvú vetu „Bude spracovaný dokument …“ nasledovne: „Výskumná agentúra a Technologická agentúra zabezpečia vytvorenie dokumentu…“
Zdôvodnenie:
Ciele a úlohy kladené AP musia byť transparentné a merateľné a musia mať svojho nositeľa. V tejto súvislosti navrhujeme zakotviť túto úlohu agentúram v pôsobnosti MH a MŠ

k časti: 7.: Plán úloh, úloha č. 3 a č.4  

Klub 500 navrhuje zmeniť úlohu č. 3 nasledovne:
„3. Reorganizovať tematické pracovné skupiny pre plnenie cieľov RIS3“ a zároveň vypustiť úlohu č. 4.
Pre úlohu č. 3 Klub 500 navrhuje ustanoviť zodpovedného Splnomocnenca pre výskum a inovácie.
Zdôvodnenie:
Klub 500 ako najefektívnejšie vníma ustanovenie jednotných spoločných pracovných skupín, ktoré by boli nositeľmi úloh, iniciátorom návrhov, ako aj nositeľom entrepreneurial discovery procesu.

k časti: 7.: Plán úloh:  

Klub 500 navrhuje doplnenie novej úlohy v znení:
„Predložiť na rokovanie RV VTI analýzu efektívnosti doterajších nástrojov na podporu výskumu, vývoja a inovácií z verejných zdrojov a návrh ich aktualizácie.
Termín: 30.9.2015
Zodpovední: podpredsedovia RV VTI“
Zdôvodnenie:
Klub 500 považuje za potrebné spracovať a predložiť vyhodnotenie efektívnosti doterajších nástrojov, ako východiskového materiálu pre ďalšie rozhodovanie RV VTI v oblasti posudzovania nových nástrojov.

k časti: 7.: Plán úloh, úloha č. 7  

Klub 500 navrhuje doplnenie úlohy aj o potrebu zmapovania výskumných infraštruktúr ako takých.
Zdôvodnenie:
Z pohľadu Klubu 500 je dôležité spracovanie v prvom rade analytického materiálu, ktorý zmapuje výskumné infraštruktúry ako také a až v druhom rade sa sústrediť na ich potenciál zapojenia sa do medzinárodných programov.

k časti: 7.: Plán úloh, úloha č. 7 bod c. 

Klub 500 požaduje aby spracované základné štandardy pre profesionálny manažment a spôsob využívania výskumných infraštruktúr budovaných z verejných zdrojov boli predložené na rokovanie RV VTI, nie na Rady/Predsedníctva agentúr.
Zdôvodnenie:
Klub 500 považuje za nevyhnutné, aby o tak zásadných otázkach, ktorými štandardy riadenia verejných výskumných infraštruktúr bezpochyby sú, rokovala RV VTI ako najvyšší orgán.

k časti: 7.: Plán úloh, úloha č. 7 bod e. 

Klub 500 žiada vypustenie uvedenej úlohy „e) vytvorenie podmienok na zapojenie sa do nástroja ERIC“
Zdôvodnenie:
Z pohľadu Klubu 500 je práve cieľom úlohy v bode 7. zmapovať potenciál zapojenia sa do medzinárodných programov. Zaradenie úlohy bez ohľadu na výsledky analýz zapojenia sa do programu ERIC vnímame ako snahu/jednostranný záujem.

k časti: 7.: Plán úloh, úloha č. 7 bod f. 

V súlade s predchádzajúcimi pripomienkami Klub 500 žiada preformulovanie úlohy nasledovne:
„f) vytvorenie prvej verzie online registra výskumných infraštruktúr, ktorý bude raz ročne aktualizovaný a bude slúžiť jednak ako nástroj pre zamedzenie duplicít v budúcnosti, ako aj nástroj na ponuku spolupráce medzi akademickou sférou a podnikateľským sektorom a nástroj pre akcelerácie medzinárodnej spolupráce. V prípade verejných výskumných infraštruktúr podporených zo štrukturálnych fondov EÚ bude register obsahovať aj prehľad prístrojového vybavenia.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že v súlade s RIS3 je potrebné spracovať komplexný prehľad výskumnej infraštruktúry na Slovensku nielen tej, ktorá bola podporená z prostriedkov EŠIF. Je nevyhnutné, aby register bol v prípade výskumných infraštruktúr podporených zo štrukturálnych fondov EÚ rozšírený o prehľad prístrojového vybavenia tak, aby sa naplnili ciele úlohy.

k časti: 7.: Plán úloh, úloha č. 7 bod g. 

