Obsahy stránok občianskeho združenia Klub 500 sú chránené Copyright © Klub 500, 2004 . Všetky práva, ktoré tu nie sú vyslovene udelené, sú vyhradené. Reprodukcia, prevod, rozširovanie, alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzjúceho písomného súhlasu Klubu 500 je zakázané. Klub 500 Vám dáva súhlas k prehliadaniu svojich stránok na Vašom počítači, alebo k tlačeniu kópie výňatkov z týchto stránok len pre Vašu osobnú potrebu, ale nie pre ďalšie rozširovanie bez písomného súhlasu Klubu 500. Jednotlivé dokumenty na našich stránkach World Wide Web môžu byť podrobené ďalším podmienkam, uvedeným v týchto dokumentoch.

Používanie týchto webových stránok a ich obsahu, je povolené pre osobné, neobchodné použitie. Použitie tlačových správ a ďalších dokumentov, označených za verejné je dovolené vo verejnom styku, pokiaľ je uvedený zdroj týchto informácií. Tieto webové stránky a ich obsah sú Vám poskytované pre Vašu potrebu. Obsahy stránok Klubu 500 sú poskytované na základe „tak ako sú“ a „ako sú prístupné“. Klub 500 neposkytuje záruku, že jej Web stránky budú neprerušené, alebo bez chýb. Klub 500 si vyhradzuje právo kontrolovať stránky, alebo kedykoľvek k nim odobrať prístup.

Žiadna záruka akéhokoľvek druhu, ako výslovná, alebo implikovaná vrátane, avšak bez obmedzenia na záruky a práva, alebo nezasahovania do práva, alebo implikované záruky predajnosti, alebo vhodnosti pre určitý účel, nie je poskytovaná vo vzťahu k dostupnosti, presnosti, spoľahlivosti, alebo obsahu týchto stránok. Klub 500 nie je zodpovedný za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody, stratu na výnose alebo za prerušenie obchodovania v dôsledku použitia, alebo nemožnosti použitia tejto služby aj keď Klubu 500 bola oznámená možnosť týchto škôd. Niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie určitých záruk alebo obmedzenia zodpovednosti, preto je možné, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení, alebo výnimiek sa na Vás nemusia vzťahovať. Zodpovednosť Klubu 500 sa v takomto prípade obmedzuje na najväčší rozsah obmedzení povolený zákonom.

Pre uľahčenie prístupu môže Klub 500 zahrnúť spojenie na ďalšie webové stránky na Internete, ktoré sú vlastnené, alebo prevádzkované tretími stranami. Spojenie s týmito webovými stránkami tretích strán skontrolujete a odsúhlasíte pravidlá ich použitia pred ich použitím. Taktiež odsúhlasíte, že Klub 500 nemá kontrolu nad obsahom týchto webových stránok a nemôže na seba vziať žiadnu zodpovednosť za material vytvorený alebo uverejnený na týchto webových stránkach tretích strán. Ďalej, spojenie s inými webovými stránkami (site) ako stránkami Klubu 500 neznamená, že Klub 500 schvaľuje tieto webové stránky, výrobky, alebo služby, uvedené na takýchto webových stránkach tretej strany.

Odoslaním materiálu akémukoľvek serveru, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom stránok Klubu 500 súhlasíte, že
materiál nebude obsahovať žiadne veci, ktoré sú nezákonné alebo sú inak nevhodné k uverejneniu, použijete rozumné úsilie k prehliadnutiu a odstráneniu akýchkoľvek vírusov, alebo iných narušujúcich, alebo deštrukčných mechanizmov pred odoslaním akéhokoľvek materiálu, vlastníte materiál, alebo máte neobmedzené právo ho poskytnúť Klubu 500 a Klub 500 môže uverejniť materiál zdarma, alebo ho v akomkoľvek v ňom popísanom pojatí môže začleniť do svojich produktov bez vystavenia sa akémukoľvek riziku zodpovednosti, alebo záväzkov, súhlasíte, že Klub 500 môže voľne a neobmedzene nakladať s Vami odoslaným materiálom a súhlasíte odškodniť Klub 500, pokiaľ akákoľvek tretia strana podnikne kroky proti Klubu 500 v súvislosti s materiálom, ktorý ste poslali.

Klub 500 nekontroluje a nemôže kontrolovať obsah, odoslaný užívateľmi na svoje webové stránky a nie je zodpovedný za tento obsah. Klub 500 môže kedykoľvek podľa svojho zváženia odstrániť akýkoľvek obsah, odoslaný užívateľmi.

Váš prístup na tieto webové stránky nebude braný ako udelenie, implicitne, prekážky uplatnenia žalobného, alebo iného nároku, akákoľvek licencia alebo práva použiť akúkoľvek známku , ktorá sa objaví na webových stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu Klubu 500 alebo tretej strany, ktorá je ich majiteľom.

Občianske združenie Klub 500 bolo zaregistrované dňa 29. 04. 2002 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-20069 .