Podnikatelia vyzývajú politikov prijať novelu vysokoškolského zákona

Klub 500 so znepokojením sleduje neustálu diskusiu k novele vysokoškolského zákona, ktorá v konečnom dôsledku smeruje k neprijatiu novely vysokoškolského zákona a tým proti zvýšeniu kvality vysokoškolského štúdia na Slovensku. 
„Doposiaľ žiadna vláda nerealizovala na Slovensku zásadné zmeny vo vzdelávacom systéme, vďaka čomu sme svedkami neustále klesajúcej kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Žiaľ sme svedkami, že absolventi vysokých škôl, ktorí nastupujú do našich spoločností sú čím ďalej tým viac svojimi vedomosťami vzdialení od praxe a jej potrieb. Dôsledkom toho je neustály rast nákladov potrebných na preškolenie nových zamestnancov tak, aby boli upotrebiteľní v praxi“ uviedol predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.

Kvalita vzdelávacieho procesu ide ruka v ruke s kvalitou pedagogického zboru. Preto vítame zvýšenie nárokov na kvalitu pedagogického zboru, a to aj prostredníctvom obmedzení v počte pracovných pomerov a zrušením funkcie hosťujúceho docenta. Je prospešné, aby vysokoškolský pedagóg mohol mať len jeden hlavný pracovný pomer s tým, že sa obmedzí práca celkový pracovný čas, ktorý pracuje aj na ďalšie úväzky na kratšie ale nesmie byť vyšší ako 58 hodín týždenne. Taktiež vítame, aby sa pracovný pomer vysokoškolského učiteľa skončil dovŕšením veku 65 rokov, s následným možným ročným predlžovaním. Pozitívom novely je snaha o zlepšenie aplikácie výsledkov vysokoškolskej vedy do hospodárskej a spoločenskej praxe mimo iné aj zadefinovaním niekoľkých typov špecializovaných pracovísk, kde by sa táto spolupráca mala realizovať. 

Sme presvedčení, že prijatie novely zákona aj zavedením spoplatnenia externého štúdia, prostredníctvom ktorého sa stanú platby, ktoré sú v súčasnosti „na hrane zákona“ legálnymi a budú príjmom rozpočtu školy, v dôsledku čoho budú využívané na zvyšovanie kvality vzdelávania. Pozitívom je aj obmedzenie počtu externých študentov, nakoľko z praxe vieme, že kvalitnejší – vzdelanejší absolventi sú absolventmi dennej formy štúdia.

„Jedine prepojením vysokých škôl s praxou dosiahneme rast úrovne vzdelávania. Tlak musí byť vytvorený jednoznačne na kvalitu pedagogického zboru. Ideálnym stavom by bola z nášho pohľadu povinnosť rotácie vysokoškolského pedagogického zboru medzi školou a praxou. Iba týmto spôsobom dokážeme do škôl priviesť najnovšie poznatky a potreby praxe.“ dodal V. Soták.

„Vyzývame Ministerstvo školstva, aby nepodľahlo tlaku a urobilo všetko pre to, aby sa nový vysokoškolský zákon prijal a aplikoval v praxi. Veď už len aplikáciou ustanovení o centrálnom registri budeme mať dokonalý prehľad o prostriedkoch, ktoré sú na vzdelávanie vynakladané.“, uzavrel V. Soták.