Pripomienky k návrhu novely zákona o investičnej pomoci

VŠEOBECNE:

Klub 500 nesúhlasí s filozofiou zrušenia možnosti podpory udržania pracovných miest formou investičnej pomoci a stanovením podmienky pre minimálny 20 % rast počtu pracovných miest a 20% rast objemu výroby. Sme presvedčení a prax ukazuje, že v súčasnosti Slovenská republika nie je významným investičným cieľom pre nové investície. Navyše v súčasná doba je charakteristická celosvetovýcm poklesom produkcie a významné svetové ekonomiky sa dostávajú do recesie. Vzhľadom k tomu je namieste venovať zvýšenú pozornosť významným investíciám, ktoré zvyšujú produktivitu práce (bez ohľadu na počet pracovných miest), tým prinášajú vyššiu pridanú hodnotu. Tieto investície majú spoločnú vysokú finančnú náročnosť – v čom je priamy pozitívny prínos pre štátny rozpočet vo forme odvedenej DPH, ako aj vyvolané náklady spojené s realizáciou investície.

Navrhujeme, aby Vláda Slovenskej republiky prehodnotila návrh ministerstva hospodárstva a aby prijala jasné a transparentné podmienky investičnej pomoci pre významné investície a tieto neviazala na vytvárané pracovné miesta, ani na rast objemu výroby, len na výšku investície ako takú. Navrhujeme naopak, aby vzhľadom na prebiehajúcu svetovú krízu vláda prijala pravidlo, ktorým bude stimulovať a motivovať všetky nové investície.

OKRUHY PROBLÉMOV, KTORÉ NOVELA NERIEŠI:

1. zadefinovanie možnosti zrušenia/pozastavenia platnosti (výkonu) vydaného rozhodnutia
– nie je možné zrušiť, prípadne pozastaviť výkon rozhodnutia v odôvodnených prípadoch (napríklad voči štatutárnemu zástupcovi je vedené trestné stíhanie,…)
2. zrovnoprávnenie podmienok pre existujúcich vs. nových investorov

ZADEFINOVANIE NOVÝCH PODMIENOK:

– Stimuly poskytovať len tým subjektom, ktorí pripravovanou investíciou neohrozujú existujúceho výrobcu na Slovensku
– dávam na zváženie či zohľadňovať sídlo spoločnosti – daňové raje
– zadefinovať veľkosť spoločnosti žiadajúcej o stimul (pr. investičný stimul nesmie presiahnuť 50% výšky zapísaného základného imania žiadateľa)
– zadefinovať ako jedno z kritérií objem prostriedkov, ktoré firma vynakladá na udržanie technologickej úrovne formou údržby, opráv, technického zhodnotenia, inovácií a investícií. Toto kritérium vytvára podľa nášho názoru významný prvok pri zrovnoprávnení investorov. Hlavné kritérium by mohlo byť definované variantne – buď vyšší objem prvotnej investície bez zohľadnenia nákladov, alebo nižší objem prvotnej investície a zohľadnenie objemu nákladov.
– stimuly formou príspevku na pracovné miesta, príp. daňové zvážiť pre prípady zvyšovania zamestnanosti formou lepšieho využitia existujúcich výrobných kapacít, hlavne zvýšením zmennosti výrob. (druhá a tretia zmena).
– ako zvýhodňujúce kritérium pre žiadateľa by mohlo byť zapojenie subdodávateľov na Slovensku
– zákonom definovať garanciu udržania zamestnanosti aj po vyčerpaní investičných stimulov na definovanú dobu
– pre prípad dňových úľav, definovať ako záväzné kritérium vykázaný celkový hospodársky výsledok žiadateľa, v prípade jeho nedosiahnutia zaviesť automatické pomerné krátenie štátnej pomoci. Zároveň je potrebné definovať minimálny pomer medzi výškou dňovej úľavy a vykázaným hospodárskym výsledkom (diskutovali sme o 30%).
3. jasné zadefinovanie pozície SARIO v procese

KONKRÉTNE:

k §3 Vymedzenie pojmov

Navrhujeme v zákone zadefinovať centrum zdieľaných služieb a zadefinovať systém podpory pre tieto centrá.

zdôvodnenie:

V súčasnej dobe sú globálne firmy nútené centralizovať služby jednak s vysokou hodnotou a vysokou počiatočnou investíciou, ale aj nízkou pridanou hodnotou a nízkou počiatočnou investíciou. Sme presvedčení, že služby s nízkou pridanou hodnotou a nízkou počiatočnou investíciou (napr. call centrá,…) by mohli byť pre Slovenskú republiku zaujímavé, a to aj vzhľadom na štruktúru nezamestnanosti z pohľadu vzdelania. Tieto miesta sú charakteristické nízkymi počiatočnými nákladmi, ale vysokým počtom vytvorených pracovných miest. Navrhujeme, aby predkladateľ zapracoval do návrhu podporu aj pre tento segment investorov.