Klub 500 žiada preformulovanie úlohy nasledovne:
„g) zrealizovanie peer review hodnotenia ukončených projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier financovaných z operačného programu Výskum a vývoj aj za účasti zahraničných expertov a predloženie na rokovanie RVVTI správ z hodnotení. Predloženie správy na rokovanie RV VTI a súhlasné stanovisko RV VTI bude podmienkou zapojenia sa do projektov z OP Výskum a inovácie pre ďalší rozvoj týchto inštitúcií.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že ak sa vynakladá 350 mil. Eur na budovanie výskumných parkov, je nevyhnutné, aby tieto projekty boli vyhodnotené a len v prípade naplnenia cieľov projektov na základe hodnotní bol na rokovaní RV VTI umožnený ďalší rozvoj týchto parkov prostredníctvom účasti v projektoch financovaných OP VaI.

k časti: 7.: Plán úloh: 

Klub 500 žiada doplnenie novej úlohy v znení:
„Predložiť na rokovanie RV VTI návrh systému zabezpečenia špecializácie verejných VaV infraštruktúr vylučujúceho duplicity tém, projektov, programov vo vzťahu k verejným VaV infraštruktúram a ich relevantného prístrojového vybavenia a komplexnosti ich využitia.
Termín: 30. 9. 2015
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu, v spolupráci s relevantnými ministrami“
Zdôvodnenie:
Z pohľadu Klubu 500 sa jedná o dôležitú úlohu, ktorej znenie je dané priamo RIS3.

k časti: 7.: Plán úloh: 

Klub 500 žiada doplnenie novej úlohy v znení:
„Predložiť na rokovanie RV VTI metodiku pre vyhlasovateľov, navrhovateľov, hodnotiteľov pre spĺňanie prepojenia konkrétnych výskumných a inovačných úloh na tri oblasti inteligentnej špecializácie a ich príspevku na dynamiku hospodárskej špecializácie.
Termín: 30.6.2015
Zodpovední: minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister hospodárstva“
Zdôvodnenie:
Z pohľadu Klubu 500 je nevyhnutné vypracovať a predložiť na schválenie RV VTI návrh metodiky, ktorá bude odporúčaním pre všetky relevantné ministerstvá napĺňajúce ciele RIS3.

k časti: 7.: Plán úloh: 

Žiadame doplnenie novej úlohy, ktorá bude určovať všetky dielčie opatrenia, ktoré sú potrebné pre urýchlenie reálneho čerpanie prostriedkov EŠIF, ako napr. vypracovanie schém štátnej pomoci, vykonanie potrebných auditov procesov na čerpanie prostriedkov z eurofondov, interné smernice, vrátane uvedenia termínov a zodpovedných osôb.

k časti: 8.: Prílohy, Príloha č. 1. 

Štatút rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, ods. (4) písm. b.
Klub 500 žiada zosúladiť s RIS3 tak, aby akčné plány boli spracúvané v dvojročných kĺzavých cykloch.

k časti: 8.: Prílohy, Príloha č. 1. Štatút rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, čl. 3. Zloženie rady a jej orgány ods. (1) 

Klub 500 navrhuje zmeniť znenie nasledovne:
„(1) Radu tvoria predseda, štyria podpredsedovia a ďalší členovia.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 uvedené navrhuje v súlade so zriadením funkcie Splnomocnenca pre výskum a inovácie.

k časti: 8.: Prílohy, Príloha č. 1. Štatút rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, čl. 3. Zloženie rady a jej orgány ods. (5)  

Klub 500 navrhuje zmeniť znenie nasledovne:
„(5) Podpredsedami rady sú minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister hospodárstva Slovenskej republiky, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky a splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie.“
zároveň navrhuje zaradiť predsedu Slovenskej akadémie vied medzi riadnych členov v rámci ods. (6)
Zdôvodnenie:
Klub 500 uvedené navrhuje v súlade so zriadením funkcie Splnomocnenca pre výskum a inovácie. Klub 500 nevidí dôvod k tomu, aby podpredsedom Rady bol predstaviteľ verejnej výskumnej sféry.

k časti: 8.: Prílohy, Príloha č. 1. Štatút rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, čl. 3. Zloženie rady a jej orgány ods. (6) písm. h. 

