AGRO: Zamestnávatelia ostro nesúhlasia s novelou zákona o nájme pôdy

Médium: Tasr, Dátum 05.10.2017

Zamestnávatelské organizácie združujúce 80 % slovenských zamestnávatelov vyjadrujú ostrý nesúhlas s novelou zákona o nájme polnohospodárskych pozemkov,
polnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorá je aktuálne v parlamente.
Svoj nesúhlas s novelou vyjadrila Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Potravinárska komora Slovenska (PKS), Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Asociácia
zamestnávatelských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republiková únia zamestnávatelov (RÚZ) a Klub 500. Organizácie verejne a dôrazne upozorňujú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, že úpravy v zákone môžu do polnohospodárstva a produkcie potravín priniesť chaos a ohroziť stabilitu podnikatelského prostredia na trhu s pôdou.
Novelou zavádzané zmeny v nájomných vzťahoch podla
zamestnávatelov nepomôžu malým začínajúcim farmárom. Naopak, spôsobia problémy produkujúcim polnohospodárom a ohrozia ich investície, ktoré súvisia s výrobou potravín. Najzásadnejšie pripomienky k novele zákona však doteraz podla zamestnávatelov neboli zo strany MPRV akceptované. Zároveň platí, že návrh zákona vznikol za nejasných okolností a s nejasným pozadím.
Pripravovaná novela zákona o nájme polnohospodárskych pozemkov podla zamestnávatelov zahrňa viaceré neželané zmeny, ktoré stavovské organizácie hodnotia ako rizikové pre celý sektor. Zamestnávatelia ministerstvu pôdohospodárstva navrhli ich prehodnotenie. Ide predovšetkým o zámer zrušenia automatickej obnovy nájomných zmlúv, či umožnenie ukončenia nájomných zmlúv prenajímatelom z dôvodu predaja podniku, alebo zmeny v spôsobe vytyčovania náhradných pozemkov. „MPRV deklaruje, že cielom novely je posilniť stabilitu podnikatelského prostredia, reagovať na podnety malých a stredných podnikatelov, ktorí majú záujem podnikať v polnohospodárstve. MPRV deklaruje, že im chce zabezpečiť lahšie podmienky prístupu k nájmu polnohospodárskej pôdy. Z nášho pohladu novela zákona, ktorá je v parlamente, to robí formou absolútneho rozbitia súčasných zmluvných vzťahov v polnohospodárstve, zneistením všetkých polnohospodárov a podnikatelov v agrosektore,“ povedal výkonný riaditel Klubu 500 Tibor Gregor.
V pozadí útokov na polnohospodárov je podla Gregora občianske združenie Vidiecka platforma, ktoré deklaruje ciele tejto novely zákona a s ktorými sa MPRV stotožnilo. „Združenie je pre nás absolútne nečitatelné, absolútne nereprezentatívne, lebo sme sa doposial ani z internetovej stránky nemohli dozvedieť, kto sú jeho členovia a koho záujmy občianske združenie zastupuje. Takáto inštitúcia má tvoriť polnohospodársku politiku na Slovensku?,“ podčiarkol Gregor.
Podla slov predsedu SPPK Milana Semančíka je pôda pre
polnohospodárov základným výrobným prostriedkom. „Viac ako 90 % pôdy v SR je užívaných na základe nájomných zmlúv, preto zákon o jej nájme je mimoriadne dôležitý,“ poznamenal Semančík. Velmi podstatnou požiadavkou komory je podla neho automatická obnova (prolongácia) doterajšej nájomnej zmluvy k pôde, aspoň na obdobie piatich rokov. Novela zákona vytvára podla riaditelky PKS Jarmily Halgašovej podhubie pre špekulácie pri podnikaní s pôdou a postaví reálnych podnikatelov v polnohospodárstve do neistoty. „Farmári však potrebujú na podnikanie istotu, stabilné podnikatelské prostredie,“ doplnila Halgašová. Odporučila, že vlády by sa v agrosektore mali venovať pozemkovým úpravám, pretože SR v tejto oblasti velmi zaostáva napríklad za ČR.
Podla podpredsedu agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimíra Chovana predmetná novela zákona, respektíve jej časti, nebola riadne pripomienkovaná v legislatívnom procese. „V relatívnom krátkom čase môže prísť k systematickému narúšaniu ekonomiky polnohospodárskych podnikov,“ upozornil Chovan, pretože projektové podpory agrosektora sa podla neho uzatvárajú na minimálnu dobu 5 rokov.
„Ak by bol v prípade agrofiriem ohrozený pri ich predaji základný výrobný prostriedok, teda pôda, tak potom by nebolo možné stanoviť reálnu hodnotu podniku. Mnohé agropodniky majú aj okolo 1000 nájomných zmlúv. Opätovné uzatváranie nájomných zmlúv je tak velmi administratívne náročné,“ poznamenal viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.
Podla tajomníka RÚZ Martina Hoštáka ide novela zákona proti subjektom, ktoré tvoria podstatnú časť zamestnanosti v slovenskom pôdohospodárstve. „Agrofirmy disponujú množstvom zamestnancov s takou kvalifikáciou, s ktorou by si ťažko hladali adekvátne uplatnenie v iných sektoroch našej ekonomiky,“ dodal Hošták.