k §3 Vymedzenie pojmov

Navrhujeme v zákone zadefinovať investíciu smerujúcu do modernizácie a zvyšovania pridanej hodnoty žiadateľa, ktorá však nemôže byť viazaná na počet pracovných miest, ani rast objemu výroby. Navrhujeme zadefinovať samostatný proces pre investičnú pomoc pre významné investície, a to najmä v súčasnej dobe. Navrhujeme aby vzhľadom na prebiehajúcu svetovú krízu vláda prijala pravidlo, ktorým bude stimulovať a motivovať všetky nové investície, za zákonom definovaných podmienok.

zdôvodnenie:

Významné investície (čo do výšky investície) sú investície, ktoré smerujú do zvyšovania kvality výroby, zvyšovania produktivity práce, pričom prioritou nie je rast zamestnanosti ale zvyšovanie kvality výroby, zvyšovanie produktivity práce, znižovanie nákladov a rast konkurencieschopnosti. Štát pri týchto investíciách okamžite získava príjem vo forme DPH. V súčasnej dobe sú globálne firmy nútené centralizovať služby jednak s vysokou hodnotou a vysokou počiatočnou investíciou, ale aj nízkou pridanou hodnotou a nízkou počiatočnou investíciou.

k § 3 písm. g)

navrhujeme upraviť definíciu komplexného strediska cestovného ruchu, nakoľko podľa zákonnej definície sa za komplexné stredisko považuje už aj stredisko, ktoré poskytuje ubytovacie, stravovacie, kultúrno-poznávacie služby, čo v praxi môže byť aj jeden hotel alebo penzión. Zákon zároveň definuje služby typu lyžovanie alebo kúpanie ako doplnkové služby, čo by z nášho pohľadu mali byť nosné služby cestovného ruchu a to aj s doplnením golfu.

k § 3 písm. l)

Navrhujeme neviazať počet vytvorených pracovných miest na existujúci počet pracovných miest – priemer konkrétneho podniku. Z pohľadu štátu ako poskytovateľa sú z nášho pohľadu „istejších“ a udržateľnejších 40 pracovných miest u veľkých zamestnávateľov, podľa návrhu by boli z možnej pomoci kvôli 20% vylúčení.

k § 4 ods. 1 písm. d)

Navrhujeme vypustiť

zdôvodnenie:

SR už nie je významným investičným cieľom pre nové investície, navyše súčasná doba je charakteristická celosvetovým poklesom produkcie a významné svetové ekonomiky sa dostávajú do recesie. Sme presvedčení, že je namieste venovať zvýšenú pozornosť investíciám, ktoré zvyšujú produktivitu práce (bez ohľadu na počet pracovných miest), tým prinášajú vyššiu pridanú hodnotu. Tieto investície majú spoločnú vysokú finančnú náročnosť – v čom je priamy pozitívny prínos pre štátny rozpočet vo forme odvedenej DPH, ako aj vyvolané náklady spojené s realizáciou investície.

k § 8 ods. 1 písm. b)

Navrhujeme vypustiť.

zdôvodnenie:

Predmetom investičnej pomoci by malo byť nadobúdanie hmotného majetku, a nie nehmotného majetku typu patentných práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov. Ocenenie tohto druhu majetku je zjavne problematické, navyše tento majetok na rozdiel od hmotného môže byť prevedený s okamžitou účinnosťou na inú osobu (napr. v prípade ukončenia pomoci)

k § 10 Posúdenie investičného zámeru, spolu s §3 Vymedzenie pojmov
– Navrhujeme legislatívne zadefinovať pojem „Odborný posudok“, jeho spracovateľa, záväzný obsah (napríklad. posúdenie národohospodárskeho významu, dopadu na konkurencieschopnosť v prostredí,…)

– navrhujeme doplniť do § aj ustanovenie, v ktorom bude definované že v prípade ak by prípadným poskytnutím stimulov žiadateľovi bola ohrozená konkurencieschopnosť konkurenta žiadateľa na Slovensku, investičná pomoc sa v takomto prípade zamietne
k § 10 ods.1

Navrhujeme ponechať v pôvodnom znení.

Zdôvodnenie:

Podľa nášho názoru žiadateľ buď spĺňa, alebo nespĺňa podmienky na poskytnutie pomoci a podľa toho sa buď predloží na rokovanie Vlády, alebo zamietne.

k § 13 ods.7

Dávame na zváženie ponechanie ustanovenia v pôvodnom znení.

k § 19 ods.3

Navrhujeme zmeniť slovné spojenie „ekonomicky a personálne“ na „ekonomicky alebo personálne“.

Zdôvodnenie:

Máme za to, že na opakovanú štátnu pomoc sa musí nazerať v prípade, ak žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci podá ekonomicky alebo personálne prepojený podnik k podniku, ktorý už štátnu pomoc v minulosti získal.