Klub 500 žiada znížiť počet zástupcov Slovenskej rektorskej komisie na jedného zástupcu, zároveň navrhuje upraviť počet členov Rady v čl. 6 ods. (1).
Zdôvodnenie:
V súlade so zavedeným systémom zastúpenia nevidíme dôvod na menovanie dvoch zástupcov za jednu inštitúciu.

k časti: 8.: Prílohy, Príloha č. 1. Štatút rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, čl. 3. Zloženie rady a jej orgány ods. (6) . 

Klub 500 navrhuje doplniť nový bod o) ktorý znie:
„o) prezident Združenia výskumných organizácií neziskového sektora“
Zdôvodnenie :
V zmysle zákona §7 odst . c) 172/2005 je neziskový sektor jedným zo štyroch sektorov štruktúry VaV . Všetky zvyšné sektory majú svojho zástupcu s výnimkou tohto sektora.

k časti: 8.: Prílohy, Príloha č. 1. Štatút rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, čl. 3. Zloženie rady a jej orgány ods. (16): 

Klub 500 navrhuje zmeniť znenie nasledovne:
„(16) Podpredsedovia rady – ministri môžu byť zastúpení na rokovaniach rady len štátnym tajomníkom príslušného ministerstva, Splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie môže poveriť zastupovaním riaditeľa Úradu splnomocnenca.“
Zdôvodnenie:
Zosúladenie s návrhom na zmenu štruktúry podpredsedov Rady

k časti: 8.: Prílohy, Príloha č. 1. Štatút rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, čl. 3. Zloženie rady a jej orgány ods. (19) a doplnenie nového odseku (20): 

Klub 500 navrhuje zmeniť znenie nasledovne:
„(19) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa odseku 6 písm. h), k), l),m) je štvorročné a funkciu môžu zastávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Klub 500 zároveň navrhuje doplniť nový odsek (20) ktorý znie:
„(20) Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa odseku 6 písm. n) je štvorročné. Opakované menovanie je možné.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 nevidí dôvod na limitovanie opakovanej voľby pre zástupcov podnikateľského sektora, pokiaľ títo dostanú dôveru od členov združení aj opakovane.

k časti: 8.: Prílohy, Príloha č. 1. Štatút rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, čl. 7 Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3: 

Klub 500 žiada zmeniť znenie ods. (2) nasledovne:
„(2) SK RVTI RIS3 sa riadi osobitným Štatútom schvaľovaným RV VTI, ktorý predkladá predseda Rady, na návrh splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie. Predsedom SK RVTI RIS3 je podpredseda RV VTI a splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie.“
Zároveň navrhuje vypustenie ods. (3) až (7) a celého čl. 11.
Zdôvodnenie:
Klub 500 považuje vymedzenie Stálej komisie tak, ako je to uvedené v čl.7 za rozpor so stratégiou RIS3. Zároveň považuje návrh na vymedzenie členov za porušenie princípu partnerstva, nakoľko sa jedná o jednoznačnú prevahu zástupcov verejného sektora. V tejto súvislosti žiadame zosúladenie návrhu štatútu s RIS3 v časti určenia predsedu, ktorým by mal byť splnomocnenec pre výskum a inovácie s tým, že sa navrhuje spracovanie osobitného štatútu SK RVTI RIS3 splnomocnencom pre VaI na rokovanie Rady.

k časti: 8.: Prílohy, Príloha č. 1. Štatút rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, čl. 9. Rokovanie rady, ods. (3): 

Klub 500 navrhuje zmeniť znenie ods. (3) nasledovne:
„(3) Program rokovania rady pripravuje predsedníctvo Rady.“, zároveň Klub 500 navrhuje doplniť nový bod c) v čl. 5. ods.(1) nasledovne: „c) pripravuje program rokovania rady.“
Zdôvodnenie:
Klub 500 má za to, že jednou z úloh predsedníctva tak, ako je v Štatúte navrhnuté by mala byť príprava programu rokovania Rady.