Klub 500 je znepokojený súčasnou situáciou v školstve na Slovenku, ktorá je len logickým dôsledkom dlhodobého neriešenia problémov.

Klub 500 – Tlačová správa – Štrajk učiteľov

(Bratislava, 12. januára 2016) Klub 500 je znepokojený súčasnou situáciou v školstve na Slovenku, ktorá je len logickým dôsledkom dlhodobého neriešenia problémov.

Klub 500 so znepokojením sleduje neustálu a nekončiacu diskusiu o slovenskom školstve, ktorá sa sústreďuje namiesto reálneho pomenovania a riešenia jeho problémov len k jednostranným požiadavkám na navyšovanie platov učiteľov a navyšovanie objemu prostriedkov, ktoré smerujú zo štátneho rozpočtu do rezortu školstva.

„Doposiaľ žiadna vláda nerealizovala na Slovensku zásadné zmeny vo vzdelávacom systéme, kvôli čomu kvalita vzdelávania neustále klesá. Žiaľ sme svedkami že absolventi ktorí nastupujú do našich spoločností, sú čím ďalej tým viac svojimi vedomosťami vzdialení od praxe a jej potrieb. Dôsledkom toho je neustály rast nákladov potrebných na preškolenie nových zamestnancov tak, aby boli upotrebiteľní v praxi“ uviedol predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.

Jednotlivé čiastkové „reformy“ vlád na Slovensku viedli k tomu, že namiesto udržania a zlepšovania kvality vzdelania sa sústredili na vytvorenie trhu so vzdelávaním, čím sa do popredia dostala kvantita na úkor kvality vzdelávania. Systém financovania „na hlavu“, bez akéhokoľvek prepojenia vzdelávacieho systému na potreby praxe úplne degradoval slovenské školstvo na úroveň, ktorá tu historicky nikdy nebola. Naviac ministri školstva neprispôsobili vývoj slovenského školstva demografickému vývoju. V dôsledku týchto zlých rozhodnutí a neriešených problémov sme sa dostali do stavu, v ktorom aj napriek tomu, že počet detí na základných školách klesol medzi rokmi 1989 a 2013 zo  725 tisíc na 427 tisíc, počet učiteľov takmer neklesol, počet škôl klesol len o 10% a počet učební dokonca stúpol!

Rovnako alarmujúca situácia je v slovenskom vysokom školstve, kde sme pripustili, aby počet študentov vysokých škôl stúpol zo 64 tisíc v roku 1989 na viac ako 190 tisíc v roku 2013, čo je takmer polovica súčasného populačného ročníka! Pritom v roku 1989 bolo na Slovensku cca 5 tisíc absolventov prírodných a technických vied a cca 3 tisíc absolventov spoločenských vied ale v roku 2013 to už bolo takmer 24 tisíc absolventov spoločenských vied a len cca 12 tisíc absolventov prírodných a technických vied!

Slovenská republika sa žiaľ nekonaním politikov dostala do stavu takmer úplnej degradácie vzdelania, keď absolventi vysokých škôl sú umiestňovaní na stredoškolských nekvalifikovaných pracovných pozíciách a zamestnávatelia označujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v technických a prírodných smeroch ako základný problém podnikania na Slovensku. Za tento stav sú podľa názoru Klubu 500 zodpovedné všetky vlády a všetky parlamenty Slovenskej republiky po roku 1989. Z tohto pohľadu nie je fér, ak súčasný stav zneužíva časť slovenských učiteľov na jednostranné požiadavky na navyšovanie miezd a nalievanie ďalších prostriedkov do neefektívneho slovenského školstva. Je neprijateľné, ak sa rukojemníkmi týchto požiadaviek stávajú nevinní rodičia a deti a v konečnom dôsledku zamestnávatelia a ekonomika Slovenska.

„Klub 500 vyzýva politické strany naprieč politickým spektrom, aby sa otázka budúceho smerovania školstva na Slovensku nestala politickou, ale odbornou témou, aby sme z prostriedkov štátneho rozpočtu hradili vzdelanie, ktoré je uplatniteľné v praxi. Aby sme racionalizovali siete základných, stredných a vysokých škôl a spolu s tým zracionalizovali počty učiteľov a prispôsobili ich populačnému ročníku. Klub 500 vyzýva, aby takto ušetrené prostriedky smerovali do zvyšovania úrovne a kvality vzdelávania ako aj do zvyšovania mzdového ohodnotenia učiteľov spojeného so zvyšovaním kvality pedagogického zboru.“, uzavrel V. Soták